Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genç İşsizliği

Genç İşsizliği

Ratings: (0)|Views: 1,226 |Likes:
Gençlik Çalışmaları Birimi'nin düzenlediği Yaratıcı Fikirler Toplantıları kapsamında Prof. Dr. Nurhan Yentürk'ün Türkiye'de genç işsizliğiyle ilgili 14 Kasım 2009 tarihinde yaptığı konuşmanın metni. Daha ayrıntılı bilgi için:

http://www.genclikcalismalari.org/Genclik_Calsmalar_Birimi/Yaratc_Fikirler.html

adresine bakabilirsiniz.
Gençlik Çalışmaları Birimi'nin düzenlediği Yaratıcı Fikirler Toplantıları kapsamında Prof. Dr. Nurhan Yentürk'ün Türkiye'de genç işsizliğiyle ilgili 14 Kasım 2009 tarihinde yaptığı konuşmanın metni. Daha ayrıntılı bilgi için:

http://www.genclikcalismalari.org/Genclik_Calsmalar_Birimi/Yaratc_Fikirler.html

adresine bakabilirsiniz.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Genclik Calismalari Birimi on Mar 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

 
Türkiye’de Genç
İş
sizli
ğ
iProf Dr. Nurhan Yentürk
İ
stanbul Bilgi Üniversitesi, STK E
ğ
itim ve Ara
ş
tırma Birimi
 
Nurhan Yentürk (NY):
Türkiye’de genç i
ş
sizli
ğ
iyle ilgili sorun küresel düzeyde varolande
ğ
i
ş
imlerle de ilgili. Bunlardan bir tanesi istihdamın azalıyor ve genel olaraki
ş
sizli
ğ
in yükseliyor olması. 1970’lere kadar yüksek sanayile
ş
me hızları ve yüksekbüyüme hızları olan bir dünya konjonktürü var. Böylece yüksek istihdam gerektiren veyüksek niteliksiz i
ş
gücü ihtiyacı olan bir sanayile
ş
me dönemi ya
ş
adı bütün dünya.Daha sonra, teknolojideki geli
ş
meler hem genel olarak istihdamı azalttı, hem deihtiyaç duyulan insanın niteli
ğ
inde bir de
ğ
i
ş
iklik yarattı.Arkada
ş
ımız babasından örnek verdi; bugün yine restoran i
ş
letiyor olabilir ama,orada ba
ş
ka bir nitelik gerekli. Artık eski bildi
ğ
imiz adisyon ka
ğ
ıdı yerine basılankartların geçirildi
ğ
i bir sistem var. Gençlerin çalı
ş
ğ
ı kafeterya gibi yerlere bakarsanız,oradaki garsonlar ellerindeki ufak cep bilgisayarlarıyla - ba
ş
ka bir bilgiyle - garsonlukyapıyor. Sanayide de benzer biçimde niteliksiz i
ş
gücünün çok azaldı
ğ
ını, çünkü bunaolan ihtiyacın çok azaldı
ğ
ını görüyoruz bütün dünyada.
İş
te bunun do
ğ
rudan bir sonucu olarak sosyal dı
ş
lanma ya da %30 a varan oranlarda i
ş
bulma olasılı
ğ
ıkalmamı
ş
insan kitlesinin ortaya çıkması da bütün bu dünya konjonktürü ile ilgili.Sadece Türkiye ile do
ğ
rudan ilgili de
ğ
il.
İ
kinci olarak artık ekonomik büyüme de istihdam yaratmıyor. E
ğ
er bugünkü büyüme1960’larda olsa istihdam hemen artardı, ama artmıyor. Dolayısıyla sadece iktisatpolitikasıyla sorun çözemiyorsunuz. Yani
ş
u sanayiye yatırım yapalım, devlet te
ş
vikversin, oradan bir büyüme ortaya çıksın, o da istihdam yaratsın politikası, eskikonjonktürün argümanı olarak kaldı. Nüfusun toplam %30’luk sosyal politikayla ili
ş
kikurması gereken bir kesimi, sosyal olarak dıslanmı
ş
, e
ğ
itimin dı
ş
ında kalmı
ş
olacakve bu kesimin i
ş
bulma umudu olmayacak. Bu kesimle Almanya gibi sosyal devletin
 
