Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5 Rom01Sanctuare Precucuteni AngustiaLazarovici_

5 Rom01Sanctuare Precucuteni AngustiaLazarovici_

Ratings:
(0)
|Views: 312|Likes:
Published by thanatos1981

More info:

Published by: thanatos1981 on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
Generalităţi şi definiţii
Cultura Cucuteni, una din marile civilizaţiieuropene ale epocii cuprului, o oferit şipentru spiritualitatea preistorică a Europeinumeroase obiecte şi capodopere legate deviaţa religioasă. A studia templele, sanctu-arele, conţinutul, contextul istoric, cultural şireligios, dar mai ales, rolul, locul şi funcţio-nalitatea sanctuarului sau a părţilor dintr-unsanctuar este o necesitate actuală. În aceeaşimăsură sunt importante depunerile deobiecte cu caracter cultic, sacru sau inventarreligios.Mulţi colegi se sfiesc a vorbi de temple
2
,dar ele există încă din Neoliticul preceramicPPN A şi B din Orientul Apropiat, la GöbekliTépe (Fig. 1), Nevali Çori şi Çayönü
3
, cuprins între 9.000 şi 8.000 î.Ch.
4
. Atât de evoluatesunt manifestările artistice în piatră (sculp-turi, basoreliefuri, semne, simboluri ş.a.), încât pe bună dreptate unii arheologi se între-bau metaforic dacă celebrele descoperiri depână acum de la Çatal Höyük reprezintă operiferie sau un centru
5
. Lucrate la început înpiatră, iar mai apoi în lut, sanctuarele saupărţi ale lor, altarele, elementele de cult suntcunoscute din cele mai vechi timpuri, aşa cums-a precizat din PPN, fără a ne adânci înnegura vremurilor paleolitice, când suntpomenite primele sanctuare cu cunoscutelelor picturi din civilizaţia franco-cantabrică.Coloane duble, monumentale, din piatră, încentrul sanctuarului, apar încă de la GöbekliTépe, decorate cu basoreliefurile animalelorvânate (fig. 1), aşa încât nu trebuie să nemirăm când la Gura Baciului în centrul staţiu-nii apăreau două gropi, foarte probabil de lacoloanele sau arborii lumii.Studiul sanctuarelelor din
Semiluna Roditoare 
din PPN vor schimba radical opini-ile noastre privind naologia, dar şi despre artamonumentală din Europa şi Orientul Apropiat.Lepenski Vir este o reflecţie a acestor mani-festări şi nu mai reprezintă un fenomen stra-niu, ci este o parte a unei lumi mai mari.În sanctuarele din PPN s-au păstrat statuimonumentale (Nevali Çori), coloane monu-mentale (Göbekli Tepe) sau instalaţii (vetre,altare, intrări: ‘Ain Ghazal). Ceea ce sepetrece în sanctuarele din sud-estul Europei în Neolitic şi Epoca Cuprului se leagă de omitologie care circula o dată cu civilizaţiile.Numerologia sacră apare încă din zorii civi-lizaţiei paleolitice la Cosăuţi, Mitoc şi altele
6
.Din Mezoliticul european sunt sanctuaresau altare cu statui monumentale (Lepenski Vir: altare, mese, statui) sau Neoliticul tim-puriu (Çatal Hüyük; Achilleion, Mađari, GuraBaciului, ş.a.) dar şi din Neoliticul dezvoltat(Vinča, Parţa), dar mai ales din cel târziu(Kormadin, Uivar, Gomolava, Predionica, Vestö-Mágor, Hodmezövásarhely, VrbianskaČuka) şi din Epoca Cuprului (Gumelniţa:9 ANGVSTIA, 12, 2008, Arheologie, pag. 9-40
Sanctuarele culturii Precucuteni - Cucuteni
1
Cuvinte cheie:
Neolitic, viaţă spirituală, Precucuteni – Cucuteni, sanctuare, inventar cultic
Key words:
Neolithic, religious life, Precucuteni-Cucuteni, sanctuaries, cultic inventory
 Abstract 
In the present paper, we introduce the readers in the problem of the sanctuaries from Precucuteni and Cucuteni cul- tures. The shrines and the cult pieces show that there were religious practices going on, and not magical ones, as it is usually stated. We consider that the archaeological remains represent proves for the beginnings of a religious rite. The Propudnja models clearly show us the rite of cultic grinding, the grinders and the series of rituals connected to them.Some special cult buildings have monumental inventory: oven for ritual burning, the throne, a bench, cereal depositing cassettes, clay figurines, sometimes very big. All these elements have small replicas in the house models from Precucuteni and Cucuteni cultures, also found in very important sites from the Balkan area (Anzabegovo, Vrbjanska Čuka, Mađari, Ovčarovo, Sitagroy). Another problem which we study is the cultic writing and the religious symbolism, or the sacred numerology, all of these documented on many clay plates from Perieni, Glăvăneşti, Tărtăria, Orăştie, Turdaş, Phafos, Karanovo, Lozna.We notice that the dates provided by the researchers are not always complete, lacking a full description of the pieces and their state of preservation. The sanctuaries and the house shrines, besides the house models, very spread in Europe,show traces of a very rich religious life.
 
