Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatyka w Administracji - 28.02.2010

Informatyka w Administracji - 28.02.2010

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
1Data wykładu: 28 lutego 2010Wykładowca: Gra
yna Szpor
Informatyka w administracji
1.
 
Ewolucja regulacji2.
 
Wolno
ść
informacyjna3.
 
Przesłanki ograniczenia wolno
ś
ci informacyjnej4.
 
Ochrona prywatno
ś
ci i danych osobowych5.
 
Tajemnice pa
ń
stwowe, słu
bowe i inne prawem chronione6.
 
Ochrona własno
ś
ci intelektualnej7.
 
Przest
ę
pstwa przeciw informacji
 
Prawna regulacja zagadnie
ń
informacyjnych koncentrowała si
ę
pocz
ą
tkowa na przekazieinformacji o prawie i na ochronie tajemnic jako wsparciu monarchów;
 
Rosn
ą
ce od ko
ń
ca XVIII wieku napi
ę
cie mi
ę
dzy d
ą
eniem do ustanowienia prawnychgwarancji wolno
ś
ci informacyjnej, a przywi
ą
zaniem do traktowania prawa jako instrumentu ochrony tajemnic pa
ń
stwowych, zawodowych, doprowadziłopo II wojnie
ś
wiatowej do odwrócenie paradygmatu w prawie mi
ę
dzynarodowymi wewn
ę
trznym prawie pa
ń
stw demokratycznych. Podj
ę
to zadanie kształtowania ładuinformacyjnego, opartego na swobodnym przepływie informacji;
 
W ostatnim
ć
wier
ć
wieczu XX wieku głównym problemem stało si
ę
wytwarzaniekomputerów i ich wykorzystanie (ochrona własno
ś
ci intelektualnej i ochrona prawnokarna);
 
W pierwszej dekadzie XXI wieku na pierwszy plan wysun
ę
ły si
ę
zagadnieniapublicznoprawnych uwarunkowa
ń
rozwoju zastosowa
ń
informatyki;
 
Osi
ą
galne w ten sposób efektywne przetwarzanie danych powinno by
ć
przez prawowspierane, gdy prawodawca uznaje to za korzystne lub blokowane gdy niesie zagro
enia;
 
Po zako
ń
czeniu II wojny
ś
wiatowej pojawiły si
ę
koncepcje ogólnego mi
ę
dzynarodowegoładu informacyjnego jako koniecznego uzupełnienia koncepcji ładu ekonomicznego,a w
ś
ród nich ameryka
ń
ska koncepcja
 free flow of Information
(odnosz
ą
casi
ę
mass mediów);
 
Znalazły one wyraz w statucie UNESCO z 1945 roku, a zwłaszcza w rezolucjiONZ z 1946 roku, według której wolno
ść
informacyjna rozumiana jako „prawodo otrzymywania, przekazywania i publikowania wiadomo
ś
ci wsz
ę
dzie, bez
adnychprzeszkód” jest podstawowym prawem człowieka, jest probierzem wszelkich wolno
ś
ci,w których obronie została powołana ONZ;
 
W europejskiej konwencji praw człowieka, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku,a ratyfikowanej przez Polsk 
ę
dopiero 19 stycznia 1993 roku, art.10 stanowi,
e ka
dyma prawo do swobody wypowiedzi;
 
Prawo to obejmuje wolno
ść
posiadania pogl
ą
dów oraz otrzymywania i przekazywaniainformacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez wzgl
ę
du na granice pa
ń
stwowe;
 
2
 
Korzystanie z tych wolno
ś
ci jako poci
ą
gaj
ą
ce za sob
ą
obowi
ą
zki i odpowiedzialno
ść
 mo
e podlega
ć
takim wymaganiom formalnym, warunkom, ograniczeniom, sankcjom, jak s
ą
przewidziane przez prawo i konieczne w społecze
ń
stwie demokratycznym m.in.z uwagi na: bezpiecze
ń
stwo, ochron
ę
porz
ą
dku i zapobieganie przest
ę
pstwo, ochron
ę
 zdrowia i moralno
ś
ci, ochron
ę
dobrego imienia i praw innych osób;
 
