Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 045 - 2000

NP 045 - 2000

Ratings:
(0)
|Views: 2,291|Likes:
Published by dimaeduard

More info:

Published by: dimaeduard on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
ORDIN
 
 Nr. 264/N/
din: 02.11.2000
Având în vedere:-Avizul Consiliului Tehnico-Ştiinţific nr. 108 / 15.06.2000În temeiul H.G. nr.456/1994 republicată, privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiÎn conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr.57/21.12.,1999 şi aDecretului nr. 433 / 22.12.1999,-Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul
ORDIN
Ait. l - Se aprobă reglementarea tehnică:
"Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii" indicativNP 045-2000
Art. 2 - Reglementarea tehnică de la art. l, se publică în BuletinulConstrucţiilor.Art. 3 - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui înBuletinul Construcţiilor.Art. 4 - Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice vaaduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRUNICOLAE NOICA
4
98
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI
NORMATIV PRIVIND ÎNCERCAREA ÎNTEREN A PILOŢILOR DE PROBĂ ŞI APILOŢILOR DIN FUNDAŢIIINDICATIV NP 045-2000
w
Elaborat de: INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTARE PENTRUÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - ISPIFElaboratori: Director tehnic:ing. Moise BengaŞef secţie:ing. Emil BotezColectiv de elaboratori: prof. dr. ing. Anatolie Marcuing. Romeo Stoicaing. Emil Botez
.
Avizat de: Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări TehniceDIRECTOR:ing. Octavian MănoiuRESPONSABIL DE LUCRARE:ing. Eugenia Hintea
99
 
CUPRINS
1.
Obiect şi domeniu de aplicare...................................................................10l
2.
Principiile metodelor de încercare.............................................................l 04
3.
Activităţi preliminare efectuării încercărilor............................................105
4.
Exigenţe pentru utilajele, dispozitivele şi aparatele de măsurare utilizatela încercarea piloţilor.....................................................................................108
5.
Încercarea axială la compresiune..............................................................l 14
6.
Încercarea axială la smulgere...................................................................121
7.
Încercarea cu forţe orizontale...................................................................1238.Condiţii speciale pentru realizarea încercărilor statice în teren inundat... 127
9.
Încercarea pe cale dinamică......................................................................13110.Raportul de încercare..............................................................................132l 1. Măsuri specifice de tehnica securităţii muncii.......................................134ANEXE Al ...A11Al Schema încercării statice axiale la compresiune a piloţilor. Varianta cu platforma de lestare........................................................................................135A2 Schema încercării statice axiale la compresiune a piloţilor. Varianta cu piloţi de ancoraj.............................................................................................
136 
A3 Schema încercării statice axiale la compresiune a piloţilor. Varianta cuancoraje forate................................................................................................137A4, A5 Scheme ale încercării statice axiale la compresiune a piloţilor.Preluarea reacţiunii în structura existentă.....................................................138A6, A7 Scheme ale încercării statice axiale la smulgere a piloţilor. Variantacu plăci de rezemare. Varianta cu piloţi comprimaţi...................................138A8, A9 Scheme ale încercării la forţe orizontale a piloţilor. Un singur pilotîncercat. O pereche de piloţi încercaţi...........................................................139A10 Schema încercării pilotului în teren inundat. PSU grupa A.................140Al l Schema încercării pilotului în teren inundat. PSU grupa B..................141100
 NORMATIVPRIVINDÎNCERCARE
A Î
 N
 
INDICATI
V NP 045 - 2000
TEREN A PILOŢILOR DE PROBĂ ŞI APILOŢILOR DIN FUNDAŢII
I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul normativ stabileşte condiţiile referitoare la încercareastatică în teren a piloţilor izolaţi în vederea determinării capacităţii portantea acestora în conlucrare cu terenul şi a relaţiei dintre încărcări şi deformaţii, precum şi la încercarea pe cale dinamică a piloţilor prefabricaţi pentruevaluarea prin calcul a capacităţii portante axiale.Datele obţinute în urma efectuării încercărilor în teren a piloţilor servesc la:-proiectarea fundaţiilor pe piloţi;-verificarea tehnologiilor de realizare a piloţilor încondiţiile gcotehnice ale amplasamentului;-controlul calităţii la execuţieObservaţie: Prezentul Normativ înlocuieşte STAS 2561/2-81Condiţiile de pregătire şi de instrumentare a piloţilor de probă pot fiutilizate şi în lucrările de cercetare ştiinţifică, reprezentând un nivel minimde exigenţe.Prevederile din prezentul normativ se aplică şi la încercarea staticăîn teren a baretelor pentru fundarea construcţiilor (definite în Instrucţiuniletehnice P106-85).l .2. Prevederile prezentului normativ
 
sunt în concordanţă cu principiile cuprinse în capitolul "Fundaţii pe piloţi" din prenorma europeanăENV 1997 - 1:1994 "Eurocod 7. Proiectarea geotehnică. Reguli generale" şicu recomandările din "Metodologia pentru încercarea axială a piloţilor -Partea 1: încercarea statică" (elaborată sub egida Societăţii Internaţionale deMecanica Pământurilor şi Fundaţii şi publicată în "ASTM GeotechnicalTesting Journal" - iunie 1985), la care se referă această prenormă europeană.
Elaborat de: Aprobat de: MINISTRULINSTITUTUL DE STUDII Şl LUCRĂRILOR PUBLICE ŞIPROIECTĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRI AMENAJĂRII TERITORIULUIFUNCIARE - l.S.P.I.F. - S.A. cu ordinul nr.: 264/N / 02.11.2000
101
 
