Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aynadakİ yÜz kİmİn?

Aynadakİ yÜz kİmİn?

Ratings: (0)|Views: 111|Likes:
Published by cevdetbay
AYNADAKİ YÜZ KİMİN?
Y. ÖZGÜR

Şubat Yayıncılık / www.alinteri.org

İÇİNDEKİLER
HEDEF TAHTASINDA KİMLER VAR? Yeni dünya düzeni= İnsan Hakları+Barış+Demokrasi mi? Olgular umutları boşa çıkardı UYGUN ADIM SAĞA DOĞRU Karlı boranlı bir havada birileri size ortalık günlük güneşlik derse... Solun devrimci kanadı Kürt ulusal direniş hareketi –PKK LENİNİST PARTİ SOSYAL DEVRİMİN PARTİSİ Leninizm: Emperyalizm ve proleter devrimi çağının Marksizmi "II. Enternasyonal öldü. Oportünizm yedi başını," Oportüniz
AYNADAKİ YÜZ KİMİN?
Y. ÖZGÜR

Şubat Yayıncılık / www.alinteri.org

İÇİNDEKİLER
HEDEF TAHTASINDA KİMLER VAR? Yeni dünya düzeni= İnsan Hakları+Barış+Demokrasi mi? Olgular umutları boşa çıkardı UYGUN ADIM SAĞA DOĞRU Karlı boranlı bir havada birileri size ortalık günlük güneşlik derse... Solun devrimci kanadı Kürt ulusal direniş hareketi –PKK LENİNİST PARTİ SOSYAL DEVRİMİN PARTİSİ Leninizm: Emperyalizm ve proleter devrimi çağının Marksizmi "II. Enternasyonal öldü. Oportünizm yedi başını," Oportüniz

More info:

Published by: cevdetbay on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 
AYNADAK
İ
YÜZ K
İ
M
İ
N?
 Y. ÖZGÜR
 
Ş
ubat Yay
ı
nc
ı
l
ı
 
HEDEF TAHTASINDA K
İ
MLER VAR?
 
