Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Knjiga: ^E@NJA VEKOVA Pisac: Elena Vajt P

Knjiga: ^E@NJA VEKOVA Pisac: Elena Vajt P

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by zoki64

More info:

Published by: zoki64 on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2010

pdf

text

original

 
Knjiga: ^E@NJA VEKOVAPisac: Elena VajtP R E D G O V O RSvaki ~ovjek nosi u srcu ~e`nju za ne~im {tonema. Ovu ~e`nju u ljudsku prirodu usadio jemilosrdni Bog. Stoga je ~ovjek ~estonezadovoljan svojim `ivotnim uvjetima ipostignu}ima, ma kakvi oni jesu. Bog `eli da~ovjek traga za najvi{im dobrom i da u tomtraganju otkrije neprolaznu sre}u svog bi}a.Svojim lukavim planom i prijevarom Sotona jeizopa~io ovu ~e`nju ljudskog srca. Naveo jeljude na vjerovanje da se ona mo`e uta`itizadovoljstvima, udobnosti, slavom ili mo}i.No, milijarde zavedenih uviaju da sve togubi svoju dra` i ostavlja du{u isto takopraznom i nezadovoljnom kao {to je i bila.Bo`ja namisao jeste da ova ~e`nja srcapovede ~ovjeka k Onome koji je jedino mo`eostvariti. On `eli da se ona okrene k Njemu,svom punom i cjelovitom ispunjenju. Tapunina nalazi se u Isusu Kristu, Sinuvje~noga Boga. »Jer bi volja o~ina da se unj useli sva punina.« »Jer u njemu `ivisvaka punina Bo`anstva tjelesno.« Isto jetako to~no da je »u njemu ispunjena« svaka`elja koju je vje~ni Bog usadio i koju smoprirodno slijedili.Cilj je ove knjige da usmjeri na IsusaKrista kao na Onoga u kojem sve na{e ~e`njemogu prona}i svoje ispunjenje. Premda imapuno knjiga s naslovom »@ivot Isusov«, ukojima se mo`e na}i mno{tvo podataka odogaajima i obi~ajima iz povijesti bogatogi raznovrsnog `ivota Isusa iz Nazareta, mo`ese re}i da »ni pola nije re~eno.«Namjera ove knjige nije da prika`e harmonijuEvanelja ili da pru`i kronolo{ki redoslijedzna~ajnih dogaaja i pouka iz Isusovog`ivota. Ona prikazuje kako se Bo`ja ljubavotkrila u Njegovom Sinu, uzdi`e bo`anskuljepotu Njegovog `ivota i to tako da svimogu u~estvovati u njoj, a ne samozadovoljiti radoznalost podozrivihkriti~ara. Kao {to je privla~io u~enikedobrotom svog karaktera, svojim dodirompunim su}uti i nesebi~no{}u svojepo`rtvovnosti, kao {to je preobra`avaonjihove karaktere svojim stalnim dru`enjem snjima, i od sebi~nih stvarao po`rtvovaneljude, od uskogrudnih neznalica punimpredrasuda ljude s naj{irim znanjem i
 
dubokom ljubavi za sve narode i rase, takoje i namjera ove knjige da milostivogSpasitelja prika`e ~itaocu potaknuv{i ga dadoe k Njemu licem k licu, srcem k srcu i dau Njemu nae, kao i apostoli iz davnihvremena, silnog Isusa »koji mo`e u vijekspasiti« i preobraziti u svoje bo`anskoobli~je sve »koji kroza nj dolaze Bogu.« Paipak, te{ko je opisati Njegov `ivot! To jesli~no poku{aju da se na platnu naslika `ivaduga, da se crno
bijelim znacima zapi{enajumilnija glazba.Na stranicama ove knjige, pisac, nadahnutali~nost dubokog i dugog iskustva, otkrila jei opisala nove ljepote iz Isusovog `ivota.Istaknula je nove dragulje iz te riznicedragocjenosti. U~inila je dostupnimbogatstva o kojima se ne mo`e ni snivati. Izmnogobrojnih poznatih tekstova, ~iju jedubinu ~italac ve} ranije naslutio, sijanova i veli~anstvena svjetlost. Najsa`etijere~eno. Isus Krist je otkriven kao puninaBo`anstva, beskrajno milostivi Spasiteljgre{nika, Sunce pravde, milostiviPrvosve}enik, Iscjelitelj svih ljudskihbolesti, nje`ni Prijatelj pun su}uti,postojani, dosljedni Drug koji je uvijekspreman da pomogne, Knez doma Davidova,Zaklon svog naroda, Knez mira, Car koji }edo}i, vje~ni Otac, vrhunac i ispunjenje~e`nji i nada svih vjekova.Kao osobiti Bo`ji blagoslov, ova knjigapredana je svijetu s molitvom da Gospodsvojim Duhom u~ini da njezine rije~i postanurije~ima `ivota za mnoge ~ije su ~e`njeneispunjene, kako bi mogli »poznati njega isilu uskrsenja njegova i zajednicu njegovihmuka«, i tijekom cijele vje~nosti s Njegovedesne strane do`ivljavati »puninu radosti«,koja }e biti darovana onima {to su u Njemuprona{li sve, »Zastavnika izmeu desettisu}a« i Onoga koji je »sav ljubak.«Izdava~ki odborP o g l a v l j e 1.» S NAMA BOG«Nadjenu}e mu ime Emanuel,
s nama Bog.«»Svjetlost poznanja slave Bo`ije« vidjela se»u licu Isukrsta« /2. Korin}anima 4,6/.Gospod Isus Krist bio je jedno sa Ocem odvje~nih vremena; On je bio »obli~je Boga«,obli~je Njegove veli~ine i veli~anstva,»sjajnost slave« /Jevrejima 1,3/. On je
 
