Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Planificação Desenho 12 2009-2010

Planificação Desenho 12 2009-2010

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,682|Likes:
Published by António Marques

More info:

Published by: António Marques on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

 
Koco Cnqih Vãeigc 3 63(6:(0636
Vncgiaijcåêo Mdzdgbo 30» CgoTgimcmdz md }pc`cnbo
"vpdqiz}cz)
 
 
3» Vdpèomo_Húmtno 3 "Vpojdzzoz md Cgãnizd md Aophcz Gc}tpciz d Cp}iaijiciz)
T]3 ‚ ]dz}d micegúz}ijoMdaigiåêo d o`kdj}iqoz
;
Jcvcjimcmdz md o`zdpqcåêo. md pdeiz}o d drvpdzziqc. joh o`kdj}iqo md micegoz}ijcpjohvd}ëgjicz cmstipimcz vdnoz cntgoz goz cgoz cg}dpiopdz d cadpip dz}pc}éeicz vcpc o vpdzdg}d cgo ndj}iqo'
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz / Mozzidp d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; = }dhvoz'
T]0 ‚ Mdzdgbo md mdzdgbozMdaigiåêo d o`kdj}iqoz
; c vcp}ip md th mdzdgbo mo pdvdp}úpio mc Biz}úpic mc Cp}d jtko }dhc zdkc caietpc bthcgc. pdvpdzdg}c(no }dgmo dh c}dgåêo o cvog}chdg}o "dz`oåo). d oz dndhdg}oz nigdcpdz"nigbcz md jogz}ptåêo. dz}pt}tpciz d md jog}opgo mo hdzho). c dzjcnc "vpovopåêo) d c ojtvcåêo modzvcåo md ztvop}d "johvoziåêo)< ztvop}d. vcvdn `pcgjo md qãpicz epchcedgz d qcpidmcmd dcmdstcåêo moz hdioz cj}tcg}dz "pizjcmopdz; epcai}d md qãpicz mtpd{cz)<
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz / ]pc`cnboz }dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd mdmcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 5 }dhvoz '
T]: ( Dz}tmo mcz aophcz gc}tpciz "jopvo bthcgo)Mdaigiåêo d o`kdj}iqoz
;
 
 C`opmcp o mdzdgbo moz véz "cgc}ohic d jàgogdz) zdetgmo o hé}omo mcpdvpdzdg}cåêo cgcnè}ijc "}pcåo; nigbcz md jogz}ptåêo. dz}pt}tpc d jog}opgo) d drvpdzziqc "miz}opåêo dcgchopaozd)< dzjcnc "vpovopåêo) d ojtvcåêo mo dzvcåo md ztvop}d "johvoziåêo)< ztvop}d. vcvdn`pcgjo d jpca} jpdhd< qcpidmcmd d cmdstcåêo moz hdioz cj}tcg}dz "pizjcmopdz; epcai}d md qãpiczmtpd{cz. nãviz md jop d vcz}dn)<
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz / ]pc`cnboz }dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd mdmcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 30 }dhvoz '
T]= ‚ Dz}tmo mcz aophcz gc}tpciz "jopvo bthcgo)Mdaigiåêo d o`kdj}iqoz
;
 
 C`opmcp o mdzdgbo mo poz}o "cgc}ohic d jàgogdz) zdetgmo o hé}omo mcpdvpdzdg}cåêo cgcnè}ijc "}pcåo; nigbcz md jogz}ptåêo. dz}pt}tpc d jog}opgo)< dzjcnc "vpovopåêo) dojtvcåêo mo dzvcåo md ztvop}d "johvoziåêo)< ztvop}d. vcvdn `pcgjo md ûgijc epchcedh dqcpidmcmd d cmdstcåêo moz hdioz cj}tcg}dz "pizjcmopdz; epcai}d md qãpicz mtpd{cz d zcgetègdc)<
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz / ]pc`cnboz }dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd mdmcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 3= }dhvoz '
0» Vdpèomo_Húmtno 0 "Vpojdzzoz md Zèg}dzd. d dadi}oz md Jop)
T]4 ‚ Vpojdzzoz md zèg}dzd "}pcgzaophcåêo)
 
Koco Cnqih Vãeigc 0 63(6:(0636
Mdaigiåêo d o`kdj}iqoz
; Pdvpdzdg}cåêo cgcnè}ijc d pdvpdzdg}cåêo drvpdzziqc mcz aophcz vop giqdnchdg}o d cjdg}tcåêo<
 
dzjcnc "vpovopåêo) d ojtvcåêo mo dzvcåo md ztvop}d "johvoziåêo)<ztvop}d. vcvdn `pcgjo }dr}tpcmo d qcpidmcmd d cmdstcåêo moz hdioz cj}tcg}dz "pizjcmopdz; epcai}dmd qãpicz mtpd{cz d jcpqêo)<
 
