Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4G - Hệ Thống Thông Tin Di

4G - Hệ Thống Thông Tin Di

Ratings: (0)|Views: 276 |Likes:
Published by toiga

More info:

Published by: toiga on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
 
4G - H
th
ng thông tin di
độ
ng c
a t
ươ 
ng lai
KS. Nguy
n Trung KiênI. GI
Ớ 
I THI
U
H
th
ng thông tin di
độ
ng th
ế
h
3G (Third-generation)
đượ 
c tiêu chu
n hoá b
ở 
i IMT-2000(International Mobile Telecommunications 2000), b
t
đầ
u
đượ 
c phát tri
n t
i Nh
t B
n vàotháng 10 n
ă
m 2001. T
 
đ
ó
đế
n nay 3G
đ
ã phát tri
n m
t cách nhanh chóng và
đ
óng m
t vaitrò quan tr 
ng trong vi
c phát tri
n các lo
i d
ch v
 
đ
a ph
ươ 
ng ti
n trong
đ
ó ph
i k 
 
đế
n d
chv
Video. V
ớ 
i xu h
ướ 
ng phát tri
n nh
ư
hi
n nay, chúng ta tin r 
ng trong t
ươ 
ng lai không xathông tin di
độ
ng s
 
đ
óng m
t vai trò quan tr 
ng h
ơ 
n n
a trong
đờ 
i s
ng hàng ngày, và s
 d
ng
đ
i
n tho
i di
độ
ng là m
t ph
n không th
thi
ế
u c
a ng
ườ 
i dân trong m
i ho
t
độ
ng.Chính vì lý do này, th
ế
h
thông tin di
độ
ng m
ớ 
i, th
ế
h
4G, c
n ph
i có nh
ng tính n
ă
ngv
ượ 
t tr 
i h
ơ 
n so v
ớ 
i kh
n
ă
ng c
a IMT-2000. Nghiên c
u, n
m b
t và phát tri
n h
th
ngthông tin di
độ
ng 4G là m
t yêu c
u c
n thi
ế
t hi
n nay, phù h
ợ 
 p v
ớ 
i xu th
ế
phát tri
n chungc
a ngành vi
n thông.Trong bài báo này, chúng tôi trình bày nh
ng nét c
ơ 
b
n nh
t liên quan
đế
n nh
ng yêu c
uv
ph
m ch
t và kh
n
ă
ng c
a h
th
ng 4G c
n ph
i
đ
áp
ng.
Đ
i kèm theo
đ
ó là nh
ng v
n
đề
thu
t và c
u hình h
th
ng
để
 
đả
m b
o nh
ng yêu c
u này.
II. CÁC YÊU C
U VÀ M
C TIÊU THI
T K 
H
TH
NGII.1. Nh
ữ 
ng yêu c
u
1. Thông tin b
ă
ng r 
ngT
tr 
ướ 
c
đế
n nay, l
ư
u l
ượ 
ng trên m
ng thông tin di
độ
ng v
n ch
y
ế
u là l
ư
u l
ượ 
ng tho
i. H
 th
ng th
ế
h
2G, h
th
ng t
ế
bào s
cá nhân PDC (Personal Digital Cellular)
đ
ã gi
ớ 
i thi
ucác d
ch v
I-mode. Nh
ng d
ch v
 
