Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Utilizare Ariston UNO

Manual Utilizare Ariston UNO

Ratings: (0)|Views: 14,192 |Likes:
Published by structurist2010

More info:

Published by: structurist2010 on Mar 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
1
 
319g
RORORORORO
Ðóêîâîäñòâî äëÿïîëüçîâàòåëÿ
UCRUCRUCRUCRUCR
Manual deManual deManual deManual deManual deinstruc
ţ
iuniinstruc
ţ
iuniinstruc
ţ
iuniinstruc
ţ
iuniinstruc
ţ
iunipentru utilizator pentru utilizator pentru utilizator pentru utilizator pentru utilizator 
Uno 24 MIUno 24 MFFIUno 24 MIUno 24 MFFI
020406080100120
 
RO
Stimate Domn,dorim s 
ă 
ă 
mul 
ţ 
umim pentru c 
ă 
ţ 
i preferat s 
ă 
achizi 
ţ 
iona 
ţ 
cazanul dumneavoastr 
ă 
dintre produsele noastre. Suntem siguri 
ă 
v-am furnizat un produs performant din punct de vedere tehnic.Aceast 
ă 
bro 
ş 
ur 
ă 
a fost realizat 
ă 
pentru a v 
ă 
informa, cu recomand 
ă 
ri 
ş 
i sfaturi, despre instala 
ţ 
ia dvs., despre utilizarea corect 
ă 
a acesteia cât 
ş 
i despre între 
ţ 
inerea sa astfel încât
ă 
-i pute 
ţ 
i aprecia toate calit 
ăţ 
ile.
ă 
stra 
ţ 
i cu grij 
ă 
aceast 
ă 
bro 
ş 
ur 
ă 
pentru orice alt 
ă 
ulterioar 
ă 
consulta 
ţ 
ie.Serviciul nostru tehnic r 
ă 
mâne la dispozi 
ţ 
ia dvs. pentru probleme de orice natur 
ă 
.Cu mul 
ţ 
umiri,
GARAN 
Ţ 
IE GARAN 
Ţ 
IE GARAN 
Ţ 
IE GARAN 
Ţ 
IE GARAN 
Ţ 
IE 
Garan
ţ
ia acestui aparat va intra în vigoare începând cu datapunerii în func
ţ
iune, care trebuie s
ă
fie executat
ă
doar de c
ă
treCentre de Asisten
ţă
Tehnic
ă
autorizate de importator (vezicertificatul de garan
ţ
ie), aflat în eviden
ţ
a MTS ROMÂNIA.Garan
ţ
ia nu este valabil
ă
decât dac
ă
la punerea în func
ţ
iuneCentrul de Asisten
ţă
Tehnic
ă
a verificat instalarea perfect
ă
acazanului (conform normative-lor în vigoare
ş
i a indica
ţ
iilor dinmanualul de instruc
ţ
iuni pentru instalator).Pentru orice fel de interven
ţ
ie în cadrul circuitului electric,hidraulic
ş
i de gaz, adresa
ţ
i-v
ă
exclusiv centrului de asisten
ţă
tehnic
ă
autorizat din zon
ă
.
De 
ş 
i am acordat o aten 
ţ 
ie deosebit 
ă 
în publicarea acestei bro 
ş 
uri 
ş 
i am f 
ă 
cut o serie întreag 
ă 
de verific 
ă 
ri, s-ar putea s 
ă 
se fi strecurat anumite gre 
ş 
eli din partea serviciului nostru tehnic. V 
ă 
rug 
ă 
m s 
ă 
ne comunica 
ţ 
i în acest sens eventualele inexactit 
ăţ 
întâlnite, cu scopul de a contribui la îmbun 
ă 
ăţ 
irea serviciului nostru.
1
. RECOMAND 
Ă
RI 
1
. RECOMAND 
Ă
RI 
1
. RECOMAND 
Ă
RI 
1
. RECOMAND 
Ă
RI 
1
. RECOMAND 
Ă
RI 
Acest aparat este destinat producerii de ap
ă
cald
ă
pentru uz casnic.Trebuie s
ă
fie conectat la o instala
ţ
ie de înc
ă
lzire
ş
i la o re
ţ
ea dedistribu
ţ
ie pentru ap
ă
cald
ă
menajer 
ă
, în func
ţ
ie de presta
ţ
iile
ş
i decapacitatea sa.Se interzice utilizarea în alte scopuri decât cele precizate.Produc
ă
torul nu este considerat r 
ă
spunz
ă
tor pentru eventualeledaune provocate de utiliz
ă
ri improprii, gre
ş
ite sau ira
ţ
ionale.Nu l
ă
sa
ţ
i aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neavizate. În cazul în care sim
ţ
