Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Deewn e Shams Tabrezi of Mavlana Rumi ( Complete Ghazliat in Farsi)

Deewn e Shams Tabrezi of Mavlana Rumi ( Complete Ghazliat in Farsi)

Ratings: (0)|Views: 3,222|Likes:
Published by Javed Hussen
Dīwān-e Kabīr, Dīwān-e Šams-e Tabrīzī (The Works of Shams of Tabriz) (Persian: دیوان شمس تبریزی) or Dīwān-e Šhams is one of Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhi's masterpieces. A collection of lyric poems that contains more than 40,000 verses, it is written in the Dari dialect and is considered one of the greatest works of Persian literature.

Dīwān-e Kabīr ("the great divan") contains Rumi's poems in several different styles of Eastern-Islamic poetry (e.g. odes, eulogies, quatrains, etc). Although most of the poems are in Dari, there are also some in Arabic, and a small number of mixed Persian/Greek and Persian/Turkish poems. Dīwān-e Šams-e Tabrīzī is named in honour of Rumi's spiritual teacher and friend Šams of Tabrīz.
Dīwān-e Kabīr, Dīwān-e Šams-e Tabrīzī (The Works of Shams of Tabriz) (Persian: دیوان شمس تبریزی) or Dīwān-e Šhams is one of Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhi's masterpieces. A collection of lyric poems that contains more than 40,000 verses, it is written in the Dari dialect and is considered one of the greatest works of Persian literature.

Dīwān-e Kabīr ("the great divan") contains Rumi's poems in several different styles of Eastern-Islamic poetry (e.g. odes, eulogies, quatrains, etc). Although most of the poems are in Dari, there are also some in Arabic, and a small number of mixed Persian/Greek and Persian/Turkish poems. Dīwān-e Šams-e Tabrīzī is named in honour of Rumi's spiritual teacher and friend Šams of Tabrīz.

More info:

Published by: Javed Hussen on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 
 
 A2
ناﻮﻳدﯼﺰﻳﺮﺒﺗ
 
ﺲﻤﺷ
 
)
تﺎﻴﻟﺰﻏ
(
1-500--------------------------------------------------------
1
نﺎﻬﮔﺎﻧ
 