W polskiej konstytucji w
ś
ród wolno
ś
ci i prawo osobistych „ka
demu zapewniasi
ę
wolno
ść
wyra
ania swoich pogl
ą
dów oraz pozyskiwania i rozpowszechnianiainformacji (art. 54 ust. 1);
 
W ramach grup wolno
ś
ci i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych ka
demuzapewnia si
ę
wolno
ść
twórczo
ś
ci artystycznej, bada
ń
naukowych oraz ogłaszaniaich wyników, wolno
ść
nauczania, a tak 
e wolno
ść
korzystania z dóbr kultury (art. 73);
 
Istotne znaczenie dla wolno
ś
ci informacyjne maj
ą
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r.o radiofonii i telewizji oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe – odnosz
ą
cesi
ę
tak 
e do mediów;
 
Granice Wszelkie ograniczenia wolno
ś
ci informacyjne musz
ą
by
ć
przewidzianeprzez prawo. Za konieczne w społecze
ń
stwie demokratycznym ze wzgl
ę
duna bezpiecze
ń
stwo, ochron
ę
porz
ą
dku i zapobieganie przest
ę
pstwo, ochron
ę
zdrowiai moralno
ś
ci uwa
a si
ę
m.in. publicznoprawn
ą
ochron
ę
danych osobowych i tajemnic,zwłaszcza pa
ń
stwowych i słu
bowych;
 
Tajemnica urz
ę
dowa traktowana by
ć
mo
e jako zabezpieczenie lub zagro
eniepraw człowieka i gospodarki rynkowej;
 
W Europie długo przyjmowano,
e interes publiczny urzeczywistnia si
ę
poprzezniejawno
ść
, podczas gdy w USA postrzegano go tradycyjnie jako zagro
onyprzez niejawno
ść
;
 
Na przełomie XX i XXI wieku powszechne prawo dost
ę
pu do informacji o sprawachpublicznych i dokumentów posiadanych przez władze publiczne stało si
ę
wspólnymdla Europy i Ameryki Północnej standardem „transparentno
ś
ci administracji”;
 
Z drugiej strony przeciwdziałanie terroryzmowi i praniu brudnych pieni
ę
dzy stałosi
ę
uzasadnieniem dla szerokiej inwigilacji obywateli i przedsi
ę
biorców i pozyskiwaniao nich tak 
e informacji wcze
ś
nie dla władz publicznych niedost
ę
pnych;
 
Nowym elementem publicznoprawnej regulacji jest te
wyodr
ę
bnienie przest
ę
pstwprzeciwko informacji;
 
Ograniczenia wprowadzane ze wzgl
ę
du na ochron
ę
dobrego imienia i praw innych osóbrozpatrywane s
ą
m.in. w kontek 
ś
cie prywatnoprawnej ochrony dóbr osobistych i prawmaj
ą
tkowych, co nazywa si
ę
„autonomi
ą
informacyjn
ą
” i „własno
ś
ci
ą
intelektualn
ą
”;
 
Ograniczenie wolno
ś
ci informacyjnej wprowadzone ze wzgl
ę
du na ochron
ę
praw innychosób obejmuj
ą
tak 
e ochron
ę
tajemnicy przedsi
ę
biorstwa w ramach zwalczanianieuczciwej konkurencji i ochron
ę
baz danych sui generis, ze wzgl
ę
du na nakładypoczynione na ich tworzenie;
 
Traktowanie informacji jako cennego towaru stanowi przykład ewolucji prawa własno
ś
ci,o której pisał Walerian Pa
ń
ko;
 
3
 
Prywatno
ść
to mo
liwo
ść
bycia pozostawionym w spokojuElementem prywatno
ś
ci jest autonomia informacyjna – mo
liwo
ść
decydowania, jakieinformacje o sobie chcemy przekaza
ć
innym;
 
Prywatno
ść
jest dobrem osobistym człowieka chronionym na podstawie art. 23 i 24 kc;
 
Dane osobowe to ka
da informacja o zidentyfikowanej lub mo
liwej do zidentyfikowaniaosobie fizycznej;
 
