Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Secessionism in Ljubljana

Secessionism in Ljubljana

Ratings:
(0)
|Views: 492|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Slovenian Webclassroom on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2011

pdf

text

original

 
2
Portal UrbanËeve veleblagovnice - Centromerkurja
Portal of the Urbanc department store — Centromerkur 
Regallijeva hi[a - detajl pomola
 \ Regalli House facade — detail of the bay 
Regallijeva hi[a - vhodna vrata
 \ Regalli House — entrance door 
3
KAZALO / INDEX:
Uvod
4
Foreword 
5
Pre[ernov trg
8
Pre[ern
Square 
9
Hauptmannova hi[a
8
Hauptmann House 
11
Urban;eva veleblagovnica - Centromerkur
10
Urbanc department store — Centromerkur
11
Mestna Hranilnica
12
City Savings Bank
15
Dr/avna obrtna [ola
14
National School of Crafts
17
Nem[ka hi[a
16
German House
17
Nem[ko gledali[;e - Drama
18
German Theatre — Drama
19
Mladika - dekli[ki licej in internat
20
Mladika — girls’ lyceum and boarding school
21
Narodna tiskarna
22
National printing house
23
Hribarjeva hi[a
24
Hribar House
23
Miklo[i;ev park
26
Miklo[i; Park
25
Krisperjeva hi[a
26
Krisper House
25
Regallijeva hi[a
28
Regalli House
27
Deghengijeva hi[a
30
Deghengi House
29
Poga;nikova hi[a
30
PogaËnik House
29
:udnova hi[a
30
»uden House
29
Miklo[i;eva ulica
32
Miklo[i;eva Street
31
Ljudska posojilnica
32
People’s Loan Bank
31
Hotel Union
32
Hotel Union
33
Zadru/na gospodarska banka
34
Cooperative Bank
33
Bambergova hi[a
36
Bamberg House
35
Zmajski most ;ez Ljubljanico
36
Dragon Bridge across the Ljubljanica river
37
Katoli[ka tiskarna
38
Catholic printing House
39
Miklav;eva veleblagovnica
40
Miklavc department store
41
Ljudska kopel
42
Public baths
41
 
Krisperjeva hi[a - detajl
 \ Krisper House - detail 
5
FOREWORD
At the turn of the 20th century a new art style evolved in several European cities. It featured a common stylistic language while reflecting diverse cultural expressions and also different names> Art nouveau (new art), Jugendstil (youth style), Modern Style,École de Nancy (Nancy school), Glasgow Style, Modernism,Liberty Style and Sezession (Secessionism). The last became established to represent this architectural orientation in Sloveniatoo. It embraced all types of art from architecture, painting and sculpture, which till then had been regarded as high art, to the applied arts, theatre, music, literature and fashion. In this way it expressed an idea that subsequently became the central concept of  20th century modernists, i.e. that all arts are equal.The highest goal of Art nouveau was to create total works of art — where the so-called Gesamtkunstwerke — where the works of  diverse kinds of art blend and enhance each other in perfect harmony to form a whole.The new style is distinctly connected with the wealthy middle class. It is linked to specific towns and cities, less so to regions.Thus, for example, it is important for Barcelona, not Madrid< for Glasgow, not London< for Paris and Nancy, not France. The 
4
UVOD
Na prehodu v 20. stoletje se je v ve; evropskih mestihrazvila nova umetnostna smer, ki je imela skupni slogovnijezik, obenem pa razli;ne kulturne izraze in tudi razli;naimena> art nouveau (nova umetnost), Jugendstil(mladeni[ki stil), Modern Style (moderni slog), École deNancy (nancyjska [ola), Glasgow Style (glasgowski slog),Modernisme (modernizem), stil Liberty (svobodni slog) inSezession (secesija). Slednje ime se je uveljavilo za oznakote smeri v arhitekturi tudi pri nas. Nova smer je zajela vsezvrsti umetnosti, od arhitekture, slikarstva in kiparstva, kiso dotlej veljale za visoko umetnost, do uporabneumetnosti, gledali[;a, glasbe, literature, mode. Na ta na;inje izra/ala idejo, ki je pozneje postala osrednja idejamodernistov 20. stoletja. To je, da so vse umetnosti enake.Najvi[ji cilj nove umetnosti so bile tako imenovanecelostne umetnine - Gesamtkunstwerke, kjer se v popolniusklajenosti prepletajo in dopolnjujejo v celoto delarazli;nih umetnostnih zvrsti.Novi slog je izrazito povezan z me[;anstvom. Povezan je zdolo;enimi mesti in manj z de/elami. Tako je npr.pomemben za Barcelono, in ne za Madrid, za Glasgow, in neza London, za Pariz in Nancy, ne pa za Francijo. Me[;anstvoje bilo glavni porabnik nove umetnosti.V /elji, da bi sepribli/alo plemstvu, je veliko pozornosti namenjalo bli[;usvojega bivali[;a, ki je tako postalo celostna umetnina
par excellence.
Nova umetnost je pomenila prelom s tradicionalnimakademizmom, s posnemanjem starih slogov. Bila je za;etekmoderne umetnosti, za katero je zna;ilno iskanje novegajezika, ki bi odseval novega duha. Izkoristila je tehni;ninapredek in nove mo/nosti, ki jih je ponujala industrija>nove materiale (/elezo, jeklo, steklo, /elezobeton) in novetehnike. Razvijala je serijsko proizvodnjo, s katero so noviizdelki postali dostopni [ir[im mno/icam.Nova umetnost je bila tesno povezana z gospodarskim indru/benim napredkom in s spremembami, ki so jihdo/ivljala evropska mesta na prelomu 19. stoletja, s hitrimrazvojem industrije in mno/i;no industrijsko proizvodnjo,z razvojem prometnih sredstev (/eleznica, avtomobil),telekomunikacij, z novimi viri energije, z dru/benimi indemografskimi spremembami itd.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cobrabr liked this
ztockavonko liked this
Haris Alajbegović liked this
Haris Alajbegović liked this
Aleksandar Sabados liked this
k@ndi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->