Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Gokulam

Tamil Gokulam

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by M A Parthasarathy
To read the full magazine click www.sangapalagai.com
To read the full magazine click www.sangapalagai.com

More info:

Published by: M A Parthasarathy on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2011

pdf

text

original

 
EEEEE
hÀ |»øÚU Põ¨£vÀ EnÄUS{øÓ¯¨ £[S Esk GߣøuAÔúPÒ. A÷u ÷|µzvÀ Eh¾USJÆÁõu EnÄPøÍa \õ¨¤mhõÀ,AøÁ JÆÁõø© ÷|õ´PøÍ EshõUS® Gߣøu²® PÁÚzvÀ öPõÒÍ÷Ásk®.Asø©UPõ»©õP, EnÂÚõÀ HØ£k® A»ºâ÷|õ´PÒ SÇ¢øuPÎh®AvP›zx Á¸QßÓÚ. Põµn®, Ph¢uC¸£uõskPÎÀEnÄz öuõÈÀ ~m£zvÀ HØ£mkÒͪP¨ ö£›¯ ¦µm]GßÖuõß TÓ÷Ásk®. C¢u¨ ¦µm]USAi¨£øh¯õP C¸¨£x, EnÂÀ ÷\ºUP¨£k® ö\¯ØøP{Ó•® ©n•®uõß.SÇ¢øuPÒ C¢u {ÓzvØS® ©nzxUS® GÎuõP Aiø©¯õQÂkQÓõºPÒ. CuÚõÀ \õU÷»m, ªmhõ´,IìQŸ®, öáÀ¼ ÷£õßÓÁØÔß {Ózøu¨ £õºzx Áõ[Qa \õ¨¤kQÓõºPÒ.A¢u {Ózøuz u¸QßÓ ö\¯ØøP÷Áv¨ö£õ¸ÒPÒ JÆÁõø©¨ ö£õ¸ÒPÍõPa ö\¯À£mk, AÁºPÐUSA»ºâ ÷|õ´PøÍ EshõUSQßÓÚ.
A»ºâ°ß AÔSÔPÒ
JÆÁõu EnøÁa \õ¨¤mhx®S©mhÀ, Áõ¢v, Á°ØÖÁ¼, Á°ØÖ¨÷£õUS, Á°ØÖ E¨¦\®, Aãµn®÷£õßÓ öuõÀø»PÒ HØ£k®. ]»¸USz ÷uõ¼À A›¨¦, ui¨¦ öÁΨ£k®. CøÁ uµ, Euk Ã[SuÀ,Ps Cø©PÒ, Põx, öuõsøh ÷£õßÓCh[PÎÀ ÃUP® HØ£kuÀ, _Áõ]UP]µ©® EshõÁx, Bìx©õ ÷£õßÓAÔSÔPÒ öu›²®. CßÝ® ]»¸USzuõ[P •i¯õu uø»Á¼ EshõS®.
A»ºâ G¨£iEshõQÓx?
