Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
עולה ושלמים

עולה ושלמים

Ratings: (0)|Views: 97 |Likes:
Published by delafub

More info:

Published by: delafub on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2010

pdf

text

original

 
 
127
minlyde dlerd
`.
minlyd ipt lr dlerd zyecw oexzi
 a.
cqge d`eap
b.
zeyixtdyecwe
c.
cbpk dlerdwgvi,minlydcbpk awri
d.
zepaxw lymiieb
e.
 lik`zminlyd:ewndpnfe dn
f.
zncwddlerdinlylm
g.
mekiq
 
`
 
inlyd ipt lr dlerd zyecw oexzi
 
הלועה
 
יכ
 
ונלעהו
 
תונברקה
 
ראשל
 
סחיב
 
הלועה
 
לש
 
התוידוחייב
 
ונקסע
 
םדוקה
 
רמאמבהרפכ
 
םשל
 
האב
,
םשאכו
 
תאטחכ
,
הבדנ
 
ןברק
 
תבשחנ
 
איהש
 
ףא
 
לע
,
םימלשכ
,
ןיאוהרפכב
 
ץפח
 
וניא
 
םא
 
התאבהב
 
בייוחמ
 
אטוחה
. 
תוושהל
 
שקבנ
 
הז
 
רמאמבםימלשה
 
לשו
 
הלועה
 
לש
 
תונושה
 
תוינחורה
 
תועפשהה
 
ןיב
,
לעםהילעב
. 
תונברק
 
םתויהב
 
תמכתסמ
 
וללה
 
תונברקה
 
ינש
 
ןיב
 
תמייקה
 
הדיחיה
 
ןוימדה
 
תדוקנהבדנ
1
.
וז
 
הדבוע
 
טעמל
,
םהיניב
 
םייתוהמ
 
םילדבה
 
םימייק
,
תגרדב
 
רקיעב
 
םיאטבתמההנושה
 
םתשודק
:
כ
 
תרדגומ
 
הלועה
'
םישדק
 
ישדק
,'
םימלשהו
 – '
קםילק
 
םישד
'
2
.
השודקה
 
תמר
 
לש
 
ולא
 
תורדגה
 
יפ
 
לע
,
הנוילעהו
 
השוֹדקה
 
איה
 
הלועה
 
יכ
 
הרואכל
 
הארנתונברקה
 
לכ
 
ןיבמ
,
םהיניבמ
 
םישודק
 
תוחפל
 
םיבשחנ
 
םימלשה
 
יכו
.
ונרבד
 
תא
 
ראבנ
: 
הנשמב
 
תרדגומ
 
הלועה
 
קר
 )
ה
 
םיחבז
,
ד
'
כ
 '
םישדק
 
ישדק
'
החנמה
 
םגש
 
תורמל
,
תאטחה
,
ילולכ
 
רוביצה
 
ימלשו
 
םשאהתאז
 
הרדגהב
 
ם
.
ארמגה
 )
גנ
 
םיחבז
,
ב
'
ךכ
 
לע
 
הה ֵמ ְת
 :
äìåò 
 – 
 îàîòè éà éðú äéì 'éùã÷ íéùã÷' 
]ùø"é:éàî àìã éðú éáâ úåàèç úåîùàå ååäãéîð'éùã÷íéùã÷'[
?
הבישמ
 
איהו
:
íåùîàìãáéúë
=)äøåúá(
äá
=)äìåòá(
" :÷éùãíéùã÷àéä".
 
1
.
הבוח
 
תונברק
 
םירדגומה
 
םימלשו
 
תולוע
 
שי
, 
ןוגכ
'
הייאר
 
תלוע
'
החמשו
 
הגיגח
 
ימלשו
,
םיבייחש
 
לגרב
 
םאיבהל
 )
במר
 
האר
"
א
 
הגיגח
 
ם
,
א
'.( 
2
.
ג
 
קרפ
 
םדוקה
 
רמאמב
 
האר
 
םהיניב
 
ינושה
 
לע
,2
הרעהבו
 8,
מע
'79.
 
