Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Judge Carey Hyatt, Should not be reelected!

Judge Carey Hyatt, Should not be reelected!

Ratings:
(0)
|Views: 627|Likes:
Published by mswim
Judge Carey Hyatt ,Should not be reelected!
Arizona Superior Court
Judge Election 2010
Judge Carey Hyatt ,Should not be reelected!
Arizona Superior Court
Judge Election 2010

More info:

Published by: mswim on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2012

 
O}iubho Abcciqqibh bh Ezliaiod {j}fb}cohajO}iubho Abcciqqibh bh Ezliaiod Abhlza|O}iubho Jdja|ibh abcci||jj =;?; Ezlnj Ao}jy Gyo|| qgbzdl hb| mj }jjdja|jl/ I gol |gjb{{b}|zhi|y |b bmqj}vj Ezlnj Gyo|| lz}ihn o |}iod ohl abzdl hb|mjdijvj ~go| I qo~ ohl gjo}l( \g}bzngbz| |gj {}bajlz}j EzlnjAo}jy Gyo|| ~oq }zlj$ ohn}y ohl oni|o|jl( Bf|jh qgj yjddjl o||gj {jb{dj ~gb |jq|ifijl ohl aoddjl |gjc dio}q( Hb~ |giq ~oq hb|jvjh o a}icihod aoqj$ |giq ~oq focidy aoqj ~gj}j ~j jw{ja| bz} Ezlnjq |b mj jw|}o {o|ijh|$ ohl qgb~ qbcj djolj}qgi{ ohlzhlj}q|ohlihn |b ~go| focidy iq nbihn |}bzng ih o livb}aj{}bajjlihn( Qzag oh omzqj bf bffiaj iq hb| ezq|ifijl ih ohy aoqja}icihod b} aivid( \giq ezlnj ~oq {}ib} {}bqjaz|b} ohl abzdl mj ovj}y nbbl bhj( Gb~jvj} Ao}jy Gyo|| aohhb| mj abhqilj} o ezlnj( \gj}j iq hb lbzm| ih cy cihl |go| ih olli|ibh |b Ezlnj Gyo||mjihn }oaiq|$ qgj odqb hjjlq qbcj ohnj} cohonjcjh| |gj}o{y( \gj O}iubho Abcciqqibh bh Ezliaiod Abhlza| }j{}icohljl EzlnjGyo|| cb}j |gjh bhaj fb} zhoaaj{|omdj mjgovib} ohl |jc{j}iqqzjq( Qjj Q|o|j bf O}iubho Abcciqqibh bh Ezliaiod Abhlza| ;7#1;=( \gj hzcmj} bf o{{jodq f}bc Ezlnj Ao}jy Gyo|| }zdihn iqqinhifiaoh| ohl ~jdd ombvj ovj}onj$ }jqzd|ihn ih cb}j fihohaiodohl |icj abhqzcihn mz}ljh bh oh od}joly q|}onndihn Abz}|(Di`j Cq( Jdiuomj|g ]jj|j}$ ~gb ihi|io|jl oh ihvjq|ino|ibhmy |gj Abcciqqibh$ ~gb qoil$ —I fjjd qgj }oaioddy {}bfidjl cj f}bc|gj cihz|j I ~od`jl ih|b gj} abz}|}bbc( O ezlnj qgbzdl hb| mjq|zhhjl ~gjh qbcjbhj q|o|jq |gji} gbz}dy ~onjq$ |go| |gjy bhdygovj bhj agidl$ ohl |go| |gjy govj hjvj} mjjh bh ~jdfo}j \gj aoqj |go| I o||jhljl ~oq vj}y qicido}( Bh a}bqq#jwociho|ibh my |gj b{{bqihn o||b}hjy$ |gj hbh#~gi|j$ cihb}i|ydi|inoh| ~oq oq`jl |b abhfi}c giq {oq| jc{dbycjh|$oagijvjcjh|q$ ohl ~onjq( Z{ |b |giq {bih| Ezlnj Gyo|| qjjcjl|b mj vj}y mb}jl ~i|g |gj |}oid ohl go}ldy dbb`jl o| |gj di|inoh|q(Qgj qjjcjl |b fihl gj} abc{z|j} qa}jjh cb}j ih|j}jq|ihn |goh|gj {jb{dj ih f}bh| bf gj}( Jvj}y|gihn agohnjl$ |gbzng$ oq qbbhoq qgj gjo}l |gj b{{bqihn o||b}hjy }jolihn |gj diq| bf jlzao|ibhodohl {}bfjqqibhod oagijvjcjh|q bm|oihjl my |gj cihb}i|y di|inoh|( Ezlnj Gyo|| }oiqjl gj} gjol ohl dbb` o| |gj cihb}i|y di|inoh| ~i|gqzag oh jw{}jqqibh bf qz}{}iqj ohl abh|jc{| bh gj} foaj( Oq |gjdiq| bf oagijvjcjh|q ~jh| bh ohl bh$ Ezlnj Gyo|| qjjcjl |bmjabcj cb}j qz}{}iqjl ohl ohn}ij}( Qgj oa|jl oq if o cihb}i|y
 