Tangâru, Căscioarele, Dolnoslav, Topolniţa),fără a vorbi de zecile de sanctuare(Sabatinovka, Truşeşti, Târgu Frumos, Isaiia,Buznea, ş.a.), machetele de sanctuare dincultura Cucuteni, altarele şi depunerile votive,extrem de numeroase în această ultimăcivilizaţie (Ghelăeşti, Poduri, Isaiia, Scânteia,ş.a.), ce atestă o liturgică preistorică
7
. Uneori,numărul mare de sanctuare în unele staţiunine determină să ne gândim la existenţa unor
“oraşe/târguri sfinte”,
cum sunt cele de laÇatal Höyük, Lepenski Vir, Truşeşti sau Parţa,unde numărul mare de sanctuare, în com-paraţie cu alte staţiuni, permit sau presupunasemenea interpretări.Într-un studiu anterior destinat naologiei,am analizat o serie de părţi sau elemente dinsanctuare cum ar fi intrarea, altarul, coloana,statuia monumentală, banchete, vatra, cup-torul, pe marginea cărora am făcut scurteinterpretări
8
.Toate acestea ne îndreptăţesc a vorbi de onaologie sau de nevoia existenţei ei, de a faceunele dezbateri asupra funcţionalităţiiobiectelor şi părţilor din sanctuare şi altare. Aceste dezbateri permit colegilor a se aplecamai mult asupra descrierii locului şi asocieriiobiectelor de cult, a inventarului ritual şi maiales a funcţionalităţii lui, chiar dacă de multeori aceste probleme sunt sau par alunecoase.Este necesar să fie lansate ipoteze îndrăzneţe, dar care trebuiesc demonstratecu acribie.
Probleme de cronologie absolută şirelativă
Culturile Precucuteni-Cucuteni pe teritoriulMoldovei, Basarabiei, Bucovinei şi Ucraineisunt considerate de unii cercetători ca fiinduna şi aceeaşi civilizaţie. Nu este cazul ainsista acum prea mult asupra originii saugrupelor acestei civilizaţii, dar din faza a III-aa culturii Precucuteni se poate observa oevoluţie spre Cucuteni. În Transilvania, dinlipsa unor cercetări recente de mareamploare, lucrurile nu sunt prea clare. Pebaza săpăturilor de la Ariuşd, Bod, Păuleni şia unor descoperiri izolate sau săpături maivechi, Ciuc-Sângiorz, Bancu, Olteni I, TârguMureş, se pare că aici fazele Cucuteni A1 şi A2 sunt mai dinamice, lipsind materialelecaracteristice Precucuteniului II, iar materialePrecucuteni II-III apar ca importuri în arealulculturii Petreşti.În acelaşi timp, prezenţa dinamică a culturiiPetreşti - grup Foeni, în centrul (Zau)
9
şinord-estul Transilvaniei, la Archiud
10
 în zonaBistriţei, cu evoluţie spre Petreşti A, şi laCiucsângiorz, ca import
11
- o strachină cupastă, decor şi formă Foeni, probabil caimport în Ariuşd-Cucuteni A1, fac ca începu-turile culturii Cucuteni în Transilvania să parămai timpurii.După datele C
14
referitoare la Foeni dinTransilvania (fig. 2), prima etapă se situează în jur de 4650 CAL B.C., iar a doua în jur de4500 CAL B.C.
12
. Pentru datările aşa de lungidin groapa de la Lumea Nouă ar fi o explicaţiedacă ar fi vorba de un
osuarium 
, atuncidepunerea scheletelor descarnate sau parţialcalcinate (studiul antropologic nefiind încheiatsau publicat) se poate petrece în timp dacăeste vorba de o construcţie specială, izolatăsau închisă.Datele amintite sunt post Hodoni şi Foeni,fiind contemporane cu începutul culturiiGumelniţa, faza A la Căscioarele (4.600-4.400CAL B.C.)
13
sau Sălcuţa (evoluţia culturiiSălcuţa în intervalul 4600/4500 – 4000 CALB.C.
14
); pictura cu alb Foeni poate că a jucatşi acolo un rol important, alături de alte ele-mente sudice şi cele vinčiene târzii şi tur-dăşene. De altfel Precucuteni I în Transilvaniaeste asociat etapelor timpurii Turdaş
15
 în maimulte staţiuni. Trebuie văzut sincronismuldintre Boian – Spanţov (4.700-4.500)
16
şiPrecucuteni. De altfel, datele Precucuteni IIse integrează intervalului 4.800 - 4.600 CALB.C.
17
. Deci, dacă ar fi să considerăm posibilăoriginea culturii Cucuteni A1 din Gumelniţa,acestă ipoteză nu este posibilă, cele gumel-niţene fiind mai târzii, post Boian.Descoperirile din Transilvania pot reprezen-ta un grup separat, grupul Ariuşd, mai tim-puriu la nivel Cucuteni A1 sau Protocucuteni,cum apărea în literatura mai veche (I.Ferenczi făcea asemenea referiri în notelesale despre Ciucsângiorz), sau este vorba deun început mai timpuriu şi mai dinamic înTransilvania, unde are loc o sinteză cuPrecucuteni II, ceea ce ar justifica termenulde grup Ariuşd, dar rămâne de analizat şivăzut mai exact cum stau lucrurile. Grupul Ariuşd conţine numeroase elementePrecucuteni II, dar lipseşte un studiu analiticasupra acestor probleme.
Generalităţi despre sanctuare
Sanctuarele culturii Precucuteni - Cucuteni,dar mai ales altarele arată existenţa unor10G
HEORGHE
L
 AZAROVICI
, M
 AGDA
L
 AZAROVICI
 
