Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
51Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visual Basic

Visual Basic

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,117|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Sep 09, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Visual Basic
CH
ƯƠ 
NG 1 T
NG QUAN V
VISUALBASIC 6.0
M
c tiêu
:Ch
ươ
ng này gi
i thi
u v
môi tr 
ườ
ng phát tri
n tích h
p (IDE) MicrosoftVisual Basic 6.0; c
ũ
ng nh
ư
giúp sinh viên có cái nhìn t
ng quan v
VisualBasic.
H
c xong ch
ươ
ng này, sinh viên ph
i n
m b
t
đượ
c các v
n
đề
sau
:- S
d
ng môi tr 
ườ
ng phát tri
n tích h
p VB 6.0
để
phát tri
n
ng d
ng.- Cách t
o d
án m
i (New Project) trong VB 6.0.
Ki
ế
n th
c có liên quan
:- S
d
ng h
 
đ
i
u hành Windows.
Tài li
u tham kh
o
:-
Visual Basic 6 Certification Exam Guide
- Chapter 1, Page 1 -
DanMezick & Scot Hillier 
-
McGraw-Hill
-
1998.
 
Trang 1
 
Visual Basic
I. Gi
ớ 
i thi
u v
Visual Basic 6.0
Visual Basic 6.0 (VB6) là m
t phiên b
n c
a b
công c
l
 p trình Visual Basic(VB), cho phép ng
ườ 
i dùng ti
ế
 p c
n nhanh cách th
c l
 p trình trên môi tr 
ườ 
ngWindows. Nh
ng ai
đ
ã t
ng quen thu
c v
ớ 
i VB thì tìm th
y
ở 
VB6 nh
ng tính n
ă
ngtr 
ợ 
giúp m
ớ 
i và các công c
l
 p trình hi
u qu
. Ng
ườ 
i dùng m
ớ 
i làm quen v
ớ 
i VB c
ũ
ngcó th
làm ch
VB6 m
t cách d
dàng.V
ớ 
i VB6, chúng ta có th
:
 
Khai thác th
ế
m
nh c
a các
đ
i
u khi
n m
ở 
ng.
 
Làm vi
c v
ớ 
i các
đ
i
u khi
n m
ớ 
i (ngày tháng v
ớ 
i
đ
i
u khi
n MonthView vàDataTimePicker, các thanh công c
có th
di chuy
n
đượ 
c CoolBar, s
d
ng
đồ
h
av
ớ 
i ImageCombo, thanh cu
n FlatScrollBar,…).
 
Làm vi
c v
ớ 
i các tính n
ă
ng ngôn ng
m
ớ 
i.
 
Làm vi
c v
ớ 
i DHTML.
 
Làm vi
c v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u.
 
Các b
sung v
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng.
II. Cài
đặ
t Visual Basic 6.0
S
d
ng ch
ươ 
ng trình Setup, ng
ườ 
i dùng có th
cài
đặ
t VB6 lên máy tính c
amình. Ch
ươ 
ng trình Setup này còn cài
đặ
t các t
 p tin c
n thi
ế
t
để
xem tài li
u trên
đĩ 
aCD MSDN (Microsoft Developer Network). N
ế
u c
n, ng
ườ 
i dùng có th
cài
đặ
t riêng ph
n tài li
u và ví d
m
u c
a Visual Basic lên máy tính.
Để
cài
đặ
t VB6, ng
ườ 
i dùng nên ki
m tra máy tính c
a mình
đả
m b
o
đượ 
c c
uhình t
i thi
u. Các yêu c
u h
th
ng t
i thi
u :- Microsoft Windows 95 tr 
ở 
lên ho
c là Microsoft Windows NT Workstation4.0 tr 
ở 
lên.- T
c
độ
CPU 66 MHz tr 
ở 
lên.- Màn hình VGA ho
c màn hình có
độ
phân gi
i cao
đượ 
c h
tr 
ợ 
b
ở 
i MicrosoftWindows.- 16 MB RAM cho Microsoft Windows 95 ho
c 32MB RAM cho MicrosoftWindows NT Workstation.
III. Làm quen v
ớ 
i VB6
III.1 B
t
đầ
u m
t d
ự 
án m
ớ 
i v
ớ 
i VB6
T
menu Start ch
n Programs, Microsoft Visual Basic 6.0. Khi
đ
ó b
n s
 th
y màn hình
đầ
u tiên nh
ư
hình I.1 d
ướ 
i
đ
ây.
Trang 2
 
Visual Basic
Hình I.1 C
a s
khi kích ho
t VB6
 
đ
ây, ng
ườ 
i dùng có th
ch
n t
o m
ớ 
i m
t d
ánth
c thi
đượ 
c b
ng cách ch
n Standard EXE r 
inh
 p Open (Hình I.2).Ti
ế
 p theo là c
a s
làm vi
c chính c
a VB6, g
i t
tlà IDE (Integrated Development Environment) s
 
đượ 
c gi
ớ 
i thi
u chi ti
ế
t trong ph
n sau.Ch
n
III.2 Tìm hi
u các thành ph
n c
a IDE
IDE là tên t
t c
a môi tr 
ườ 
ng phát tri
n tích h
ợ 
 p (IntegratedDevelopment Environment),
đ
ây là n
ơ 
i t
o ra các ch
ươ 
ng trình Visual Basic.IDE c
a Visual Basic là n
ơ 
i t
 p trung các menu, thanh công c
và c
a s
 
để
t
o ra ch
ươ 
ng trình. M
i m
t thành ph
n c
a IDE có các tính n
ă
ng
nhh
ưở 
ng
đế
n các ho
t
độ
ng l
 p trình khác nhau.
 
Trang 3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Chí Toại Nguyễn liked this
1900911 liked this
Hà Ngọc Hải liked this
Homiyeu Alo liked this
cuongnh123 liked this
Vũ Đình Hùng liked this
htpsccbb liked this
tienlmd4tin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->