Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
51Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visual Basic

Visual Basic

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,117|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Sep 09, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Visual Basic
CH
ƯƠ 
NG 1 T
NG QUAN V
VISUALBASIC 6.0
M
c tiêu
:Ch
ươ
ng này gi
i thi
u v
môi tr 
ườ
ng phát tri
n tích h
p (IDE) MicrosoftVisual Basic 6.0; c
ũ
ng nh
ư
giúp sinh viên có cái nhìn t
ng quan v
VisualBasic.
H
c xong ch
ươ
ng này, sinh viên ph
i n
m b
t
đượ
c các v
n
đề
sau
:- S
d
ng môi tr 
ườ
ng phát tri
n tích h
p VB 6.0
để
phát tri
n
ng d
ng.- Cách t
o d
án m
i (New Project) trong VB 6.0.
Ki
ế
n th
c có liên quan
:- S
d
ng h
 
đ
i
u hành Windows.
Tài li
u tham kh
o
:-
Visual Basic 6 Certification Exam Guide
- Chapter 1, Page 1 -
DanMezick & Scot Hillier 
-
McGraw-Hill
-
1998.
 
Trang 1
 
Visual Basic
I. Gi
ớ 
i thi
u v
Visual Basic 6.0
Visual Basic 6.0 (VB6) là m
t phiên b
n c
a b
công c
l
 p trình Visual Basic(VB), cho phép ng
ườ 
i dùng ti
ế
 p c
n nhanh cách th
c l
 p trình trên môi tr 
ườ 
ngWindows. Nh
ng ai
đ
ã t
ng quen thu
c v
ớ 
i VB thì tìm th
y
ở 
VB6 nh
ng tính n
ă
ngtr 
ợ 
giúp m
ớ 
i và các công c
l
 p trình hi
u qu
. Ng
ườ 
i dùng m
ớ 
i làm quen v
ớ 
i VB c
ũ
ngcó th
làm ch
VB6 m
t cách d
dàng.V
ớ 
i VB6, chúng ta có th
:
 
Khai thác th
ế
m
nh c
a các
đ
i
u khi
n m
ở 
ng.
 
Làm vi
c v
ớ 
i các
đ
i
u khi
n m
ớ 
i (ngày tháng v
ớ 
i
đ
i
u khi
n MonthView vàDataTimePicker, các thanh công c
có th
di chuy
n
đượ 
c CoolBar, s
d
ng
đồ
h
av
ớ 
i ImageCombo, thanh cu
n FlatScrollBar,…).
 
Làm vi
c v
ớ 
i các tính n
ă
ng ngôn ng
m
ớ 
i.
 
Làm vi
c v
ớ 
i DHTML.
 
Làm vi
c v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u.
 
Các b
sung v
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng.
II. Cài
đặ
t Visual Basic 6.0
S
d
ng ch
ươ 
ng trình Setup, ng
ườ 
i dùng có th
cài
đặ
t VB6 lên máy tính c
amình. Ch
ươ 
ng trình Setup này còn cài
đặ
t các t
 p tin c
n thi
ế
t
để
xem tài li
u trên
đĩ 
aCD MSDN (Microsoft Developer Network). N
ế
u c
n, ng
ườ 
i dùng có th
cài
đặ
t riêng ph
n tài li
u và ví d
m
u c
a Visual Basic lên máy tính.
Để
cài
đặ
t VB6, ng
ườ 
i dùng nên ki
m tra máy tính c
a mình
đả
m b
o
đượ 
c c
uhình t
i thi
u. Các yêu c
u h
th
ng t
i thi
u :- Microsoft Windows 95 tr 
ở 
lên ho
c là Microsoft Windows NT Workstation4.0 tr 
ở 
lên.- T
c
độ
CPU 66 MHz tr 
ở 
lên.- Màn hình VGA ho
c màn hình có
độ
phân gi
i cao
đượ 
c h
tr 
ợ 
b
ở 
i MicrosoftWindows.- 16 MB RAM cho Microsoft Windows 95 ho
c 32MB RAM cho MicrosoftWindows NT Workstation.
III. Làm quen v
ớ 
i VB6
III.1 B
t
đầ
u m
t d
ự 
án m
ớ 
i v
ớ 
i VB6
T
menu Start ch
n Programs, Microsoft Visual Basic 6.0. Khi
đ
ó b
n s
 th
y màn hình
đầ
u tiên nh
ư
hình I.1 d
ướ 
i
đ
ây.
Trang 2
 
Visual Basic
Hình I.1 C
a s
khi kích ho
t VB6
 
đ
ây, ng
ườ 
i dùng có th
ch
n t
o m
ớ 
i m
t d
ánth
c thi
đượ 
c b
ng cách ch
n Standard EXE r 
inh
 p Open (Hình I.2).Ti
ế
 p theo là c
a s
làm vi
c chính c
a VB6, g
i t
tlà IDE (Integrated Development Environment) s
 
đượ 
c gi
ớ 
i thi
u chi ti
ế
t trong ph
n sau.Ch
n
III.2 Tìm hi
u các thành ph
n c
a IDE
IDE là tên t
t c
a môi tr 
ườ 
ng phát tri
n tích h
ợ 
 p (IntegratedDevelopment Environment),
đ
ây là n
ơ 
i t
o ra các ch
ươ 
ng trình Visual Basic.IDE c
a Visual Basic là n
ơ 
i t
 p trung các menu, thanh công c
và c
a s
 
để
t
o ra ch
ươ 
ng trình. M
i m
t thành ph
n c
a IDE có các tính n
ă
ng
nhh
ưở 
ng
đế
n các ho
t
độ
ng l
 p trình khác nhau.
 
Trang 3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1900911 liked this
Hà Ngọc Hải liked this
Homiyeu Alo liked this
cuongnh123 liked this
Vũ Đình Hùng liked this
htpsccbb liked this
tienlmd4tin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->