practici religioase, cu mult mai puţin magicedecât se afirmă de obicei. Este vorba deci deun început de rit liturgic.Să luăm de pildă machetele de la Popudniacare vorbesc clar de
râşnitul cultic 
, râşniţasau cele 6/7 râşniţe şi ritualurile legate de ele,ritual întâlnit în numeroase sanctuare comu-nitare (Sabatinovka, Parţa), sanctuare saualtare casnice (Balta Sărată, Larissa: ritualuride fundare şi de abandonare).În sanctuarele de la Sabatinovka, Truşeşti,Isaiia apare cuptorul şi arderea rituală,tronul, banca, casetele de cereale şi numărulde râşniţe sau idoli, toate sunt elemente cese regăsesc în machetele de sanctuare dinCucuteni, dar şi din Neoliticul timpuriu până în cel târziu balcanic (Anzabegovo, Verbi-anska Čuka, Mađari, Ovčarovo, Sitagroy ş.a.). Ar mai exista o problemă legată de
“scrierea” 
şi simbolistica religioasă saunumerologia sacră cu numeroasele tăbliţe(Perieni, Glăvăneşti, Tărtăria, Orăştie, Turdaş,Phafos, Karanovo, Lozna ş.a.)
18
. Şi în aceastăprivinţă, descoperirile din Moldova încep încădin Neoliticul timpuriu (tabliţele de la Perienişi Glăvăneşti)
19
, continuând până în EpocaCuprului
20
.
Sabatinovka II
Sanctuarul de la Sabatinovka II, săpat deMakarević şi Danilenko, parţial afectat delucrări ulterioare, a fost reconstituit graficfiind preluat astfel în literatură
21
(Fig. 3). Prinnumerologia pieselor sale a constituit prilejulunor numeroase analize: pe bancă erau 16statuete feminine, două pictate cu roşu cacele de la Poduri, o tavă sau altă piesă (tavăsau masă de altar pictată şi ea), 20 de vase întregi sau reconstituibile, 55 unelte de silex,32 statuete, 10 tronuri
22
. Podeaua era con-struită pe bârne. Probleme deosebit deimportante privind folosirea interiorului într-un sanctuar o indică banca cu idoli şi tronulmonumental, dacă reconstituirile suntcorecte.
Truşeşti
La Truşeşti au fost descoperite cele maimulte sanctuare, dintre care unul sau două nise par a fi temple, după statuile monumen-tale, celelalte sunt sanctuare comunitare
23
.Dar o asemenea graniţă poate fi forţată.
Sanctuarul 1
(= Templul 1) apărea adeseasub numele
 „altarul de la Truşeşti” 
24
(marcatca L XXIV sau L24 cum mai apare). Are cel mai bogat inventar din sanctuareledescoperite până acum, de altfel reprezen-tând şi cea mai veche descoperire de acestfel. A fost cel mai des citat, de aceeamenţionăm cazurile speciale referitoare lainterpretări fără a le comenta. Dimensiunilesanctuarului sunt de 9 x 5 m, intrând în cate-goria construcţiilor de dimensiuni medii, de45 m
