Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
180Activity
P. 1
LASER em Fisioterapia

LASER em Fisioterapia

Ratings: (0)|Views: 37,841|Likes:
Published by Mahyra1
Laserterapia em Fisioterapia
Laserterapia em Fisioterapia

More info:

Published by: Mahyra1 on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

 
DCO^PM NC CT^SNMT TSQCPEMPCT NM @HEVM C BÅNEM HBH[MOHTDCT@HB
DSPTM NC JETEM^CPHQEHQCPÂMNM; 4» QCPÂMNMBH^ÅPEH; JETEM^CPHQEH ICPHL EEQPMJ
H
/ BHFUPH BM^H
LHTCP^CPHQEH
H qhlhzph LHTCP å jmpbhnh qclht eoedehet nc "Leif~ Hbqlejedh~emo`u T~ebslh~cn Cbettemo mj Phneh~emo", ms tckh, Hbqlejedhéäm nh Ls{ qmpCbettäm Ct~ebslhnh nc Phnehéäm/ H ~cmpeh nh cbettäm ct~ebslhnh jmenctdpe~h qclh qpebceph zc{ cb 8589 qclm deco~et~h Hl`cp~ Ceot~ceo/
FET^ÔPEDM;
8531  H qpebceph qs`ledhéäm tm`pc Lhtcp nh~h nc 8536 om hp~eim nc L/Tdfhylmy c D/F/ ^myoct/85:1 — Dpehéäm nm Lhtcp Ps`e/ Hnhq~héóct nm Lhtcp qhph depspieht c~ph~hbco~m nc pcqhphéäm ~cdenshl/ Cb 85:4, Bct~cp &@snhqct~% eoedems ~ph`hlfmt dmb h s~ele{héämnc Lhtcp nc @hevh Qm~ëodeh &Tmj~ Lhtcp%, m Lhtcp nc FcOc qhphdedh~pe{héäm nc jcpenht c ûldcpht, dmotciseonm ncbmot~php xsc åqmttâzcl m`~cp `mot pctsl~hnmt dmb `hevh ncotenhnc cocpiå~edh&qm~ëodeh båneh nc 8,1 h 81,1 bY%/8591  Oh nådhnh nc 91, oh cvSPTT, dmbcéhphb ht qctxsetht tm`pcLhtcp~cphqeh Eo~phzcomth dmb FcOc, bmt~phonm h tsh cjedèdehom ~ph~hbco~m nc zèpeht qh~mlmieht dpþoedht c hisnht
/
DHPHD^CPÂT^EDHT NH PHNEHÉÄM LHTCP;
Bmomdpmbh~edenhnc
; M lhtcp å nejcpco~c nc ms~pht jmo~ct nc ls{,qmpxsc å bmomdpmbè~edm &hqcoht sb dmbqpebco~m nc monh%/ Åsbh ls{ qsph/
Dmcpëodeh ctqhdehl
; Clc m`cncdc át lcet nh jâtedh/ Ts`t~àodehtctqcdâjedht täm ct~ebslhnht clc~pedhbco~c qhph cbe~ep phnehéóctxsc qpmns{cb bhempct oâzcet nc cocpieh/ M tcs nctlmdhbco~m åmpncohnm, dmb jpcxüëodeh eishl, cb jhtc c cbettäm/
Å soejmpbc
7
Dmlebhéäm &å Qmlhpe{hnh%
; M jcevc nc ls{ å tcbqpc qhphlclm &xscptckh qpmkc~hnm nc qmsdmt dco~âbc~pmt, xscp nc lmoih net~àodeh%,bho~conm soejmpbc tcs dmbqpebco~m nc monh c dmodco~phonmphemt nc hl~h ncotenhnc nc cocpieh/
Å @pelfho~c
; H qm~ëodeh cbe~enh å clczhnh bhet nm xsc xshlxscpms~pm phem oäm lhtcp/
Hqhpclfm bedpmdmo~pmlhnm, h phnehéäm å qmlhpe{hnh, tshnetqcptäm å bâoebh/
Hqpctco~h depdse~m ~mqmtdôqedm qhph lmdhle{héäm nmt qmo~mt nchdsqso~sph &~peiicp qmeo~t%,
Mqcph dmb dhoc~ht;8%dhoc~h :91ob — HlIh &Ncpbh~mlmieh, Qm2 41bY%,0%dhoc~h 641ob — HtIhHl &Pch`ele~héäm mp~mqånedh cctqmp~ezh, Qm241bY%,
 
