Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
44Activity

Table Of Contents

P. 1
Análise Numérica de Equações Diferenciais Parciais (uma introdução)

Análise Numérica de Equações Diferenciais Parciais (uma introdução)

Ratings: (0)|Views: 1,266|Likes:
Published by cjsalves
Introdução a Métodos de Diferenças Finitas e Métodos de Elementos Finitos. Cursos de Matemática.
Introdução a Métodos de Diferenças Finitas e Métodos de Elementos Finitos. Cursos de Matemática.

More info:

Published by: cjsalves on Mar 02, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

 
Eo¶eni}j Ozh¶j|ime fj Juze°bj} Ficj|jomiei} [e|miei} (
zhe iov|bfz°m˞ eb
)
(<(5;5<(<(5;5<(5(;/:;;/:5(<(5;5<(<(5;5<(5(;/:;;/:5
Me|nb} A/ ]/ Ensj} 
Fj{e|vehjovb fj Hevjh¶evimeIo}vivzvb ]z{j|ib| jmoimbZoisj|}ifefj V¶jmoime fj Ni}lbe(Sj|}˞eb ;/= ‖ Azn`b fj <;;0)
 
Ioĵmj
I Iov|bfm˞eb 3
5 Ob°bj} gj|ei} 7
5/5 Jpjh{nb} fj Juzbj} Ficj|jomiei} [e|miei} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 75/5/5 Jpjh{nb 5 Juzeb fj [bi}}bo / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 75/5/< Jpjh{nb < ( Juzeb fb Menb| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 05/5/= Jpjh{nb = ( Juzeb fe} Bofe} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 95/< E{|bpiheb fj B{j|efb|j} Nioje|j} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5;5/</5 E{|bpiheb z}eofb Mbjſtmijovj} Iofjvj|hioefb}/ / / / / / / / / / / / / / 555/</< E{|bpiheb fj fj|isefe} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5=5/</= Jp{eo}˞eb }ihl¶bnime / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5:
II jvbfb fe} Ficj|jo°me} Cioive} 50
< Ficj|jme} Cioive} jh [|blnjhe} Jnĵ{vimb} 59
</5 Juze°eb fj Ne{nemj"[bi}}bo / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <;</5/5 \j}znvefb} jnjhjove|j} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <5</5/< Zoimifefj / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <3</5/= [|iomĵ{ib fb epihb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <7</5/6 [|blnjhe ljh({b}vb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <9</< Ficj|jme} Cioive} ( Juze°eb fj [bi}}bo / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =; </</5 E{|bpiheb fb Ne{nemieob / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =;</</< Juze°bj} ob} {bovb} iovj|ib|j} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =<</</= E} mbofbj} fj c|bovji|e / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ==</</6 B {|blnjhe fi}m|jvb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =6</</: B }i}vjhe nioje| ob me}b fj zh |jmeogznb / / / / / / / / / / / / / / / / / / =0</</3 Fbhĵoib gjo¶j|imb ( e{nime°eb fj hjvbfb} ivj|evisb} / / / / / / / / / / / / / =9</</7 Mbosj|g˃jomie j j}vihevise fj j||b / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 6=</</0 Me}b v|ifihjo}iboen / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 6:</= Bzv|e} juzbj} j }i}vjhe} jnĵ{vimb} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 63</=/5 Line{nemieob / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 63</=/< Jne}vimifefj nioje| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 67</=/= ]i}vjhe fj ]vbdj} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 69</6 Jpjh{nb} mbh{zvemiboei} Ne{nemieob) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :;5
 
= Ficj|jme} Cioive} jh [|blnjhe} fj Jsbnz°m˞eb :6
=/5 Juze°eb fb Menb| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :6=/5/5 Ficj|jme} ſtoive} {e|e e juze°eb fb menb| / / / / / / / / / / / / / / / / / / :3 =/< J}uzjhe Jp{nĵmivb {e|e e Juzeb fb Menb| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :7=/</5 Mbo}i}v˃jomie fb J}uzjhe Jp{nĵmivb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :0=/</< J}velinifefj fb J}uzjhe Jp{nĵmivb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :9=/</= Mbosj|g˃jomie fb J}uzjhe Jp{nĵmivb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3;=/= Mbo}i}v˃jomie. J}velinifefj j Vjb|jhe fj Nep / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 35=/=/5 J}velinifefj / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 35=/=/< Mbo}i}v˃jomie / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3<=/=/= Mbosj|g˃jomie / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3<=/6 J}uzjhe}
ΰ
{e|e e Juze°eb fb Menb| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3==/6/5 J}uzjhe Ih{nĵmivb {z|b) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3==/6/< J}uzjhe} ih{nĵmivb}
ΰ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3:=/6/= ]ihznbj} ozhj|ime} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 30=/: \jfz°eb e zh }i}vjhe nioje| fj JFB} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7;=/3 Juze°eb fe} Bofe} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7;=/3/5 Me}b zoifihjo}iboen 5F$5V) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 75=/3/< ]i}vjhe fj 5
e
b|fjh / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7<=/3/= J}uzjhe jp{nĵmivb io}v¶esjn / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 76=/3/6 J}uzjhe ih{nĵmivb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7:=/3/: J}uzjhe jp{nĵmivb} mbofimiboenhjovj j}v¶esji} / / / / / / / / / / / / / / / / 7:=/3/3 J}uzjhe} fj b|fjh < / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 70
III Hjvbfb fb} Jnjhjovb} Cioivb} 0;
6 Hjvbfb fj Genj|dio 05
6/5 Cb|hzne°eb Se|iemiboen / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 056/< Cb|hzne°eb el}v|emve / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0:6/</5 Juzisen˃jomie I Me}b }ih¶jv|imb ( hioihiqe°eb fj joj|gie) / / / / / / / / / 076/</< Juzisen˃jomie II Cb|hzne°bj} c|eme j cb|vj) / / / / / / / / / / / / / / / / / 9;6/</= Vjb|jhe} czofehjovei} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 9=6/= Cb|hzne°eb Se|iemiboen Fi}m|jve / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 996/=/5 Czo°bj} le}j / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5;;
: Iovj|{bne°m˞eb {b| Jnjhjovb} Cioivb} 5;<
:/5 Me}b zoifihjo}iboen / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5;<:/< Fi}m|jviqe°eb gjbhjv|ime hen`egjh) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5;::/</5 Mbo}v|eb fe V|ieogzne°eb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5;0 :/= Jnjhjovb} Cioivb} ( V|i{njvb / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5;9:/=/5 Jnjhjovb} fj Neg|eogj Nioje|j} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 55;:/=/< Jnjhjovb} fj Neg|eogj Uzefevimb} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 555:/=/= Bzv|b} jnjhjovb} oivb} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 55<:/=/6 Jnjhjovb} juzisenjovj} eo} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 550:/6 Iovj|{bne°eb Nbmen j Gnblen / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 559<

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
lmschiba liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nilton Rosao liked this
Juanda EsKa liked this
Roseli Ribeiro liked this
Tiago Portansky liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->