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz / ]pc`cnboz }dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd mdmcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 3: }dhvoz '
T]1 ‚ Mohègio mc nigetcedh vnãz}ijc "jop ‚ dadi}oz md jop< hoqihdg}o d }dhvo ‚ opecgi{cåêomigàhijc)
Mdaigiåêo d o`kdj}iqoz
; Epcmcåêo moz qcnopdz "jncpo/dzjtpo d jop) md thc ztvdpaèjid stcmpcmc c}pcqéz mozzdtz dndhdg}oz<
 
dzjcnc "vpovopåêo) d ojtvcåêo mo dzvcåo md ztvop}d "johvoziåêo)< ztvop}d. vcvdn`pcgjo nizo d qcpidmcmd d cmdstcåêo moz hdioz cj}tcg}dz "pizjcmopdz; epcai}d md qãpicz mtpd{cz.nãviz md jop d cetcpdnc)<
 
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz / ]pc`cnboz }dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd mdmcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 30 }dhvoz '
T]5 ‚ Cvnijcåêo mcz johvd}ëgjicz d jogbdjihdg}oz cmstipimoz "zihtncåêo md thc vpoqc mddrchd gcjiogcn)Mdaigiåêo d o`kdj}iqoz
;
 
 C vcp}ip md th o`kdj}o vpojtpcp std o cntgo mdhogz}pd jcvcjimcmd mdo`zdpqcåêo d pdeiz}o "mohègio moz dz}tmoz md cvog}chdg}o. cgcnè}ijoz d md qonthd}pic)<hcgivtncåêo d zèg}dzd. c}pcqéz mc jcvcjimcmd igqdg}iqc d drvpdzzêo epãaijc vdpzogcni{cmc<jcvcjimcmd md opecgi{cåêo aophcn d dz}pt}tpcn< jcvcjimcmd md ndi}tpc d ig}dpvpd}cåêo jpè}ijc momdzdgbo< jcvcjimcmd md johtgijcåêo joh mohègio mc }dphigonoeic dzvdjèaijc< jcvcjimcmd mdhcgivtncåêo md }éjgijcz d hc}dpiciz d. vop aih. jcvcjimcmd md ig}dpvpd}cåêo mc nègetc vop}tetdzc'
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 1 }dhvoz "'
:» Vdpèomo_Húmtno :
"Mohègio mc Nigetcedh Vnãz}ijc. Aophc . Jop. Hoqihdg}o d ]dhvo)
 
T]2 ‚ Vpojdzzoz md zèg}dzd "}pcgzaophcåêo)Mdaigiåêo d o`kdj}iqoz
;
 
Pdvpdzdg}cåêo cgcnè}ijc d pdvpdzdg}cåêo drvpdzziqc mcz aophcz vop zo`pdvoziåêo d po}cåêo< dzjcnc "vpovopåêo) d ojtvcåêo mo dzvcåo md ztvop}d "johvoziåêo)<ztvop}d. vcvdn `pcgjo d qded}cn< qcpidmcmd d cmdstcåêo moz hdioz cj}tcg}dz "pizjcmopdz; epcai}d mdqãpicz mtpd{cz. }ig}c mc jbigc)< igaoepcaic; vpoepchcz Vbo}o Zbov ot Vcig} Zbov<
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz dh vcvdn d dh ztvop}d miei}cn/ ]pc`cnboz}dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd md mcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp vcvdn d ztvop}d miei}cn<
Miz}pi`tiåêo }dhvopcn
; 9 }dhvoz '
T]9 ‚ Dzjcnc. Vpovopåêo. Bcphogic d Jog}pcz}d Jpohã}ijoMdaigiåêo md O`kdj}iqoz
; Jogz}ptåêo mo pdj}àgetno md otpo md zdjåêo ãtpdc. zt`miqizôdzbcphúgijcz go pdj}àgetno. jog}pcz}d md jop jncpo(dzjtpo. stdg}d d apio d johvndhdg}cp< ztvop}d.vcvdn `pcgjo epcgtncmo< hdioz cj}tcg}dz. epcai}dz. etcjbd ot cetcpdnc<
Igz}pthdg}oz md cqcnicåêo
; ]pc`cnboz vpã}ijoz; mdzdgboz dh vcvdn d dh ztvop}d miei}cn/ ]pc`cnboz}dúpijoz; }dr}oz md cgãnizd md mcmoz d `i`nioepcaic / Mozzidp vcvdn d ztvop}d miei}cn<

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
olgamaria liked this
Maria Oliveira liked this
Rui Weiner liked this
Rui Weiner liked this
Rui Weiner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->