Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
181Activity
P. 1
LASER em Fisioterapia

LASER em Fisioterapia

Ratings:
(0)
|Views: 38,282|Likes:
Published by Mahyra1
Laserterapia em Fisioterapia
Laserterapia em Fisioterapia

More info:

Published by: Mahyra1 on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2015

pdf

 
DCO^PM NC CT^SNMT TSQCPEMPCT NM @HEVM C BÅNEM HBH[MOHTDCT@HB
DSPTM NC JETEM^CPHQEHQCPÂMNM; 4» QCPÂMNMBH^ÅPEH; JETEM^CPHQEH ICPHL EEQPMJ
H
/ BHFUPH BM^H
LHTCP^CPHQEH
H qhlhzph LHTCP å jmpbhnh qclht eoedehet nc "Leif~ Hbqlejedh~emo`u T~ebslh~cn Cbettemo mj Phneh~emo", ms tckh, Hbqlejedhéäm nh Ls{ qmpCbettäm Ct~ebslhnh nc Phnehéäm/ H ~cmpeh nh cbettäm ct~ebslhnh jmenctdpe~h qclh qpebceph zc{ cb 8589 qclm deco~et~h Hl`cp~ Ceot~ceo/
FET^ÔPEDM;
8531  H qpebceph qs`ledhéäm tm`pc Lhtcp nh~h nc 8536 om hp~eim nc L/Tdfhylmy c D/F/ ^myoct/85:1 — Dpehéäm nm Lhtcp Ps`e/ Hnhq~héóct nm Lhtcp qhph depspieht c~ph~hbco~m nc pcqhphéäm ~cdenshl/ Cb 85:4, Bct~cp &@snhqct~% eoedems ~ph`hlfmt dmb h s~ele{héämnc Lhtcp nc @hevh Qm~ëodeh &Tmj~ Lhtcp%, m Lhtcp nc FcOc qhphdedh~pe{héäm nc jcpenht c ûldcpht, dmotciseonm ncbmot~php xsc åqmttâzcl m`~cp `mot pctsl~hnmt dmb `hevh ncotenhnc cocpiå~edh&qm~ëodeh båneh nc 8,1 h 81,1 bY%/8591  Oh nådhnh nc 91, oh cvSPTT, dmbcéhphb ht qctxsetht tm`pcLhtcp~cphqeh Eo~phzcomth dmb FcOc, bmt~phonm h tsh cjedèdehom ~ph~hbco~m nc zèpeht qh~mlmieht dpþoedht c hisnht
/
DHPHD^CPÂT^EDHT NH PHNEHÉÄM LHTCP;
Bmomdpmbh~edenhnc
; M lhtcp å nejcpco~c nc ms~pht jmo~ct nc ls{,qmpxsc å bmomdpmbè~edm &hqcoht sb dmbqpebco~m nc monh%/ Åsbh ls{ qsph/
Dmcpëodeh ctqhdehl
; Clc m`cncdc át lcet nh jâtedh/ Ts`t~àodehtctqcdâjedht täm ct~ebslhnht clc~pedhbco~c qhph cbe~ep phnehéóctxsc qpmns{cb bhempct oâzcet nc cocpieh/ M tcs nctlmdhbco~m åmpncohnm, dmb jpcxüëodeh eishl, cb jhtc c cbettäm/
Å soejmpbc
7
Dmlebhéäm &å Qmlhpe{hnh%
; M jcevc nc ls{ å tcbqpc qhphlclm &xscptckh qpmkc~hnm nc qmsdmt dco~âbc~pmt, xscp nc lmoih net~àodeh%,bho~conm soejmpbc tcs dmbqpebco~m nc monh c dmodco~phonmphemt nc hl~h ncotenhnc nc cocpieh/
Å @pelfho~c
; H qm~ëodeh cbe~enh å clczhnh bhet nm xsc xshlxscpms~pm phem oäm lhtcp/
Hqhpclfm bedpmdmo~pmlhnm, h phnehéäm å qmlhpe{hnh, tshnetqcptäm å bâoebh/
Hqpctco~h depdse~m ~mqmtdôqedm qhph lmdhle{héäm nmt qmo~mt nchdsqso~sph &~peiicp qmeo~t%,
Mqcph dmb dhoc~ht;8%dhoc~h :91ob — HlIh &Ncpbh~mlmieh, Qm2 41bY%,0%dhoc~h 641ob — HtIhHl &Pch`ele~héäm mp~mqånedh cctqmp~ezh, Qm241bY%,
 
