Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
39Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phân tích, Thiết kế hướng đối tượng

Phân tích, Thiết kế hướng đối tượng

Ratings: (0)|Views: 477 |Likes:
Published by cunconcuncon
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống của Đoàn Văn Ban
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống của Đoàn Văn Ban

More info:

Published by: cunconcuncon on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 Phân tích, thi
ế 
t k 
ế 
h
ướ 
ng 
đố 
i t 
ượ 
ng b
ằ 
ng UM L
 Đ
oàn V 
ă 
n Ban
- 1 -
M
C L
C
M
C L
C .................................................................................................................1L
I NÓI
ĐẦ
U 5CH
ƯƠ
 NG I: PH
ƯƠ
 NG PHÁP H
ƯỚ
 NG
ĐỐ
I T
ƯỢ
 NG VÀQUÁ TRÌNH PHÁTTRI
 N H
TH
 NG PH
 N M
M.........................................................7
1.1. Gi
ớ 
i thi
u.............................................................................................7
 
1.2. Gi
ớ 
i thi
u v
h
th
ng ph
n m
m.......................................................8
1.2.1 Các
đặ
c tr 
ư
ng c
a h
th
ng..............................................................................91.2.2 Phân lo
i h
th
ng ph
n m
m........................................................................11
1.3. S
phát tri
n h
th
ng.......................................................................13
 1.3.1 Chu trình phát tri
n h
th
ng..........................................................................131.3.2 Mô hình hoá h
th
ng.....................................................................................18
1.4 Các cách ti
ế
 p c
n trong phát tri
n ph
n m
m....................................21
 
1.4.1 Cách ti
ế
 p c
n h
ướ 
ng ch
c n
ă
ng
...........................................................21
1.4.2 Cách ti
ế
 p c
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
...........................................................23
1.5. Qtrình phát tri
n ph
n m
m h
ợ 
 p nh
t..........................................25
 
1.6. K 
ế
t lu
n.............................................................................................33
 
Câu h
i và bài t
 p.....................................................................................33
 CH
ƯƠ
 NG II:UML VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI
 N PH
 N M
M.............................35
2.1 T
ng quát v
UML.............................................................................35
 2.1.1 M
c
đ
ích c
a UML........................................................................................352.1.2 Quá trình phát tri
n ph
n m
m th
ng nh
t v
ớ 
i UML.....................................362.1.3 Gi
ớ 
i thi
u t
ng quát v
UML.........................................................................372.1.4 Các ph
n t
c
a UML....................................................................................39
2.2 Các khái ni
m c
ơ 
b
n c
a ph
ươ 
ng pháp h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng ...............43
 2.2.1 Các
đố
i t
ượ 
ng.................................................................................................432.2.2 L
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng.................................................................................................442.2.3 Các giá tr 
và các thu
c tính c
a
đố
i t
ượ 
ng....................................................452.2.4 Các thao tác và ph
ươ 
ng th
c..........................................................................46
2.3 Các m
i quan h
gi
a các l
ớ 
 p............................................................46
 2.3.1 S
liên k 
ế
t và k 
ế
t h
ợ 
 p gi
a các
đố
i t
ượ 
ng......................................................46
 
 Phân tích, thi
ế 
t k 
ế 
h
ướ 
ng 
đố 
i t 
ượ 
ng b
ằ 
ng UM L
 Đ
oàn V 
ă 
n Ban
- 2 -
2.3.2 B
i s
..............................................................................................................482.3.3 Các vai trò trong quan h
...............................................................................492.3.4 Quan h
ế
t nh
 p............................................................................................492.3.5 Quan h
t
ng quát hoá...................................................................................512.3.6 K 
ế
th
a b
i.....................................................................................................522.3.7 Quan h
ph
thu
c..........................................................................................542.3.7 Quan h
hi
n th
c hoá....................................................................................54
2.4 Các gói................................................................................................55
 
2.5 Các qui t
c ràng bu
c và suy di
n......................................................56
 
2.7 Rational Rose và quá trình phát tri
n ph
n m
m th
ng nh
t.............58
 
Bài t
 p và câu h
i.....................................................................................59
 CH
ƯƠ
 NG III:BI
U
ĐỒ
CA S
Ử 
D
 NG PHÂN TÍCH CÁC NHU C
U C
A H
 TH
 NG.................................................................................................60
3.1
Đị
nh ngh
 ĩ 
a bài toán............................................................................60
 
3.2 Phân tích và
đặ
c t
các yêu c
u h
th
ng...........................................63
 3.2.1 Ca s
d
ng.....................................................................................................633.2.2 Tác nhân........................................................................................................643.2.3 Xác
đị
nh các ca s
d
ng và các tác nhân......................................................653.2.3
Đặ
c t
các ca s
d
ng....................................................................................67
3.3 Bi
u
đồ
ca s
d
ng............................................................................70
 