đ
ang
đượ 
c ph
bi
ế
n hi
n nay nh
ư
: truy c
 p Internet,th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
, e-mail. Nh
ng d
ch v
này ch
y
ế
u là thông tin d
li
u d
a trên v
ă
n b
nqua m
ng t
ế
bào. H
th
ng IMT-2000
đề
xu
t nh
ng d
ch v
t
c
độ
cao t
64
đế
n 384 kbit/s,và t
l
l
ư
u l
ượ 
ng s
li
u trên tho
i t
ă
ng lên. Tuy nhiên, s
phát tri
n m
nh c
a các d
ch v
  b
ă
ng
ng nh
ư
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), các h
th
ng truy nh
 p cápquang, các m
ng LAN c
ơ 
quan, gia
đ
ình
đ
ã làm t
ă
ng nhu c
u s
d
ng các d
ch v
t
ươ 
ng
đồ
ng c
a m
ng thông tin di
độ
ng.2. Chi phí th
 pKhi các d
ch v
b
ă
ng r 
ng phát tri
n, các thuê bao có th
trao
đổ
i r 
t nhi
u lo
i thông tin v
ớ 
inhau, tuy nhiên h
l
i không s
n s
ng tr 
m
t chi phí quá cao cho l
ượ 
ng thông tin trao
đổ
iquá nhi
u nh
ư
v
y. Vì v
y c
n ph
i gi
m giá c
ướ 
c c
a các d
ch v
xu
ng b
ng ho
c th
 ph
ơ 
n giá c
ướ 
c c
a các d
ch v
hi
n t
i. H
th
ng IMT-2000
đ
ã gi
m m
c c
ướ 
c tính theo bít
đư
a ra các m
c giá t
ươ 
ng
đố
i th
 p, nh
ư
ng h
th
ng 4G
đ
òi h
i m
t kênh b
ă
ng thông r 
ngv
ớ 
i m
c giá th
m chí th
 p h
ơ 
n m
c giá theo bit mà IMT-2000
đư
a ra.3. Vùng ph
sóng r 
ngM
t trong nh
ng
đặ
c tính c
a thông tin di
độ
ng là có m
t kh
 p m
i n
ơ 
i m
i lúc. Nh
ng kh
 n
ă
ng này c
ũ
ng là m
t tiêu chí quan tr 
ng cho s
phát tri
n c
a thông tin di
độ
ng trong t
ươ 
nglai. Khi m
t h
th
ng m
ớ 
i
đầ
u tiên
đượ 
c gi
ớ 
i thi
u thì nói chung r 
t khó kh
ă
n trong vi
c cungc
 p m
t vùng ph
sóng r 
ng nh
ư
m
ng hi
n có, và khách hàng s
không mua các thi
ế
t b
 
đầ
ucu
i m
ớ 
i n
ế
u h
b
gi
ớ 
i h
n vùng ph
sóng. Nh
ng thi
ế
t b
có màn hình hi
n th
l
ớ 
n, nh
ư
 PDAs (Personal Digital Assistans) và máy tính cá nhân v
ớ 
i kh
n
ă
ng k 
ế
t n
i không dây ngàycàng
đượ 
c s
d
ng ph
bi
ế
n. G
n li
n v
ớ 
i nh
ng thi
ế
t b
này là các d
ch v
cao c
 p vàth
ườ 
ng
đượ 
c s
d
ng trong nhà, vì v
y chúng ta c
n
đư
a ra các d
ch v
v
ớ 
i vùng ph
sóngtrong nhà t
t.
 
 4. D
ch v
 
đ
a d
ng và d
s
d
ng
Đố
i t
ượ 
ng s
d
ng thông tin di
độ
ng r 
t
đ
a d
ng và r 
t khác nhau. Trong t
ươ 
ng lai, chúng tahy v
ng có th
nâng cao ph
m ch
t và ch
c n
ă
ng h
th
ng
để
có th
cung c
 p nhi
u lo
i hìnhd
ch v
, không ch
là các d
ch v
tho
i truy
n th
ng mà còn truy
n các thông tin liên quan
đế
n t
t c
n
ă
m giác quan c
a con ng
ườ 
i. Và thuê bao ph
i d
dàng s
d
ng các d
ch v
này(d
dàng cài
đặ
t, d
dàng k 
ế
t n
i, …).
II.2. M
c tiêu thi
ế
t k 
ế
 