ﺰﻴﺨﺘﺳر
 
ﯼا،ﺎﻬﺘﻨﻣ
 
ﯽﺑ
 
ﺖﻤﺣر
 
ﯼو
 
 ﻪﺘﺥوﺮﻓا
 
ﯽﺸﺕﺁ
 
ﯼا، ﻪﺸﻴﺑ
 
رد
 
ﺎه
 
 ﻪﺸیﺪﻧاﺪﻣﺁ
 
ناﺪﻨﺥ
 
زوﺮﻣا،ﯼﯼﺪﻣﺁ
 
ناﺪﻧز
 
حﺎﺘﻔﻣ
 
ﯼﺪﻣﺁ
 
ناﺪﻨﻤﺘﺴﻣ
 
ﺮﺑ،اﺪﺥ
 
ﻞﻀﻓ
 
و
 
ﺶﺸﺨﺑ
 
نﻮﭼ
 
 ﺵرﻮﺥﯽیﻮﺕ
 
ﺐﺟﺎﺣ
 
ار
 
ﺪﻴ،ﯽیﻮﺕ
 
ﺐﺟاو
 
ار
 
ﺪﻴﻣا
 
ﯽیﻮﺕ
 
ﺐﻟﺎﻃ
 
ﯽیﻮﺕ
 
ﺐﻠﻄﻣ،ﺎﻬﺘﻨﻣ
 
ﻢه
 
،اﺪﺘﺒﻣ
 
ﻢه
 
 ﻪﺘﺳﺎﺥﺮﺑ
 
ﺎه
 
 ﻪﻨﻴﺳ
 
رد، ﻪﺘﺳارﺁ
 
ار
 
 ﻪﺸیﺪﻧا
 
 ﻪﺘﺳاﻮﺥ
 
ﺖﺟﺎﺣ
 
ﺶیﻮﺥ
 
ﻢه،اور
 
ﻩدﺮﮐ
 
ﻦﺘﺸیﻮﺥ
 
ﻢه
 
َ ﺑ
 
ﯽﺑ
 
ﺶﺨﺑ
 
حور
 
ﯼاَﺪل،ِتﺬﻟ
 
ﯼو
 
ﻞﻤﻋ
 
و
 
ﻢﻠﻋ
 
ﻞﻏد
 
و
 
ﺖﺳ
 
 ﻪﻧﺎﻬﺑ
 
ﯽﻗﺎﺑ،ﺪﻣﺁ
 
ﺖﻠﻋ
 
ﻦیﺎﮐ
 
،و
 
ﺁاود
 
نﮋﮐ
 
ﻞﻏد
 
ناز
 
ﺎﻣﻩﺪﺵ
 
ﻦﻴﺑ،ﻩﺪﺵ
 
ﻦﻴﮐ
 
رد
 
 ﻪﻨﮔ
 
ﯽﺑ
 
ﺎﺑ
 
ﻩﺪﺵ
 
ﻦﻴﻌﻟارﻮﺣ
 
ﺖﺴﻣ
 
 ﻪﮔ،ﺎﺑرﻮﺵ
 
و
 
نﺎﻧ
 
ﺖﺴﻣ
 
 ﻪﮔ
 
ُ ﺳ
 
ﻦیاﻦﻴﺑ
 
ﺮﮑ،ار
 
ﻞﻘﻋ
 
ﻞه
 
،ﻦیو
 
ُ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻞﻘﻧ،ﻞه
 
َار
 
ﻞﻘﻧار
 
ﻞﻘﺑ
 
و
 
نﺎﻧ
 
ﺮﻬﺑ
 
ﺰﮐ،اﺮﺟﺎﻣ
 
ﺪیﺎﺸﻧ
 
ﻦیﺪﻨﭼ
 
ﺪﺻ
 
ﺮﻴﺑﺪﺕﯽﻨﮑﻓا
 
ﮓﻧر،ﯽﻨﮑﻓا
 
ﮓﻧز
 
ﺮﺑ
 
و
 
مور
 
ﺮﺑ
 
ﯽﻨﮑﻓا
 
ﮓﻨﺟ
 
نﺎﻴﻣ
 
رﺪﻧاو،ﯼﺮی
 
ﻻ
 
عﺎﻨﻄﺻا
 
ﯽﻓ
 
نﺎﺟ
 
شﻮﮔ
 
نﺎﻬﻨﭘ
 
لﺎﻤﻴﻣ، ﻨﻴﻣ
 
نﺎﺴﮐ
 
ﺮﺑ
 
 ﻪﻧﺎﻬﺑ
 
 ﻪنﺎﻧز
 
ﯽﻨﺼﻠﺥ
 
بر
 
نﺎﺟ،ﺎﻴﮐ
 
ﯼا
 
ﺖﺴﻏﻻ
 
 ﻪﮐ
 
ﷲاو
 
ﻢﻠﺠﻌﺘﺴﻣ
 
ﺲﺑ
 
 ﻪﮐ
 
ﺶﻣﺎﺥ،ﻢﻠﻋ
 
ﯼﺎﭘ
 
ﯼﻮﺳ
 
ﻢﺘﻓر
 
ﻢﻠﻗ
 
ﻦﮑﺸﺑ
 
 ﻪﻨﺑ
 
ﺬﻏﺎﮐ،ﺪﻣﺁرد
 
ﯽﻗﺎﺳ
 
،ﻼﺼﻟا
 
 
 A3
2
ﺎه
 
لﺎﺑ
 
ﻩدوﺰﻓ
 
ﺖﻘﺸﻋ
 
ار
 
سﺪﻗ
 
