Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curriculum National Pentru Invatamantul Special Si Special Integrat

Curriculum National Pentru Invatamantul Special Si Special Integrat

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 12,169|Likes:
Published by justm3alyna
fb
fb

More info:

Published by: justm3alyna on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
 
CURRICULUM NA
Ţ
IONALPENTRU ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL SPECIAL
Ş
ISPECIAL INTEGRAT(PROIECT)
 
 ARGUMENT
Abordarea problematicii educa
ţ
iei copiilor în general,
ş
i a copiilor afla
ţ
i îndificultate în special, demonstreaz
ă
 
ş
i reprezint
ă
o recunoa
ş
tere
ş
i o dorin
ţă
înacela
ş
i timp a faptului c
ă
societatea româneasc
ă
se implic
ă
în rezolvareaacesteia având în vedere urm
ă
toarele direc
ţ
ii:1.
 
Fiecare copil are DREPTUL FUNDAMENTAL LA EDUCA
Ţ
IE
ş
i fiec
ă
rui copiltrebuie s
ă
i se ofere
ş
ansa de a ajunge
ş
i de a se putea p
ă
stra la unnivel acceptabil de înv
ăţ
are;2.
 
Fiecare copil posed
ă
caracteristici, interese, aptitudini
ş
i necesit
ăţ
i de înv
ăţ
are proprii, fiind astfel declarat o personalitateindividualizat
ă
;3.
 
Sistemul educa
ț
ional trebuie structurat, organizat
ş
i concretizat în a
ş
afel încât s
ă
 
ţ
in
ă
seama/ s
ă
ia în considerare marea diversitate a acestorcaracteristici
ş
i necesit
ăţ
i;4.
 
Proiectele
ş
i programele de înv
ăţ
are/ de interven
ţ
ie implementatetrebuie s
ă
se constituie în complementarit
ăţ
i ale educa
ţ
iei de baz
ă
 realizate prin planuri de înv
ăţă
mânt, programe
ş
colare
ş
i didactici depredare-înv
ăţ
are;5.
 
Ş
colile trebuie s
ă
devin
ă
cele mai utile mijloace de combatere aatitudinii discriminatorie, creând comunit
ăţ
i educa
ţ
ionale primitoarepentru TO
Ţ
I copiii; mai mult, trebuie s
ă
furnizeze educa
ţ
ie util
ă
pentrucre
ş
terea eficien
ţ
ei calit
ăţ
ii
ş
i a gradului de utilitate a întregului sistemeduca
ţ
ional.Dreptul fiec
ă
rui copil la educa
ţ
ie este proclamat de DECLARA
Ţ
IAUNIVERSAL
Ă
A DREPTURILOR OMULUI
ş
i a fost cu putere reafirmat înDECLARA
Ţ
IA MONDIAL
Ă
asupra EDUCA
Ţ
IEI pentru TO
Ţ
I.Principiul c
ă
l
ă
uzitor în reprezentarea
ş
i respectarea acestui dreptfundamental este acela c
ă
 
ş
colile trebuie s
ă
includ
ă
în procesul depredare-înv
ăţ
are-evaluare to
ţ
i copiii, indiferent de condi
ţ
iile fizice,intelectuale, sociale, culturale, lingvistice, emo
ţ
ionale sau de alt
ă
natur
ă
.
Ş
coala trebuie s
ă
identifice, s
ă
recunoasc
ă
 
ş
i s
ă
reac
ţ
ioneze la diferitecerin
ţ
e ale elevilor armonizând strategiile de înv
ăţ
are cu stilurile
ş
imodalit
ăţ
ile de predare din partea cadrelor didactice
ş
i de înv
ăţ
are aleelevului, precum
ş
i cu diferitele stadii, grade
ş
i nivele de înv
ăţ
are, astfel încât s
ă
asigure o educa
ţ
ie de calitate pentru to
ţ
i. Concret, calitatea unuiproces de înv
ăţ
are pentru copiii cu dificult
ăţ
i de înv
ăţ
are, cu probleme de
 
adaptare
ş
i integrare, cu deficien
ţ
e se realizeaz
ă
printr-un CURRICULUMNA
Ţ
IONAL care s
ă
cuprind
ă
:
 
plan-cadru generativ;
 
planuri-cadru derivate din planul-cadru generativ cu specificul
ş
iparticularit
ăţ
ile fiec
ă
rei categorii de elevi cu probleme, cudificult
ăţ
i, cu deficien
ţ
e;
 
programe
ş
colare moderne, flexibile, axate pe competen
ţ
e;
 
metode
ş
i didactici de predare specifice disciplinelor de înv
ăţă
nt din planurile-cadru;
 
seturi de instrumente de evaluare a stadiului form
ă
rii
ş
ifunc
ț
ion
ă
rii competen
ţ
elor;
 
exemple de bune practici.La acestea se mai adaug
ă
:
 
programe de înv
ăţ
are individual
ă
;
 
programe de interven
ţ
ie personalizat
ă
;
 
organizarea
ş
i func
ţ
ionarea în parametrii normali ale procesului
ş
iactului înv
ăţă
rii;
 
utilizarea eficient
ă
a resurselor;
 
parteneriate ale
ş
colii cu comunitatea.Ca urmare, este nevoie ca, la nivel na
ţ
ional, s
ă
existe un CADRU UNITARcare s
ă
coordoneze, s
ă
orienteze
ş
i s
ă
direc
ţ
ioneze ac
ţ
iunile, activit
ăţ
ile,programele
ş
i proiectele desf
ăş
urate
ş
i legate de problematica înv
ăţă
riicopiilor/ elevilor cu deficien
ţ
e. Aceasta
ş
i pentru c
ă
una din direc
ţ
iile deac
ţ
iune stipulate de DECLARA
Ţ
IA DE LA SALAMANCA (nr. 7) din 10.06.1994accentueaz
ă
aceast
ă
necesitate: „planurile guvernamentale în domeniuleduca
ţ
iei trebuie s
ă
se concentreze asupra educa
ţ
iei pentru TOATEpersoanele din TOATE regiunile/ zonele
ţă
rii
ş
i de TOATE condi
ţ
iile sociale, atât în
ş
coli publice cât
ş
i particulare”.
I.
 
LEGISLA
Ţ
IA ACTUAL
Ă
 
Pentru elaboararea unui curriculum na
ţ
ional unitar, din perspectiv
ă
 european
ă
,
ş
i având în vedere realitatea uman
ă
care frecventeaz
ă
 
ş
coalaspecial
ă
, în contextul actual trebuie s
ă
men
ţ
ion
ă
m c
ă
în ultimii 15 ani s-aconstruit o legisla
ţ
ie pe baza c
ă
reia func
ţ
ion
ă
m
ş
i ast
ă
zi. Din aceast
ă
 legisla
ţ
ie consemn
ă
m:

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Haman Florentina liked this
Ivanica Simona liked this
florian200 liked this
clautns liked this
Tripon Mihaela liked this
myspisy liked this
myspisy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->