M
c tiêu thi
ế
t
ế
h
th
ng
để
 
đ
áp nh
ng yêu c
u trên
đ
ây
đượ 
c minh ho
trên Hình 1. Coithông tin d
li
u và video là d
ch v
chính, h
th
ng 4G ph
i cung c
 p t
c
độ
truy
n d
n caoh
ơ 
n v
ớ 
i dung l
ượ 
ng l
ớ 
n h
ơ 
n (c
v
s
l
ượ 
ng thuê bao là l
ư
u l
ượ 
ng) IMT-2000.
B¾t ®Çu c¸c dÞch vô míi dùatrªn nh÷ng kh¶ n¨ng míiC¸c dÞch vô cao cÊp nhê n©ngcao phÈm chÊt, tÝnh n¨ng m¹ngTèc ®é truyÒn dÉn: 384 kbit/sDung l
− 
îng hÖ thèngChi phÝ HÖ thèng tr¹m gècThêi gian trÔ
100 Mbit/s (tèc ®é cao nhÊt cñam«i tr 
− 
êng di ®éng); 1Gbit/s (tèc ®étèi ®a cña m«i tr 
− 
êng trong nhµ)
gÊp 10 lÇn hÖ thèng 3G
1/10 ®Õn 1/100 trªn bÝt
All IP
50 ms hoÆc nhá h¬nH¹ tÇng dÞch vô míi- TriÓn khai nhanh c¸c dÞch vô míi- DÔ dµng triÓn khai c¸c dÞch vô míiKÕt nèi vµ chuyÓn giao linh ho¹t gi÷anhiÒu hÖ thèng truy nhËp
HÖ thèng IMT-2000HÖ thèng 4G
 
Hình 1: M
c tiêu thi
ế
t k 
ế
h
th
ng 4G
Hi
n nay, coi t
c
độ
chính là ch
t l
ượ 
ng truy
n d
n, m
ng LAN
đạ
t
đượ 
c t
c
độ
t
10
đế
n100 Mbit/s, và t
c
độ
c
a m
ng ADSL c
ũ
ng
đạ
t
đượ 
c 2-3 Mbit/s. M
c tiêu thi
ế
t k 
ế
h
th
ngthông tin di
độ
ng là
đạ
t t
c
độ
x
 p x
100 Mbit/s
đố
i v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng ngoài tr 
ờ 
i và c
ỡ 
Gbit/sv
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng trong nhà. S
không có ch
cho m
ng thông tin di
độ
ng th
ế
h
m
ớ 
i n
ế
ukhông có t
c
độ
l
ớ 
n h
ơ 
n ít nh
t 10 l
n t
c
độ
hi
n t
i c
a IMT-2000.
Để
 
đả
m thông tin th
ờ 
igian th
c gi
a các thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i v
ớ 
i nhau thì h
th
ng m
ớ 
i c
n ph
i gi
m th
ờ 
i gian tr 
 truy
n d
n xu
ng d
ướ 
i 50 ms. Gi
s
ng các d
ch v
trong t
ươ 
ng lai s
d
a trên truy
n d
nIP (Internet Protocol), hi
u qu
truy
n d
n gói IP qua m
ng vô tuy
ế
n c
ũ
ng c
n ph
i tính
đế
n.H
th
ng m
ớ 
i bên c
nh vi
c nâng cao dung l
ượ 
ng truy
n d
n ph
i
đả
m b
o
đượ 
c vi
c gi
mchi phí. Chi phí tính trên 1 bít truy
n d
n ph
i gi
m xu
ng b
ng 1/10 ho
c 1/100 m
c chi phíhi
n t
i b
ng cách gi
m chi phí thi
ế
t b
h
t
ng, chi phí ho
t
độ
ng và chi phí xây d
ng. M
ctiêu thi
ế
t k 
ế
 
đượ 
c
đề
c
 p trên
đ
ây t
 p trung vào nh
ng d
ch v
có ph
m ch
t t
t h
ơ 
n các d
chv
hi
n t
i, và d
dàng s
d
ng.
Đ
i
u mà nh
ng nhà
đ
i tiên phong trong th
tr 
ườ 
ng d
ch v
 4G c
n ph
i l
ư
u ý là kh
n
ă
ng tích h
ợ 
 p h
th
ng LAN không dây trong nhà v
ớ 
i h
th
ng h
utuy
ế
n và th
c hi
n tri
n khai các d
ch v
m
ớ 
i trong th
ờ 
i gian ng
n.
III. Nh
ữ 
ng v
n
đề
c
ơ 
b
n trong c
u hình h
th
ng 4GIII.1. Nh
ữ 
ng v
n
đề
thu
t
V
n
đề
thu
t c
n thi
ế
t
đố
i v
ớ 
i m
ng thông tin di
độ
ng th
ế
h
4G
để
 
