Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
-Từ năm 1858, Thực dân Pháp xâm

-Từ năm 1858, Thực dân Pháp xâm

Ratings: (0)|Views: 671 |Likes:
Published by poonpoon269
no
no

More info:

Published by: poonpoon269 on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2010

pdf

text

original

 
-T
năm 1858, th
c dân Pháp xâm l
ượ
c và t
ng b
ướ
c thi
ế
t l
p ch
ế
đ
th
ng tr
r
ttàn b
o, hà kh
c và ph
n đ
ng c
a ch
nghĩa th
c dân trên đ
t n
ướ
c ta, xã h
i Vi
tNam đã có nh
ng bi
ế
n đ
i l
n: T
ch
ế
đ
phong ki
ế
n chuy
n sang ch
ế
đ
thu
c đ
an
a phong ki
ế
n; hai mâu thu
n c
ơ
b
n, ch
y
ế
u trong xã h
i ngày càng gay g
t. Đólà, mâu thu
n gi
a toàn th
dân t
c ta v
i đ
ế
qu
c Pháp xâm l
ượ
c và gi
a nhân dânta ch
y
ế
u là nông dân v
i b
n đ
a ch
, phong ki
ế
n tay sai, ch
d
a c
a th
c dânPháp.Nhi
m v
ch
ng đ
ế
qu
c Pháp xâm l
ượ
c và nhi
m v
ch
ng b
n phong ki
ế
n tay sai làkhông tách r
i nhau. Đó là yêu c
u c
a cách m
ng Vi
t Nam. V
i truy
n th
ng yêun
ướ
c n
ng nàn, nhân dân ta đã liên ti
ế
p đ
ng lên ch
ng th
c dân Pháp xâm l
ượ
c vàb
n phong ki
ế
n tay sai
kh
p m
i n
ơ
i, d
ướ
i s
lãnh đ
o c
a các sĩ phu và các nhàyêu n
ướ
c đ
ươ
ng th
i theo nhi
u khuynh h
ướ
ng khác nhau. Song các phong trào đ
utranh đó đ
u th
t b
i, nguyên nhân ch
y
ế
u là ch
ư
a tìm đ
ượ
c con đ
ườ
ng c
u n
ướ
cđúng đ
n, ch
ư
a có m
t l
c l
ượ
ng xã h
i, m
t giai c
p tiên ti
ế
n và m
t t
ch
c cáchm
ng ch
t ch
đ
s
c lãnh đ
o phong trào. Cách m
ng Vi
t Nam đ
ng tr
ướ
c s
b
ế
t
c và kh
ng ho
ng v
đ
ườ
ng l
i c
u n
ướ
c. Tình hình đang đ
t ra yêu c
u c
n ph
icó đ
ng c
a giai c
p tiên ti
ế
n nh
t v
i đ
ườ
ng l
i đúng đ
n đ
lãnh đ
o cách m
ngVi
t Nam.Gi
a lúc đó, Nguy
n ái Qu
c - ng
ườ
i con
ư
u tú c
a dân t
c Vi
t Nam ra đi tìm đ
ườ
ngc
u n
ướ
c. Sau 10 năm bôn ba kh
p năm châu b
n b
đã b
t g
p đ
ượ
c ch
nghĩaMác-Lênin và tìm đ
ượ
c con đ
ườ
ng c
u n
ướ
c đúng đ
n, Ng
ườ
i nói: “Mu
n c
u n
ướ
cgi
i phóng dân t
c, không có con đ
ườ
ng nào khác là con đ
ườ
ng cách m
ng vô s
n".Đây là b
ướ
c ngo
t đánh d
u s
chuy
n bi
ế
n quy
ế
t đ
nh m
đ
ườ
ng th
ng l
i cho cáchm
ng gi
i phóng dân t
c Vi
t Nam.- T
năm 1919 đ
ế
n 1929, thông qua ho
t đ
ng c
a Nguy
n Ái Qu
c đã chu
n b
cácđi
u ki
n v
t
ư
t
ưở
ng, chính tr
và t
ch
c cho s
thành l
p Đ
ng. Nguy
n Ái Qu
c đãra s
c tuyên truy
n ch
nghĩa Mác – Lênin vào Vi
t Nam, chu
n b
v
t
ư
t
ưở
ng chínhtr
. Thành l
p và tr
c ti
ế
p hu
n luy
n H
i Vi
t Nam Cách m
ng Thanh niên, ra báo Thanh niên, xu
t b
n tác ph
m Đ
ườ
ng Kách M
nh đ
tuyên truy
n, giáo d
c b
id
ưỡ
ng, đào t
o cán b
ti
ế
p t
c chu
n b
đ
y đ
v
chính tr
, t
ư
t
ưở
ng và t
ch
c chovi
c thành l
p Đ
ng.H
i Vi
t Nam cách m
ng thanh niên đ
thông qua t
ch
c này truy
n bá ch
nghĩaMác – Lênin vào Vi
t Nam, - Nh
ng năm 1928-1929, ch
nghĩa Mác – Lênin đ
ượ
ctruy
n bá sâu r
ng vào Vi
t Nam, làm cho phong trào công nhân và phong trào yêun
ướ
c phát tri
n m
nh m
. M
t yêu c
u c
p thi
ế
t đ
t ra là ph
i có đ
ng c
a giai c
pvô s
n lãnh đ
o. Đáp
ng yêu c
u đó
Vi
t Nam l
n l
ượ
t xu
t hi
n ba t
ch
c c
ngs
n. S
ho
t đ
ng riêng r
c
a ba t
ch
c c
ng s
n gây
nh h
ưở
ng không t
t đ
ế
nti
ế
n trình cách m
ng Vi
t Nam, c
n ph
i h
p nh
t ba t
ch
c c
ng s
n thành m
tđ
ng duy nh
t.- Tr
ướ
c tình hình đó, đ
ượ
c s
 