ناﺮیﺎﻃ
 
ﯼا ﻪﻘﻠﺣ
 
رد
 
ﻮﺕ
 
ﯼادﻮﺳ
 
،ﺎه
 
لﺎﺣ
 
ار
 
نﺎﻴﻧﺎﺣور
 
رد
"
ﻦﻴﻠﻓﻻا
 
ﺐﺣا
 
ﻻ
"
،ﻦﻴﻘی
 
ﺎه
 
ترﻮﺻ
 
ز
 
ﯽﮐﺎﭘ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺐﻴﻏ
 
ﯼﺎه
 
ﻩﺪید
 
رد،ﺎه
 
لﺎﺜﻤﺕ
 
ﻮﺕ
 
ز
 
مد
 
ﺮه
 
نﻮﮕﻧﺮﺳ
 
ﻮﺕ
 
زا
 
ﮎﻼﻓا،نﻮﺥ
 
ﯼﺎیرد
 
نﻮﭼ
 
ﻮﺕ
 
زا
 
ﮎﺎﺥ
 
ﻢﻧاﻮﺨﻧ
 
ﺖهﺎﻣ،ﺎه
 
لﺎﺳ
 
و
 
ﺎه
 
ﻩﺎﻣ
 
زا
 
نوﺰﻓ
 
ﯼا
 
 ﻪﺘﻓﺎﮑﺸﺑ
 
ﺖﻤﻏ
 
زا
 
ﻩﻮﮐ،و
 
ﺁ ﻪﺘﻓﺎﺕرد
 
لد
 
 ﻪﺑ
 
ﻢﻏ
 
ن ﻪﺘﻓﺎی
 
ﯽﻧﻮﺥ
 
ﻩﺮﻄﻗ
 
ﮏی،ﺎه
 
لﺎﻀﻓا
 
ﻦیا
 
ﺖﻠﻀﻓ
 
زا
 
ﺪﻨﺳ
 
ﻮﺕ
 
ار
 
ناروﺮﺳ
 
ﯼا،دﺪﻋ
 
ناز
 
ار
 
ﺎﻣ
 
رﺎﻤﺸﺑ
 
اﺮﺳ
 
ﯽﻧاددﻮﺑ
 
ﻢه
 
ار
 
ن،ﺎه
 
لﺎﺒﻧد
 
ﻊﺒﺕ
 
رﺪﻧا
 
ﯼﺪﻴﺳ
 
ﯽﮐﺎﺥ
 
ز
 
ﯼزﺎﺳ،ﯼﺪﺳﺎﺣ
 
 ﻪﺘﺵﺮﻓ
 
ﯼو
 
ﺮﺑ
 
ﯼﺪﺳﺎﮐ
 
نﺎﺟ
 
ﻮﺕ
 
ﺪﻘﻧ
 
ﺎﺑ،ﺎه
 
لﺎﻣ
 
 ﻪﺘﺸﮔ
 
لﺎﻣﺎﭘ
 
وا
 
لﺎﺑ
 
ﯽﺵﺎﺑ
 
ﻮﺕ
 
ﻮﮐ
 
نﺁ،وا
 
لﻼﺟا
 
و
 
ﺖﻌﻓر
 
ﯼاوا
 
لﺎﺣ
 
ﺪﺵ
 
ﻦﻴﻨﭼ
 
ﻮﮐ
 
نﺁ،ﺎه
 
لﺎﺥ
 
دراد
 
ﯼور
 
ﺮﺑ
 
مرﺎﺥ
 
 ﻪﮐ
 
مﺮﻴﮔ،َ ﺑ
 
رﺎﺥ
 
ﺪ،ُ ـﮔ
 
ﯽﭘ
 
زا
 
رﺎﺥ
 
ﺪهﺰﻴﻣ
 
ﻞِفاﺮﺻﺪﻬﻨﻴﻣ
 
ﻢه
 
رز
 
،ﺮﺑ
 
ﻮﺟ
 
ﺎه
 
لﺎﻘﺜﻣ
 
ﺮﺳ
 
ُ ﺑ
 
ﯼﺮﮑﻓﺎه
 
لﺎﻌﻓا
 
ﺖﺳﺪ،ُ ﺑ
 
ﯽﮐﺎﺥ
 
ﺎه
 
لﺎﻣ
 
ﻦیا
 
ﺖﺳﺪُ ﺑ
 
ﯽﻟﺎﻗﺎه
 
لﺎﺣ
 
ﻦیا
 
ﺖﺳﺪ،ُ ﺑ
 
ﯽﻟﺎﺣ
 
ﺎه
 
لﺎﻗ
 
ﻦیا
 
ﺖﺳﺪ ﻪﻠﻐﻠﻏ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
زﺎﻏﺁ، ﻪﻟﺰﻟز
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
نﺎیﺎﭘ
 