Birkaç y
ı
ld
ı
r, gürültülü bir propaganda ile emperyalist burjuvazi kendisini yeni bir yüzlesunmaya giri
ş
ti, içlerinde suç dosyas
ı
en kabar 
ı
k olan ABD emperyalistleri ba
ş
ı
çekiyor. Kendilerine"insan haklar 
ı
ve demokrasinin savunucusu", "bar 
ı
ş
ı
n kurucusu ve koruyucusu" gibi s
ı
fatlar yak 
ı
ş
t
ı
ı
-yor, medya gücüyle bunu tüm insanl
ı
ğ
a zerketmeye çal
ı
ş
ı
yorlar. "Liberalizm ve serbest rekabet"insanl
ı
ğ
ı
n gelmi
ş
geçmi
ş
ve gelecekteki en ileri ideolojik ve ekonomik düzeni ilan ediliyor. Hem dekim taraf 
ı
ndan?Emperyalizmin ne do
ğ
as
ı
de
ğ
i
ş
ti, ne de gerici ve sald
ı
rgan karakteri. Öyleyse emperyalizmin bumakyaj tazeleyip kendisini yeni bir versiyonla sunma giri
ş
imi nas
ı
l aç
ı
klanabilir?Sistem olarak, ekonomik düzen, ideolojik ve moral de
ğ
erler olarak y
ı
 pranm
ı
ş
olan kapitalizminkendisini yeniden ihya etme çabas
ı
ba
ş
ta geliyor. Revizyonist sistemin h
ı
zl
ı
ve trajik çökü
ş
ü dünyakapitalizmine bol görsel malzeme sa
ğ
lad
ı
. Proletarya ve emekçi kitleler, bir yan
ı
lsaman
ı
n içerisineçekilerek,
ideolojik bir teslimiyet
yarat
ı
lmak isteniyor. Bu görsel malzeme, medya arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla veolabilecek tüm biçimleriyle kullan
ı
l
ı
yor. En kötü, ç
ı
kmaz durumlarda bile çarenin kapitalizmiçerisinde aranmas
ı
gerekti
ğ
i kitlelerin bilincine adeta kaz
ı
n
ı
yor. Bunun daha inand
ı
ı
c
ı
ı
l
ı
nmas
ı
içinde, egemenlik ve gericilik, i
ş
gal ve darbe, sava
ş
ve katliamdan ba
ş
ka yol tan
ı
mayan emperyalist burjuvazi, pi
ş
kinlikle, kendisini burjuvazinin ilk döneminin, tarihin itici gücü rolünü oynad
ı
ğ
ı
, tümtoplumun temsilcisi konumuna ç
ı
kard
ı
ğ
ı
döneminin de
ğ
erleriyle sunuyor.Ku
ş
kusuz revizyonist sistemin çökü
ş
ü, emperyalist kapitalizme bir zafer üstünlü
ğ
ü, daha geni
ş
 manevra yapabilme olana
ğ
ı
sa
ğ
lad
ı
. Önüne koydu
ğ
u hedeflerde de belli de
ğ
i
ş
iklikler ortaya ç
ı
kard
ı
.Emperyalist güçler aras
ı
ndaki rekabetin bugün için a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
n
ı
n ekonomik alanda olu
ş
u, onlara geçici ves
ı
n
ı
rl
ı
bir uzla
ş
ma sa
ğ
lama olana
ğ
ı
n
ı
da veriyor. Düzlenmi
ş
, her yönden denetlenebilir bir dünyayaratma, ba
ş
ı
n
ı
ABD'nin çekti
ğ
i emperyalistlerin ortak hedefi durumunda. Hedef tahtas
ı
nda ise ulusalve sosyal kurtulu
ş
güçleri bulunuyor. Yan
ı
s
ı
ra da, emperyalist revizyonist sistemler aras
ı
ndaki rekabetve mücadelenin
ş
iddeti içerisinde "özel" bir konumlan
ı
ş
,
ş
u ya da bu özel ç
ı
karda ayk 
ı
ı
bir tav
ı
içerisine girmi
ş
Küba, Kuzey Kore, Libya gibi ülkeler. Irak örne
ğ
i sonucuyla birlikte biliniyor.Emperyalist burjuvazi bu sald
ı
ı
s
ı
nda, eylemini kitlelere me
ş
ru göstermenin de ötesinde destek sa
ğ
layabilmek için ideolojik ve moral düzlemde kendisini güçlendirmeye çal
ı
ş
ı
yor. Tekelci bürokratik revizyonist diktatörlüklerin soysuzluklar 
ı
, albümleri i
ş
gal ve darbe hat
ı
ralar 
ı
, portföyleri kanl
ı
dolarlar ile dolu, prototipi Ceyar'lar olan emperyalist burjuvazi taraf 
ı
ndan ortaya döküldü. Ku
ş
kusuz tarihiyledi
ğ
erinden daha i
ğ
renç birinin ötekini bu if 
ş
as
ı
n
ı
, sözde totalitarizme kar 
ş
ı
demokrasi mücadelesiolarak sürdürülen, kabar 
ı
k suç dosyalar 
ı
nedeniyle inand
ı
ı
c
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
yitirmi
ş
antikomünist demagojiizledi. Toz duman ortam
ı
nda it izi at izine kar 
ı
ş
t
ı
ı
larak kopart
ı
lan bu yaygara
ş
imdi de "teröristörgütler" ve "terörist devletler"e kar 
ş
ı
"insan haklar 
ı
ve demokrasi"yi savunma gösterisi olarak sürdürülüyor. Baz
ı
oportünistlerin hayran kalmalar 
ı
na yol açacak 
ş
ekilde CIA "insan haklar 
ı
vedemokrasi departmanlar 
ı
olu
ş
turmakla me
ş
gul". Birtak 
ı
m insan haklar 
ı
savunucular 
ı
ile "CIAuzmanlar 
ı
Türkiye gibi ülkelerde gizli toplant
ı
lar düzenliyor", içlerinden baz
ı
lar 
ı
, t
ı
 pk 
ı
generallere, polis
ş
eflerine yap
ı
ld
ı
ğ
ı
gibi "yerinde e
ğ
itilip" bir misyonu farkl
ı
bir aç
ı
dan yerine getirmeleri için,Amerika'ya seyahat rü
ş
veti ile ödüllendiriliyorlar.Amerikan emperyalizmi, yeni sömürgeci yöntemlerle a
ğ
ı
r bir borç yükü alt
ı
na soktu
ğ
uülkelerdeki tehdit potansiyelini hesap ederek, sürmekte olan ulusal ve sosyal kurtulu
ş
mücadelelerini bast
ı
rmaya giri
ş
irken, halklara bir örnek, ideal b
ı
rakmamay
ı
da amaçl
ı
yor. ABD'de siyasal ve askeristratejinin esaslar 
ı
n
ı
belirlemek için haz
ı
rlanm
ı
ş
"13'ler Komitesi Raporu"nda "Avrupa için bir komünizm tehdidi"nin art
ı
k kalmad
ı
ğ
ı
tespiti yap
ı
ld
ı
ktan sonra ABD'nin dikkatini "3. Dünya'ya veSB'yi çevreleyen ülkelere" vermesi isteniyor. Bu bölgelerde süregiden anla
ş
mazl
ı
k ve çat
ı
ş
malar "dü
ş
ük yo
ğ
unluklu çat
ı
ş
malar" olarak adland
ı
ı
l
ı
yor ve bir "sava
ş
biçimi" olarak kabul edilirken
ş
usöyleniyor: "Ayaklanmalar, örgütlü terör, paramiliter eylemler, sabotajlar ve bar 
ı
ş
ile geni
ş
say
ı
lar 
ı
 içine alan sava
ş
durumlar 
ı
aras
ı
ndaki geçi
ş
alan
ı
na giren
ş
iddet kullan
ı
m
ı
n
ı
n di
ğ
er biçimleri..."."Rapor", hedef tahtas
ı
na kimlerin koyuldu
ğ
unu aç
ı
klay
ı
c
ı
nitelikte.
İ
nsanl
ı
k, emperyalizmden daha büyük, daha vah
ş
i, daha soysuz bir canavar tan
ı
mad
ı
.Belirttiklerimiz, emperyalist burjuvazinin "insan haklar 
ı
ve demokrasi", "bar 
ı
ş
ı
n kurucusu vekoruyuculu
ğ
u" üzerine yürüttü
ğ
ü demagojinin nitelik ve kapsam
ı
n
ı
ı
klay
ı
c
ı
d
ı
r. Hayal ettikleri bu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->