1.3. Utilizarea datelor obţinute din încercarea în teren a piloţilor de probă pentru proiectarea fundaţiilor pe piloţi se face conform prevederilor cuprinse în reglementările de proiectare a acestei categorii de fundaţii. Tot pe baza acestor reglementări de proiectare se stabilesc pe amplasamentele deconstrucţii numărul şi dispunerea în plan a piloţilor de probă, precum şi tipulde încercare, în corelaţie cu alte determinări ce pot servi la stabilirea portantei piloţilor din fundaţiile structurilor proiectate (încercări de penetrare statică, dinamică, presiometrice, etc.).În cazul pământurilor sensibile la umezire, elaborarea programuluide încercare în teren a piloţilor de probă şi interpretarea rezultatelor se vor face în corelare cu prevederile normativului P7-92.l .4. Prezentul normativ prevede următoarele tipuri de încercări ale piloţilor de probă verticali, izolaţi:a)încercări statice cu trepte de încărcare menţinute în timp:
-
axiale, la compresiune;-axiale, la smulgere;-transversale (cu forţe orizontale). b)încercări pe cale dinamică (bateri de probă).Observaţii: I. Unele prevederi privind realizarea, pregătirea şiinstrumentarea piloţilor de probă pot fi utilizate şi laîncercările statice pe grupuri de piloţi, pentru care sevor elabora programe speciale de încercare.2.Când nu este posibilă încărcarea statică axială a piloţilor cu ajutorul preselor hidraulice conform prezentului normativ, se pot prevedea încărcări prinlestare directă pe capul pilotului, fiind necesarăîntocmirea unei documentaţiei speciale.3.Încercarea piloţilor de probă cu viteză dedeformare impusă poate fi utilizată, pe baza unor  programe de lucru speciale, numai când sedemonstrează - pentru tipul de pilot şi terenul defundare respectiv - echivalenţa rezultatelor cu celeobţinute prin încercări statice, cu trepte de încărcaremenţinute în timp.
102
4. Măsurarea vitezei de propagare a undelor în piloţii bătuţi, în vederea determinării
 
capacităţii portante sau aintegrităţii corpului pilotului, pe baza "ecuaţieiundei", se realizează cu echipamente speciale şi nuface obiectul normativului.1.5.Încercările pe piloţi vor fi realizate conform unui proiect şi vor fi conduse de personal tehnic având calificarea necesară.Se va asigura prezenţa permanentă la locul încercării a unuispecialist cu experienţă în domeniu. Raportul de încercare va fi întocmit deun inginer având pregătirea necesară interpretării rezultatelor obţinute.1.6.In funcţie de scopul urmărit şi de exigenţele impuse prin programul de încercare şi de echipare a piloţilor, se stabilesc patru niveluri(clase) de calitate pentru încercările în teren ale piloţilor şi anume:
-
nivelul N1: încercări pentru cercetarea ştiinţifică (în vederea perfecţionării, calibrării, sau adaptării metodelor sau a principiilor de calculal fundaţiilor pe piloţi);
-
nivelul N2: încercări efectuate în apropierea amplasamentuluiconstrucţiei proiectate, pentru verificarea tehnologiei de execuţie a piloţilor în condiţiile de teren date şi pentru determinarea capacităţii portante şi adependenţei încărcare-deplasare, în vederea proiectării fundaţiilor pe piloţi;
-
nivelul N3: încercări de control pe piloţi din fundaţie, pentruconfirmarea capacităţii portante preliminate în proiect;
-
nivelul N4: încercări pentru recepţia piloţilor cu posibile defectede execuţie.Proiectantul lucrării, de comun acord cu inginerul geotehnician, poate decide modificarea nivelului de calitate faţă de cel indicat în alineatul precedent în funcţie de tipul structurii proiectate, de complexitateacondiţiilor geotehnice de pe amplasament şi de experienţa privindcomportarea piloţilor similari în condiţii de teren asemănătoare. Deasemenea, aceştia pot cere - în cadrul unei încercări prevăzute pentru unnivel de calitate - respectarea unor exigenţe corespunzătoare unui nivel decalitate superior privind desfăşurarea programului de încercare, pregătireasau instrumentarea piloţilor de probă.103

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laurentiu Tarbuc liked this
costelboariu liked this
MarianPanait liked this
Mircea-Daniel Arhip liked this
Kaltenbacher Zsolt liked this
Mircea-Daniel Arhip liked this
bobi_m2005 liked this
Vlad Cosman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->