Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TruongVinhKy-CA Dao Than Than, Yeu Thuong Tinh Nghia

TruongVinhKy-CA Dao Than Than, Yeu Thuong Tinh Nghia

Ratings:
(0)
|Views: 8,013|Likes:
Published by starleomyl

More info:

Published by: starleomyl on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

 
 
TIEÁT 26-27 :Ñoïcvaên
CA DAO 
Than thaânYeâu thöông-Tình nghóa
GV: H
ồ Thị Anh Thư 
 
 
Tieát1:Tieát1:
I/Tieåu daãn :I/Tieåu daãn :
*Ñoïc tieåu daãn sgk vaø cho bieát *Ñoïc tieåu daãn sgk vaø cho bieát khaùi nieäm, ñaëc ñieåm noäi dung –khaùi nieäm, ñaëc ñieåm noäi dung –ngheä thuaät cuûa ca dao?ngheä thuaät cuûa ca dao?
 
1/Khaùi nieäm:1/Khaùi nieäm:
 
Ca dao laø nhöõng lôøi thô tröõ tìnhCa dao laø nhöõng lôøi thô tröõ tìnhdaân gian, thöôøng keát hôïp vôùidaân gian, thöôøng keát hôïp vôùiaâm nhaïc khi dieãn xöôùng, nhaèmaâm nhaïc khi dieãn xöôùng, nhaèmdieãn taû theá giôùi noäi taâm cuûadieãn taû theá giôùi noäi taâm cuûacon ngöôøicon ngöôøi
 
 
2/ Nhöõng ñaëc ñieåm veà noäi dung2/ Nhöõng
 
ñaëc ñieåm veà noäi dungvaø ngheä thuaät cuûa ca dao :vaø ng
 
heä thuaät cuûa ca dao :
 
a.Veà noäi dung:
Ca dao dieãn taûñôøi soáng taâmhoàn, tö töôûng,tình caûm cuûanhaân daân trongcaùc moái quanheä gia ñình vaøxaõ hoäi (thanthaân, yeâuthöông, tìnhnghóa, haøihöôùc…
 
b.Veà ngheäthuaät 
:Ca dao thöôøngngaén goïn,ngoân ngöõ thôgaàn guõi vôùilôøi noùi haèngngaøy, giaøuhình aûnh sosaùnh aånduï,bieåu töôïngtruyeàn thoángvôùi hình thöùclaë laïi loái

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->