Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21. yÜzyila Sosyalİzmİ YazacaĞiz!..

21. yÜzyila Sosyalİzmİ YazacaĞiz!..

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by cevdetbay
21. YÜZYILA SOSYALİZMİ YAZACAĞIZ!..
Bir çağ bitiyor. Kapitalist-emperyalist uygarlığın geldiği son durak, ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok gelişime karşın, barbarlığın kapısıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısında tarihin sosyalizme karşı ironisi bu gerçeği değiştirmiyor. Kapitalist emperyalizm bugün gelişmesinin doruklarına ulaşmıştır; ama, onun gelişmesinin bu son durağı, bağrında taşıdığı çelişkileri daha keskin çizgilerle ortaya çıkarıp ancak şiddetli bir altüst oluşla çözülebileceğini göste
21. YÜZYILA SOSYALİZMİ YAZACAĞIZ!..
Bir çağ bitiyor. Kapitalist-emperyalist uygarlığın geldiği son durak, ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok gelişime karşın, barbarlığın kapısıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısında tarihin sosyalizme karşı ironisi bu gerçeği değiştirmiyor. Kapitalist emperyalizm bugün gelişmesinin doruklarına ulaşmıştır; ama, onun gelişmesinin bu son durağı, bağrında taşıdığı çelişkileri daha keskin çizgilerle ortaya çıkarıp ancak şiddetli bir altüst oluşla çözülebileceğini göste

More info:

