Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
85Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Audit financiar contabil

Audit financiar contabil

Ratings: (0)|Views: 1,100 |Likes:
Published by valiq2002

More info:

Published by: valiq2002 on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 1 
AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIREA,ROLUL
Ş
I OBIECTIVELEAUDITULUI FINANCIAR, TIPOLOGIA JURIDIC
Ă
1.1.
 
AUDITUL – SCURT ISTORIC
Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea, f 
ă
ă
a fi precizat
ă
data exact
ă
sau localizarea geografic
ă
într-un stat.Istoria economic
ă
delimiteaz
ă
mai multe etape ale auditului, diferen
ţ
iate înfunc
ţ
ie de categoria social
ă
care ordona auditul, numi
ţ
i ordonatori de audit, înfunc
ţ
ie de auditori
ş
i de obiectivele auditului.Pân
ă
la începutul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi,împ
ă
ra
ţ
i, biseric
ă
 
ş
i stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a ho
ţ
ilor pentrufraud
ă
 
ş
i prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriual acelei entit
ăţ
i.Auditorii erau numi
ţ
i din rândul preo
ţ
ilor 
ş
i primau calit
ăţ
ile morale aleacestora.Fr 
ă
mântata istorie a sec. al XVIII-lea pân
ă
la jum
ă
tatea sec. al XIX-lea a produs schimb
ă
ri
ş
i în rândul ordonatorilor de audit. Statele, tribunalele jurisdic
ţ
ionale
ş
i ac
ţ
ionarii au luat locul vechilor clase sociale, iar auditorii erau prefera
ţ
i din categoria celor mai buni contabili. Auditul î
ş
i extinde obiectiveleasupra reprim
ă
rii fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau
ş
i a c
ă
ut
ă
riisolu
ţ
iilor, pentru p
ă
strarea integrit
ăţ
ii patrimoniului.Sfâr 
ş
itul secolului al XIX-lea contureaz
ă
rela
ţ
ia între audita
ţ
i
ş
i auditoriale
ş
i din rândul profesioni
ş
tilor contabili sau juri
ş
ti. Obiectivul lor: atestarearealit
ăţ
ii situa
ţ
iilor financiare, cu scopul de a evita erorile
ş
i frauda.Primele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesioni
ş
tispecializa
ţ
i în audit al
ă
turi de contabili. Lucr 
ă
rile erau comandate de stat
ş
i deac
ţ
ionari.Perioada anilor 
1
940-
1
970, când comer 
ţ
ul interna
ţ
ional se dezvolt
ă
, estedominat
ă
de schimburi între state cu bunuri
ş
i servicii, ordonatorii de audit î
ş
i
 
Auditul financiar contabill
ă
rgesc sfera în rândul b
ă
ncilor, patronatului
ş
i al institu
ţ
iilor financiare datorit
ă
 pie
ţ
elor de capital. Executarea auditului era realizat de profesioni
ş
ti de audit
ş
icontabilitate, iar obiectivele cunosc o form
ă
elevat
ă
de atestare a
sincerit
ăţ
ii
ş
iregularit
ăţ
ii situa
ţ
iilor financiare
. În aceast
ă
perioad
ă
, datorit
ă
dezvolt
ă
rii profesiei contabile
ş
i a influen
ţ
elor asupra cadrului contabil conceptual, anglo-saxonii dezvolt
ă
activitatea de audit pe continentul european.Dou
ă
decenii mai târziu (
1
970-
1
990), obiectivele auditului sunt orientatespre atestarea
controlului intern
, respectarea
cadrului
conceptual
contabil
(postulate, principii
ş
i reguli de evaluare)
ş
i a
normelor de audit
.Cei care ordonau auditul sunt statele, ter 
ţ
ii, ac
ţ
ionarii, b
ă
ncile,întreprinderile s.a., iar auditorii sunt tot profesioni
ş
ti de contabilitate
ş
i consiliere,organizate ca profesii liberale, independente, societ
ăţ
i de expertiz
ă
 
ş
i audit.Ast
ă
zi, fenomenele social economice sunt complexe
ş
i nu mai pot fi analizatemultilateral pentru a clarifica anumite aspecte decât cu concursul speciali
ş
tilor deînalt
ă
probitate moral
ă
 
ş
i profesional
ă
. Faptele analizate, opera
ţ
iunile
ş
i documen-tele aveau ca scop formularea unor 
opinii
care atestau
imaginea fidel
ă
 
a contu-rilor
, calitatea controlului intern, respectarea normelor 
ş
i protec
ţ
ia contrafraudelor na
ţ
ionale
ş
i interna
ţ
ionale.Auditorii, ca speciali
ş
ti cu o preg
ă
tire teoretic
ă
superioar 
ă
, cu o autoritate
ş
icompeten
ţă
, sunt denumi
ţ
i exper 
ţ
i. Î
ş
i face apari
ţ
ia activitatea de expertiz
ă
, carereune
ş
te profesioni
ş
ti cu cuno
ş
tin
ţ
e teoretice
ş
i practice care, în urma contractelor  primite de la ter 
ţ
i,
cerceteaz
ă
 
situa
ţ
iile financiare
.În
ţ
ara noastr 
ă
, profesia contabil
ă
a fost umbrit
ă
la limita simpluluifunc
ţ
ionar de aplicare a celor mai simple opera
ţ
ii matematice, în lunga istorie adeceniilor comuniste. Dup
ă
aproape 55 de ani (
1
994), aceast
ă
profesie onorabil
ăş
i responsabil
ă
este repus
ă
în drepturile sale.Expertul contabil, conform reglement
ă
rilor legale în vigoare, are dreptul s
ă
audieze bilan
ţ
ul contabil.Mul
ţ
i autori
1
din
ţ
ara noastr 
ă
 