i
ţ
i miros de gaz, nu ac
ţ
iona
ţ
i nici un întrerup
ă
tor electric, nu folosi
ţ
i telefonul, soneria sau oricare alt obiect care ar putea provoca scântei.Deschide
ţ
i imediat u
ş
ile
ş
i ferestrele, închide
ţ
i robinetul central degaz (la contor)
ş
i solicita
ţ
i ajutorul unui centru de asisten
ţă
tehnic
ă
autorizat. În cazul în care inten
ţ
iona
ţ
i s
ă
p
ă
ă
si
ţ
i locuin
ţ
a pentru o perioad
ă
 îndelungat
ă
, închide
ţ
i
ş
i robinetul central de gaz. Înainte de orice interven
ţ
ie la cazan, este necesar s
ă
se întrerup
ă
 Înainte de orice interven
ţ
ie la cazan, este necesar s
ă
se întrerup
ă
 Înainte de orice interven
ţ
ie la cazan, este necesar s
ă
se întrerup
ă
 Înainte de orice interven
ţ
ie la cazan, este necesar s
ă
se întrerup
ă
 Înainte de orice interven
ţ
ie la cazan, este necesar s
ă
se întrerup
ă
alimentarea electric
ă
închizând întreru-p
ă
torul exterior cazanului.alimentarea electric
ă
închizând întreru-p
ă
torul exterior cazanului.alimentarea electric
ă
închizând întreru-p
ă
torul exterior cazanului.alimentarea electric
ă
închizând întreru-p
ă
torul exterior cazanului.alimentarea electric
ă
închizând întreru-p
ă
torul exterior cazanului......
CUPRINS CUPRINS CUPRINS CUPRINS CUPRINS 
1
.
1
.
1
.
1
.
1
.RECOMAND 
Ă
RI RECOMAND 
Ă
RI RECOMAND 
Ă
RI RECOMAND 
Ă
RI RECOMAND 
Ă
RI 
Panoul de comand
ă
2.2.2.2.2.INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE 3.3.3.3.3.SF SF SF SF SF AAAAATURI UTILE TURI UTILE TURI UTILE TURI UTILE TURI UTILE 4.4.4.4.4.ÎNTRE 
Ţ 
INERE ÎNTRE 
Ţ 
INERE ÎNTRE 
Ţ 
INERE ÎNTRE 
Ţ 
INERE ÎNTRE 
Ţ 
INERE 5.5.5.5.5.SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ 
IMPOR IMPOR IMPOR IMPOR IMPOR ANT ! ANT ! ANT ! ANT ! ANT ! 
Citi
ţ
i cu aten
ţ
ie acest manual.Aceste instruc
ţ
iuni se vor al
ă
tura celor prezentate în manualulINSTRUC
Ţ
IUNI TEHNICE PENTRU INSTINSTRUC
Ţ
IUNI TEHNICE PENTRU INSTINSTRUC
Ţ
IUNI TEHNICE PENTRU INSTINSTRUC
Ţ
IUNI TEHNICE PENTRU INSTINSTRUC
Ţ
IUNI TEHNICE PENTRU INSTALAALAALAALAALATTTTTOROROROROR”.P
ă
stra
ţ
i cu grij
ă
bro
ş
urile care înso
ţ
esc aparatul pentru a putea ficonsultate de c
ă
tre utilizator, instalator precum
ş
i de c
ă
tre Centrulde Asisten
ţă
Tehnic
ă
autorizat.
ANOUL DE COMAND 
Ă
ANOUL DE COMAND 
Ă
ANOUL DE COMAND 
Ă
ANOUL DE COMAND 
Ă
ANOUL DE COMAND 
Ă
020406080100120
LFGHIABCDE
DESCRIEREA P 
Ă
Ţ 
ILOR COMPONENTE DESCRIEREA P 
Ă
Ţ 
ILOR COMPONENTE DESCRIEREA P 
Ă
Ţ 
ILOR COMPONENTE DESCRIEREA P 
Ă
Ţ 
ILOR COMPONENTE DESCRIEREA P 
Ă
Ţ 
ILOR COMPONENTE 
A-Deviator va
ă
/iarn
ă
, reglare înc
ă
lzire
B-
Buton Reset / Func
ţ
ie cur 
ăţă
c
ă
min
C-Buton ON/OFFD-
Func
ţ
ie Confort
E-
Selector reglare temperatur 
ă
dispozitiv sanitar 
F-
Led verde de semnalizare a func
ţ
iei Confort
G-
Led ro
ş
u de semnalizare a neaprinderii
H-
Led galben de semnalizare a unei evacu
ă
ri de fum anormale
I-
Led verde de semnalizare a arz
ă
torului aprins
L-Termohidrometru
Aprinderea în acela
ş
i timp a ledului ro
ş
u „G”
ş
i a celui galben „H”,indic
ă
o stare de oprire total
ă
din cauza lipsei de ap
ă
sau decircula
ţ
ie sau din cauza supraînc
ă
lzirii.
 