dpa` okyn iaala128
רמולכ
,
תונברקה
 
לכ
 
ןיבמ
,
תה
 
תא
 
הרותה
 
הטימשה
 
ראו
'
םישדק
 
ישדק
'
ןברקמ
 
קרהלועה
,
הנומתה
 
תא
 
םילשהל
 
ידכו
,
דבלב
 
הלועה
 
תא
 
הז
 
ראותב
 
הרטיעו
 
הנשמה
 
האב
, 
תבשחנ
 
איה
 
ףא
 
יכ
 
ךל
 
רמול
'
םישדק
 
ישדק
'. 
ראותה
 
תא
 
הרותה
 
תטמשהמ
 
קיסהל
 
היה
 
ןתינ
 
הרואכל
'
םישדק
 
ישדק
'
הלועה
 
ןברקמ
, 
תבשחנ
 
איה
 
ןיאש
'
םישדק
 
ישדק
'
קהבומ
 
ןפואב
.
תימאל
 
םלוארבד
 
לש
 
ו
,
שר
 
ןיבה
"
יךופה
 
ןפואב
:
וז
 
הדבועבש
 
תוטישפה
 
תמחמ
 
אקווד
,
תאז
 
ןייצל
 
ךרוצ
 
הרותה
 
התאר
 
אל
, 
ןייפאמה
 
קהבומה
 
ןמיסה
 
ןכש
'
םישדק
 
ישדק
' 
אוה
 – 
ֵרש
 
חבזמה
 
יבג
 
לע
 
ןתפ
.
הז
 
יפ
 
לעשר
 
קיסה
"
י
 )
ד
 
םש
"
ה
"
ינשמו
("
ש
 
הלועל
 
סחיב
 "
הובגל
 
הלוכ
"
יכ
" :
ךל
 
ןיא
'
םישדק
 
ישדק
'
הזכ
"!;
ה
 
ראשב
 
םניאש
 
תונברק
"
לילכ
" – 
םשאו
 
תאטח
 
תמגוד
  – 
דחוימ
 
רוכזא
 
םיכירצ
 
לע
 
הרותבתנמובשחֵיש
 '
םישדק
 
ישדק
'
3
.
הרותב
 
התשודק
 
תמר
 
רוכזאל
 
הקוקז
 
הלועה
 
ןיאש
 
דבלב
 
וז
 
אל
,
תראותמ
 
ףא
 
איה
 
אלאע
"
זח
 
י
"
כ
 
ל
"
תונברקה
 
לכמ
 
הנוילע
"
4
.
ןכאו
,
ב
 
רבכ
'
תונברקה
 
תרות
' 
וצ
 
תשרפבש
 )
ארקיוו
,
א
'-
ז
 ,
ל
"
ח
םתשודק
 
תמר
 
יפ
 
לע
 
דרוי
 
רדסב
 
תונברקה
 
תא
 
הנומה
 
5
' ,
הלועה
 
תרות
' 
המישרה
 
שארב
 
תאצמנ
 )
ו
 
ארקיו
,
ב
'-
ו
'
הנוילעה
 
התשודק
 
תאפמ
 .
הלועל
 
דוגינב
, 
אצמנ
םימלשה
 
חבז
 
תונברקה
 
תמישר
 
ףוסב
 
 )
ז
 
ארקיו
,
י
"
ךליאו
 
א
,
רותבכ
 
רדגומה
 
דיחיה
 
ןברקה
'
םילק
 
םישדק
'.
ןושאר
 
טבמב
,
רק
 
תרדגה
 
יכ
 
הארנכ
 
םימלשה
 
ןב
'
םילק
 
םישדק
'
תוחנכ
 
ותוא
 
ביצמהלועה
 
ןברקל
 
האוושהב
,
רדגומה
'
םישדק
 
ישדק
'.
תויתכלה
 
תוכלשה
 
שי
 
הלא
 
םיראתל
:'
םישדק
 
ישדק
'
הנוהכ
 
ירכזלו
 
הרזעב
 
אלא
 
םתשודק
 
תאפמ
 
םילכאנ
 
םניא
;
םימלשה
 
ךא
 –  
םירדגומה
 '
םילק
 
םישדק
' – 
םדא
 
לכלו
 
ריעה
 
לכב
 
םילכאנ
 ,
לע
 
הרואכל
 
הרומה
 
רבדפםתשודק
 
תמרב
 
תותיח
6
.
םהיניבש
 
הלילהו
 
םימי
 
ינש
 
אוהש
 
םימלשה
 
תליכא
 
ןמז
 
םג
 – 
ל
 
סחיב
 
הלק
 
השודק
 
לע
 
הרומ
'
םישדק
 
ישדק
'
הלילו
 
םויל
 
אלא
 
םילכאנ
 
םניאש
.
אבה
 
קרפב
,
םימלשהו
 
הלועה
 
תועפשה
 
ןיב
 
האוושה
 
ךורענ
.
חכווינ
 
וז
 
האוושה
 
דוסי
 
לעולשמ
 
ידוחיי
 
דיקפת
 
לעב
 
וניה
 
תונברקהמ
 
דחא
 
לכ
 
יכ
,
נהמ
 
קיסנ
 
אל
 
ךא
"
תלעמ
 
יבגל
 
לוריבח
 
ינפ
 
לע
 
דחאה
.
רמאמה
 
ךשמהב
,
העיתפמ
 
השיגב
 
קוסענ
,
תורצויה
 
תא
 
תכפוהההלועה
 
תלעממ
 
רתוי
 
ההובג
 
הלעמב
 
םימלשה
 
תא
 
הדימעמש
 
ךכב
.
 
