Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turk Tekelci Burjuvazisinin Tarihsel Olusumu

Turk Tekelci Burjuvazisinin Tarihsel Olusumu

Ratings:
(0)
|Views: 225|Likes:
Published by cevdetbay
TÜRK TEKELCİ BURJUVAZİSİNİN TARİHSEL OLUŞUMU

B. BARKAL

BROŞÜR DİZİSİ: 6
Töz Basım-Yayım San. Tic. Ltd. Şti. Baskı: Aydınlar Matbaacılık Dizgi: İlke

Şubat Yayıncılık- www.alinteri.org

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................................... 2 TÜRKİYE'DE BURJUVAZİNİN TARİHSEL EVRİMİ................................................................................ 3 I. KOMPRADOR SERMAYENİN O
TÜRK TEKELCİ BURJUVAZİSİNİN TARİHSEL OLUŞUMU

B. BARKAL

BROŞÜR DİZİSİ: 6
Töz Basım-Yayım San. Tic. Ltd. Şti. Baskı: Aydınlar Matbaacılık Dizgi: İlke

Şubat Yayıncılık- www.alinteri.org

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................................... 2 TÜRKİYE'DE BURJUVAZİNİN TARİHSEL EVRİMİ................................................................................ 3 I. KOMPRADOR SERMAYENİN O

More info:

Published by: cevdetbay on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
 TÜRK TEKELC
İ
BURJUVAZ
İ
S
İ
N
İ
NTAR
İ
HSEL OLU
Ş
UMU
B. BARKAL
 
BRO
Ş
ÜR D
İ
Z
İ
S
İ
: 6
 
Töz Bas
ı
m-Yay
ı
m San. Tic. Ltd.
Ş
ti.
 
Bask
ı
: Ayd
ı
nlar Matbaac
ı
l
ı
k
 
Dizgi:
İ
lke
Ş
ubat Yay
ı
nc
ı
l
ı
k-
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
N
M
S
N
U
y
L
N
K
N
N
N
 
TÜRK
İ
 YE'DE BURJUVAZ
İ
N
İ
N TAR
İ
HSEL EVR
İ
M
İ
 
I. KOMPRADOR SERMAYEN 
İ 
N ORTAYA ÇIKI 
Ş 
Marx, Kapital
'in Almanca bask
ı
s
ı
na yazd
ı
ğ
ı
önsözde,
"Sanayi yönünden daha çok geli
ş
mi
ş
 bir ülke, daha az geli
ş
mi
ş
olana, ancak kendi gelece
ğ
inin imgesini gösterir"
der. Ne var ki,kapitalizmin i
ş
leyi
ş
yasalar 
ı
n
ı
n evrenselli
ğ
ini göstermesi bak
ı
m
ı
ndan aç
ı
klay
ı
c
ı
olan bu yakla
ş
ı
m,
İ
ngiltere merkezli klasik geli
ş
me yolunun bir tekrar 
ı
olmayan Türkiye kapitalizmi söz konusu oluncayetersiz kal
ı
r. Çünkü, kapitalist a
ş
amaya geç giren ve yakla
ş
ı
k 150 y
ı
ld
ı
r yar 
ı
sömürge durumundabulunan Türkiye'de kapitalizmin geli
ş
me tarz
ı
, Bat
ı
Avrupa ülkelerindekinden bir hayli farkl
ı
d
ı
r.
 
Bat
ı
burjuvazisi, tekelci a
ş
amaya gelmeden önce
"ilkel sermaye birikimi"
denilen ve sanayidevrimiyle sonuçlanan en az 3-4 yüzy
ı
ll
ı
k bir süreçte olu
ş
tu. Bir yandan halk y
ı
ğ
ı
nlar 
ı
n
ı
topraktan vegeçim araçlar 
ı
ndan koparan, di
ğ
er yandan sömürgelerin talan
ı
ndan ve doland
ı
ı
lmas
ı
ndan elde edilenserveti metropollerde sermayeye çevirmeye dayanan bu birikim süreci, kartopundan büyüyen bir ç
ı
ğ
 gibi ilerlemi
ş
ve sermayenin egemenli
ğ
iyle sonuçlanm
ı
ş
t
ı
r. Burjuvazinin devrimci ça
ğ
ı
n
ı
ya
ş
ad
ı
ğ
ı
sözkonusu dönemde kapitalist geli
ş
me yolunun feodal düzene köklü darbeler indiren burjuva demokratikdevrimler ve bilimsel-teknik s
ı
çramalarla aç
ı
lmas
ı
ise sürecin di
ğ
er bir yönüdür. Buna, sanayile
ş
meninyabanc
ı
boyunduru
ğ
u tan
ı
mayan ve feodalizmin tasfiye edildi
ğ
i bir temel üzerinde yükselmesini deekleyebiliriz. Sonuç olarak, 19. yüzy
ı
l sonlar 
ı
na do
ğ
ru tekelle
ş
en ve finans kapital a
ş
amas
ı
na geçenBat
ı
Avrupa sermayesi, onu yaratan söz konusu tarihsel süreçle bir bütünlük olu
ş
turur.
 