De fiecare dat
ă
cândcazanul este alimentat electric, cele trei leduri se aprind în acela
ş
itimp pe o perioad
ă
de o secund
ă
.
 
3
2. INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE 2. INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE 2. INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE 2. INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE 2. INSTRUC 
Ţ 
IUNI DE UTILIZARE 
AAAAATE
Ţ 
ITE
Ţ 
ITE
Ţ 
ITE
Ţ 
ITE
Ţ 
I
Instalarea, punerea în func
ţ
iune
ş
i opera
ţ
iunile de între
ţ
ineretrebuie s
ă
fie efectuate conform instruc
ţ
iunilor, doar de c
ă
tre per-sonal calificat.O instalare gre
ş
it
ă
poate provoca prejudicii persoanelor,animalelor sau obiectelor, situa
ţ
ie în care produc
ă
torul nu este
ă
spunz
ă
tor.
PREG 
Ă
TIREA ÎN VEDEREA FUNC 
Ţ 
IO
Ă
RIPREG 
Ă
TIREA ÎN VEDEREA FUNC 
Ţ 
IO
Ă
RIPREG 
Ă
TIREA ÎN VEDEREA FUNC 
Ţ 
IO
Ă
RIPREG 
Ă
TIREA ÎN VEDEREA FUNC 
Ţ 
IO
Ă
RIPREG 
Ă
TIREA ÎN VEDEREA FUNC 
Ţ 
IO
Ă
RI
Dac
ă
cazanul este instalat în interiorul apartamentului verifica
ţ
is
ă
fie respectate reglement
ă
rile referitoare la p
ă
trunderea aeruluide combustie
ş
i la ventilarea incintei în care este instalat aparatul(conform legilor în vigoare).-Controla
ţ
i periodic presiunea apei pe
termohidrometro
 “L““L““L““L““L“
ş
iverifica
ţ
i, în condi
ţ
iile unei instala
ţ
ii reci, ca aceasta s
ă
aib
ă
ovaloare cuprins
ă
între 0,2
ş
i
1
,3 bar.Dac
ă
presiunea se situeaz
ă
sub valoarea minim
ă
, este necesar s
ă
fie restabilit
ă
cu ajutorul robinetului de umplere amplasat înpartea inferioar 
ă
a cazanului. Odat
ă
atins
ă
valoarea medie de
1
bar, închide
ţ
i din nou robinetul. Dac
ă
sc
ă
derea presiunii estefoarte frecvent
ă
este probabils
ă
existe o pierdere de ap
ă
îninstala
ţ
ie În acest caz este necesar 
ă
interven
ţ
ia instalatoruluipentru eliminarea acesteipierderi.
PROCEDURA DE APRINDERE PROCEDURA DE APRINDERE PROCEDURA DE APRINDERE PROCEDURA DE APRINDERE PROCEDURA DE APRINDERE 
Pentru a porni cazanul ap
ă
sa
ţ
i pe bu
tonul „C”.
Sistemul electronic va realiza aprinderea arz
ă
torului, f 
ă
ă
nici ointerven
ţ
ie manual
ă
, dar în func
ţ
ie de cererea de ap
ă
cald
ă
menajer 
ă
sau de înc
ă
lzire.SFSFSFSFSFAAAAATURI UTILETURI UTILETURI UTILETURI UTILETURI UTILE-Dac
ă
duritatea apei este ridicat
ă
, se recomand
ă
introducerea îninstala
ţ
ie a unei instala
ţ
ii de dedurizare pentru a reduce formareade incrosta
ţ
ii de calcar în schimb
ă
toarele cazanului, ob
ţ
inând astfelun randament mai ridicat cu o între
ţ
inere redus
ă
.-În cazul unei perioade prelungite de nefolosire a cazanului, serecomand
ă
scoaterea cazanul de sub tensiune, închiderearobinetul de gaz extern
ş
i dac
ă
exist
ă
posibilitatea unor temperaturi joase, goli
ţ
i cazanul
ş
i instala
ţ
ia hidraulic
ă
pentru a evita spargerea
ţ
evilor datorit
ă
congel
ă
rii apei.-Pentru un confort sporit cât
ş
i pentru o utilizare mai ra
ţ
ional
ă
ac
ă
ldurii se recomand
ă
instalarea unui termostat de camer 
ă
conectat eventual la un ceas programator.-Cu
ăţ
area p
ă
ţ
ilor vopsite
ş
i din material plastic trebuie realizat
ă
doar cu ap
ă
 
