Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
DNA Monthly (Vol. 5, No. 1)

DNA Monthly (Vol. 5, No. 1)

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 147|Likes:
Enjoy the January, 2009, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring Anthony Goodman and Sol Luckman.
Enjoy the January, 2009, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring Anthony Goodman and Sol Luckman.

More info:

Published by: Phoenix Center for Regenetics on Mar 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2010

pdf

 
Ws`wgpb`c odp OPCCNd xd Lpgfbvc Behc
HEL KDEXFIR
rdsp OPCC deibec pcwdspgc odp gsxxben+chnc ec~w l`dsx ~fd rds xpsir lpc
Mleslpr 0::2 &_di% 3) Ed% <"
@pclaben Ec~w=
Wxplenc Zdpxli Gdeecgxw Clpxf xd Wse
Ibac nblex) gdwkbg gfsxcw `cx~cce xfc Clpxf leh wse) klnecxbg zdpxliw dzce sz cvcpr cbnfx kbesxcw dp wd xdgdeecgx dsp zilecx ~bxf bxw fdwx wxlp% Degc xfc zdpxliw dzce) idlhw do fbnf+cecpnr zlpxbgicw gle xplvci xfc 27kbiibde kbicw &<3: kbiibde ak xfpdsnf xfc gdehsbx hspben bxw `pbco dzceben) wzlgc wgbcexbwxw wlr%Gliich l ois xplewocp cvcex) dp OXC) wsgf gdwkbg gdeecgxbdew edx deir cbwx `sx lpc zdwwb`ir x~bgc lw gdkkdelw lerdec cvcp bklnbech) lggdphben xd wzlgc wgbcexbwxw ~fd lxxcehch xfc 0::6 Zilwkl ^dpawfdz beFsexwvbiic) Lil`lkl%"Xce rclpw lnd B ~lw zpcxxr wspc xfcr hbhe.x cbwx) `sx ed~ xfc cvbhcegc bw begdexpdvcpxb`ic)" wlbh Hlvbh Wb`cga)le lwxpdzfrwbgbwx lx xfc Ndhhlph Wzlgc Oibnfx Gcexcp be Klprileh%Pcwclpgfcpw flvc iden aed~e xflx xfc Clpxf leh wse kswx `c gdeecgxch% Odp bewxlegc) zlpxbgicw opdk xfc wselpc gdewxlexir ~fbwach l~lr vbl xfc wdilp ~beh leh doxce odiid~ klnecxbg obcih ibecw xflx gdeecgx xfc wse.wlxkdwzfcpc ~bxf xcppl obpkl% Xfc obcih ibecw liid~ zlpxbgicw xd zcecxplxc Clpxf.w klnecxdwzfcpc) xfc klnecxbg`s``ic xflx wsppdsehw dsp zilecx%"^c swch xd xfbea xfc gdeecgxbde ~lw zcpklecex leh xflx wdilp ~beh gdsih xpbgaic bexd xfc eclp+Clpxfcevbpdekcex lerxbkc xfc ~beh ~lw lgxbvc)" Wb`cga wlbh% "^c ~cpc ~pden% Xfc gdeecgxbdew lpc edx wxclhr lx lii%Xfcr lpc doxce `pbco) `spwxr leh vcpr hrelkbg%"
Wdspgc= Mcleel @precp) Wcebdp ^pbxcp)Wzlgc%gdk 
OCLXSPCH BE XFC MLESLPR 0::2 BWWSC DO HEL KDEXFIR
<%
"0:<0= Cvdisxbde) Gdewgbdswecww / Segdehbxbdeli Idvc)" `r Lexfder Nddhkle
0%
"Xcxsli Fcliben ~bxf xfc Pcncecxbgw Kcxfdh" &Lshbd Wckbelp Xplewgpbzx) `r WdiIsgakle
Escvl Gdiskel ce Cwzlüdi 
%%% 7%
"Gdkcexlpbd hc il Xplhsgxdpl hc
Wlelgb÷e Gdewgbcexc
)"zdp Gcicel Flhidga
Liwd) Liwd %%% HEL+pcilxch Hcobebxbde do xfc Kdexf
 
/
 
Hbh Rds Aed~4
HEL KDEXFIR Mleslpr 0::2fxxz=$$~~~%zdxcexblxbde%ecx$HELkdexfir$Mleslpr:2%fxki< do 087$0$<: <=7? ZK
 
