Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Management - Suport de Curs

Management - Suport de Curs

Ratings: (0)|Views: 2,298|Likes:
Published by stefnr1

More info:

Published by: stefnr1 on Mar 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
 
1
MANAGEMENT
SUPORT DE CURSANUL II IDAUTORIPROF. DR. BIBU NICOLAEPROF. DR. PREDI
Ş
CAN MARIANA2006-2007
 
 
2
CAPITOLUL IELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN MANAGEMENT. CONCEPTULDE MANAGEMENT1.1. Managementul, activitate specializat
ă
 
Managementul este o activitate uman
ă
distinct
ă
, impus
ă
de accentuarea diviziuniimuncii pe m
ă
sura evolu
iei
ş
i dezvolt
ă
rii societ
ă
ii omene
ş
ti. Asigurarea unei eficacit
ă
i
ş
ieficien
e sporite a unor grupuri umane organizate tot mai mari ca num
ă
r
ş
i volum de activitateimpune planificarea, organizarea, decizia,antrenarea, controlul proceselor de munc
ă
de execu
iespecifice organiza
iei respective. Pe m
ă
sur
ă
ce se adânce
ş
te
procesul de diviziune a muncii
 
ş
i seadânce
ş
te specializarea muncii, se intensific
ă
 
ş
i corolarul s
ă
u, respectiv procesul de cre
ş
tere agradului de cooperare în munc
ă
între membrii unei organiza
ii, precum
ş
i între diferitele grupuriumane organizate, aflate în rela
ii diferite de tip furnizor-client, sau competitor-competitor.Pe m
ă
sur
ă
ce se adânce
ş
te acest proces apare necesitatea cre
ă
rii unui sistem specializat în conducerea organiza
iei, denumit
sistem de management
. Sistemul managerial asigur
ă
 desf 
ăş
urarea ritmic
ă
a fiec
ă
rei activit
ă
i
ş
i corelarea tuturor verigilor sistemului organiza
iei, s
ă
 orienteze
ş
i s
ă
armonizeze activitatea acestora în vederea atingerii scopului primar propus,respectiv a obiectivelor organiza
iei respective în ansamblul ei.De
ş
i practica managementului este tot atât de veche ca
ş
i civiliza
ia uman
ă
,managementul a început s
ă
fie considerat un tip specific de munc
ă
, desf 
ăş
urat
ă
la diferite niveleale organiza
iei cât
ş
i în ansamblul ei, numai la sfâr
ş
itul secolului XIX
ş
i începutul secolului alXX-lea. În acea perioad
ă
a început s
ă
se în
eleag
ă
 
ş
i s
ă
se demonstreze c
ă
“managerul” de
ine unrol special
ş
i îndepline
ş
te o func
ie distinct
ă
în societate
ş
i în fiecare organiza
ie. Pasul urm
ă
tor afost dezvoltarea unei
ş
tiin
e unitare a managementului, o teorie a muncii manageriale, care s
ă
 
in
ă
 seama de aspectele tehnice, economice, etice
ş
i de alt
ă
natur
ă
, ale muncii sociale.Ca
activitate uman
ă
, managementul a ap
ă
rut din momentul în care un grup de oameni
ş
i-a propus s
ă
ating
ă
, s
ă
îndeplineasc
ă
un obiectiv precis, stabilit anterior, prin ac
iune organizat
ă
 special în acest sens.Ca
ş
tiin
ă
, managementul s-a dezvoltat în ultima sut
ă
de ani. Primele lucr
ă
rilefundamentale au ap
ă
rut la începutul secolului XX, fiind scrise de practicieni de elit
ă
pe bazaexperien
ei lor personale, acumulate ca manageri în firme mari. Numele lor sunt faimoase:Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Alfred P. Sloan
ş
i al
ii.Managementul este un termen împrumutat din limba englez
ă
dar care provine din limbaitalian
ă
, via limba francez
ă
. În italian
ă
, “maneggiare” înseamn
ă
a dirija un manej. Termenul“management” este derivat din cuvântul francez “menage” care semnific
ă
organizarea
ş
i dirijareaunui menaj, a unei gospod
ă
rii. In limba englez
ă
, verbul „to manage” se refer
ă
laTermenul de „management”, provenit din limba englez
ă
, este dominant ast
ă
zi datorit
ă
 succesului formidabil ob
inut de firmele americane pe parcursul secolului XX. Acesta adeterminat
ş
i dominan
a metodelor, tehnicilor
ş
i instrumentelor managementului organiza
ional,dezvoltate în firmele respective,
ş
i preluate prin tranfer de „know-how” managerial de c
ă
tre firme
ş
i ulterior organiza
ii din întreaga lume
ş
i din toate domeniile vie
ii sociale.
Ş
tiin
a managementului
 
 
 
Managementul este o
ş
tiin
ă
, adic
ă
un
ansamblu organizat 
 ş
i coerent de cuno
 ş
tin
  
e,concepte, principii, metode, tehnici, instrumente, prin care se explic
ă 
în mod sistematic fenomenele
 ş
i procesele care se petrec în conducerea organiza
  
iilor 
. În perioada contemporan
ă
,
ş
tiin
a managementului se prezint
ă
ca un sistem teoretic bine închegat sus
inut atât printr-undeosebit de bogat material faptic ilustrativ cât
ş
i prin rezultate ale sintetiz
ă
rii materialului fapticsub form
ă
de legi, teorii, principii.
Ş
tiin
a managementului are metodologie proprie de investigare
ş
tiin
ific
ă
, atât cantitativ
ă
, cât
ş
i calitativ
ă
.
 