DCO^PM NC CT^SNMT TSQCPEMPCT NM @HEVM C BÅNEM HBH[MOHTDCT@HB
4%dhoc~h 51>ob — HtIh &Pch`ele~héäm mp~mqånedh cctqmp~ezh, Qm283bY%/
Cbe~c jcevc dmo~âosm c qslthnm &31#% dmb qmtte`elenhnc ncctdmlfh nc 81 jpcxodeht nc bmnslhéäm &eo~cotenhnc%,qpmqmpdemohonm hohlicteh qmp nejcpco~ct zeht jetemlôiedht/ ^EQMT NC LHTCP; &Ncqconc nm bh~cpehl%
Dmpqm tôlenm; Ps`e
Ièt; DM0 c FålemOcþoem &FcOc% — phnehéäm zetâzcl
Tcbedmons~mpct; Hptcoeë~m nc Ièlem &nemnm% — phnehéäm eozetâzcl
Lâxsenm ms Ihtct Om`pct &hqledhéäm cb eonst~peht%
Depûpiedmt — hl~h jpcxüëodeh; Hqpctco~hb cjce~mt ~åpbedm cnct~ps~ezm/
 ^cphqës~edmt — `hevh jpcxüëodeh; H~åpbedmt/ Cv; FcOc, HtIhHl+XSHO^M H CBETTÄM;
Nc hl~h jpcxüëodeh, nc hl~h qm~ëodeh, oäm täm sthnmt~cphqcs~edhbco~c/ Cv; Ps`e, Hpiþoem, DM0/
Nc båneh qm~ëodeh, oäm ~cb qm~codehl nct~ps~ezm/ Cv; HtIh/
Tmj~ Lhtcp; oäm å nct~ps~ezm/ Å s~ele{hnm oh jetem~cphqeh/ Cv;HtIh, FcOc/CJCE^MT NM LHTCP;
Hsbco~h h tâo~ctc nc dmlèicom  û~el qhph pcqhpm ~cdenshl/
Hsbco~h h qcpbch`elenhnc nht bcb`phoht dclslhpct dmbbhemp cjedeëodeh nh `mb`h nc tônem/
Hsbco~h m oûbcpm nc je`pm`lèt~mt c qpmbmzc ~cdenm nciphoslhéäm  û~el qhph dedh~pe{héäm nc dmp~c/
Hsbco~h mt oâzcet nc qpmt~hilhoneoht/ Dhsth sb hsbco~m ohH^Q dclslhp, xsc å û~el om hlâzem nh nmp/
Héäm ho~eeojlhbh~ôpeh, ho~ejlmiât~edh/NMTEBC^PEH;H ncotenhnc nm hqhpclfm å bcnenh cb Kmslct-db
0
xsc å eishl hqm~ëodeh &bY% nm hqhpclfm, bsl~eqledhnh qclm ~cbqm cb tcisonmt,nezenenm qclh tsqcpjâdec nc cbettäm hm xshnphnm/
Cjce~m hohliåtedm; 0 h > Kmslct-db
0
Cjce~m pcicocph~ezm-dedh~pe{ho~c; 4 h : Kmslct-db
0
Cjce~m depdslh~ôpem; 8 h 4 Kmslct-db
0
Cjce~m ho~eeojlhbh~ôpem; 8 h 4 Kmslct-db
0
Jhtc hisnh; oäm sl~phqhtthp 0 Kmslct
Jhtc ts`hisnh; 4 h > Kmslct
Jhtc dpþoedh; 3 h 9 Kmslct
Cjce~m ct~ebslh~ôpem; Nmtct bcompct xsc 6 Kmslct
Cjce~mt Eoe`e~ôpemt; Nmtct bhempct xsc 6 Kmslct/
 
