Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustawa z Dnia 15 Lutego 1962 Roku o Obywatelstwie Polskim

Ustawa z Dnia 15 Lutego 1962 Roku o Obywatelstwie Polskim

Ratings: (0)|Views: 282|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2010

pdf

text

original

 
Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 28 poz. 353USTAWAz dnia 15 lutego 1962 r.o obywatelstwie polskim.(tekst jednolity)Rozdział 1Obywatele polscyArt. 1. W dniu wej
ś
cia w
ycie niniejszej ustawy obywatelami polskimi s
ą
osoby, które posiadaj
ą
 obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów.Art. 2. Obywatel polski w my
ś
l prawa polskiego nie mo
e by
ć
równocze
ś
nie uznawany zaobywatela innego pa
ń
stwa.Art. 3. 1. Zawarcie zwi
ą
zku mał
e
ń
skiego przez obywatela polskiego z osob
ą
, nie b
ę
d
ą
c
ą
 obywatelem polskim, nie powoduje zmian w obywatelstwie mał
onków.2. Zmiana obywatelstwa jednego z mał
onków nie poci
ą
ga za sob
ą
zmiany obywatelstwa drugiegomał
onka.Rozdział 2Nabycie obywatelstwa polskiegoArt. 4. Dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie, gdy:1) oboje rodzice s
ą
obywatelami polskimi albo2) jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane b
ą
d
ź
nieokre
ś
lone jest jegoobywatelstwo lub nie posiada
adnego obywatelstwa.Art. 5. Dziecko urodzone lub znalezione w Polsce nabywa obywatelstwo polskie, gdy oboje rodzices
ą
nieznani b
ą
d
ź
nieokre
ś
lone jest ich obywatelstwo lub nie posiadaj
ą
 
adnego obywatelstwa.Art. 6. 1. Dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie za
ś
obywateleminnego pa
ń
stwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednak 
e rodzice w o
ś
wiadczeniuzło
onym zgodnie przed wła
ś
ciwym organem w ci
ą
gu trzech miesi
ę
cy od dnia urodzenia si
ę
 dziecka mog
ą
wybra
ć
dla niego obywatelstwo pa
ń
stwa obcego, którego obywatelem jest jedno zrodziców, je
eli według prawa tego pa
ń
stwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.2. W braku porozumienia mi
ę
dzy rodzicami ka
de z nich mo
e zwróci
ć
si
ę
w ci
ą
gu trzech miesi
ę
cyod dnia urodzenia si
ę
dziecka o rozstrzygni
ę
cie do s
ą
du.3. Dziecko, które nabyło obywatelstwo obce zgodnie z ust. 1 lub 2, nabywa obywatelstwo polskie, je
eli po uko
ń
czeniu szesnastu lat, a przed upływem sze
ś
ciu miesi
ę
cy od dnia osi
ą
gni
ę
ciapełnoletno
ś
ci zło
y odpowiednie o
ś
wiadczenie przed wła
ś
ciwym organem i organ ten wyda decyzj
ę
 o przyj
ę
ciu o
ś
wiadczenia.Art. 7. 1. Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegaj
ą
 
 
uwzgl
ę
dnieniu przy okre
ś
leniu obywatelstwa dziecka, je
eli nast
ą
piły przed upływem roku od dniaurodzenia si
ę
dziecka. Trzymiesi
ę
czny termin okre
ś
lony w art. 6 ust. 1 i 2 liczy si
ę
od dnia, wktórym zmiana została ustalona.2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikaj
ą
ce z orzeczenia s
ą
du wydanego na skutek powództwa ozaprzeczenie ojcostwa lub o uniewa
nienie uznania, podlegaj
ą
uwzgl
ę
dnieniu przy okre
ś
leniuobywatelstwa dziecka, chyba
e osi
ą
gn
ę
ło ono ju
pełnoletno
ść
. Je
eli dziecko uko
ń
czyłoszesna
ś
cie lat, zmiana obywatelstwa mo
e nast
ą
pi
ć
jedynie za jego zgod
ą
.Art. 8. 1. Cudzoziemcowi mo
na na jego wniosek nada
ć
obywatelstwo polskie, je
eli zamieszkujew Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie si
ę
, co najmniej pi
ęć
lat.2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych mo
na cudzoziemcowi nada
ć
na jego wniosek obywatelstwo polskie, chocia
by nie odpowiadał on warunkom okre
ś
lonym w ust. 1.3. Nadanie obywatelstwa polskiego mo
e by
ć
uzale
nione od zło
enia dowodu utraty lubzwolnienia z obywatelstwa obcego.4. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozci
ą
ga si
ę
na dzieci pozostaj
ą
ce pod ichwładz
ą
rodzicielsk 
ą
.5. Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozci
ą
ga si
ę
na dzieci, je
eli:1) pozostaj
ą
wył
ą
cznie pod jego władz
ą
rodzicielsk 
ą
albo2) drugie z rodziców jest obywatelem polskim lub3) drugie z rodziców wyraziło zgod
ę
przed wła
ś
ciwym organem na nabycie przez dzieckoobywatelstwa polskiego.6. Dzieciom pozostaj
ą
cym pod opiek 
ą
obywatelstwo polskie mo
e by
ć
nadane jedynie za zgod
ą
 opiekuna wyra
on
ą
w odpowiednim o
ś
wiadczeniu zło
onym przed wła
ś
ciwym organem pouprzednim zado
ść
uczynieniu wymogom wła
ś
ciwego prawa obcego.7. Nadanie lub rozci
ą
gni
ę
cie nadania obywatelstwa polskiego na dzieci, które uko
ń
czyły szesna
ś
cielat, nast
ę
puje jedynie za ich zgod
ą
.Art. 9. 1. Mo
e by
ć
uznana za obywatela polskiego osoba o nieokre
ś
lonym obywatelstwie lub nieposiadaj
ą
ca
adnego obywatelstwa, je
eli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia naosiedlenie si
ę
, co najmniej pi
ęć
lat.2. Uznanie za obywatela polskiego nast
ę
puje na wniosek osoby zainteresowanej.3. Uznanie za obywatela polskiego rozci
ą
ga si
ę
na dzieci uznanego, je
eli zamieszkuj
ą
w Polsce.4. Przepisy art. 8 ust. 4-7 stosuje si
ę
odpowiednio.Art. 10. 1. Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie si
ę
na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej i który pozostaje co najmniej 3 lata w zwi
ą
zku mał
e
ń
skim z osob
ą
 posiadaj
ą
c
ą
obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, je
eli w terminie okre
ś
lonym wust. 1a zło
y odpowiednie o
ś
wiadczenie przed wła
ś
ciwym organem i organ ten wyda decyzj
ę
oprzyj
ę
ciu o
ś
wiadczenia.1a. Termin do zło
enia o
ś
wiadczenia woli, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesi
ę
cy od dniauzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie si
ę
albo 3 lata i 6 miesi
ę
cy od dnia zawarciazwi
ą
zku mał
e
ń
skiego z osob
ą
posiadaj
ą
c
ą
obywatelstwo polskie.2. Przyj
ę
cie o
ś
wiadczenia mo
e by
ć
uzale
nione od zło
enia dowodu utraty lub zwolnienia zobywatelstwa obcego.Art. 11. 1. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia mał
e
ń
stwa z cudzoziemcem lub w zwi
ą
zku z zawarciem takiego mał
e
ń
stwa, odzyskujeobywatelstwo polskie, je
eli po ustaniu tego mał
e
ń
stwa lub jego uniewa
nieniu zło
y odpowiednieo
ś
wiadczenie przed wła
ś
ciwym organem i organ ten wyda decyzj
ę
o przyj
ę
ciu o
ś
wiadczenia.2. Przyj
ę
cie o
ś
wiadczenia mo
e by
ć
uzale
nione od zło
enia dowodu utraty lub zwolnienia zobywatelstwa obcego.
 