Published by: cevdetbay on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
21. YÜZYILA SOSYAL
İ
ZM
İ
YAZACA
Ğ
IZ!..
Bir ça
ğ
bitiyor. Kapitalist-emperyalist uygarl
ı
ğ
ı
n geldi
ğ
i son durak, ekonomik, sosyal ve kültürel pekçok geli
ş
ime kar
ş
ı
n, barbarl
ı
ğ
ı
n kap
ı
s
ı
d
ı
r. 20. yüzy
ı
l
ı
n ikinci yar
ı
s
ı
nda tarihin sosyalizme kar
ş
ı
ironisibu gerçe
ğ
i de
ğ
i
ş
tirmiyor.Kapitalist emperyalizm bugün geli
ş
mesinin doruklar
ı
na ula
ş
m
ı
ş
t
ı
r; ama, onun geli
ş
mesinin bu sondura
ğ
ı
, ba
ğ
r
ı
nda ta
ş
ı
d
ı
ğ
ı
çeli
ş
kileri daha keskin çizgilerle ortaya ç
ı
kar
ı
p ancak
ş
iddetli bir altüstolu
ş
la çözülebilece
ğ
ini gösteriyor. Bilimdeki, ekonomideki, siyaset ve felsefedeki, kültür ve sanatalan
ı
ndaki her geli
ş
me beraberinde bir çözümsüzlü
ğ
ü de getiriyor.Emperyalist kapitalizm geli
ş
kin ve uygar görünümleriyle dahi art
ı
k diki
ş
leri tutmayan bir sistemdir.Bilim ve teknolojideki bütün geli
ş
meler, bu geli
ş
melerin sundu
ğ
u olanaklar, s
ı
n
ı
 fl
ı
toplum yap
ı
s
ı
n
ı
 demodele
ş
tirerek, sosyalizmin ve komünizan toplumsal ili
ş
kiler kurulmas
ı
n
ı
n güçlü bir altyap
ı
s
ı
n
ı
 haz
ı
rlay
ı
p ortaya ç
ı
kar
ı
yor. Mevcut toplumsal ko
ş
ul ve ili
ş
kiler üretici güçlerin geli
ş
imine bütünüyleters yönde bir geli
ş
im göstermekte, sömürü, toplumsal kölelik ve yabanc
ı
la
ş
ma daha geni
ş
ölçekteyayg
ı
nla
ş
ı
p derinle
ş
mektedir.Her alandaki geli
ş
me, bize kapitalizmin ömrünü dolduran bir sistem oldu
ğ
unu, proletaryan
ı
n,emekçilerin ve insanl
ı
ğ
ı
n genel kurtulu
ş
unun sa
ğ
lanmas
ı
ve özgür geli
ş
me yolunun aç
ı
lmas
ı
n
ı
nemperyalist kapitalizme nihai olarak son vermekten geçti
ğ
ini göstermektedir.Burjuva egemenlikler henüz daha yeni kurulurken, kapitalizmin ilk sars
ı
nt
ı
lar
ı
nda, burjuvazi prole-taryan
ı
n solu
ğ
unu ensesinde hissetti. 20. yüzy
ı
l
ı
be
ş
geçe, dünya, Aurora'n
ı
n toplar
ı
yla uyand
ı
. K
ı
z
ı
lEkim bir daha geriye dönülemeyecek bir ça
ğ
ı
açt
ı
. Nas
ı
l ki Paris Komünü'nün yenilgisi Ekim Devri-mi'ni engelleyemediyse, tersine Ekim Devrimi onun açt
ı
ğ
ı
yoldan ilerlediyse, Ekim Devrimi ve onuizleyen sosyalizmler de 21. yüzy
ı
la yürüyü
ş
ümüze büyük bir miras sunmaktad
ı
r. Bu köprüden yü-rüyüp, 21. yüzy
ı
la sosyalizmi yazaca
ğ
ı
z.Proletarya devrimleri ça
ğ
ı
; ça
ğ
ı
karakterize edecek olgu budur. Ku
ş
kusuz bu, emperyalizm ça
ğ
ı
n
ı
niçerisinden, ondan kesin ve nihai kopu
ş
larla ve alternatif sosyalist sistemin kapitalizme kar
ş
ı
onuku
ş
at
ı
p yok olu
ş
a götürecek üstünlü
ğ
üyle gerçekle
ş
ecektir.Bu sözler, salt devrimci co
ş
ku ve niyetlerimizin ifadesi olarak görülemez. E
ğ
er öyleyse bile, bu,ideallerimizin, ütopyam
ı
z
ı
n gerçekle
ş
ebilirli
ğ
inin daha yak
ı
n, daha somut ve daha önlenemez olu-
ş
undand
ı
r. Bir program
ı
n üzerinde uygulanaca
ğ
ı
geli
ş
kin bir sosyalizm ve komünizm için güçlü birmaddi/toplumsal temel ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r; bizzat kapitalizmin, üretici güçlerinin geli
ş
mesi ve mevcuttoplumsal ili
ş
kileriyle bir zorunluluk haline gelmektedir.Ça
ğ
daki geli
ş
meler, komünizme, teorik, siyasal, örgütsel ve pratik yeni at
ı
l
ı
mlar için geli
ş
kin birzemin sunuyor.Teoride devrimci bir at
ı
l
ı
m ve geli
ş
kin bir teori için, hemen her alanda sa
ğ
lanan geli
ş
melerin vedeneyimlerin sundu
ğ
u bir malzeme birikimi ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. H
ı
zl
ı
ve büyük geli
ş
melerin oldu
ğ
ubilim ve teknolojideki ilerlemelerden ekonomik ve toplumsal geli
ş
melere, siyasetten, felsefeye,kültür ve sanata uzanan, zengin s
ı
n
ı
 f mücadelesi deneyimleriyle dolu geli
ş
melerin tek bir alan
ı
nailgisiz kalmadan ve her alanda kuruculuk unsurunu hakim k
ı
larak ML teoriyi geli
ş
tirece
ğ
iz. ML teo-
 