Buna kar 
ş
ı
l
ı
k, Bat
ı
Avrupa ülkelerinin feodal ekonominin y
ı
k
ı
nt
ı
lar 
ı
üzerinde sanayi devriminiyükselttikleri ve üretici güçleri özgürce geli
ş
tirdikleri 19. yüzy
ı
lda, Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
u henüzfeodalizmin doru
ğ
unda bulunmaktayd
ı
. Gerçi, Osmanl
ı
toplumunun ilk burjuva s
ı
n
ı
ı
söz konusuyüzy
ı
lda ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r; ama bu s
ı
n
ı
f ne feodalizme kar 
ş
ı
mücadele içinde geli
ş
mi
ş
ne iç dinami
ğ
edayanan ba
ğ
ı
ms
ı
z bir geli
ş
me göstermi
ş
, ne de asalakl
ı
ğ
ı
n ötesine geçebilmi
ş
tir. K
ı
sacas
ı
, yerigeldikçe ileride de de
ğ
inece
ğ
imiz gibi, Osmanl
ı
burjuvazisinin do
ğ
u
ş
u ve birikim süreci kadar ekonomide oynad
ı
ğ
ı
rol de Avrupa burjuvazisinden farkl
ı
d
ı
r.
 
Gerek bunu gerekse Osmanl
ı
burjuvazisinin yap
ı
sal özelliklerini ortaya ç
ı
karabilmek için, epeygeriye, bu burjuvazinin
"tarih öncesi"
ne kadar gitmek gerekiyor.
Osmanl
ı
burjuvazisinin olu
ş
um süreci
 
15. ve 16. yüzy
ı
llarda Osmanl
ı
egemen s
ı
n
ı
flar 
ı
ticaret yollar 
ı
n
ı
n kontrolüne ve Do
ğ
u ile Bat
ı
 ticaretine büyük önem veriyorlard
ı
. Ama Osmanl
ı
feodallerinin ticarete sermaye birikimi aç
ı
s
ı
ndanyakla
ş
malar 
ı
mümkün de
ğ
ildi; çünkü devlet düzenlemesine tabi olan ticaret, onlar için, kentlerinia
ş
esini sa
ğ
layan, art
ı
ürünün ak
ı
ş
ı
n
ı
yönlendiren ve hazineye mali gelir getiren bir araç idi. As
ı
l gelirler toprak rant
ı
ndan ve sava
ş
ganimetlerinden sa
ğ
land
ı
ğ
ı
ndan dolay
ı
d
ı
r ki, Avrupa devletlerine tek yanl
ı
 ayr 
ı
cal
ı
klar tan
ı
mak demek olan kapitülasyonlar 
ı
vermekte de bir mahsur görmediler. Bu yüzden,Avrupa devletlerinin hemen hepsine pe
ş
pe
ş
e -yenileme ve ekleri de içeren- kapitülasyonlar verilebilmi
ş
tir. Oysa bu, 17. ve 18. yüzy
ı
llarda ithalatlar 
ı
n
ı
s
ı
n
ı
rlay
ı
p, ihracatlar 
ı
n
ı
art
ı
rmaya çal
ı
ş
anmerkantilist dönem Avrupa devletlerinin tam tersi bir tutumdur. Gerçi Avrupa tüccar 
ı
na tan
ı
nan buola
ğ
anüstü imtiyazlar Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
unun güçlü oldu
ğ
u zamanlarda büyük bir tehlikeyaratmayacakt
ı
r; ama bunlar, sonradan çökü
ş
sürecine giren imparatorlu
ğ
un yabanc
ı
kapitalizminsömürgeci boyunduru
ğ
u alt
ı
na girmesinin bir kald
ı
rac
ı
, bir çekirde
ğ
i olmu
ş
lard
ı
r.
 
Biraz sonra gösterece
ğ
imiz gibi, hem Avrupa sermayesinin sömürüsü, hem de Osmanl
ı
 komprador burjuvazisinin yükseli
ş
i bu kapitülasyonlar 
ı
n s
ı
rt
ı
na yap
ı
ş
arak gerçekle
ş
mi
ş
tir. Tabii ki,sonradan Osmanl
ı
burjuvazisi haline gelecek olan erken feodalizm dönemi tüccarlar 
ı
n
ı
n köklerioldukça eskidir. Fatih Mehmet,
İ
stanbul'u fethetti
ğ
inde -öncesi bir tarafa- üslenmi
ş
olduklar 
ı
Anadoluk
ı
y
ı
lar 
ı
ndan Avrupa ile deniz ticaretini sürdüren Venedikli ve Cenevizli tüccarlara dokunmaz, onlaraticaret serbestisi yan
ı
nda baz
ı
ayr 
ı
cal
ı
klar tan
ı
r. Bunlara, daha sonraki dönemlerde ba
ş
ka H
ı
ristiyantüccarlar da kat
ı
l
ı
r ve böylece ilk
levanten
topluluklar 
ı
meydana gelir. Yine, Azerbaycan'
ı
terk ederek
İ
zmit ve Bursa yöresine yerle
ş
en Ermeniler, II. Bayezit döneminde Engizisyondan kaç
ı
p Osmanl
ı
 himayesinde
İ
stanbul ve Selanik'e s
ı
ğ
ı
nan Museviler, Bizans'tan itibaren Ege k
ı
y
ı
lar 
ı
nda ve adalardadeniz ticareti üstünlü
ğ
ünü koruyan Rumlar ve nihayet çok daha sonraki yüzy
ı
llarda çe
ş
itli Avrupakentlerinden gelip Anadolu'nun liman kentlerine yerle
ş
en kozmopolit levantenler de bunlara eklenecek

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
urbanomadic liked this
Felsefe Kütüphanesi liked this
Neslihan Karatepe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->