3
.
רמאמב
 
ראבתנ
 
הז
 
ןויער
'
הבדנה
 
תלוע
'
ח
 
קרפ
,6.
4
. 
שרדמ
'
אמוחנת
',
א
 
וצ
 
תשרפ
': "
להלוע
 
המש
 
ארקנ
 
המ
?
תונברקה
 
לכמ
 
הנוילע
 
איהש
 ."
הז
 
ןיינע
 
םג
 
רמאמב
 
תוידוסיב
 
ראבתנ
'
הבדנה
 
תלוע
'
םש
.
5
.
במר
"
ו
 
ארקיו
 
ן
,
י
"
ח
..." :
יניד
 
ראבל
 
הצר
'
םישדק
 
ישדק
'
םהל
 
דחא
 
טפשמה
 
יכ
 ...
ןיד
 
ראבי
 
ןכ
 
ירחאו
'
םילק
 
םישדק
'
וכו
 '".
האר
'
הבדנה
 
תלוע
'
ד
 
קרפ
.
6
.
ילכ
 
הבֵרק
 
ןבומכ
 
הלועהמו
 
ללכ
 
תלכאנ
 
הנניאו
 
חבזמה
 
לע
 
ל
"
םשאלו
 
תאטחל
 
םימלשה
 
תאוושהמ
 
מכ
 
םירדגומה
'
םישדק
 
ישדק
'
םילכאנו
,
םימלשל
 
סחיב
 
הלועה
 
תלעמ
 
לע
 
הרואכל
 
דומלל
 
ןתינ
.
 
minlyde dlerd129
a
 
qge d`eap
 
תעדלרהיא
"
הקוק
 
 )'
היאר
 
תלוע
'
ח
"
מע
 
א
'
דכק
תונברקה
 
ינשמ
 
דחא
 
לכ
  – 
םימלשהו
 
הלועה
  – 
עפ
 
תא
 
לעופ
 
הנוש
 
רושימב
 
ותלו
:
úéîéðôä äùåã÷á ùé
...
úåòôùä éðéî éðù:éîéðô åìåë àåäù ïåéìòä ùã÷ä úòôùä, îù åìåëééîé, 
äàåáðä ãåñéì äìåò
,äùåã÷ä, eàìôðääâøãäå òáè ìëî äìòîìù ú;åäæ
Èìåòä ãåñéä
äìåëù'ìéìë',äåáâì äìåò. éîéðô ãåñé ãåò ùéå 
]åãâðëå
 – 
 
íéîìùä
[
,úàø÷ì êìåä
îä÷ãöäå øñå
,úàø÷ìèåä éëøãì íéàúîä ìëùäå äáùçîä øä'ëá øùàåíãàä çåëå'. íéîìùìå äìåòì íéëéøö åððä äìà éðù ãâðå;äìåòä
 – 
úéîéðôä äòôùää ãâðäðåéìòääðåùàøä, íéîìùäå
 – 
äéðùä ãâð.
רהיא
"
ה
 