Managementul ca
ş
tiin
ă
 
preia informa
ii referitoare la procesul managementului
ş
i lacomportamentul managerilor,individual
ş
i ca grup, pe care le supune unor procedee de analiz
ă
 
ş
isintez
ă
specifice tuturor
ş
tiin
elor, cu scopul de a valida experien
a pozitiv
ă
, de a perfec
ionametodele
ş
i tehnicile de management existente, a ad
ă
uga altele noi
ş
i de a difuza pe o scar
ă
câtmai larg
ă
cuno
ş
tin
ele
ş
i deprinderile din acest domeniu.
Ş
tiin
a managementului se bazeaz
ă
pe un proces analitic, selectiv, prin care ansamblulde experien
ă
deosebit de vast, de metode , tehnici, instrumente, reguli de decizie, comportamenteorganiza
ionale, este sistematizat, simplificat, esen
ializat,fiind formulate teorii
ş
i ipoteze verificatprin cercetare, apoi consolidat
ş
i difuzat celor interesa
i în cunoa
ş
terea
ş
i aplicareamanagementului.Profesorul Ovidiu Nicolescu (Nicolescu
ş
i Verboncu, 1999) definesc
ş
tiin
amanagementului economic ca
„studierea proceselor 
 ş
i rela
  
iilor de management din cadrul firmelor, în vederea descoperirii legit 
ă 
ilor 
 ş
i principiilor care le guverneaz
ă 
 
 ş
i a conceperii denoi sisteme, metode, tehnici
 ş
i modalit 
ă 
i de conducere, de natur 
ă 
s
ă 
asigure ob
  
inerea
 ş
icre
 ş
terea competitivit 
ă 
ii.”
 
Arta managementului
Consider
ă
m c
ă
 
managementul este
ş
i o art
ă
care reflect
ă
latura sa pragmatic
ă
. Exist
ă
 opinii potrivit c
ă
rora managementul este activitatea sau arta de a conduce o organiza
ie întrucâtimplic
ă
o mare doz
ă
de creativitate, abilitate de a inova, de a g
ă
si solu
ii la problematiciledeosebit de diverse pe care organiza
ia le întâlne
ş
te în desf 
ăş
urarea activit
ă
ilor ei. Din acestpunct de vedere, consider
ă
m c
ă
managementul implic
ă
o doz
ă
apreciabil
ă
de art
ă
.Arta managementului const
ă
în m
ă
iestria, talentului managerului de a aplicacuno
ş
tin
ele
ş
tiin
ei managementului la realit
ă
ile diverselor situa
ii în care se afl
ă
organiza
iarespectiv
ă
, rezultate din interac
iunea sa cu mediul ambiant
ş
i de a ob
ine rezultatele stabilite,dorite în condi
ii de eficien
ă
.Pe m
ă
sur
ă
ce activitatea organiza
iilor se desf 
ăş
oar
ă
într-un mediu dinamic
ş
i de marecomplexitate, cum este cel din perioada actual
ă
, apreciem c
ă
 
ş
tiin
a managementului se impunetot mai mult în practica managerial
ă
. Acest proces contribuie la abandonarea treptat
ă
a concep
iei
ş
i practicii managementului exclusiv ca art
ă
, specific perioadelor în care deciziile se bazau petalent, pe experien
a trecut
ă
 
ş
i uneori pe “metoda încerc
ă
rii
ş
i erorii “.
Ş
tiin
a managementuluisuplimenteaz
ă
progresiv arta managementului. Consider
ă
m c
ă
 
ş
tiin
a managementului valideaz
ă
 uneori solu
ii ale artei manageriale, integrându-le în zona de cuno
ş
tin
e
ş
tiin
ifice, alteori nu.Importan
a managementului ca
ş
tiin
ă
este dovedit
ă
statistic în sensul c
ă
firmele cefolosesc mai mult instrumente
ş
tiin
ifice de conducere sunt mai viabile decât cele ce se bazeaz
ă
 pe procese de conducere intuitive.
Formula succesului managerial
propus
ă
de Kreitner este :
S = A x M x O
, în care
succesul (S) este produsul dintre abilitatea managerial
ă
(A), motiva
ia de a conduce (M)
ş
i oportunitatea managerial
ă
(O).
Abilitatea managerial
ă
este definit
ă
ca fiind abilitatea demonstrat
ă
de a îndeplinirealiza obiectivele organiza
ionale atât eficace cât
ş
i eficient. Exemple de abilit
ă
i importante: dea planifica, de a organiza, de a conduce, de a lua decizii, de a comunica verbal
ş
i în scris.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nata_fata liked this
marina liked this
Nadea Nastas liked this
crystal_shine liked this
crystal_shine liked this
crystal_shine liked this
Roxana Teodora liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->