 ﻪﻠﮔ
 
ﺎﺑ
 
ﯼﺮﮑﺵ
 
و
 
ﯽﻘﺸﻋ،ﺎه
 
لاﺰﻟز
 
ﺎﺑ
 
مارﺁ
 
ﻖﻔﺵ
 
ﺪﻣﺁ
 
ﺲﻤﺵ
 
ﻊﻴﻗﻮﺕ،ﻖﺣ
 
ﻖﺸﻋ
 
ﺖﻟود
 
ﯼاﺮﻐﻃ
 
ﻖﺒﺳ
 
درﺁ
 
لﺎﺻو
 
لﺎﻓ،ﺎه
 
لﺎﻓ
 
ﻦیا
 
دز
 
ﻖﺸﻋ
 
نﺎﮐ
 
 ﻤﺣر
 
زا ﺔﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻠﻟ
 
،ﻦﻴﺒﺑ
 
نﺎﺸیورد
 
لﺎﺒﻗا
 
ﺎه
 
 ﻪﻗﺮﺥ
 
رﻮﻨﻣ
 
 ﻪﻣ
 
نﻮﭼ،ﺎه
 
لﺎﺵ
 
ﺮﻄﻌﻣ
 
ﻞﮔ
 
نﻮﭼ
 
ﻞﮐ
 
ﺮﻣا
 
ﻖﺸﻋ،ﯼا
 
 ﻪﻌﻗر
 
ﺎﻣ
 
،و
 
مﺰﻠﻗ
 
وا
 
،ﯼا
 
 ﻪﻋﺮﺟ
 
ﺎﻣ
 
و
 
ﻩدروﺁ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﺪﺻ
 
وا،ﺎه
 
لﻻﺪﺘﺳا
 
ﻩدﺮﮐ
 
ﺎﻣ
 
 ﻣ
 
نودﺮﮔ
 
ﻖﺸﻋ
 
زاﺆﻒﻠﺕ،ﻒﺴﺨﻨﻣ
 
ﺮﺘﺥا
 
ﻖﺸﻋ
 
ﯽﺑ
 
ﻒﻟا
 
لاد
 
 ﻪﺘﺸﮔ
 
ﻖﺸﻋ
 
زا،ﺎه
 
لاد
 
نﻮﭼ
 
ﻒﻟا
 
ﻖﺸﻋ
 
ﯽﺑ
 
ﻦﺨﺳ
 
ﺪﻣﺁ
 
تﺎﻴﺣ
 
بﺁ، یﺎﮐ
 
ُﺪﻟ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻠﻋ
 
ز
 
ﺪنﻦﮑﻣ
 
ﯽﻟﺎﺥ
 
وا
 
زا
 
ار
 
نﺎﺟ،ﺎه
 
لﺎﻤﻋا
 
ﺪهدﺮﺑ
 
ﺎﺕ
 
ﻦﺨﺳ
 
ﺪﺵ
 
ﯽﻨﻌﻣ
 
ﻞها
 
ﺮﺑ،ﺎه
 
لﺎﻤﺟا
 
،ﺎه
 
ﻞﻴﺼﻔﺕ
 
ﻦﺨﺳ
 
ﺪﺵ
 
ترﻮﺻ
 
ﻞها
 
ﺮﺑ،ﺎه
 
ﻞﻴﺼﻔﺕ
 
،ﺎه
 
لﺎﻤﺟا
 
ُ ﭘ
 
ﺪﻨﺘﻔﮔ
 
ﺎهﺮﻌﺵ
 
ﺮﮔﺮ،ُ ﭘ
 
ُد
 
ز
 
ﺎیرد
 
دﻮﺑ
 
 ﻪﺑ
 
ﺮرﺮﺘﺵ
 
ﺮﺥﺁ
 
ﺮﻌﺵ
 
قوذ
 
ﺰﮐ،ﺎه
 
لﺎﺣﺮﺕ
 
ﺪﺸﮑﻴﻣ
 
شﻮﺥ
 3
 هﺮﻴﺼﻘﺕ
 
نﺁ
 
رﺬﻋ
 
رد
 
ﯼا
 
ﻩﺪﻴﺸیﺪﻧا
 
 ﻪﭼ
 
