Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZagroŻenie PoŻarowe

ZagroŻenie PoŻarowe

Ratings: (0)|Views: 1,147 |Likes:
Published by mazi_sl

More info:

Published by: mazi_sl on Mar 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2010

pdf

text

original

 
ZAGROŻENIE POŻAROWE
1. WSTĘP
W górnictwie, szczególnie w kopalniach węgla kamiennego, jednym z najczęściejwystępujących zagrożeń, wymagających niejednokrotnie prowadzenia długotrwałych akcjiratowniczych, pożary podziemne. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką  podziemnych wyrobisk górniczych, których ograniczona pojemność powoduje szybkie przekroczenie dopuszczalnej granicy koncentracji gazów szkodliwych dla zdrowia, może powodowgroźne w danej sytuacji zmiany kierunków przepływu powietrza czy teżogranicza swobodę poruszania się ludzi, szczególnie w warunkach zadymienia. Podejmowanew wyniku pożarów akcje przeciwpożarowe powodują, w przypadku aktywnego gaszenia,częściowe wstrzymanie robót górniczych w części kopalni, a w przypadku pasywnegogaszenia zachodzi konieczność tamowania wyrobisk celem ich izolacji, w wyniku czego w polu pożarowym niejednokrotnie pozostaje bardzo znaczny majątek trwały oraz zasobywęgla.
Przez pożar podziemny
należy rozumiwystąpienie w wyrobisku podziemnymotwartego ognia, tj. żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji, jak równieżutrzymywanie się w powietrzu kopalnianym dymów lub utrzymywanie się w przepływowym prądzie powietrza stężenia tlenku węgla powyżej 0,0026 %.Pojawienie się w powietrzu kopalnianym dymów lub tlenków węgla w ilości powyżej0,0026 % w wyniku stosowania dopuszczalnych procesów technologicznych (np. robótstrzałowych, prac spawalniczych, pracy maszyn górniczych z napędem spalinowym lubwydzielania się tlenku węgla wskutek urabiania) nie podlega zgłoszeniu i rejestrowaniu jako pożar podziemny.
2. POŻARY ENDOGENICZNE
Pożary endogeniczne następstwem samozapalenia się węgla wywołanego jegoutlenianiem się w warunkach uniemożliwiających odprowadzenie ciepła utleniania.Proces utleniania się węgla w zależności od jego rozdrobnienia może przebiegać wsposób niedostrzegalny, może objawiać się wydzielaniem się gazów lub wystąpić w postaci
 
otwartego ognia. Na intensywność utleniania się węgla mają głównie wpływ następująceczynniki:
stopień rozdrobnienia węgla,
zawartość w węglu wilgoci higroskopijnej, węgla pierwiastkowego i substancjimineralnych.Rozkruszenie gla sprzyja jego samozapaleniu się. Im większa jest bowiem powierzchnia węgla stykającego się z powietrzem, tym szybciej przebiega proces utlenianiasię i tym szybciej będzie się on rozszerzał. Ponadto węgiel pokruszony ma niższą temperaturęzapłonu i wskutek tego łatwiej może dojść do jego samozapalenia się. Nie bez znaczenia dlasamozapalności węgla jest jego skład petrograficzny.Pokłady węgla, w których występują w znacznej ilości składniki kruche, jak np. fuzyt iklaryt, łatwiej ulegają pokruszeniu, a w następstwie tego samozapaleniu.Istotny wpływ na samozapalność węgla mają również zawartość wilgoci higroskopijnej iwęgla pierwiastkowego. Wilgoć higroskopijna jest w tym przypadku czynnikiem ujemnym iw miarę wzrostu jej zawartości w węglu wzrasta jego samozapalność. Im zaś bardziejuwęglony jest giel, to znaczy im wyżsodznacza się on zawartcią gla pierwiastkowego, tym jego samozapalność jest mniejsza.Samozapalność węgla zależy również od zawartości w nim popiołu. Stwierdzono, żesubstancja mineralna obniża samozapalność węgla w przybliżeniu proporcjonalnie dozawartości.W powstawaniu pożarów endogenicznych ważną rolę odgrywa również system robót przygotowawczych i udostępniających oraz koncentracja wydobycia. W związku z tym w pokładach skłonnych do samozapalenia powinno się prowadzić roboty przygotowawcze w postaci chodników pojedynczych, a nie podwójnych. Filary oporowe między podwójnymchodnikiem ulegają bowiem zazwyczaj popękaniu, a powietrze przepływając przez teszczeliny z chodnika ze świeżym powietrzem do chodnika z powietrzem zużytym możedoprowadzać do samozapalenia się węgla.Jeśli chodzi o systemy wybierania, to ze względu na zapobieganie samozapaleniu sięgla korzystniejsze systemy umliwiające czyste wybieranie poadów. Przy
2
 
ścianowym wybieraniu grubych poadów warstwami i z zastosowaniem podsadzkihydraulicznej o możliwości powstawania pożarów endogenicznych decyduje w dużej mierzedokładność podsadzania.Koncentracja wydobycia, wpływająca na szybsze wybranie określonych partii pokładugla jest wnież czynnikiem obniżacym możliwć powstawania pożawendogenicznych.Oznaczenie wskaźnika samozapalności węgla (zmodyfikowana metoda Olpińskiego) iobliczenie wskaźnika aktywacji wykonuje się według ustaleń ujętych w normie PN-93/G-04558, natomiast próbki węgla do badań samozapalności pobiera się na zasadach określonychnormą PN-G-04039.Jak można zauważyć na rys. 1. w latach 1947-1960 ilość pożarów endogenicznych iegzogenicznych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego była bardzo duża; w latach pięćdziesiątych nawet ok. 600 pożarów w ciągu roku. Następnie można zaobserwowznaczny sukcesywny spadek ilości pożarów np. z ok. 300 pożarów w roku 1960 do ok. 30w roku 1970. W okresie ostatnich 10 lat ich ilość nie przekroczyła 7 w ciągu roku, osiągającw roku 2001 wartość minimalną, tj. jeden pożar. W okresie ostatnich 10 i 5 lat w skali rokunotowano średnio ok. czterech pożarów.
3
Rys. 1. Ilość pożarów w latach 1947 - 2005
01002003004005006007001940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Rok
   I   l  o   ś   ć  p  o   ż  a  r   ó  w
Pożary razem Pożary endogeniczne Pożary egzogeniczne

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->