rinin bu geli
ş
imi ve devrimci at
ı
l
ı
m, özellikle son 20-30 y
ı
l içerisinde türetilmi
ş
, sözde marksizmi birreferans kayna
ğ
ı
ya da kaynaklar
ı
ndan biri olarak kullanan, genellikle teori üzerinde suland
ı
r
ı
c
ı
vebozucu bir rol oynayan" çe
ş
itlenmi
ş
oportünizm türleriyle çeli
ş
ik ve bir sava
ş
halinde olacakt
ı
r.Bunlar çok ve çe
ş
itlidirler. Son 10-20 y
ı
ld
ı
r komünistlerce pek girilmemi
ş
ve yan
ı
tlar
ı
verilmemi
ş
 sorular
ı
n oldu
ğ
u alanlarda at oynatmaktad
ı
rlar. Bu aç
ı
dan bak
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, komünist ve devrimci ör-gütler dar bir alana s
ı
k
ı
ş
ı
p kalm
ı
ş
lard
ı
r ve üstelik pek ço
ğ
u bu darl
ı
ğ
ı
bir erdem haline getirmi
ş
yada bu sorun ve geli
ş
melerin fark
ı
nda bile de
ğ
ildir, i
ş
te ayn
ı
zamanda bu nedenle, devrimci hareke-tin saflar
ı
nda ya
ş
anan her k
ı
r
ı
lma sonras
ı
nda, yenilgi ve durgunluk dönemlerinde günümüz kapita-lizminin olu
ş
turdu
ğ
u geni
ş
zeminde, devrimci güçler içerisinden ç
ı
kan sa
ğ
l
ı
ks
ı
z aray
ı
ş
lar
ı
n bu kul-vara do
ğ
ru geçi
ş
i olabilmekte, oportünist liberal ve reformist güçlerin yeni çekim alan
ı
n
ı
olu
ş
tur-maktad
ı
r. Kaymalar
ı
n hiç de tekil olmad
ı
ğ
ı
n
ı
ve '89 sonras
ı
gerici bir dalga halini ald
ı
ğ
ı
n
ı
dagözönünde tuttu
ğ
umuzda etkili bir a
ş
ı
n
ı
n bulunmay
ı
ş
ı
görülür. Bundan dolay
ı
, ML devrimci at
ı
l
ı
m
ı
 ve teorinin geli
ş
tirilmesi, oportünizmin yeni türlerine kar
ş
ı
geni
ş
bir sava
ş
cephesinin aç
ı
lmas
ı
ylabirlikte yürütülecektir.Emperyalizm ve proletarya devrimleri ça
ğ
ı
n
ı
n özellikleri; sosyalizm için maddi önko
ş
ullar
ı
n olgun-lu
ğ
u ve sistemin iç çeli
ş
kilerini derinle
ş
tirici yap
ı
s
ı
, bir yandan devrim ve sosyalizm mücadelemizehareket yetene
ğ
i kazand
ı
racak teorik ko
ş
ullar
ı
haz
ı
rlarken, ayn
ı
nedenle ve birbirini güçlendirecek
ş
ekilde siyasal ve sosyal devrimi pratikte örgütleme görevini koymaktad
ı
r. Bu ay
ı
rdedicidir. Em-peryalist kapitalist sistem, önümüzdeki süreçte daha büyük t
ı
kanmalar ya
ş
amaya, ba
ğ
r
ı
ndaki çeli
ş
-kiler
ş
iddetlenmeye adayd
ı
r. Teorik eylemimiz, siyasal ve örgütsel mücadelemize ön aç
ı
c
ı
olupgeni
ş
bir temel sa
ğ
larken, en uç ve uzak konular
ı
yla dahi siyasal ve pratik eylemimizle içice veonun geli
ş
tirici bir parças
ı
olacakt
ı
r.Ömrünü doldurmu
ş
olan
ı
gitmesi gereken yere gönderecek tarihsel-siyasal rolün oynanmas
ı
d
ı
rönümüzdeki görev. Antiemperyalist demokratik görevleri sosyalist amaçlar
ı
m
ı
z do
ğ
rultusundaçözerek, kapitalizme kar
ş
ı
sosyalizm için; devrimci darl
ı
k ve s
ı
n
ı
rl
ı
l
ı
kla, süreç devrimcili
ğ
iyle yolla-r
ı
m
ı
z
ı
ay
ı
rm
ı
ş
, oportünizmin her türüyle keskin bir hat çizmi
ş
, tarih bilinci, s
ı
n
ı
 f bilinci ve gelecekperspektifiyle donanm
ı
ş
, sosyalizmi ya
ş
am prati
ğ
i haline getirmi
ş
olarak, kolektif gücümüz ve ira-demizle yürüyoruz. Ça
ğ
ı
sarsmak, sosyalizmi kurmak için! Çünkü B
İ
ZDE O GÜÇ VAR!..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->