EnÄa ö\›©õÚ¨£õøu°ÀEÒÍ ö\ÀPÎÀ"©õìm ö\ÀPÒ' GßÝ® ]Ó¨¦ ö\ÀPÒEÒÍÚ. CøÁ÷|õ´¨ £õxPõ¨¦USEuÄQßÓÚ. CøÁEh¾US JÆÁõuÁØøÓ Gvºzx¨÷£õµõk® Sn•ÒÍøÁ. CuÚõÀuõß,JÆÁõu EnÄPÒ ö\›©õÚ¨ £õøuUSa ö\ßÓÄhß, C¢u ©õìm ö\ÀPμ¸¢x Gvº¨ö£õ¸ÒPÒ QÍ®¤ JÆÁõu EnÄPøÍa]øuUQßÓÚ. A¨÷£õx ©õìm ö\ÀPÒöÁizx "îìhªß' GÝ® J¸ ÷Áv¨ö£õ¸øÍ öÁΰkQßÓÚ. CxuõßA›¨¦, ui¨¦, S©mhÀ, Áõ¢v ÷£õßÓJÆÁõø© AÔSÔPøÍ EshõUSQßÓx.
ö£õxÁõÚ A»ºâ EnÄPÒ
•møh, £_®£õÀ, öPmizu°º. PhÀ«ßPÒ, P¸Áõk, ÷PõÈ, Bk CÁØÔßCøÓa], uUPõÎ, Pzu›UPõ´, ÷Põxø©,©UPõa÷\õÍ®, E¸øÍU QÇ[S, •¢v›,Bµg_, B¨¤Ò, G¾ªaø\, \õzxUSi,|õºzu®£Ç®, ÁõøǨ£Ç®. £mhõo,£õuõ®, £¯Ö, ÷\õ¯õ¥ßì, \õUö»miÀEÒÍ ÷Põ÷Põ, öµõmi°À EÒÍ Dìm,\º£z. P»º ÷\õhõ ÷£õßÓøÁ ]»¸USC¯À¤÷»÷¯ A»ºâ HØ£kzuUTi¯EnÄPÒ. CÁØøÓ ö\¯ØøP {Ó[PÒAÀ»x ÷Áv¨ ö£õ¸mPÒ P»¨¤ßÔa\õuõµn \ø©¯¼À \õ¨¤mhõÀThA¢ua ]» |£ºPÐUS JÆÁõø© AÔSÔPÒ ÷uõßÖÁxsk.
ö\¯ØøP {Ó[PÒ B£zx!
EnĨ ö£õ¸ÒPÐUSU PÁºa]¯õÚ {ÓzøuU öPõk¨£uØS®, AøÁ}sh ÷|µ® öPhõ©À C¸¨£uØS®"A÷\õ \õ¯[PÒ' ÷\ºUP¨£kQßÓÚ.GkzxUPõmhõP, áõ®, \õì, öPa\¨÷£õßÓ EnÄPξ®, AßÚõ],©õ®£Ç®, ö\º› ÷£õßÓ ö\¯ØøP¨£Ça\õÖPξ®, ]» ö©ß£õÚ[Pξ® "hõºmh]ß', "G›z÷µõ]ß', "Põº÷©õ]ß' •u¼¯ \õ¯[PÒ ÷\ºUP¨£kQßÓÚ. CøÁ Eh¼À A»ºâU÷PkPøÍ EshõUSÁxhß, öuõhº¢x£¯ß£kzxÁuõÀ ¦ØÖ ÷|õ´ EshõUSÁv¾® •ßÚo°À EÒÍÚ.
A»ºâ BS® £»Põµ[PÒ!
»mk, AÀÁõ, áõ[Q›, ÷PU, ÷P\›÷£õßÓ CÛ¨¦ÁøPPξ®, £äâ,÷£õshõ ÷£õßÓ PõµÁøPPξ®,÷PõÈ ¤›¯õo°¾® £» Áh|õmkCøÓa] ÁøPPξ®, PÁºa]¯õÚ{Ó® öPõk¨£uØPõP PõŸ¯ BUø\k©ØÖ® "÷PõÀuõº \õ¯[PøÍ'U P»¢x
÷PõS»®
6
©õºa 2010
 