ş
i detergen
ţ
i neutri, nu pe baz
ă
de alcool.Dac
ă
dup
ă
aproximativ
1
0secunde nu se produceaprinderea arz
ă
torului,dispozitivele de siguran
ţă
alecazanului vor bloca ie
ş
ireagazului
ş
i se va aprinde ledulro
ş
u“G”“G”“G”“G”“G”.Pentru repornirea sistemului este necesar s
ă
se apese
ş
i s
ă
seelibereze butonului de deblocare“B““B““B““B““B“.Dac
ă
intervine din nou blocarea, controla
ţ
i ca robinetul de gaz s
ă
fie deschis
ş
i apoi apela
ţ
i Centrul de Asisten
ţă
Tehnic
ă
autorizatcel mai apropiat.
FUNC 
Ţ 
IONAREA PE TIMP DE IARN 
Ă
 
Ş 
I DE V FUNC 
Ţ 
IONAREA PE TIMP DE IARN 
Ă
 
Ş 
I DE V FUNC 
Ţ 
IONAREA PE TIMP DE IARN 
Ă
 
Ş 
I DE V FUNC 
Ţ 
IONAREA PE TIMP DE IARN 
Ă
 
Ş 
I DE V FUNC 
Ţ 
IONAREA PE TIMP DE IARN 
Ă
 
Ş 
I DE V AR 
Ă
AR 
Ă
AR 
Ă
AR 
Ă
AR 
Ă
Cazanul produce ap
ă
cald
ă
destinat
ă
înc
ă
lzirii
ş
i pentru uz casnic.Se în
ţ
elege prin func
ţ
ionare în regim de
iarn 
ă 
iarn 
ă 
iarn 
ă 
iarn 
ă 
iarn 
ă 
atunci când sefurnizeaz
ă
ap
ă
cald
ă
pentru înc
ă
lzire
ş
i pentru consum sanitar.Prin func
ţ
ionare în regim de
var 
ă 
var 
ă 
var 
ă 
var 
ă 
var 
ă 
se în
ţ
elege atunci când estefurnizat
ă
numai ap
ă
cald
ă
pentru consum sanitar. Panoul decomand
ă
al cazanului permite selec
ţ
ionarea fie a func
ţ
ion
ă
rii de
iarn 
ă 
iarn 
ă 
iarn 
ă 
iarn 
ă 
iarn 
ă 
cât
ş
i cea de
var 
ă 
var 
ă 
var 
ă 
var 
ă 
var 
ă 
.
REGLAREA ÎNC 
Ă
LZIRII REGLAREA ÎNC 
Ă
LZIRII REGLAREA ÎNC 
Ă
LZIRII REGLAREA ÎNC 
Ă
LZIRII REGLAREA ÎNC 
Ă
LZIRII 
Este posibil s
ă
se regleze temperaturaapei de înc
ă
lzire ac
ţ
ionând asuprabutonului“A““A““A““A““A“, pozi
ţ
ionând indicatorul înintervalul dintre minim
ş
i maxim, seob
ţ
ine o temperatur 
ă
care variaz
ă
întrecirca 45°C
ş
i 80°C.
Pe
termohidrometrul „L” este posibil
ă
relevarea temperaturii de trimitere acazanului.Dac
ă
se instaleaz
ă
un cronotermostat este recomandabil s
ă
semen
ţ
in
ă
temperatura apei de înc
ă
lzire la valoarea maxim