y nhi
m c
a Qu
c t
ế
C
ng s
n, Nguy
n Ái Qu
c v
H
ươ
ng C
ng (Trung Qu
c) ch
trì H
i ngh
h
p nh
t ba t
ch
c c
ng s
n, thành l
pĐ
ng C
ng s
n Vi
t Nam (3/2/1930). H
i ngh
nh
t trí thành l
p m
t đ
ng th
ng nh
tl
y tên là Đ
ng C
ng s
n Vi
t Nam, thông qua các văn ki
n: Chính c
ươ
ng v
n t
t,Sách l
ượ
c v
n t
t, Đi
u l
tóm t
t do Nguy
n ái Qu
c kh
i th
o. Đó là c
ươ
ng lĩnh và
 
đi
u l
đ
u tiên c
a Đ
ng...H
i ngh
h
p nh
t các t
ch
c c
ng s
n Vi
t Nam mang ýnghĩa l
ch s
nh
ư
là Đ
i h
i thành l
p Đ
ng.S
ra đ
i c
a Đ
ng C
ng s
n Vi
t Nam năm 1930 là k
ế
t qu
t
t y
ế
u c
a cu
c đ
utranh giai c
p và đ
u tranh dân t
c trong th
i đ
i m
i; là s
n ph
m c
a s
k
ế
t h
pch
nghĩa Mác- Lênin v
i phong trào công nhân và phong trào yêu n
ướ
c Vi
t Nam;là k
ế
t qu
c
a quá trình l
a ch
n, sàng l
c nghiêm kh
c c
a l
ch s
; là k
ế
t qu
c
aquá trình chu
n b
đ
y đ
v
chính tr
, t
ư
t
ưở
ng và t
ch
c c
a các chi
ế
n sĩ cáchm
ng đ
ng đ
u là Bác H
kính yêu c
a chúng ta.S
ra đ
i c
a Đ
ng C
ng s
n Vi
t Nam đã ch
ng t
r
ng: Giai c
p công nhân Vi
tNam đã tr
ưở
ng thành, đ
s
c lãnh đ
o cách m
ng. Đó cũng là c
t m
c l
n đánh d
ub
ướ
c ngo
t tr
ng đ
i trong l
ch s
cách m
ng Vi
t Nam. Cu
c kh
ng ho
ng v
đ
ườ
ngl
i c
u n
ướ
c kéo dài m
y ch
c năm đã đ
ượ
c gi
i quy
ế
t. T
đây, cách m
ng Vi
t Namd
ướ
i s
lãnh đ
o c
a Đ
ng C
ng s
n Vi
t Nam, m
t Đ
ng Mác- Lênin chân chính v
iđ
ườ
ng l
i cách m
ng khoa h
c và sáng t
o là c
ơ
s
lý lu
n v
ng ch
c đ
m b
o m
ith
ng l
i c
a cách m
ng Vi
t Nam, đáp
ng đ
y đ
yêu c
u c
a cu
c đ
u tranh gi
iphóng dân t
c và công cu
c phát tri
n c
a đ
t n
ướ
c.* Vai trò c
a Nguy
n Ái Qu
c:- Tr
c ti
ế
p t
ch
c và ch
trì H
i ngh
thành l
p Đ
ng C
ng s
n Vi
t Nam t
i H
ươ
ngC
ng - Trung Qu
