Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TruongVinhKy-Phong Cach Ngon Ngu Sinh Hoat

TruongVinhKy-Phong Cach Ngon Ngu Sinh Hoat

Ratings: (0)|Views: 2,893 |Likes:
Published by starleomyl

More info:

Published by: starleomyl on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2011

pdf

text

original

 
 
 Tieát 36 – Tieáng Tieát 36 – TieángVieätVieät
PHONG CAÙCHPHONG CAÙCH 
NGOÂN NGÖÕ SINHNGOÂN NGÖÕ SINHHOÏAT HOÏAT 
GV: HGV: H
ồ Thị Hương ồ Thị Hương 
 
 
I/ Ngoân ngöõ sinh hoïatI/ Ng
 
oân ngöõ sinh hoïat::
1/ Tìm hieåu ngöõ lieäu1/ Tìm hieåu ng
 
öõ lieäu
::--
Khoâng gian , thôøi gianKhoâng gian , thôøi gian
cuûacuûacuoäc hoäi thoaïi :cuoäc hoäi thoaïi :+ Taò khu taäp theå X vaøo+ Taò khu taäp theå X vaøobuoåi tröa.buoåi tröa.--
Noäi dung, muïc ñích, hìnhNoäi dung, muïc ñích, hìnhthöùcthöùc
cuûa cuoäc hoäi thoaïi : baùocuûa cuoäc hoäi thoaïi : baùoñeán giôø ñi hoïc ñeå ñeán lôùpñeán giôø ñi hoïc ñeå ñeán lôùpñuùng giôø quy ñònh ; caùchñuùng giôø quy ñònh ; caùchthoâng baùo baèng hình thöùc goïithoâng baùo baèng hình thöùc goïiñaùp.ñaùp.
 
 
2/ Khaùi nieäm veà ngoân ngöõ sinh hoïat2/ Khaùi nieäm veà ngo
 
ân ngöõ sinh hoïat
::
 
-Ngoân ngöõ sinh hoïat laø lôøi aên tieáng noùi haèng-Ngoân ngöõ sinh hoïat laø lôøi aên tieáng noùi haèngngaøy, duøng ñeå thoâng tin, ñeå trao ñoåi yù nghó, tìnhngaøy, duøng ñeå thoâng tin, ñeå trao ñoåi yù nghó, tìnhcaûm, ñaùp öùng nhöõng nhu caàu trong cuoäc soáng cuûacaûm, ñaùp öùng nhöõng nhu caàu trong cuoäc soáng cuûamoïi ngöôøi moïi ngöôøi ..
3/ Caùc daïng bieåu hieän cuûa ngoân ngöõ sinh hoïat3/ Caùc daïng
 
bieåu hieän cuûa ngoân ngöõ sinh hoïat
a. Daïng noùi a. Daïng
 
noùi 
: Goàm caû ñoái thoaïi vaø ñoäc thoaïi: Goàm caû ñoái thoaïi vaø ñoäc thoaïi
((ñaây laø daïng chuû yeáu cuûa ngoân ngöõ noùiñaây laø daïng chuû yeáu cuûa ngoân ngöõ noùi) .Coù) .Coùmoät soá tröôøng hôïp ghi laïi döôùi daïng vieát (moät soá tröôøng hôïp ghi laïi döôùi daïng vieát (nhaätnhaätkyù, thö töø, hoài öùc caù nhaân …).kyù, thö töø, hoài öùc caù nhaân …).
b. Daïng lôùi noùi taùi hieänb. Daïng
 
lôùi noùi taùi hieän
: Ñöôïc moâ phoûng theo: Ñöôïc moâ phoûng theongoân ngöõ sinh hoïat haèng ngaøy .Daïng naøy ñöôïc caùcngoân ngöõ sinh hoïat haèng ngaøy .Daïng naøy ñöôïc caùcnhaø vaên söû duïng trong caùc taùc phaåm vaên chöông.nhaø vaên söû duïng trong caùc taùc phaåm vaên chöông.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->