Dane osobowe s
ą
chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, o ileprzepisy innych ustaw nie zapewniaj
ą
im dalej id
ą
cej ochrony;
 
Zasady ochrony okre
ś
la ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku, o ochronie informacjiniejawnych;
 
Tajemnic
ą
pa
ń
stwow
ą
jest informacja okre
ś
lona w wykazie o rodzajach informacji,stanowi
ą
cym zał
ą
cznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie mo
e spowodowa
ć
istotnezagro
enie dla podstawowych interesów RP, dotycz
ą
cych porz
ą
dku publicznego,obronno
ś
ci, bezpiecze
ń
stwa, stosunków mi
ę
dzynarodowych lub gospodarczych pa
ń
stwa;
 
Tajemnic
ą
słu
bowa jest informacja niejawna nieb
ę
d
ą
ca tajemnic
ą
pa
ń
stwow
ą
uzyskanaw zwi
ą
zku z czynno
ś
ciami słu
bowymi albo wykonywaniem prac zleconych, którejnieuprawnione ujawnienie mogłoby narazi
ć
na szkod
ę
interes pa
ń
stwa, interes publicznylub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej;
 
W strukturze ustawy o ochronie informacji niejawnych wyodr
ę
bnionom.in. R.3 Organizacja ochrony informacji niejawnych (art.14-18), R.4 Klasyfikowanieinformacji niejawnych. Klauzule tajno
ś
ci (art. 19-25), R.5 Dost
ę
p do informacjiniejawnych. Post
ę
powanie sprawdzaj
ą
ce; R.5 a Post
ę
powanie odwoławcze i skargowe;R.6 Udost
ę
pnianie informacji niejawnych 9art. 49(, R.7 Kancelarie tajne. Kontrola obiegudokumentów (art. 50-53); R.8 Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych(art.54-55); R.9
Ś
rodki fizycznej ochrony informacji niejawnych (art. 56-59);R.10 Bezpiecze
ń
stwo systemów i sieci teleinformatycznych (art. 60-64);
 
R.11 Bezpiecze
ń
stwo przemysłowe (art. 65-76)
 
Klasyfikowanie informacji niejawnej oznacza przyznanie tej informacji, w sposóbwyra
ź
ny, jednej z klauzul tajno
ś
ci;
 
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowi
ą
ce tajemnic
ę
pa
ń
stwow
ą
oznacza si
ę
 klauzul
ą
:
 
ś
ci
ś
le tajne” – zgodnie z wykazem stanowi
ą
cym zał
ą
cznik nr 1 do ustawy (cz
ęść
1);
 
„tajne” – zgodnie z wykazem stanowi
ą
cym zał
ą
cznik nr 1 do ustawy (cz
ęść
2);
 
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowi
ą
ce tajemnic
ę
słu
bow
ą
oznaczasi
ę
klauzul
ą
:
 
„poufne” – w przypadku, gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkod
ę
 dla interesów pa
ń
stwa, interesu publicznego lub prawnie chronione interesu obywateli;
 
„zastrze
one” – w przypadku, gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodowa
ć
 szkod
ę
dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej(art. 23);
 
Informacje niejawne stanowi
ą
ce tajemnic
ę
pa
ń
stwow
ą
, podlegaj
ą
z reguły ochronie przezokres 50 lat od daty ich wytworzenia, ale s
ą
te
kategorie tajemnic „chronionebez wzgl
ę
du na upływ czasu” oraz tajemnice, które po upływie co najmniej 20 latod wytworzenie zawieraj
ą
cych je materiałów mog
ą
by
ć
odtajnione przez Rad
ę
Ministróww drodze rozporz
ą
dzenia;
 
Informacje niejawne stanowi
ą
ce tajemnic
ę
słu
bow
ą
podlegaj
ą
ochronie w sposóbokre
ś
lony ustaw
ą
przez okres: 1) 5 lat – oznaczone klauzula „poufne” 2) 2 lat – oznaczoneklauzul
ą
„zastrze
one” – o ile osoba przyznaj
ą
ca klauzul
ę
tajno
ś
ci nie okre
ś
li okresukrótszego;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->