đ
áp
ng nh
ng yêuc
u
đượ 
c nêu ra
ở 
ph
n trên
đượ 
c trình bày trên hình 2.1. Dung l
ượ 
ng l
ớ 
n và t
c
độ
truy
n d
n cao
 
 IMT-2000
đ
ã tri
n khai
đ
a truy nh
 p theo mã b
ă
ng r 
ng WCDMA (Wideband Code DivisionMultiple Access) và
đạ
t
đượ 
c t
c
độ
2Mbit/s v
ớ 
i b
ă
ng t
n có
độ
ng 5 MHz. Ngày nay, vi
c phát tri
n k 
thu
t
đ
i
u ch
ế
và gi
i
đ
i
u ch
ế
thích nghi
đ
a l
ớ 
 p cho phép t
c
độ
truy
n d
n
đạ
tx
 p x
10 Mbit/s v
ớ 
i cùng m
t b
ă
ng t
n s
d
ng.
Để
 
đạ
t
đượ 
c t
c
độ
truy
n d
n t
100Mbit/s
đế
n 1 Gbit/s, chúng ta c
n ph
i s
d
ng b
ă
ng t
n l
ớ 
n h
ơ 
n và các h
th
ng truy
n d
nm
ớ 
i phù h
ợ 
 p v
ớ 
i truy
n d
n t
c
độ
cao.
Đố
i v
ớ 
i thông tin d
li
u, chúng ta s
c
n h
th
ngtruy nh
 p vô tuy
ế
n có th
truy
n d
n gói tin hi
u qu
. T
m quan tr 
ng c
a vi
c ph
sóngtrong nhà
đ
ã thúc
đẩ
y các công ngh
ph
i phát tri
n theo h
ướ 
ng có th
s
d
ng cho c
môitr 
ườ 
ng truy
n sóng trong nhà và ngoài tr 
ờ 
i.
Để
đượ 
c nh
ng b
ă
ng t
n r 
ng cho truy
n d
nt
c
độ
cao và
đ
áp
ng nhu c
u l
ư
u l
ượ 
ng tho
i
đ
ang t
ă
ng cao, chúng ta ph
i quan tâm
đế
ncác b
ă
ng t
n m
ớ 
i, và phát tri
n các ph
n t
m
ng c
n thi
ế
t nh
ư
các b
khu
ế
ch
đạ
i, các b
l
cvà tính toán suy hao truy
n sóng cho nh
ng b
ă
ng t
n này. Cùng v
ớ 
i
đ
ó vi
c nghiên c
u pháttri
n các gi
i pháp s
d
ng hi
u qu
tài nguyên ph
t
n h
n ch
ế
c
ũ
ng r 
t c
n thi
ế
t.2. Chi phí th
 p h
ơ 
nV
ớ 
i các công ngh
c
u hình h
th
ng thông th
ườ 
ng, n
ế
u s
d
ng m
t b
ă
ng t
n cao h
ơ 
n
để
 
đạ
t
đượ 
c t
c
độ
truy
n d
n cao h
ơ 
n s
làm gi
m kích th
ướ 
c cell, hay gi
m vùng ph
sóng c
am
t tr 
m g
c.
Để
v
n gi
 