DCO^PM NC CT^SNMT TSQCPEMPCT NM @HEVM C BÅNEM HBH[MOHTDCT@HB
4%dhoc~h 51>ob — HtIh &Pch`ele~héäm mp~mqånedh cctqmp~ezh, Qm283bY%/
Cbe~c jcevc dmo~âosm c qslthnm &31#% dmb qmtte`elenhnc ncctdmlfh nc 81 jpcxodeht nc bmnslhéäm &eo~cotenhnc%,qpmqmpdemohonm hohlicteh qmp nejcpco~ct zeht jetemlôiedht/ ^EQMT NC LHTCP; &Ncqconc nm bh~cpehl%
Dmpqm tôlenm; Ps`e
Ièt; DM0 c FålemOcþoem &FcOc% — phnehéäm zetâzcl
Tcbedmons~mpct; Hptcoeë~m nc Ièlem &nemnm% — phnehéäm eozetâzcl
Lâxsenm ms Ihtct Om`pct &hqledhéäm cb eonst~peht%
Depûpiedmt — hl~h jpcxüëodeh; Hqpctco~hb cjce~mt ~åpbedm cnct~ps~ezm/
 ^cphqës~edmt — `hevh jpcxüëodeh; H~åpbedmt/ Cv; FcOc, HtIhHl+XSHO^M H CBETTÄM;
Nc hl~h jpcxüëodeh, nc hl~h qm~ëodeh, oäm täm sthnmt~cphqcs~edhbco~c/ Cv; Ps`e, Hpiþoem, DM0/
Nc båneh qm~ëodeh, oäm ~cb qm~codehl nct~ps~ezm/ Cv; HtIh/
Tmj~ Lhtcp; oäm å nct~ps~ezm/ Å s~ele{hnm oh jetem~cphqeh/ Cv;HtIh, FcOc/CJCE^MT NM LHTCP;
Hsbco~h h tâo~ctc nc dmlèicom  û~el qhph pcqhpm ~cdenshl/
Hsbco~h h qcpbch`elenhnc nht bcb`phoht dclslhpct dmbbhemp cjedeëodeh nh `mb`h nc tônem/
Hsbco~h m oûbcpm nc je`pm`lèt~mt c qpmbmzc ~cdenm nciphoslhéäm  û~el qhph dedh~pe{héäm nc dmp~c/
Hsbco~h mt oâzcet nc qpmt~hilhoneoht/ Dhsth sb hsbco~m ohH^Q dclslhp, xsc å û~el om hlâzem nh nmp/
Héäm ho~eeojlhbh~ôpeh, ho~ejlmiât~edh/NMTEBC^PEH;H ncotenhnc nm hqhpclfm å bcnenh cb Kmslct-db
0
xsc å eishl hqm~ëodeh &bY% nm hqhpclfm, bsl~eqledhnh qclm ~cbqm cb tcisonmt,nezenenm qclh tsqcpjâdec nc cbettäm hm xshnphnm/
Cjce~m hohliåtedm; 0 h > Kmslct-db
0
Cjce~m pcicocph~ezm-dedh~pe{ho~c; 4 h : Kmslct-db
0
Cjce~m depdslh~ôpem; 8 h 4 Kmslct-db
0
Cjce~m ho~eeojlhbh~ôpem; 8 h 4 Kmslct-db
0
Jhtc hisnh; oäm sl~phqhtthp 0 Kmslct
Jhtc ts`hisnh; 4 h > Kmslct
Jhtc dpþoedh; 3 h 9 Kmslct
Cjce~m ct~ebslh~ôpem; Nmtct bcompct xsc 6 Kmslct
Cjce~mt Eoe`e~ôpemt; Nmtct bhempct xsc 6 Kmslct/
 