c vào ngày 3/2/1930.- Phê phán nh
ng hành đ
ng thi
ế
u th
ng nh
t c
a các t
ch
c c
ng s
n trong n
ướ
ctrong vi
c tranh giành quy
n lãnh đ
o, tranh giành qu
n chúng, tranh giành đ
ngviên.- Đ
t ra yêu c
u c
p thi
ế
t ph
i h
p nh
t các t
ch
c c
ng s
n đ
đi đ
ế
n thành l
pĐ
ng C
ng s
n Vi
t Nam.- Vi
ế
t và thông qua Chính c
ươ
ng v
n t
t, Sách l
ượ
c v
n t
t, Đi
u l
v
n t
t. Đó chínhlà c
ươ
ng lĩnh đ
u tiên c
a Đ
ng đã v
ch ra nh
ng nét c
ơ
b
n v
đ
ườ
ng l
i chi
ế
n l
ượ
cvà sách l
ượ
c cho cách m
ng Vi
t Nam.- Đ
ra k
ế
ho
ch đ
các t
ch
c c
ng s
n v
n
ướ
c xúc ti
ế
n vi
c h
p nh
t, r
i đi đ
ế
nthành l
p Đ
ng C
ng s
n Vi
t Nam. Tính t
ất yếu
- Đ
ng C
ng S
n Vi
t Nam ra đ
i là k
ế
t qu
c
a quá trình v
n đ
ng h
p quy lu
t, c
as
k
ế
t h
p nhu
n nhuy
n gi
a ba y
ế
u t
: ch
nghĩa Mác-Lênin, phong trào côngnhân và phong trào yêu n
ướ
c Vi
t Nam.- Đ
ng ra đ
i đã ch
m d
t th
i kì kh
ng ho
ng sâu s
c v
giai c
p lãnh đ
o vàđ
ườ
ng l
i c
u n
ướ
c
n
ướ
c ta t
cu
i th
ế
k
ỉ 
XIX - đ
u th
ế
k
ỉ 
XX. S
ki
n đó ch
ng t
giai c
p công nhân n
ướ
c ta đã tr
ưở
ng thành " đ
s
c lãnh đ
o cách m
ng'.
 
- T
đây, giai c
p công nhân Vi
t Nam đã có m
t b
tham m
ư
u c
a giai c
p và dânt
c lãnh đ
o, đánh d
u s
chi
ế
n th
ng c
a ch
nghĩa Mác-Lênin đ
i v
i các trào l
ư
ut
ư
t
ưở
ng phi vô s
n.- Đ
ng ra đ
i m
ra m
t b
ướ
c ngo
t l
n cho cách m
ng Vi
t Nam. V
i c
ươ
ng lĩnhđúng đ
n, Đ
ng ra đ
i là s
chu
n b
t
t y
ế
u đ
u tiên cho m
i th
ng l
i c
a cáchm
ng n
ướ
c ta, là nhân t
quy
ế
t đ
nh ph
ươ
ng h
ướ
ng phát tri
n và đ
ư
a đ
ế
n th
ng l
itrong s
nghi
p giành đ
c l
p, ti
ế
n lên ch
nghĩa xã h
i.- Đ
ng ra đ
i, cách m
ng Vi
t Nam th
t s
tr
thành m
t b
ph
n khăng khít c
acách m
ng th
ế
gi
i. K 
t
đây, cách m
ng Vi
t Nam nh
n đ
ượ
c s
 