ş
i din str 
ă
in
ă
tate au definit activitatea de auditca fiind
examinarea profesional
ă
a unei informa
ţ
ii cu scopul de a exprima oopinie responsabil
ă
 
ş
i independent
ă
în raport cu un criteriu de calitate.
Conform normelor na
ţ
ionale de audit, „o misiune de auditare a situa
ţ
iilor financiare are ca obiectiv exprimarea de c
ă
tre auditor a unei opinii potrivit c
ă
reiasitua
ţ
iile financiare au fost stabilite, în toate aspectele lor semnificative, conformunei referin
ţ
e contabile identificate“.Referin
ţ
ele contabile pot fi:- normele contabile interna
ţ
ionale-
 
normele contabile na
ţ
ionale-
 
alte referin
ţ
e contabile bine precizate
ş
i recunoscute.
 
1
Ioan Oprean,
 Întocmirea
 ş
i audierea bilan
 ţ 
ului contabil 
, Editura Intelcredo Deva,
1
997
 
Auditul financiar contabil
1.2.
 
AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – PREZENT
Ş
I VIITOR Perspectiva ader
ă
rii României la Uniunea European
ă
a impusintroducerea sa
ş
i în
ţ
ara noastr 
ă
. Etimologia cuvântului audit provine de lalatinescul “AUDIRE”
ş
i înseamn
ă
a asculta. Englezii îi dau semnifica
ţ
ia deverificare, revizie contabil
ă
, bilan
ţ
.Produsul contabilit
ăţ
ii îl reprezint
ă
informa
ţ
ia contabil
ă
, iar obiectivul s
ă
ueste ob
ţ
inerea unei
imagini fidele a situa
ţ
iilor financiare anuale
care cuprind
„bilan
ţ
ul contabil,
 
contul de profit
ş
i pierdere, situa
ţ
ia fluxurilor detrezorerie
ş
i notele la conturile anuale“
2
.
Situa
ţ
iile financiare trebuie s
ă
furnizeze informa
ţ
ii care
prezint
ă
fidelrezultatele
ş
i pozi
ţ
ia financiar
ă
a întreprinderii, reflect
ă
realitatea economic
ă
a tranzac
ţ
iilor realizate, sunt impar
ţ
iale, prudente, relevante
ş
i credibile
.Pentru realizarea calit
ăţ
ii informa
ţ
iilor prezentate în situa
ţ
iile financiare se vor aplica prevederile Standardelor de Contabilitate Na
ţ
ionale relevante
ş
i/sauStandardele de Contabilitate Interna
ţ
ionale pentru a oferi o imagine fidel
ă
a patrimoniului, a profitului (pierderii)
ş
i a fluxurilor de trezorerie.
Diversitatea activit
ăţ
ilor economico-financiare
, dezvoltarea pie
ţ
elor decapital, a institu
ţ
iilor bancare, etc. au condus la cre
ş
terea complexit
ăţ
ii lucr 
ă
rilor contabile ce pot atrage erori în prelucrarea datelor, interpretarea
ş
i evaluarea lor cuconsecin
ţ
e negative asupra deciziilor utilizatorilor de informa
ţ
ii contabile.Mai mult, produc
ă
torii de informa
ţ
ii contabile
nu sunt neutri
fa
ţă
deopera
ţ
iunile efectuate
ş
i, implicit, conturile anuale, ceea ce ridic
ă
semne deîndoial
ă
cu privire la obiectivitatea profesionistului contabil.
Susceptibilitatea realit
ăţ
ii informa
ţ
iei contabile
cuprinse în situa
ţ
iilefinanciare anuale poate fi dat
ă
 
ş
i de calit
ăţ
ile moral-profesionale ale produc
ă
torilor de informa
ţ
ii .La rândul lor,
utilizatorii
informa
ţ
iei contabile „investitorii, salaria
ţ
ii, credi-torii, furnizorii
ş
i al
ţ
i creditori, clien
ţ
ii, guvernele
ş
i administra
ţ
iile, publicul“
3
,sub influen
ţ
a unor medii economice, culturale, politice
ş
i juridice diverse, auinterese diferite asupra nevoii de informare.Conflictul de interese între utilizatorii
ş
i produc
ă
torii de informa
ţ
ie contabil
ă
trebuie estompat de activitatea unei
elite profesionale
în domeniu, reprezentat
ă
deauditori care au, prin efectul legii, calitatea de expert contabil, contabil autorizatcu studii economice superioare, societ
ăţ
i de expertiz
ă
, cenzori etc., înscri
ş
i camembri în Camera Auditorilor.
 
2
OMF nr. 403/22.04.
1
999 privind aprobarea Reglement
ă
rilor contabile armonizate cu Directiva aIV-a a Comunit
ăţ
ii Economice Europene
ş
i cu Standardele de Contabilitate Interna
ţ
ionale. M.O.nr. 480/04.
1
0.
1
999.
3
I.A.S.C. identific
ă
 
ş
apte categorii de utilizatori.

Activity (85)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
carmenna liked this
anomargabi liked this
geanidan liked this
Taivan Flori liked this
PistolCastelia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->