Art. 12. 1. Osoby przybywaj
ą
ce do Polski jako repatrianci nabywaj
ą
obywatelstwo polskie z mocyprawa.2. Repatriantem jest osoba, która przybyła do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej. Tryb izasady udzielania wizy repatriacyjnej okre
ś
laj
ą
przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. ocudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126).3. Przez repatriacj
ę
nabywaj
ą
obywatelstwo polskie równie
dzieci repatriantów, pozostaj
ą
ce podich władz
ą
rodzicielsk 
ą
. Jednak 
e w przypadku, gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców,dziecko nabywa obywatelstwo polskie jedynie za zgod
ą
drugiego z rodziców wyra
on
ą
wodpowiednim o
ś
wiadczeniu zło
onym przed wła
ś
ciwym organem polskim.4. Dzieci pozostaj
ą
ce pod opiek 
ą
nabywaj
ą
obywatelstwo polskie przez repatriacj
ę
, je
eli dokonały jej za zgod
ą
opiekuna wyra
on
ą
w odpowiednim o
ś
wiadczeniu zło
onym przed wła
ś
ciwymorganem polskim.5. Nabycie obywatelstwa polskiego w my
ś
l ust. 3 i 4 przez dziecko, które uko
ń
czyło szesna
ś
cie lat,mo
e nast
ą
pi
ć
jedynie za jego zgod
ą
.6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie nabyte przez repatriacj
ę
, nie mo
e w tym trybienaby
ć
go ponownie.Rozdział 3Utrata obywatelstwa polskiegoArt. 13. 1. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgodyPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie si
ę
obywatelstwa polskiego.2. Zgoda na zrzeczenie si
ę
obywatelstwa udzielona rodzicom rozci
ą
ga si
ę
na dzieci pozostaj
ą
ce podich władz
ą
rodzicielsk 
ą
.3. Zgoda na zrzeczenie si
ę
obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców rozci
ą
ga si
ę
nadzieci pozostaj
ą
ce pod jego władz
ą
rodzicielsk 
ą
, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władzarodzicielska lub nie jest on obywatelem polskim albo gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przedwła
ś
ciwym organem zgod
ę
na utrat
ę
obywatelstwa polskiego przez dzieci.4. W przypadku gdy drugie z rodziców jest obywatelem polskim i sprzeciwia si
ę
rozci
ą
gni
ę
ciu nadzieci zgody na zrzeczenie si
ę
obywatelstwa polskiego udzielonej pierwszemu z rodziców lub gdyporozumienie napotyka trudne do przezwyci
ę
enia przeszkody, ka
de z rodziców mo
e zwróci
ć
si
ę
 o rozstrzygni
ę
cie do s
ą
du.5. Zgoda na zrzeczenie si
ę
obywatelstwa rozci
ą
ga si
ę
na dzieci, które uko
ń
czyły szesna
ś
cie lat, jedynie za ich zgod
ą
.Art. 14. (skre
ś
lony).Art. 15. (skre
ś
lony).Rozdział 4Wła
ś
ciwo
ść
organówArt. 16. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie i wyra
a zgod
ę
nazrzeczenie si
ę
obywatelstwa polskiego.2. Podania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego oraz owyra
enie zgody na zrzeczenie si
ę
obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnosz
ą
zapo
ś
rednictwem starosty, a zamieszkałe za granic
ą
- za po
ś
rednictwem konsula RzeczypospolitejPolskiej.Art. 17. 1. Decyzj
ę
w sprawie uznania za obywatela polskiego wydaje wojewoda, o ile przepisy

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->