ă
(prinintermediul butonul“A““A““A““A““A“), cu scopul de a ob
ţ
ine unrandament mai mare al cazanului
ş
ipentru a utiliza în mod eficient reglareatemperaturii ambientale.
CONTROLUL CU AJUT CONTROLUL CU AJUT CONTROLUL CU AJUT CONTROLUL CU AJUT CONTROLUL CU AJUT ORUL CRONOTERMOST ORUL CRONOTERMOST ORUL CRONOTERMOST ORUL CRONOTERMOST ORUL CRONOTERMOST AAAAATULUI TULUI TULUI TULUI TULUI 
REGLAREA APEI CALDE MENAJERE REGLAREA APEI CALDE MENAJERE REGLAREA APEI CALDE MENAJERE REGLAREA APEI CALDE MENAJERE REGLAREA APEI CALDE MENAJERE 
Se poate alege temperatura de furnizarea apei de la 36°C pân
ă
la circa 56°C înfunc
ţ
ie de debitul apei
ş
i de pozi
ţ
iacorespunz
ă
toare a butonului între valorileminim
ş
i maxim.
020406080100120
LCGBAAAAEDF
Men
ţ
inând selectorul „A” în pozi
ţ
ia se selecteaz
ă
starea devar 
ă
.
 
Starea de func
ţ
ionare de iarn
ă
se selecteaz
ă
pozi
ţ
ionândselectorul „A” între valorile de minim
ş
i de maxim.
FUNC 
Ţ 
IA ECONOMIE/COMFORT FUNC 
Ţ 
IA ECONOMIE/COMFORT FUNC 
Ţ 
IA ECONOMIE/COMFORT FUNC 
Ţ 
IA ECONOMIE/COMFORT FUNC 
Ţ 
IA ECONOMIE/COMFORT 
Func
ţ
ia Confort poate fi activat
ă
ap
ă
sând pebutonul „D”
 
Func
ţ
ia „Confort” este indicat
ă
deaprinderea led-ului „F”.În mod normal cazanulfunc
ţ
ioneaz
ă
pe „Economy” întrucât apa sanitar 
ă
se înc
ă
lze
ş
te doar dac
ă
se solicit
ă
o prelevarede c
ă
tre utilizator.Activând func
ţ
ia „Confort” apa con
ţ
inut
ă
înschimb
ă
torul secundar 
ş
i în schimb
ă
torul primar se men
ţ
ine într-o condi
ţ
ie de preînc
ă
lzire cuscopul de a ob
ţ
ine o furnizare mai rapid
ă
a apeicalde sanitare la cerere, cu un confort evidentpentru u
tilizator.

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alinushhhh92 liked this
Lungu Ionel liked this
Revnic Florin liked this
Revnic Florin liked this
Sergiu Eu liked this
tecariuliadiana liked this
Daniel Tiberiu liked this
Carla Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->