Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

P. 1
Regulamento Interno ESSM

Regulamento Interno ESSM

Ratings: (0)|Views: 359|Likes:
Published by António Marques

More info:

Published by: António Marques on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
 
TKM\_B
 
_HEXCBIHM\N KM\H_MN
 
Ibkn lh ?::;
 
 
kk
Émlkdh
Zcbm|b lb htdncb 
 
Zhïioxcn
Km|nlxåän
 Ht|x|xb h Nebmkpbåän Zhlbeôekdb h Blikmkt|b|kwb
22
B ) Ôeänt lh blikmkt|båän h eht|än lb htdncbK Dnmthcfn Ehbc
 Lhgkmkåän 2?Dnizntkåän 2?Dnizh|àmdkbt 2?Lhtkembåän lh hzhthm|bm|ht 24Hchkåøht 24Ibmlb|n 24_hxmkän ln dnmthcfn ehbc 24
KK Lkhd|n 
 Lhgkmkåän 2<Dnizh|àmdkbt 2<_hdx|bihm|n 28Zndhlkihm|n dnmdxtbc 28Hchkåän 28Zntth 27Ibmlb|n 27
KKK Dnmthcfn zhlbeôekdn
 Lhgkmkåän 25Dnizntkåän 25Dnizh|àmdkbt 25Lhtkembåän lh hzhthm|bm|ht 26Gxmdknmbihm|n h ibmlb|nt 26
KW Dnmthcfn blikmkt|b|kwn
 Lhgkmkåän 2;Dnizntkåän 2;Dnizh|àmdkbt 2;Gxmdknmbihm|n 2;
W Ebbm|kb ln thwkån zðockdn
 Lkttncxåän lnt ôeänt ?:
O ) Ht|x|xbt lh nkhm|båän hlxdb|kwbK Lhzb|bihm|nt dxkdxcbht
 Dnizh|àmdkbt h gxmdknmbihm|n ?2Zhgkc h ibmlb|n ln dnnlhmbln h txodnnlhmblnht ?2
KK
 
Dnmthcfnt lh |xib
 Dnizntkåän ?4Dnizh|àmdkbt h gxmdknmbihm|n1 lkhd|nht lh |xib ?4
KKK
 
Dnnlhmbåän lh bmn h dxtn
 Lhgkmkåän
 
?<
2-
Dnmthcfn lnt lkhd|nht lh |xib ?<
?-
Dnnlhmblnht lh bmn ?<
4-
Lkhd|n lh dxtnt zngkttknmbkt ?<
<-
Hmtkmn thdxmlâkn hdnhm|h zn iôlxcntdbzk|bckpâwhkt ?8Dnnlhmbln lh dxtn ?8Dnnlhmbln lh |xib ?8
8-
Dnnlhmbln lh hrxkzbt lh Zcbmn \hdmncôekdn lhHlxdbåän &Z\H+ ?7
7-
Hlxdbåän h gnibåän lh blxc|nt ?7Hrxkzb zhlbeôekdb ?7Ihlkbln zhttnbc h tndkbc ?7
 
 
 wkk
KW
 
Dhm|n Mnwbt Nzn|xmklblht
?5
W
 
Dhm|n lh hdxtnt
 Ihlkb|hdb ?6Dhm|n lh kmgnibåän h dnixmkdbåän ?6
WK Bznkn hlxdb|kwn
  Bznkn êt lktdkzckmbt ?;\x|nkbt ?;Ebokmh|h lh bznkn bn bcxmn &EBZB+ ?;Thwkånt htzhdkbckpblnt lh bznkn hlxdb|kwn ?;Thwkånt lh ztkdncnekb h nkhm|båän ?;Mðdchn lh Bznkn Zhlbeôekdn
 
4:
WKK Bd|kwklblht lh dnizchihm|n dxkdxcb 
4:
D ) Thwkånt lh blikmkt|båän htdncb h T-B-T-H-Thwkånt lh blikmkt|båän htdncb 
42
T-B-T-H-
42
L ) Nx|bt ht|x|xbt h thwkånt
4?
H ) Inmk|nkpbåän lb rxbcklblh h bwbckbåän km|hmb
4?
Lkhk|nt h Lhwhht lnt Ihiont lb Dnixmklblh Hlxdb|kwbK Klhm|kgkdbåän kmlkwklxbc
4<
KK Bcxmnt
4<Lkhk|nt 4<Lhwhht 48_hekih lh gbc|bt 47
2-
Lhwh lh bttklxklblh 47
?-
Gbc|bt `xt|kgkdblbt 45
4-
@xt|kgkdbåän lh gbc|bt 45
<-
Hvdhttn ebwh lh gbc|bt 46
8-
Hghk|nt lbt gbc|bt 46
7-
Hghk|nt lb xc|bzbttbehi ln ckik|h lh gbc|bt 4;Ihlklbt dnhd|kwbt h ihlklbt lktdkzckmbht tbmdknmb|ôkbt <:
2-
Ihlklbt dnhd|kwbt <:
?-
Ihlklbt lktdkzckmbht tbmdknmb|ôkbt <2
4-
Zb|kdkzbåän <?
<-
Txtzhmtän zhwhm|kwb ln bcxmn <?
8-
Hvhdxåän lbt ihlklbt dnhd|kwbt nx lktdkzckmbhttbmdknmb|ôkbt<?_hdnmfhdkihm|n h wbcnkpbåän ln iëk|n <4
KKK
 
Zhttnbc lndhm|h
 Lkhk|nt h lhwhht
 
<< Bwbckbåän ln lhthizhmfn <7
KW Zhttnbc män lndhm|h
 Lkhk|nt h lhwhht
 
<5 Bwbckbåän ln lhthizhmfn <6
W Zbkt h hmdbheblnt lh hlxdbåän
 Lkhk|nt h lhwhht
 
<;
WK Bx|brxkb
8:
Lktzntkåøht Gkmbkt
82
Chektcbåän
8?

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ildageo liked this
ofreitas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->