Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xuƒn My-THUC HANH PHEP TU TU AN DU VA HOAN DU

Xuƒn My-THUC HANH PHEP TU TU AN DU VA HOAN DU

Ratings: (0)|Views: 7,420 |Likes:
Published by starleomyl

More info:

Published by: starleomyl on Mar 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
 
GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ:
 THÖÏC HAØNH PHEÙP TU TÖØAÅN DUÏ VAØ HOÙAN DUÏ
 
 
Muïc tieâu baøi daïy:
* Kieán thöùc:+ Giuùp HS cuûng coá, naém vöõng nhöõng kieán thöùc lí thuyeátveà pheùp tu töø aån duï, hoaùn duï+ Phaân bieät ñöôïc aån duï vaø hoaùn duï* Kó naêng:+ Nhaän dieän vaø phaân tích ñöôïc giaù trò bieåu ñaït cuûa haibieän phaùp tu töø noùi treân+ Töï taïo ra ñöôïc nhöõng caâu noùi, baøi vieát coù söû duïng aånduï vaø hoaùn duï* Thaùi ñoä:+ Coù yù thöùc söû duïng aån duï vaø hoaùn duï trong lôøi noùiñeå naâng cao giaù trò bieåu ñaït+ Toân troïng vaø hoïc hoûi söï saùng taïo cuûa caùc nhaø vaên,nhaø thô trong vieäc taïo ra nhöõng hình aûnh aån duï, hoaùn duïñoäc ñaùo, yù nhò
Coâng taùc chuaån bò:
* GV: Söu taàm moät soá ngöõ lieäu coù chöùa aån duï vaø hoaùn duï

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hải Trần liked this
vungocson7911 liked this
tranvanvien22 liked this
tranvanvien22 liked this
tranvanvien22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->