do{ao na na{ svijet da bi objavio ovu slavu.On je do{ao na ovu grijehom pomra~enu Zemljuda otkrije svjetlost Bo`je ljubavi, da bude»s nama Bog.« Stoga je za Njega prorokovao:»Nadjenu}e mu ime Emanuel.«Do{av{i da prebiva meu nama, Isus je trebaootkriti Boga i ljudima i anelima. On je bioRije~ Bo`ja
Bo`ja misao koja se mogla~uti. U molitvi za svoje u~enike On jekazao: »I pokazah im ime tvoje«, /Ivan 17,26/
»milostiv, `alostiv, spor na gnjev iobilan milosrem i istinom«
»da ljubavkojom si mene ljubio u njima bude, i ja unjima.« Meutim, ovo otkrivenje nije danosamo Njegovoj djeci na Zemlji. Na{ malisvijet ud`benik je svemira. Bo`ja divnanamjera milosti, tajne spasonosne ljubavi
 tema je u koju »aneli `ele zaviriti« i koja}e se prou~avato kroz beskrajne vjekove.Izbavljena i bezgre{na bi}a u Kristovomkri`u prona}i }e svoju nauku i svoju pjesmu.Vidjet }e se da je slava koja blista saKristovog lica slava samopo`rtvovne ljubavi.U svjetlosti s Golgote vidjet }e se da jezakon te ljubavi pune samoodricanja
zakon`ivota za Zemlju i Nebo; da ljubav koja »netra`i svoje« ima svoj izvor u Bo`jem srcu;da se u Onome koji je bio krotak i ponizanotkrio karakter Onoga koji prebiva usvjetlosti kojoj nijedan ~ovjek ne mo`epristupiti.U po~etku Bog se otkrio u svim djelimastvaranja. Krist je bio Onaj koji jerazastro nebesa i polo`io temelje Zemlji.Njegova ruka bila je ta koja je postavilasvjetove u prostoru i oblikovala poljskocvije}e. »Postavio je gore svojom silom.«»Njegovo je more i on ga je stvorio.«(Psalam 65,6; 95,5) On je taj koji jeispunio Zemlju ljepotom i zrak pjesmom. Onje ispisao poruku O~eve ljubavi na svimdjelima na Zemlji, u zraku i na nebu.Iako je sada savr{eno djelo o{te}enogrijehom, jo{ se mo`e zapaziti ono {to jeispisano u po~etku. Jo{ i danas sve {to jestvoreno objavljuje slavu Njegovogsavr{enstva. Ne postoji ni{ta
osimsebi~nog ~ovjekovog srca
{to `ivi samo zasebe. Nema ptice koja sije~e zrak, ni`ivotinje koja se kre}e po zemlji, a da neslu`i nekom drugom `ivotu! Nema nijednoglista u {umi ili skromne vlati trave a danema svoju slu`bu. Svako drvo, grm i listizlijevaju `ivotni sastojak bez koga ni~ovjek ni `ivotinja, ne bi mogli `ivjeti, aopet
i ~ovjek i `ivotinja slu`e `ivotudrveta, i grma i lista. Cvije}e odi{e

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->