÷PõS»®
28
¤¨µÁ› 2010
 
ÁÁÁÁÁ
¯¾USÒ \»\»zx¨ £õ´¢xöPõsi¸¢ux uspº. _ÏöµßÖ _mh`›¯Ûß öÁ¨£® SøÓ¢x ©õø»ö|¸[S® \©¯®! Ehö»[S® ö£õ[Q¯ ¯ºøÁ Ah[P, ©µzui°ÀA©º¢v¸¢u ©¸uß GÊ¢x Áõ´UPõ¼À CÓ[QU SÎzuõß. uø»xÁmiUöPõsk, Bøhø¯ Ekzv«sk® Áµ¨¤Þ÷h |h¢uõß.""®... C¢u •øÓ¯õÁx ÂøÍa\À|À»õ¸UPq®'' GßÖ {øÚzu£i÷¯Á¢uÁß \möhßÖ {ßÓõß. Á¯ø»Akzx Aø©¢v¸¢u ¦ØÔ¼¸¢xöÁΨ£mhx J¸ |õP®! Aøu¨ £õºzu©¸uß, "|® Á¯ø»U PõUS® ÷uÁøuCx' GßÖ {øÚzuõß. ÷ÁP©õ´ ÃmkUS¨ ÷£õ´ J¸ QsnzvÀ £õø»Gkzx Á¢uõß. Aøu¨ ¦ØÔß A¸÷PøÁzxÂmk ÃmkUS¨ ÷£õÚõß.©Ö|õÒ Á¯¾US Á¸®÷£õx, ¦ØøÓU PÁÛzuõß. AuÚ¸÷P øÁUP¨£mi¸¢u QsnzvÀ £õÀ CÀø».©õÓõP J¸ u[PU Põ_ C¸¢ux. ¯¢x÷£õÚõß. |õP ÷uÁøu uÚUS A¸ÒÁuõP Gso ©QÌ¢uõß. AuߤÓS,AÁß £õÀ øÁ¨£x®, ©Ö|õÒ AvÀu[PUPõ_ C¸¨£x® ÁÇUP©õ°ØÖ.AuÚõÀ, ÂøµÂÀ ö£¸® £nUPõµÚõÚõß S©µß. GßÓõ¾® ¦ØÖUS¨£õÀ øÁUS® ÁÇUPzøu©mk® ÂhÂÀø». A÷u\©¯®, HøÇPÐUS EuÂÚõß. £i¨£ÁºPÐUS Eu ö\´uõß. ÷uøÁ¯Ô¢x EuÄ® Sn® AÁÝUS ÷©¾®ö£¸ø©¯Îzux.J¸|õÒ...AÁ\µ©õÚ £oø¯ •ßÛmköÁγ¸US¨ ¦Ó¨£mhõß ©¸uß.uß ©Pß µõ©øÚ AøÇzuõß. ""|®Á¯»¸÷P EÒÍ ¦ØÔß A¸÷P vÚ•® ©õø» J¸ Qsn® £õÀ øÁzxÂk. ©Ö|õÒ Põø» A¢uU QsnzvÀGßÚ C¸UQÓ÷uõ, Aøu Gkzx£zvµ©õP øÁ. ¯õ›h•® ö\õÀ»õ÷u.Cµsk |õÎÀ Á¢xÂkQ÷Óß,''GßÓõßu¢øuö\õßÚ£i÷¯ö\´uõß ©Pßµõ©ß. £õø»øÁzu \ØÖ ÷|µzvÀ ¦ØÔ¼¸¢xöÁΨ£mhx £õ®¦. Qsnzvß «xFº¢ux. Aøu¨ £õºzu µõ©ß,ÂÊ¢uizx KiÚõß. ©Ö|õÒ Põø»,¦ØøÓ ö|¸[Q¨ £õºzu÷£õx, QsnzvÀ u[PU Põ_ ªßÛ¯x."Ah.. C¢u¨ ¦ØÖUSÒ ö£¸®¦øu¯À C¸UQÓx. Av¼¸¢x vÚ®J¸ Põø\ C¢u¨ £õ®¦ öPõsk Á¸QÓx. ¦ØøÓ CizuõÀ, EÒ÷Í°¸US®¦øu¯ø» ö©õzu©õP |õ® GkzxUöPõÒÍ»õ®' GßÖ µõ©ÝUSz÷uõßÔ¯x.AÆÁÍÄuõß. ÷ÁP©õ´ ÃmkUSKiÚõß. Ph¨£õøµ²®, ©söÁmi²® öPõsk Á¢uõß. Ph¨£õøµø¯E¯ºzv £»[öPõsh ©mk® ÷ÁP©õP¨ ¦ØÔß«x CÓUQÚõß. ¦ØÖAvº¢ux. ©ÖPn® Av¼¸¢x ^ÔUQÍ®¤¯x |õP®.Aøu öÁmkÁuØPõP ©söÁmiø¯ ÷|õUQU SÛ¢uõß µõ©ß.Auß«x ^Ô {ßÓx ©ØöÓõ¸ £õ®¦!µõ©ß Cøu AÓ÷Á Gvº£õºUPÂÀø».ÂÊ¢uizx KiÚõß. ©Ö|õÒ F›¼¸¢x Á¢u ©¸uß Avº¢uõß. ÷ÁP©õ´ Á¯¾US¨ ÷£õÚõß. A[÷P ¦ØÖC¸¢uuØPõÚ Aøh¯õÍ÷© CÀø»!
÷PõS»®
35
©õºa 2010

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Anbu liked this
Anbu liked this
karthikclear liked this
pkmagesh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->