đượ 
c vùng ph
sóng r 
ng nh
ư
tr 
ướ 
c
đ
ây yêu c
u ph
i có nhi
utr 
m g
c h
ơ 
n và do
đ
ó làm t
ă
ng chi phí m
ng.
Để
tránh
đượ 
c v
n
đề
này chúng ta c
n ph
im
ở 
ng bán kính cell b
ng cách s
d
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp truy
n d
n vô tuy
ế
n ph
mch
t cao h
ơ 
n, các k 
thu
t
đ
i
u ch
ế
và gi
i
đ
i
u ch
ế
c
i ti
ế
n, dàn anten thích nghi, các b
thut
 p âm th
 p. Xa h
ơ 
n n
a,
để
gi
m chi phí xây d
ng và ho
t
độ
ng m
ng, chúng ta ph
i nghiênc
u th
c hi
n k 
ế
t n
i các tr 
m g
c v
ớ 
i m
ng
đườ 
ng tr 
c, công ngh
tr 
m g
c
đ
i
u khi
n
độ
cl
 p và các công ngh
ế
t n
i vô tuy
ế
n phân l
ớ 
 p.
C«ng nghÖ anten vµ truyÒn dÉn tÝn hiÖu
TruyÒn dÉn tèc ®é cao/®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒuchÕ phÈm chÊt tèt
Dung l
− 
îng lín, truy nhËp gãi qu¶ng b¸
Anten dµn thÝch nghi
FEC, ARQ, TPC phÈm chÊt cao
CÊu tróc m¹ng truy nhËp vµ ®iÒu khiÓn
§iÒu khiÓn gãi IP/®iÒu khiÓn ph©n bè m¹ng truy nhËp v« tuyÕn RAN
§iÒu khiªn QoS truyÒn dÉn d÷ liÖu gãi
§iÒu khiÓn liªn kÕt liÒn m¹ch víi c¸cm¹ng kh¸c
ThiÕt kÕ quü ®
− 
êng truyÒnvµ truyÒn dÉn sãng v« tuyÕn
TruyÔn dÉn vi ba
TruyÒn dÉn qu¶ng b¸
TruyÔn dÉn trong nhµ
RF circuit/EMC
KhuÕch ®¹i hiÖusuÊt cao
Bé nhËn t¹p ©m thÊp
Softwave defined radio
Microwave EMC
C¸c tuyÕn truy nhËp
C¸c tuyÕn v« tuyÕn qu¶ng b¸
M¹ng tÝch hîp quang/v« tuyÕn
FEC: M· a lçi tr
− 
ícARQ:Yªu cÇu ph¸t l¹i tù ®éngTPC: §iÒu khiÓn c«ng suÊtRAN: M¹ng truy nhËp v« tuyÕnQoS: ChÊt l
− 
îng dÞch vôRF: TÇn tunEMC: T 
− 
¬ng thÝch ®iÖn tõ tr
− 
êng
 
Hình 2: Nh
ữ 
ng v
n
đề
thu
t liên quan
đế
n công ngh
vô tuy
ế
n
3. K 
ế
t n
i liên m
ng d
a trên công ngh
IPM
t bi
n pháp
để
cho nh
ng thuê bao s
d
ng h
th
ng m
ớ 
i không g
 p ph
i v
n
đề
v
vùng ph
sóng là ph
i
đả
m b
o các thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i m
ớ 
i ph
i h
tr 
ợ 
 
để
ho
t
độ
ng trên c
h
th
ngc
ũ
và h
th
ng m
ớ 
i. M
t khác, chúng ta ph
i tính
đế
n kh
n
ă
ng roaming qu
c t
ế
, m
t thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i ph
i
đượ 
c h
tr 
ợ 
 
để
ho
t
độ
ng trên nhi
u h
th
ng nh
ờ 
s
d
ng công ngh
SDR (Softwave Defined Radio). V
ớ 
i công ngh
này, thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i có th
ho
t
độ
ng trên nhi
u b
ă
ng t
n khác nhau c
a các qu
c gia và khu v
c khác nhau. H
ơ 
n n
a, m
ng thông tin di
độ
ng trong t
ươ 
ng lai ph
i tích h
ợ 
 p v
ớ 
i nhi
u ph
ươ 
ng th
c truy nh
 p khác nhau, v
ớ 
i r 
t nhi
ulo
i cell có các kh
n
ă
ng k 
ế
t n
i liên m
ng d
a trên công ngh
IP. Chính vì v
y, k 
ế
t n
i liên

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cong Toan Vo liked this
Duong_Trung_9305 liked this
longvietmt liked this
Bùi Việt Anh liked this
Duc Vu liked this
dungptl009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->