ng h
c
a cáchm
ng th
ế
gi
i, đ
ng th
i cũng đóng góp to l
n cho cách m
ng th
ế
gi
i.Vai trò lãnh đ
o c
a giai c
p công nhân đ
i v
i cách m
ng đã s
m đ
ượ
c kh
ng đ
nhc
v
lý lu
n cũng nh
ư
trong th
c ti
n. Đó là m
t trong nh
ng bài h
c hàng đ
u c
am
i th
ng l
i c
a cách m
ng n
ướ
c ta trên n
a th
ế
k
qua.L
ch s
đã trao quy
n lãnh đ
o cách m
ng cho giai c
p công nhân mà Đ
ng C
ngS
n Vi
t Nam là đ
i bi
u. Tr
ướ
c khi Đ
ng ta ra đ
i, các phong trào yêu n
ướ
c ch
ngPháp mang ý th
c h
phong ki
ế
n, t
ư
b
n... đ
u l
n l
ượ
t th
t b
i. Cách m
ng Vi
tNam r
ơ
i vào cu
c kh
ng ho
ng sâu s
c v
đ
ườ
ng l
i c
u n
ướ
c mà th
c ch
t sâu xalà kh
ng ho
ng v
vai trò lãnh đ
o c
a m
t giai c
p tiên ti
ế
n. Trong c
ơ
c
u xã h
ic
a Vi
t Nam lúc b
y gi
ch
ỉ 
có giai c
p công nhân, do đ
c đi
m đ
c đáo c
a mình,là có vai trò lãnh đ
o cách m
ng. Th
ế
nh
ư
ng giai c
p công nhân ch
ư
a ti
ế
p thu đ
ượ
cch
nghĩa Mác - Lênin, và ch
ư
a tr
thành giai c
p “vì nó”. Trong b
i c
nh nh
ư
v
y,nh
ng đóng góp c
a Nguy
n Ái Qu
c trong cu
c ti
ế
p thu ch
nghĩa Mác - Lênin vàtruy
n bá vào Vi
t Nam là h
ế
t s
c to l
n. Ch
nghĩa Mác - Lênin truy
n bá vàophong trào công nhân và phong trào yêu n
ướ
c Vi
t Nam đã đ
ư
a đ
ế
n s
ra đ
i c
aĐ
ng ta, b
ướ
c ngo
t vĩ đ
i c
a cách m
ng Vi
t Nam, m
đ
u cho th
i kỳ giai c
pcông nhân lãnh đ
o cách m
ng. Khác v
i lý lu
n và th
c ti
n ra đ
i c
a các chínhĐ
ng chính tr
c
a giai c
p công nhân, s
ra đ
i c
a cách chính Đ
ng c
ng s
n Vi
tNam d
a trên c
ba y
ế
u t
(Ch
nghĩa Mác - Lênin + phong trào công nhân + phongtrào yêu n
ướ
c) ch
không ch
ỉ 
có hai y
ế
u t
(Ch
nghĩa Mác + phong trào côngnhân). Th
c ti
n cách m
ng Vi
t Nam ch
ng minh r
ng s
tham gia c
a phong tràoyêu n
ướ
c vào s
thành l
p Đ
ng không làm y
ế
u đi tính giai c
p c
a Đ
ng và vai tròlãnh đ
o c
a giai c
p công nhân, mà trái l
i nó còn c
ng c
thêm s
lãnh đ
o c
agiai c
p công nhân trong đi
u ki
n giai c
p này chi
ế
m t
l
r
t th
p trong dân c
ư
(1 -2%) và đang lãnh đ
o m
t cu
c cách m
ng dân t
c, dân ch
, th
c ch
t là cu
c cáchm
ng t
ư
s
n ki
u m
i. T
năm 1930 tr
đi
mi
n B
c và t
năm 1945 tr
đi trên c
n
ướ
c, trong phongtrào cách m
ng không có s
tranh giành quy
n lãnh đ
o cách m
ng nào v
i giai c
pcông nhân; giai c
p công nhân tr
thành giai c
p đ
c quy
n lãnh đ
o, không chiaquy
n đó v
i ai và cũng không l
c l
ượ
ng, giai c
p nào có đ
kh
năng đ
chia quy
nlãnh đ
o
y. Nh
đ
ng v
ng trên l
p tr
ườ
ng c
a giai c
p công nhân đ
gi
i quy
ế
tyêu c
u ru
ng đ
t c
a nông dân, nêu ngay t
đ
u kh
u hi
u trong cao trào cách

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->