<% 0:<0= Cvdisxbde) Gdewgbdswecww / Segdehbxbdeli Idvc
Lexfder Nddhkle
X
d lgfbcvc l nddh bexsbxbvc sehcpwxlehben do xfc 0:<0 zfcedkcede) ~c flvc xd sehcpwxlehxfpcc acr zpbegbzicw=< Xfc elxspc leh il~w do wcio+gpclxbde10 Xfc elxspc do gdewgbdswecww1 leh7 Xfc cvdisxbde do gdewgbdswecww% ^fce ~c lppbvc lx le sehcpwxlehben do xfcwc zpbegbzicw) ~c wcc xflx l
wbensilpbxr do gdewgbdswecww
bw plzbhir lzzpdlgfben ~fbgf ~bii iclvc xfbw zilecx sepcgdneb}l`ic xd sw opdkdsp gsppcex zcpwzcgxbvcw%Xfbw bw l nid`li xplewodpklxbde do gdewgbdswecww% Gcexpli xd lzzpcgblxben xfbw nid`lixplewodpklxbde bw xfc sehcpwxlehben xflx xfc ~dpihw do wzlgc) xbkc leh klxxcp) leh do 
wcio 
leh
dxfcp 
) lpc pcoicgxbdew do xfc oclp leh idvc be dsp d~e gdewgbdswecww% Bx hdcw edx klxxcp ~flx flzzcew be xfc ~dpih dsxwbhc sw% ^flx klxxcpw bw xfc gfdbgc ~c klac dvcp dsp d~e
beecp 
 
wxlxc do `cben 
be xfc olgc do lerxfben ~c kbnfx edpkliir il`ci "nddh" dp "`lh%" Hcgck`cp 0<wx) 0:<0) lw zcp xfc gsppcex Npcndpble glicehlp) flw iden `cce zpdzfcwbch lwl Wfbox do xfc Lncw% Xfcpc flvc `cce kler lpgflcdidnbwxw) pcwclpgfcpw leh ~pbxcpw ~fdflvc czidpch ~flx xfbw kbnfx kcle) lw xfcpc lzzclpw xd `c wdkc gdppcilxbde `cx~cce klerwczlplxc gbvbib}lxbdew xflx lpdseh xfbw xbkc) npclx gflencw ~bii xlac zilgc de Clpxf%Ksgf do xfc wzcgsilxbde flw `cce bexcpzpcxch ~bxf oclp) `sx do gdspwc bx bw be xfc seaed~exflx dsp oclpw pcwbhc% ^flx flw `cce kbwwben opdk kdwx do xfc wzcgsilxbde bw l `lwbgsehcpwxlehben do xfc elxspc do sixbklxc pclibxr bxwcio) leh iboc be zlpxbgsilp%Lnlbe) l gdkzicxc xplewodpklxbde do gdewgbdswecww bw plzbhir lzzpdlgfben% Be olgx) ~c lpclggcicplxben xd~lphw bx) `sx bx gleedx `c sehcpwxddh opdk xfc zcpwzcgxbvc do ~flx ~c kbnfxglii "wczlplxbde gdewgbdswecww%" ^fce ~c gdkc xd sehcpwxleh xfc zpdgcww do fd~wdkcxfben gpclxcw bxwcio opdk edxfben) leh xflx dvcp xbkc bx `cgdkcw cvcp kdpc l~lpc do bxwcio) xfbenw wxlpx xd `cgdkc l ibxxic giclpcp% Dec flw xd odiid~ dec.w d~e zlxf xd sehcpwxlehben fd~ lii do wzlgc) xbkc) klxxcp lehgdewgbdswecww seodihw bxwcio lggdphben xd xfc klxfcklxbgli il~w do Wlgpch Ncdkcxpr% Lw ~c
HEL KDEXFIR Mleslpr 0::2fxxz=$$~~~%zdxcexblxbde%ecx$HELkdexfir$Mleslpr:2%fxki0 do 087$0$<: <=7? ZK
 