2 25
, mai sunt şase complexe cu aceeaşisuprafaţă / dimensiuni, reprezentând mediaconstrucţiilor. În inventarul său suntpomenite, în afara altarului monumental
26
,plăci de statuie monumentală în culţul denord-est, placă cu ramă de la alte piese saualte părţi ale altarului, o vatră cu gardină, unsuport de vas şi fragmente ceramice. MagdaLazarovici a făcut o primă reconstrucţie acomplexului punând piesele descrise înrapoarte în zonele indicate de pe planurileoriginale
27
(Fig. 4).Mai toate interpretările se apropie. În pri-vinţa idolilor coloană de pe corpul altaruluimonumental, unele opinii socot că ar fi înformă de phalus ceea ce nu este exclus.Trebuie menţionat că aceştia sunt 9 la număr,câte trei sub fiecare figură şi trei deasuprapântecului. Aceasta arată clar că acestecomunităţi aveau deja cunoştinţe despre con-cepţie şi graviditate. Primele 3 mai mici suntdin primele trei luni. Interesant ni se pare cănici unul din obiectele de inventar ceramic nusunt păstrate în întregime. În vecinătateacomplexului era o anexă
28
de numai 6 m
2
, cear putea fi interpretată ca spaţiu pentru îngri- jitor sau preot.După statuile monumentale din acestSanctuar 1 şi din Sanctuarul 2, cele două con-strucţii ar trebui să fie considerate temple,dedicate unor divinităţi Femeie -Taur, Bărbat -Taur pentru Templul 1 şi Trinitatea sau Orantapentru Templul 2.
Sanctuarul 2 
(= Templul 2)
Trinitatea 
sau
Oranta 
(fig. 5)
29
.Noi optăm pentru identificarea ca Trinitate,trei figuri cu capetele egale, alţii considerăcapetele laterale a fi braţele unei orante.Dimensiunile sanctuarului (marcat ca L40)sunt de 9 x 5 m şi aparţine fazei Cucuteni A.În complex au fost descoperite 11 obiecte şielemente arhitectonice.
Î
n afara stelei consi-derate orantă
30
, cu dimensiunile 0,7 - 0,74 m(grosime jos 7 sus 4 cm), orientată cu faţaspre răsărit, aici s-au mai găsit o ramăunghiulară netedă, nisipoasă ce are aspectulvetrelor portative de la Parţa, un nucleu şi unpercutor de silex, piese necesare pentrudesprins aşchii mari tăioase necesare jertfirii(tot prin analogie cu Sanctuarul 1 de la Parţa)11
Sanctuarele culturii Precucuteni - Cucuteni 

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lmv05 liked this
Uli Valdegru liked this
Uli Valdegru liked this
Georgiana Gligor liked this
Ovidiu Teodosiu liked this
crist_alaya5564 liked this
mircea.cozos liked this
anamaria_babe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->