لد
 
ﯼاﺎ؟
 
ﺎﻓو
 
ناﺪﻨﭼ
 
وا
 
ﯼﻮﺳ
 
ناز،ﺎﻔﺟ
 
ﻦیﺪﻨﭼ
 
ﻮﺕ
 
ﯼﻮﺳ
 
ﻦیز
 
مﺮﮐ
 
ناﺪﻨﭼ
 
وا
 
ﯼﻮﺳ
 
ناز،ﻢﮐ
 
و
 
ﺶﻴﺑ
 
و
 
فﻼﺥ
 
ﻮﺳ
 
ﻦیز
 
ﻢﻌﻧ
 
ناﺪﻨﭼ
 
وا
 
ﯼﻮﺳ
 
ناز،ﺎﻄﺥ
 
ﻦیﺪﻨﭼ
 
ﻮﺕ
 
ﯼﻮﺳ
 
ﻦیز
 
ﺪﺴﺣ
 
ﻦیﺪﻨﭼ
 
ﻮﺕ
 
ﯼﻮﺳ
 
ﻦیز،ﺪﺑ
 
ﻦﻇ
 
و
 
لﺎﻴﺥ
 
ﻦیﺪﻨﭼ
 
ﺎﻄﻋ
 
ناﺪﻨﭼ
 
ﺶﺸﭼ
 
ناﺪﻨﭼ
 
ﺶﺸﮐ
 
ناﺪﻨﭼ
 
وا
 
ﯼﻮﺳ
 
نازدﻮﺵ
 
شﻮﺥ
 
ﺖﺨﻠﺕ
 
نﺎﺟ
 
ﺎﺕ
 
 ﻪﭼ
 
ﺮﻬﺑ
 
زا
 
ﺶﺸﭼ
 
ﻦیﺪﻨﭼﺎﻴﻟوا
 
رد
 
ﯽﺳررد
 
ﺎﺕ
 
 ﻪﭼ
 
ﺮﻬﺑ
 
زا
 
ﺶﺸﮐ
 
ﻦیﺪﻨﭼﯼﻮﺵ
 
ﯽﻣ
 
نﺎیﻮﮔ
 
ﷲا
 
ﯼﻮﺵ
 
ﯽﻣ
 
نﺎﻤﻴﺸﭘ
 
ﺪﺑ
 
زاار
 
ﻮﺕ
 
ﺮﻣ
 
ﺪﻧﺎهراو
 
ﺎﺕ
 
ﺪﺸﮐ
 
ﯽﻣ
 
وا
 
ار
 
ﻮﺕ
 
مد
 
نﺁﯼﻮﺵ
 
ﯽﻣ
 
نﺎﺳﺮﭘ
 
ﻩرﺎﭼ
 
زو
 
ﯼﻮﺵ
 
ﯽﻣ
 
نﺎﺳﺮﺕ
 
مﺮﺟ
 
زااﺮﭼ
 
ﯽﻨﻴﺑ
 
ﯽﻤﻧ
 
دﻮﺥ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﻩﺪﻨﻧﺎﺳﺮﺕ
 
 ﻪﻈﺤﻟ
 
نﺁوا
 
ﺖﺳد
 
رد
 
ﯼا
 
ﻩﺮﻬﻣ
 
نﻮﭼ
 
وا
 
ﺖﺴﺑﺮﺑ
 
ﻮﺕ
 
ﻢﺸﭼ
 
ﺮﮔ ﻨﭼ
 
ﺪﻧﺎﻄﻠﻐﺑ
 
ﯽهﺎﮔاﻮه
 
رد
 
دزﺎﺒﺑ
 
ﯽهﺎﮔ
 
ﻦﻴنز
 
و
 
رز
 
و
 
ﻢﻴﺳ
 
ﯼادﻮﺳ
 
ﻮﺕ
 
ﻊﺒﻃ
 
رد
 
ﺪﻬﻧ
 
ﯽهﺎﮔﯽﻔﻄﺼﻣ
 
لﺎﻴﺥ
 
رﻮﻧ
 
ﻮﺕ
 
نﺎﺟ
 
رد
 
ﺪﻬﻧ
 
ﯽهﺎﮔنﺎﺵﻮﺥﺎﻧ
 
ﺎﺑ
 
نﺎﺸﮐ
 
ﻮﺳ
 
ناو
 
نﺎﺵﻮﺥ
 
ﯼﻮﺳ
 
نﺎﺸﮐ
 
ﻮﺳ
 
ﻦیاﺎه
 
بادﺮﮔ
 
ﻦیا
 
رد
 
ﯽﺘﺸﮐ
 
ﺪﻨﮑﺸﺑ
 
ﺎی
 
درﺬﮕﺑ
 
ﺎی