zspwsc xfbw zlxf do sehcpwxlehben) ~c wcc xflx zspc sebxr) ~fbgf kswx `c ws`mcgxbvc &b%c%)gdewgbdsw) pcilxcw `lga xd bxwcio xd `cgdkc cvcp kdpc gdkzic leh wcio+l~lpc% Gdewgbdswecww bw xfc czcpbcegc do `cben) leh bw zpbklpr xd lii cbwxcegc% Lii xflx cbwxw bwwbkzir Lii+Xflx+Bw) leh xfcpc bw edxfben ciwc% Bx bw dec ~fdic do ~fbgf xfcpc bw edxfben ciwc)gdkzdwch do kler behbvbhsli zlpxw ~fbgf begpclwc be esk`cp xfc ospxfcp ~c zcpgcbvc lidenxfc xbkcibec do cvdisxbde% Clgf behbvbhsli cickcex) fd~cvcp) bw Lii+Xflx+Bw czpcwwben bxwcio lwl zlpx% Gpclxbde bw fdidnplzfbg% Clgf zlpx bw liwd xfc ~fdic lx xfc wlkc xbkc%Lw le clkzic) bo ~c xlac l fsnc kbppdp) glzl`ic do pcoicgxben lii do beobebxc pclibxr) leh wklwfbx bexd wb `biibde oplnkcexw) ~flx hd ~c flvc4 Wb `biibde wkliicp kbppdpw clgf liwd glzl`ic do pcoicgxben lii do beobebxc pclibxr% Swben xfbw lelidnr ~c gle gdegcbvc fd~ clgf do sw lwbehbvbhsliw bw Lii+Xflx+Bw `ibehch `r l vcbi do gdewgbdswecww% Xflx vcbi bw ed~ iboxben%Xfc Npcca ~dph odp "iboxben xfc vcbi" bw "Lzdglirzwc%" Lw xfc vcbi iboxw de dsp gdewgbdswecww)~c `cgdkc cvcp kdpc l~lpc xflx clgf do sw bw behcch Lii+Xflx+Bw) leh xfcpcodpc xfcpc bw edwczlplxbde be wzlgc) xbkc dp gdewgbdswecww `cx~cce sw% ^c lpc lii behbvbhslxch lwzcgxw do xfc dec gpclxbvc @cben xflx cbwxw) bexbklxcir ibeach xfpdsnf gdewgbdswecww) leh clgf bw lwksgf l gpclxdp do pclibxr lw xflx ~fbgf gpclxch sw%^flx do xfc xbkben do xfbw npclx xplewodpklxbde4 ^fr bw 0:<0 bkzdpxlex4 Xfc Klrl flhkler glicehlpw) `sx ~flx bw l glicehlp4 L glicehlp bw l xbkcibec do grgicw% Xfc Npcndpbleglicehlp bw l xbkcibec do xfc grgicw do xfc wse leh kdde) l wdilp leh iselp glicehlp% Dec do xfc glicehlpw xfc Klrl swch ~lw xfc X}diabe) l 0?:+hlr zcpwdeli glicehlp) l gdsex do ~fbgfflw `cce lggsplxcir aczx odp x~d leh l flio xfdswleh rclpw% Xfc X}diabe klzw dsx xfcgrgiben cecpnbcw do xfc gdwkdw de clgf do xfcwc 0?: hlrw% &Xd `c giclp) xfc Klrl liwd flh l7?:+hlr glicehlp gliich xfc Xse Qzpdedsegch "xdde"[) `sx xfcpc hdcw edx lzzclp xd `clerxfben cxcpeli xd sw ~fbgf grgicw lx 7?:+hlr zcpbdhw dp ksixbzicw xfcpcdo%Lpdseh <226 W~chbwf wgbcexbwx Glpi Gliickle ~dpach dsx xflx xflx xfc Xse glicehlp bw lxbkcibec do xfc
grgicw do gpclxbde
% ^fbic xfc grgicw do xfc wse leh kdde wxlr olbpir gdewxlexdvcp `biibdew do rclpw) gpclxbde wzcchw sz% Cvdisxbde bw l zpdgcww ~fcpc`r doowzpbenxplewgceh ~fbic begdpzdplxben xfcbp zpdncebxdpw. zpcvbdsw |slibxbcw% Lggdphben xd Klrle xbkcedxlxbde lw hcgdhch `r Hp% Gliickle) xfcpc lpc ebec hbwxbegx grgicw do gpclxbde) ebec hboocpcexopc|scegbcw) clgf dec x~cexr xbkcw olwxcp xfle xfc ilwx++hckdewxplxben xflx cvdisxbde hdcwbehcch
lggcicplxc
%Xfc beodpklxbde xflx klhc zdwwb`ic xfcwc d`wcpvlxbdew gdkcw opdk xfc Gd`l Wxdec odseh begcexpli Kcbgd be xfc kbh+X~cexbcxf Gcexspr ~fbgf flh xbkc zcpbdhw glpvch bexd bx plenbenopdk l wbenic hlr &dp "abe" xd `biibdew do ksixbzicw do xfc lnc do xfc sebvcpwc% Lzzlpcexir) xfcKlrl deir flh elkcw odp xfc kdwx pcgcex ebec grgicw) lii do ~fbgf flh l "<7" wrk`di `cwbhcxfck% Xfcbp idencwx xbkc zcpbdh do <%0 `biibde rclpw) gliich l Fl`ilxse) wsnncwxw xfcr pclib}chxfbw sebvcpwc gpclxch bxwcio wdkc <?%8 `biibde rclpw lnd% Xfbw bw gidwc xd xfc gsppcex cwxbklxcdo lpdseh <8 `biibde rclpw klhc `r lwxpdzfrwbgbwxw `lwch de gsppcex kdhciw do zfrwbgw)~fbgf lpc `r ed kclew gdkzicxc% Xfc gflpx `cid~ bw le biiswxplxbvc wacxgf do xfc xbkcibec do xfc cvdisxbde do gdewgbdswecww de Clpxf `lwch de Gliickle.w kdhci%
HEL KDEXFIR Mleslpr 0::2fxxz=$$~~~%zdxcexblxbde%ecx$HELkdexfir$Mleslpr:2%fxki7 do 087$0$<: <=7? ZK

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
theosophy2010 liked this
cingoz liked this
Shaping liked this
agniruc liked this
ellemistery liked this
chicanaheno liked this
AndreyKanygin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->