güçlü oldu
ğ
u Kıta Avrupası ülkeleri daha iyi ilgilenebiliyor, kimi ülkelerde - Türkiye gibi- bu kesimi yok sayabiliyor. Mesela Güney Avrupa modeli ailenin bu sorunları çözmesigerekti
ğ
ini varsayıyor.Türkiye’de de, bu gibi sorunların çözümü sosyal devletin imkanları do
ğ
rultusundaaileye verilmi
ş
durumda. Sosyal yardım anlamında baktı
ğ
ımızda da, en büyük sorunbu. Genç 24 ya
ş
ında dahi olsa hala aile yanında.
İş
te ne bileyim anne, baba, iki tanegenç olsa, o gence yönelik para, gencin eline verilmiyor, aileye veriliyor. Dolayısıylaesas amaç, aileyi ayakta tutmak oluyor. Gençli
ğ
i özerkle
ş
tirmek, onu bir gelir sahibiyapıp, onu özerk hale getirmek, Türkiye’nin gündeminde olan bir 
ş
ey de
ğ
il. Aynıyakla
ş
ım çocuklar için de geçerli. Çocukların korunmasıyla ilgili incelemeyeçalı
ş
ıyoruz; SHÇEK çocu
ğ
u korumuyor, aileye para vereyim, çocu
ğ
u ailenin yanınagöndereyim diyor. Bu tür 
ş
eyler, hep ailenin üzerinde. Mesela engellilere çok yüksekbütçe ayrılıyor biliyorsunuz ama engellilerin özerk ya
ş
amasına yönelik bir çaba yok.Engelli dostu evler, alt yapı ve ula
ş
ım araçları zaten yok. Ayrıca aileye verilen bir parayla aile kalkındırılarak sosyal sorununun çözülebilece
ğ
i var sayılıyor.Konuya dönmek gerekirse i
ş
sizlik bir konjonktür meselesi.
İ
kincisi genç i
ş
sizli
ğ
i her ülkede normal i
ş
sizlikten daha yüksek. Ama Türkiye’de bir fark görüyoruz. Mesela, ABülkelerinde genç i
ş
sizli
ğ
inde bir azalma görüyoruz. Oysa bizdeki genç i
ş
sizli
ğ
istandart. Yıllardır, normal i
ş
sizli
ğ
in hep üstünde ve bu hiç azalma göstermiyor. Buradavahim bir durum var. Bunun bizde ça
ğ
ş
tırdı
ğ
ı
ş
ey
ş
u oluyor; gençler için ayrı bir gençi
ş
sizli
ğ
iyle mücadele politikası tasarlamak lazım. Normal i
ş
sizlik, istihdampolitikasının, arasına girdi
ğ
i taktirde gençler yararlanamıyor bundan, Böylece gençi
ş
sizli
ğ
i azalamıyor.
Soru:
 
Ş
öyle bir 
ş
ey soraca
ğ
ım. Ya
ş
arttıkça i
ş
sizli
ğ
in azalıyor olması, insanın süreçiçerisinde i
ş
buluyor oldu
ğ
u anlamına mı yoksa artık i
ş
aramaktan vazgeçtikleri ve i
ş
 gücünün dı
ş
ına çıktıkları anlamına mı gelir?
 
 
NY:
 
İ
kisi anlamına da geliyor, yani biz i
ş
sizli
ğ
i hesaplarken, i
ş
arayan insanın, i
ş
 bulamamasından söz ediyoruz. Yani i
ş
gücüne katılmak istiyor ama i
ş
bulamıyor.Ayrıca bir kesim var ki, i
ş
aramaktan vazgeçiyor. Bu kesime
cesareti kırılmı
ş
ş
gücü 
 de deniliyor. Bu konuda ne yazık ki dünyada da Türkiye’de de çok fazla ara
ş
tırma yok.
 Yorum:
O zaman bu ki
ş
iler i
ş
sizden sayılmıyor.
NY:
 
İş
sizden sayılmıyor, çünkü i
ş
aramıyor.
İş
aramama nedeninide bilmiyoruz. Belkiailesinden parası var da aramıyor olabilir. Ama biliyoruz ki esas olarak i
ş
bulmaumudu yok.
 Yorum:
O zaman, halihazırdaki i
ş
sizlik, normalden daha yüksek de
ğ
il mi?
NY:
Evet ama ona i
ş
sizlik oranı demiyoruz,
İ
ktisat dilinde çalı
ş
mayan diyebiliriz. Çünküi
ş
sizlik dedi
ğ
imiz
ş
ey, i
ş
arayıp da bulamayan oluyor. Mesela kadınlarla ilgili söylenen%25 i
ş
gücüne katılıyor, %75’i katılmıyor. Katılmıyor ayrıca i
ş
de aramıyor. Biz onu yoksayıyoruz. O geri kalan %25’in i
ş
sizli
ğ
inden söz ediyoruz biz, anlatabildim mi? Onuniçin o anlamda i
ş
sizlik oranıyla, çalı
ş
amama farklı
ş
eyler.
Ş
imdi genç i
ş
sizli
ğ
iyle ilgili Türkiye’de rakamsal olarak bir dü
ş
ü
ş
ya
ş
anmıyor olmasıyla ilgili bir iki
ş
ey daha söyleyece
ğ
im.Türkiye 2006 yılında bir sözle
ş
meye imza atmı
ş
. Bu sözle
ş
me aslında Birle
ş
mi
ş
 Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Çalı
ş
ma Örgütü’nün, tüm dünya için,“dünyada genç i
ş
sizli
ğ
i önemli bir sorundur. Bunu çözmek lazım” diye olu
ş
turdu
ğ
u bir istihdam a
ğ
ı. Türkiye buna imza atarak ”ben genç i
ş
sizli
ğ
i ile ilgili politika önerece
ğ
imdiye bir tahhüt altına girmi
ş
. Ayrıca bu politika önermesini, daha önce tartı
ş
ıldı
ğ
ı gibi,bütün payda
ş
ların katılımıyla, yapaca
ğ
ım diyor. Yani bir önceki konu
ş
mada Volkan’ın

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
feyza_palaz liked this
feyza_palaz liked this
Utku Erdoğan liked this
Utku Erdoğan liked this
ahmettugrul liked this
ismailsengul liked this
Gulizar Kaya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->