3.4 T
o l
 p bi
u
đồ
ca s
d
ng trong Rational Rose..............................74
 
Bài t
 p và câu h
i.....................................................................................74
 CH
ƯƠ
 NG IV:PHÂN TÍCH H
TH
 NG – MÔ HÌNH KHÁI NI
M VÀ BI
U
ĐỒ
 L
P.......................................................................................................76
4.1 Mô hình khái ni
m – mô hình
đố
i t
ượ 
ng............................................76
 
4.2 Xác
đị
nh các l
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng................................................................77
 
4.3 M
i quan h
gi
a các l
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng..................................................85
 4.3.1
Đặ
t tên cho các quan h
ế
t h
ợ 
 p.....................................................................864.3.2 Các ph
ươ 
ng pháp xác
đị
nh các m
i quan h
ế
t h
ợ 
 p.....................................86
4.4 Bi
u
đồ
l
ớ 
 p.........................................................................................88
 4.4.1 Các lo
i l
ớ 
 p trong bi
u
đồ
..............................................................................884.4.2 M
u r 
 p khuôn (stereotype) c
a các l
ớ 
 p........................................................904.4.3 Bi
u
đồ
l
ớ 
 p trong H
HBH.............................................................................90
 
 Phân tích, thi
ế 
t k 
ế 
h
ướ 
ng 
đố 
i t 
ượ 
ng b
ằ 
ng UM L
 Đ
oàn V 
ă 
n Ban
- 3 -
4.5 Thu
c tính c
a l
ớ 
 p..............................................................................91
 4.5.1 Tìm ki
ế
m các thu
c tính.................................................................................944.5.2 Các thu
c tính c
a các l
ớ 
 p trong HBH...........................................................97
4.6 Các ph
ươ 
ng th
c c
a l
ớ 
 p ...................................................................98
 
4.7
 
Ghi nh
n trong t
 
đ
i
n thu
t ng
.......................................................99
 
4.8 Th
c hành trong Rational Rose........................................................100
 
Câu h
i và bài t
 p...................................................................................101
 CH
ƯƠ
 NG V:MÔ HÌNH
ĐỘ
 NG THÁI: CÁC BI
U
ĐỒ
T
ƯƠ
 NG TÁC VÀ HÀNH
ĐỘ
 NG TRONG H
TH
 NG.............................................................103
5.1 Mô hình hoá hành vi h
th
ng..........................................................103
 5.1.1 Các s
ki
n và hành
độ
ng c
a h
th
ng.......................................................1045.1.2 S
trao
đổ
i thông
đ
i
 p gi
a các
đố
i t
ượ 
ng..................................................106
5.2 Bi
u
đồ
trình t
.................................................................................106
 5.2.1 Các thành ph
n c
a bi
u
đồ
trình t
.............................................................1075.2.2 Xây d
ng bi
u
đồ
trình t
...........................................................................1085.2.3 Các bi
u
đồ
trình t
mô hình hành
độ
ng c
a h
HBH................................1095.2.4 Ghi nh
n các ho
t
độ
ng c
a các l
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng...........................................1115.2.5 Các h
ợ 
 p
đồ
ng v
ho
t
độ
ng c
a h
th
ng...................................................112
5.3 Bi
u
đồ
tr 
ng thái.............................................................................114
 5.3.1 Tr 
ng thái và s
bi
ế
n
đổ
i tr 
ng thái..............................................................1155.3.2 Xác
đị
nh các tr 
ng thái và các s
ki
n.........................................................1165.3.3 Xây d
ng bi
u
đồ
tr 
ng thái.........................................................................117
5.4
 
Bi
u
đồ
ho
t
độ
ng.............................................................................119
 
5.5 S
d
ng Rational Rose
để
t
o l
 p bi
u
đồ
trình t
.........................121
 
5.6 S
d
ng Rational Rose
để
t
o l
 p bi
u
đồ
tr 
ng thái......................122
 
Bài t
 p và câu h
i...................................................................................123
 CH
ƯƠ
 NG VI:THI
T K 
CÁC BI
U
ĐỒ
C
 NG TÁC VÀ BI
U
ĐỒ
THÀNH PH
 NC
A H
TH
 NG...............................................................................124
6.1 Các bi
u
đồ
c
ng tác........................................................................125
 
6.2 Thi
ế
t k 
ế
các bi
u
đồ
c
ng tác và các l
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng.........................129
 6.2.1 Ca s
d
ng th
c t
ế
........................................................................................1306.2.2 M
u gán trách nhi
m....................................................................................1316.2.3 M
u gán trách nhi
m....................................................................................132

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
baybychicken39 liked this
kieutrangvu87 liked this
natevn130 liked this
bell_1105 liked this
tam_bn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->