קוק
 
תא
 
ךרכ
 
הלועה
 
םע
 
האובנה
7
. 
ףתושמ
 
ןויער
 
םהינשל
 
אוהו
 – 
תושירפה
 
ה
 
יניינעמהב
 
תוקבדהו
 
הזה
 
םלוע
'.
המשנה
 
תוּלעתהל
 
השקב
 
תאטבמ
 
הלועה
 
תברקההב
 
תוקבד
 
םשל
',
הב
 
תוקבדה
 
םצע
 
איה
 
האובנהו
'
8
,
השירפ
 
הכירצמ
 
העבט
 
םצעמ
 
רשאהזה
 
םלועה
 
יניינעמ
9
 
קוסיעו
 
תוינחורב
.
תאז
 
תמועל
, 
םירושק
 
םימלשה
 
אקווד
 
םייחב
 
השודקה
 
תעפוהבםייצראה
,
תיינבב
 
ןוגכ
 
תכרעמ
דוצו
 
תירסומתק
וריבחל
 
םדא
 
ןיבש
 
םיסחיב
 
10
.
יצנה
"
זולאוומ
 
ב
'
ןי
 )'
רבד
 
קמעה
'
חי
 
תומש
,
י
"
ב
םימלשה
 
ןיבל
 
הלועה
 
ןיב
 
המוד
 
ןפואב
 
קליח
 . 
תונברקה
 
תאבה
 
תודוא
 
עשוה
 
איבנה
 
לש
 
החכותה
 
ירבד
 
דוסי
 
לע
 
תתשומ
 
ורבסה
 
7
.
הווצמ
 
וז
 
השרפב
 
האובנ
 
תגשהב
 
תעייסמ
 
הלועה
 
תברקה
 
יכ
 
דומלל
 
ןתינ
 
םעלב
 
לש
 
ויתוכרב
 
תשרפמקלב
 
תא
 
םעלב
" :
לע
 
בציתה
ךתלֹֹע
כלאו
 
ה
,
ה
 
הרקִי
 
ילוא
'
ינארי
 
המ
 
רבדו
 
יתארקל
 ...
לא
 
םיהלא
 
רקיוםעלב
וגו
 '" )
גכ
 
רבדמב
,
ג
'-
ד
'.( 
השרפה
 
ךשמהב
" :
לע
 
הכ
 
בציתה
ךתלֹע
...
ה
 
רקיו
'
םעלב
 
לא
 
רבד
 
םשיו
 
ויפב
 ) "
ט
 
םש
"
ו
-
ט
"
ז
.( 
האובנ
 
תגרדל
 
םעלב
 
עיגמ
 
הפוסבו
" :
םֻאנידש
 
הזחמ
 
רשא
 
לא
 
ירמא
 
עמוש
 
הזחי
,
לפֹֹנםיניע
 
יולגו
  ) " 
םשדכ
,
ד
'.( 
במרה
 
ירבד
 
הארו
" 
ן
 )
מע
 
ליעל
'62" :( 
לא
 
הברקל
 
ןכ
 
השערובידה
 
וילע
 
לוחיש
 
ידכ
 
םיקולאה
."
8
.
מ
 
םירוטפה
 
ןיבמ
'
הייאר
 
תלוע
'
ויניעמ
 
תחאב
 
אמוסה
 
רכזומ
  )
ב
 
הגיגח
,
א
'.( 
אוה
 
ךכל
 
םעטה
:
ךרדכשה
 
ינפל
 
תואריֵל
 
אבש
',
תואריִל
 
אב
 
ךכ
 )
רמאמ
 
האר
"
עהבדנה
 
תלו
"
הרעה
62,
מע
'99.( 
שרדה
 
ךרד
 
לעהאובנ
 
תגרד
 
גישהל
 
ידכ
 
יכ
 
רמול
 
ןתינ
,
ה
 
תולדג
 
לע
 
ףיקמ
 
טבמ
 
ךירצ
'
ותודחאו
 ,
תוארל
 
וילע
 
ךכ
 
םשלוויניע
 
יתשב
,
תוקולאה
 
לש
 
ףיקמו
 
בחר
 
טבמל
 
יוטיבכ
.
9
.
רבמר
 
הא
" 
ם
 )
ז
 
קרפ
 
הרותה
 
ידוסי
,
א
'-
ב
'" :( 
ןמזה
 
יכשחמב
 
םיכלוהה
 
םעה
 
יכרדמ
 
שרופו
";"
ןיבהל
 
היונפ
 
תעדה
 
ראשיתו
 
תופרטתמ
 
םהיתונתשעו
 
לשכ
 
ףוגה
 
חכו
 
ןיעזעדזמ
 
ןהירבא
 
םיאבנתמשכהארתש
 
המ
."
האובנה
 
תלבקל
 
תע
 
לכב
 
ןכומ
 
תויהל
 
ידכ
 
ותשאמ
 
שרפ
 
וניבר
 
השמ
 
וליפא
 )
זפ
 
תבש
,
א
'.( 
10
.
יארה
" 
הקוק
 
שדוחה
 
תכרבל
 
ושוריפב
 
בתכ
 )'
יאר
 
תלוע
"
ה
'
ח
"
מע
 
ב
'
בכק
 
תשקב
 
לע
"
אהתש
 
םייח
םהב
אטח
 
תאריו
 
םִי ַמ ָש
 
תארי
 ":"
םייחה
 
םע
 
תברועמ
 
אטחה
 
תארי
 
היהתש
.
םהב
 
שיש
 
םישנא
 
שי
 
יכאטח
 
תארי
,
םלצא
 
הקזח
 
הניא
 
לבא
.
ןכ
 
לעו
 ,
יארי
 
ויהי
 
םנואשו
 
םייחה
 
ןומהמ
 
םיקחרתמ
 
םתויהב
 
אטח
,
ביש
 
ןויכווואםייחה
 
תרבחב
 ,
הניאש
 
ינפמ
 
אטחה
 
תארי
 
םהמ
 
רוסת
 
םיקסעבו
 
םילעפמבםהייח
 
םע
 
דחי
 
תלבגומ
.
םייח
 
לש
 
הז
 
בוט
 
קלח
 
לע
 
שקבמ
 
ןכ
 
לעו
,
םהב
 
שיש
תארי
 
םמצע
 
םייחה
 
ךותבאטח
,
זחאש
 
ןיינעכו
 "
ל
 )
אע
 
אמוי
,
א
''
ה
 
ינפל
 
ךלהתא
'
םייחה
 
תוצראב
' – '
םיקווש
 
םוקמ
 
הז
'".

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->