DCO^PM NC CT^SNMT TSQCPEMPCT NM @HEVM C BÅNEM HBH[MOHTDCT@HB
CJCE^MT ^CPHQËS^EDMT C JETEMLÔIEDMT NM LHTCP;
CJCE^M @EMXSÂBEDM;
m
Le`cphéäm nc fet~hbeoh, tcpm~moeoh c `phnedeoeohqpåjmpbhnh,
m
Hsbco~m nc qpmt~hilhoneoht &Ht qpmt~hilhoneohtdhsthb sbh bhemp qcpbch`elenhnc dhqelhp c ~hb`åb ~cbm qmncp nhxsebem~hveh, h~phâonm dålslht dmbmbhdpôjhimt  xsc täm ctqcdehle{hnht ohjhimde~mtcnc pct~mt dclslhpcteojlhbh~ôpemt%/
m
Hsbco~m nc je`pm`lèt~mt, hdclcphonm jmpbhéäm nc~cdenm nc iphoslhéäm, û~el oh dedh~pe{héäm/
CJCE^M @EMCLÅ^PEDM;
m
Hsbco~m c bhos~coéäm nm qm~codehl nc bcb`phohdclslhp/
CJCE^M @EMCOCPIÅ^EDM;
m
Ompbhle{héäm nh `emcocpieh dclslhp,
m
Hsbco~m nh H^Q eo~phdclslhp/
Hsbco~m nh h~ezenhnc co{ebè~edh, hdclcphonm h dedh~pe{héäm7
Ocmzhtdslhpe{héäm, ct~âbslm h bedpmdepdslhéäm7
Hsbco~m nh tâo~ctc nc dmlèicom, ebqmp~ho~c om pcqhpm ~cdenshl7
Hohliåtedm7
Ho~eojlhbh~ôpem c ho~ecncbh~mtm &h~ezh h bedpmdepdslhéäm,zhtmnelh~héäm nc hp~cpâmlht, qpmlejcphéäm dclslhp%7
Héäm Je`peomlâ~edh &hsbco~m nh pch`tmpéäm je`peomiëoedh%7
Ct~ebslho~c nm ~pmjetbm bstdslhp7
Cjce~m `emct~ebslho~c h~åpbedm &oäm qpmns{ dhlmp%/HZHLEHÉÄM NM QHDECO^C;
Enhnc; Xsho~m bhet enmtm bcomp tcpè h ncotenhnc nc cocpieh,xsc zhpeh nc 4 h : K-db°/
Iphs nc fenph~héäm; H nmtc tcpè eozcpthbco~c qpmqmpdemohl hmiphs nc fenph~héäm nm qhdeco~c, zhpehonm nc 4 h : K-db°/
Iphs nc nctos~peéäm; Xsho~m bhet nctos~penm bcomp tcpè hncotenhnc nc cocpieh, zhpehonm nc 4 h : K-db°/
Dmp nc qclc; Xsho~m bhet dlhph h qclc bcomp h ncotenhnc nccocpieh, xsc zhpeh nc 4 h : K-db°/DSENHNMT C QPCDHSÉÓCT;
Sthp ôdslmt nc qpm~céäm ctqcdehl, ~ho~m ~cphqcs~h dmbmqhdeco~c, qmet qmnc dhsthp dcisceph,
Hjht~hp nm hb`eco~c m`kc~mt pcjlc~mpct &ctqclfmt c bc~het%,
Oäm jh{cp hqledhéäm cb hb`eco~ct elsbeohnmt,
Jh{cp lebqc{h nm hqhpclfm c nh èpch xsc tcpè ~ph~hnh cze~honmqclâdslht impnspmtht,
 ^cp dsenhnm dmb h nmthicb, osodh nczctc sl~phqhtthp m~cbqm ~m~hl &>3beo nc lhtcp nc ~ph~hbco~m ~m~hl tmbhonmtc

Activity (181)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fabii Serapião liked this
Brendel Luis liked this
Rosângela Faustino liked this
Mariana Torres liked this
Daniel Pinheiro Biomédico Esteta added this note
Olá. Vendo laser semi novo. Acompanha 2 canetas: 1 com as luzes vermelha e infravermelha; 1 com led azul; 3 óculos de proteção; apostila com protocolos e maleta. O equipamento ainda está na garantia. Contato: laser.biomed@yahoo.com Obrigado
1 thousand reads
1 hundred reads
Beto Rodrigues liked this
Leonardo Sapucaia liked this
Guayra Fraga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->