Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bir Zümre Bir Parti- Türkiyede Ordu_Birikim Secmeler 2

Bir Zümre Bir Parti- Türkiyede Ordu_Birikim Secmeler 2

Ratings: (0)|Views: 767|Likes:
Published by logosocietas
Derleyenler: Ahmet Insel&Ali Bayramoglu
Derleyenler: Ahmet Insel&Ali Bayramoglu

More info:

Published by: logosocietas on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
B
İ
R
İ
K
İ
M'DEN SEÇMELER 2
 
Bir Zümre, Bir Parti
 
Türkiye'deOrdu
 Derleyenler AHMET
İ
 NSEL - AL
İ
 BAYRAMO
Ğ
LUÖMER LAÇ
İ
 NER • ETYEN MAHÇUPYANÜM
İ
T C
İ
ZRE • TANIL BORAAY
Ş
E GÜL ALTINAY • TAHA PARLA
İ
SMET AKÇA • GÜLAY GÜNLÜK-
Ş
ENESENZEYNEP
Ş
ARLAK • ÜM
İ
T KARDA
Ş
 
İ
LHAN UZGEL • TANEL DEM
İ
RELBirikim Yay
ı
nlar 
ı
 
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LE
 
Bu derlemede yer alan yaz
ı
lardan, Ömer Laçiner'in "Ordular 
İ
lk Hedefiniz Pi-yasa m
ı
Oluyor"
(Birikim,
Eylül 2003, say
ı
173), Ümit Cizre'nin "Egemen
İ
deoloji ve TSK: Kavramsal ve
İ
li
ş
kisel Bir Analiz"
(Modern Türkiye'de Siyasi Dü
 ş
ünce,
Cilt 2,
 Kemalizm,
Ed. Ahmet
İ
nsel,
İ
leti
ş
im Yay
ı
nlar 
ı
,
İ
stanbul,2001), Tanel Demirel'in "TSK'mn Toplumsal Me
ş
ruiyeti Üzerine"
(Toplum ve Bilim,
Yaz 2002, say
ı
93) ile bu derleme için yaz
ı
lan Ay
ş
e Gül Alt
ı
nay ve Zey-nep
Ş
arlak'm yaz
ı
lar 
ı
n
ı
n d
ı
ş
ı
ndakiler Birikim''in 160/161. say
ı
s
ı
ndaki (A
ğ
us-tos/Eylül 2002) yaz
ı
lar 
ı
n gözden geçirilmi
ş
ve geni
ş
letilmi
ş
halleridir.
 
G
İ
İŞ
 
 AL
İ 
BAYRAMO
Ğ
LU - AHMET 
İ 
NSEL - ÖMER LAÇ 
İ 
NER 
.............................................7
 
TÜRK M
İ
L
İ
TAR 
İ
ZM
İ
I
 
ÖMER LAÇ 
İ 
NER 
........................................................................................................
13
 
TÜRK M
İ
L
İ
TA
İ
ZM
İ
II
 
"Ordular:
İ
lk Hedefiniz Piyasa" m
ı
Oluyor?
 
ÖMER LAÇ 
İ 
NER 
........................................................................................................
29
 
B
İ
R T
OPLUMSAL
S
İ
 N
İ
F
O
LARAK 
T
ÜR
S
İ
LAHL
İ
 
UVVETLER 
İ
 
 A
HMET 
İ 
NSEL
.....................................................................................
41
 
A
SKER VE S
İ
YASET
 
 AU BAYRAMO
Ğ
LU 
..............................................................................
59
 
B
İ
R M
İ
KRO
İ
DEOLOJ
İ
OLARAK M
İ
L
İ
TAR 
İ
ZM
 
Zihniyet, özne ve etik meseleleri üzerine bir not
 
TYEN 
 AHÇUPYAN 
.........................................................................
119
 
E
GEMEN
İ
DEOLOJ
İ
VE
T
ÜRK 
S
İ
LÂHL
İ
 
UVVETLER 
İ
 
Kavramsal ve ili
ş
kisel bir analiz
 
ÜM 
İ 
T C 
İ 
ZRE 
.....................................................................................
135 
 
O
RDU VE M
İ
LL
İ
YETÇ
İ
L
İ
 
 AN 
L
B
ORA
...................................................................................
163
 
E
Ğİ
T
İ
M
İ
 N M
İ
L
İ
TAR 
İ
ZASYONU
:
 
Z
ORUNLU M
İ
LLÎ
G
ÜVENL
İ
D
ERS
İ
 
 A
Ş
G
ÛL
 A
LT 
NA
.
.........................................................................
179
 
 
TÜRK 
İ
YE'DE MERKANT
İ
L
İ
ST
 
M
İ
L
İ
TAR 
İ
ZM 1960-1998
 
 AHA
 ARLA
..................................................................................
201
 
OLEKT
İ
F
B
İ
R S
ERMAYEDAR 
O
LARAK 
T
ÜRK 
SI
LAHL
İ
 
UVVETLER 
!
 
