Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curriculum National Pentru Invatamantul Special Si Special Integrat

Curriculum National Pentru Invatamantul Special Si Special Integrat

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 12,311|Likes:
Published by justm3alyna
fb
fb

More info:

Published by: justm3alyna on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
 
CURRICULUM NA
Ţ
IONALPENTRU ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL SPECIAL
Ş
ISPECIAL INTEGRAT(PROIECT)
 
 ARGUMENT
Abordarea problematicii educa
ţ
iei copiilor în general,
ş
i a copiilor afla
ţ
i îndificultate în special, demonstreaz
ă
 
ş
i reprezint
ă
o recunoa
ş
tere
ş
i o dorin
ţă
înacela
ş
i timp a faptului c
ă
societatea româneasc
ă
se implic
ă
în rezolvareaacesteia având în vedere urm
ă
toarele direc
ţ
ii:1.
 
Fiecare copil are DREPTUL FUNDAMENTAL LA EDUCA
Ţ
IE
ş
i fiec
ă
rui copiltrebuie s
ă
i se ofere
ş
ansa de a ajunge
ş
i de a se putea p
ă
stra la unnivel acceptabil de înv
ăţ
are;2.
 
Fiecare copil posed
ă
caracteristici, interese, aptitudini
ş
i necesit
ăţ
i de înv
ăţ
are proprii, fiind astfel declarat o personalitateindividualizat
ă
;3.
 
Sistemul educa
ț
ional trebuie structurat, organizat
ş
i concretizat în a
ş
afel încât s
ă
 
ţ
in
ă
seama/ s
ă
ia în considerare marea diversitate a acestorcaracteristici
ş
i necesit
ăţ
i;4.
 
Proiectele
ş
i programele de înv
ăţ
are/ de interven
ţ
ie implementatetrebuie s
ă
se constituie în complementarit
ăţ
i ale educa
ţ
iei de baz
ă
 realizate prin planuri de înv
ăţă
mânt, programe
ş
colare
ş
i didactici depredare-înv
ăţ
are;5.
 
Ş
colile trebuie s
ă
devin
ă
cele mai utile mijloace de combatere aatitudinii discriminatorie, creând comunit
ăţ
i educa
ţ
ionale primitoarepentru TO
Ţ
I copiii; mai mult, trebuie s
ă
furnizeze educa
ţ
ie util
ă
pentrucre
ş
terea eficien
ţ
ei calit
ăţ
ii
ş
i a gradului de utilitate a întregului sistemeduca
ţ
ional.Dreptul fiec
ă
rui copil la educa
ţ
ie este proclamat de DECLARA
Ţ
IAUNIVERSAL
Ă
A DREPTURILOR OMULUI
ş
i a fost cu putere reafirmat înDECLARA
Ţ
IA MONDIAL
Ă
asupra EDUCA
Ţ
IEI pentru TO
Ţ
I.Principiul c
ă
l
ă
uzitor în reprezentarea
ş
i respectarea acestui dreptfundamental este acela c
ă
 
ş
colile trebuie s
ă
includ
ă
în procesul depredare-înv
ăţ
are-evaluare to
ţ
i copiii, indiferent de condi
ţ
iile fizice,intelectuale, sociale, culturale, lingvistice, emo
ţ
ionale sau de alt
ă
natur
ă
.
Ş
coala trebuie s
ă
identifice, s
ă
recunoasc
ă
 
ş
i s
ă
reac
ţ
ioneze la diferitecerin
ţ
e ale elevilor armonizând strategiile de înv
ăţ
are cu stilurile
ş
imodalit
ăţ
ile de predare din partea cadrelor didactice
ş
i de înv
ăţ
are aleelevului, precum
ş
i cu diferitele stadii, grade
ş
i nivele de înv
ăţ
are, astfel încât s
ă
asigure o educa
ţ
ie de calitate pentru to
ţ
i. Concret, calitatea unuiproces de înv
ăţ
are pentru copiii cu dificult
ăţ
i de înv
ăţ
are, cu probleme de
 
adaptare
ş
i integrare, cu deficien
ţ
e se realizeaz
ă
printr-un CURRICULUMNA
Ţ
IONAL care s
ă
cuprind
ă
:
 
plan-cadru generativ;
 
planuri-cadru derivate din planul-cadru generativ cu specificul
ş
iparticularit
ăţ
ile fiec
ă
rei categorii de elevi cu probleme, cudificult
ăţ
i, cu deficien
ţ
e;
 
programe
ş
colare moderne, flexibile, axate pe competen
ţ
e;
 
metode
ş
i didactici de predare specifice disciplinelor de înv
ăţă
nt din planurile-cadru;
 
seturi de instrumente de evaluare a stadiului form
ă
rii
ş
ifunc
ț
ion
ă
rii competen
ţ
elor;
 
exemple de bune practici.La acestea se mai adaug
ă
:
 
programe de înv
ăţ
are individual
ă
;
 
programe de interven
ţ
ie personalizat
ă
;
 
organizarea
ş
i func
ţ
ionarea în parametrii normali ale procesului
ş
iactului înv
ăţă
rii;
 
utilizarea eficient
ă
a resurselor;
 
parteneriate ale
ş
colii cu comunitatea.Ca urmare, este nevoie ca, la nivel na
ţ
ional, s
ă
existe un CADRU UNITARcare s
ă
coordoneze, s
ă
orienteze
ş
i s
ă
direc
ţ
ioneze ac
ţ
iunile, activit
ăţ
ile,programele
ş
i proiectele desf
ăş
urate
ş
i legate de problematica înv
ăţă
riicopiilor/ elevilor cu deficien
ţ
e. Aceasta
ş
i pentru c
ă
una din direc
ţ
iile deac
ţ
iune stipulate de DECLARA
Ţ
IA DE LA SALAMANCA (nr. 7) din 10.06.1994accentueaz
ă
aceast
ă
necesitate: „planurile guvernamentale în domeniuleduca
ţ
iei trebuie s
ă
se concentreze asupra educa
ţ
iei pentru TOATEpersoanele din TOATE regiunile/ zonele
ţă
rii
ş
i de TOATE condi
ţ
iile sociale, atât în
ş
coli publice cât
ş
i particulare”.
I.
 
LEGISLA
Ţ
IA ACTUAL
Ă
 
Pentru elaboararea unui curriculum na
ţ
ional unitar, din perspectiv
ă
 european
ă
,
ş
i având în vedere realitatea uman
ă
care frecventeaz
ă
 
ş
coalaspecial
ă
, în contextul actual trebuie s
ă
men
ţ
ion
ă
m c
ă
în ultimii 15 ani s-aconstruit o legisla
ţ
ie pe baza c
ă
reia func
ţ
ion
ă
m
ş
i ast
ă
zi. Din aceast
ă
 legisla
ţ
ie consemn
ă
m:

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Haman Florentina liked this
Ivanica Simona liked this
florian200 liked this
clautns liked this
Mariana Gavriluta liked this
Tripon Mihaela liked this
myspisy liked this
myspisy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->