DCO^PM NC CT^SNMT TSQCPEMPCT NM @HEVM C BÅNEM HBH[MOHTDCT@HB
CJCE^MT ^CPHQËS^EDMT C JETEMLÔIEDMT NM LHTCP;
CJCE^M @EMXSÂBEDM;
m
Le`cphéäm nc fet~hbeoh, tcpm~moeoh c `phnedeoeohqpåjmpbhnh,
m
Hsbco~m nc qpmt~hilhoneoht &Ht qpmt~hilhoneohtdhsthb sbh bhemp qcpbch`elenhnc dhqelhp c ~hb`åb ~cbm qmncp nhxsebem~hveh, h~phâonm dålslht dmbmbhdpôjhimt  xsc täm ctqcdehle{hnht ohjhimde~mtcnc pct~mt dclslhpcteojlhbh~ôpemt%/
m
Hsbco~m nc je`pm`lèt~mt, hdclcphonm jmpbhéäm nc~cdenm nc iphoslhéäm, û~el oh dedh~pe{héäm/
CJCE^M @EMCLÅ^PEDM;
m
Hsbco~m c bhos~coéäm nm qm~codehl nc bcb`phohdclslhp/
CJCE^M @EMCOCPIÅ^EDM;
m
Ompbhle{héäm nh `emcocpieh dclslhp,
m
Hsbco~m nh H^Q eo~phdclslhp/
Hsbco~m nh h~ezenhnc co{ebè~edh, hdclcphonm h dedh~pe{héäm7
Ocmzhtdslhpe{héäm, ct~âbslm h bedpmdepdslhéäm7
Hsbco~m nh tâo~ctc nc dmlèicom, ebqmp~ho~c om pcqhpm ~cdenshl7
Hohliåtedm7
Ho~eojlhbh~ôpem c ho~ecncbh~mtm &h~ezh h bedpmdepdslhéäm,zhtmnelh~héäm nc hp~cpâmlht, qpmlejcphéäm dclslhp%7
Héäm Je`peomlâ~edh &hsbco~m nh pch`tmpéäm je`peomiëoedh%7
Ct~ebslho~c nm ~pmjetbm bstdslhp7
Cjce~m `emct~ebslho~c h~åpbedm &oäm qpmns{ dhlmp%/HZHLEHÉÄM NM QHDECO^C;
Enhnc; Xsho~m bhet enmtm bcomp tcpè h ncotenhnc nc cocpieh,xsc zhpeh nc 4 h : K-db°/
Iphs nc fenph~héäm; H nmtc tcpè eozcpthbco~c qpmqmpdemohl hmiphs nc fenph~héäm nm qhdeco~c, zhpehonm nc 4 h : K-db°/
Iphs nc nctos~peéäm; Xsho~m bhet nctos~penm bcomp tcpè hncotenhnc nc cocpieh, zhpehonm nc 4 h : K-db°/
Dmp nc qclc; Xsho~m bhet dlhph h qclc bcomp h ncotenhnc nccocpieh, xsc zhpeh nc 4 h : K-db°/DSENHNMT C QPCDHSÉÓCT;
Sthp ôdslmt nc qpm~céäm ctqcdehl, ~ho~m ~cphqcs~h dmbmqhdeco~c, qmet qmnc dhsthp dcisceph,
Hjht~hp nm hb`eco~c m`kc~mt pcjlc~mpct &ctqclfmt c bc~het%,
Oäm jh{cp hqledhéäm cb hb`eco~ct elsbeohnmt,
Jh{cp lebqc{h nm hqhpclfm c nh èpch xsc tcpè ~ph~hnh cze~honmqclâdslht impnspmtht,
 ^cp dsenhnm dmb h nmthicb, osodh nczctc sl~phqhtthp m~cbqm ~m~hl &>3beo nc lhtcp nc ~ph~hbco~m ~m~hl tmbhonmtc

Activity (180)

You've already reviewed this. Edit your review.
Brendel Luis liked this
Mariana Torres liked this
Olá. Vendo laser semi novo. Acompanha 2 canetas: 1 com as luzes vermelha e infravermelha; 1 com led azul; 3 óculos de proteção; apostila com protocolos e maleta. O equipamento ainda está na garantia. Contato: laser.biomed@yahoo.com Obrigado
1 thousand reads
1 hundred reads
Beto Rodrigues liked this
Guayra Fraga liked this
Thiago Terto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->