İ 
SMET 
 A
KÇA
...................................................................................225
 
T
ÜRK 
İ
YE
'
N
İ
N
S
AVUNMA
B
ÜTÇES
İ
:
 VER 
İ
LER VE GÖZLEMLER 
 
GÜLAY GÜNLÛK 
-
Ş
ENESEN 
..................................................................
271
 
A
TATÜRKÇÜLÜKTEN
M
İ
LL
I
 
G
ÜVENL
İ
EJ
İ
M
İ
NE
:
 
1990'
LAR TÜRK 
İ
YE
'
S
İ
NE B
İ
R BAKI
Ş
 
EYNEP 
Ş
 ARLAK 
..............................................................................
283
 
A
SKERÎ
G
ÜCÜN
A
NAYASAL
B
İ
Y
ARG
I
 
A
LAN
I
 
Y
ARATMAS
I
VEYÜRÜTME ERK 
İ
N
İ
ETK 
İ
N B
İ
Ş
EK 
İ
LDE KULLANMASI
 
Ü 
 ARDA
Ş
................................................................................
295 
 
O
RDU
D
İŞ
 
P
OL
İ
T
İ
KAN
İ
N
N
ERES
İ
NDE
?
 
İ 
LHAN 
ZGEL
..................................................................................
311
 
O
RDU
-S
OSYAL
İ
ZM
 
Ö
ME
L
 AÇ 
 / 
NER 
..............................................................................
335 
 
T
ÜRK 
SI
LÂHL
İ
 
UVVETLER 
İ
N
İ
N
T
OPLUMSAL
M
E
Ş
RU
İ
YET
İ
 
Ü
ZER 
İ
NE
 
 ANEL
D
EM 
REL
...............................................................................
345 
 
Y
AZARLAR 
...................................................................................
383
 
GtRt 
 Ş 
 
 AL
İ 
BAYRAMO
Ğ
LU - AHMET 
İ 
NSEL - ÖMER LAÇ 
İ 
NER 
 
1815'te, Fransa kral
ı
18. Louis'nin bakanlar 
ı
ndan biri, "devletinkaderi bundan böyle malî gücüne ba
ğ
l
ı
d
ı
r" diye yaz
ı
yordu. 20 y
ı
lsüren askerî zorunluklar, zaferler, ba
ş
ar 
ı
lar ve yenilgiler dönemiüretim ve ticaret merkezli bir döneme yerini b
ı
rak 
ı
yordu. Yenidönem, bir önceki askerî dönemden tiksinti hissiyat
ı
üzerinekuruldu. Stendhal, daha 1811'de defterine, "
ş
u madalyal
ı
askerler,gürültücüler, terbiyesizler...Onlar 
ı
henüz gülünç ilân etmedik amaedece
ğ
iz..." notunu dü
ş
üyordu. 1841'de yay
ı
mlanan kitab
ı
nda, bir subay, Albay Durand, "bu toplum k 
ı
l
ı
c
ı
n hükümranl
ı
ğ
ı
n
ı
 istemiyor" diye belirtiyordu.
 
Söz konusu olan anti-militarizm de
ğ
ildi. Askerî olana ilkesel bir kar 
ş
ı
tl
ı
k da söz konusu de
ğ
ildi. Kapitalizmin yeni bir safhayagirmesiyle, üretim mitosu güçleniyor ve buna ba
ğ
l
ı
olarak, askerinyerini giderek sanayici, bilgin ve bankac
ı
al
ı
yordu. Eski dönem,askerî mant
ı
k üzerinden ötekile
ş
tiriliyor; toplumsal bilinçte ikidönem aras
ı
ndaki kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rmalar, özellikle eski döneminolumsuzlanmas
ı
asker imgesi arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla yap
ı
l
ı
yordu. Tepki asker ki
ş
inin simgelerine yönelikti.
İ
taat ve bask 
ı
kültürüyle, çi
ğ
 ekonomik ve siyasî görü
ş
leriyle, entellek-tüel vasatl
ı
ğ
ı
yla asker ki
ş
i, yeni dönemin kapitalist gereksinimlerinin kar 
ş
ı
t
ı
ve dününtemsilcisiydi. 19. yüzy
ı
l
ı
n sonun-
 
7
 

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nuritok liked this
Omer Tecimer liked this
Yakup Muhammed liked this
MefistoMM liked this
burcubb liked this
chavismo liked this
Emre Inanan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->