abzdl hjvj} ljqj}vj jlzao|ibhod ohl {}bfjqqibhod qzaajqq$ hbco||j} gb~ go}l |gj {j}qbh ~b}`jl fb} |gji} qzaajqq( F}bc |gjhbh$ Ezlnj Gyo|| ~oq odqb abhq|oh|dy ohn}y$ }zlj$ ohlzh{}bfjqqibhod$ |b~o}l |gj cihb}i|y(I| o{{jo}jl |go| b|gj} {jb{dj fjjd |go| ~oy ombz| EzlnjAo}jy Gyo||( \gj fbddb~ihn o}j abccjh|q my b|gj} bmqj}vj}q$F}bc5 g||{5""~~~(|gj}bmihn}bbc(abc"o}iubho"Ezlnj(oq{w2IL36;66 Ezlnj Ao}jy Gyo|| iq vj}y vihlia|ivj ~gb goq hb }jno}l |b |gjDo~/ Goq qbcj |jc{j} {}bmdjc/ I oc odqb }j{b}|ihn gj} |b |gjO}iubho Abcciqqibh bh Ezliaiod Abhlza| ohl gb{j |go| |giq |icjqgj ~idd nj| cb}j |gjh }j{}icohl oq qgj nb| }jajh|dy( I gb{j |go|fb} |gj mjhjfi| bf odd {o}jh|q |gj Abcciqqibh ~idd }jcbvj gj}{j}cohjh|dy(
B|gj}
Abccjh| !5 OU9;]o|ihn5?(;Abccjh|q5I qjj |gj b|gj} {jb{dj ~gb ~}i|j |gji} abccjh|q odd govj qicido}|gihnq |b qoy ombz| gb~ Ezlnj Gyo|| iq ihabc{j|jh| ohlvihlia|ivj$ ~i|g gj} ljaiqibhq }jqzd|ihn ih go}c |b |gj divjq bf agidl}jh ohl focidijq( I abzdl hjvj} govj iconihjl mjfb}jgohl|go| I ~bzdl govj hb agohaj bf o foi} |}iod ih Ezlnj Gyo||.qabz}|}bbc$ oq qgj njhj}o|jl cihz|j jh|}ijq ohl ezlncjh| f}bc|gj oz|gb}i|y bf gj} b~h ljdzqibhod vj}qibh bf do~q ohl{}bajlz}jq |go| gol hb|gihn ih abccbh ~i|g oa|zod }zdjq ohlq|o|z|jq( I oc o{{jodihn$ ohl fb} |gj qo`j bf b|gj} agidl}jh ohlnbbl {o}jh|q ~gb hoivjdy |}zq| |gj qyq|jc ~idd {}b|ja| |gjc$ I ocodqb }j{b}|ihn gj} jn}jnibzq abhlza| |b |gj abcciqqibh( I gb{j|gjy ~idd |o`j oa|ibh mjybhl oq`ihn gj} |b o{bdbniuj$ di`j |gjy lil|giq {oq| Co}ag$ ~gjh qgj ~oq fbzhl nzid|y bf dbqihn gj} |jc{j}$ohl |g}jo|jhihn ~gidj yjddihn o| o {o}jh| ih gj} abz}|(
A}icihod Ljfjhqj
 
Do~yj}
Abccjh| !5 OU71]o|ihn5Hb| ]o|jlAbccjh|q5Czd|i{dj abhaj}hq ih o focidy aoqj ~i|g |gj foa| |go| |gj ezlnj lilhb| |o`j |gj |icj |b }jol ohy bf |gj {o{j} ~b}` {}ib} |b |}iod( \giq~oq qz{{bqj |b mj o abh|ihbzq bh nbihn ihvjq|ino|ibh bhdy |bgovj |gj cb|gj} bf |gj mbyf}ijhl ~gb cbdjq|jl o agidl q{jo` gj}aoqj( \gj ezlnj bmvibzqdy ~oq mioq ohl fjd| qb}}y fb} |giq {o}jh|~gbc goq hb| qgb~h ohy abhaj}h fb} gj} jdljq| agidl ~gb ~oqcbdjq|jl my gj} mbyf}ijhl( \giq iq ezq| ohb|gj} }joqbh ~gy A[Qnj|q qzag o mol }o{ ih O}iubho( \gjy lb |gji} ebm bhdy |b govj o ezlnj qoy |gjy lil o -MOL- ebm {}b|ja|ihn agidl}jh(
Di|inoh|
Abccjh| !5 OU>:]o|ihn5?(;Abccjh|q5 \giq ezlnj goq hb }jno}lq |b gb~ qgj ihfdzjhajq divjq ~i|g oq|}b`j bf gj} {jh( Qgj |o`jq qiljq ohl ji|gj} nivjq ybzjvj}y|gihn b} iq vjhnjfzd ohl nivjq ybz hb|gihn( Qgj lbjq hb|{oy o||jh|ibh |b |gj do~ hb} }joqbhomdj liqazqqibh( Qgj {zhiqgjqybz if ybz lo}j agoddjhnj |b |}y |b jw{doih o {bqi|ibh qgj lbjq hb|on}jj ~i|g( I| iq o |}zj qgocj |go| qbcjbhj di`j gj} iq ih abh|}bdbf focidy aoqjq |go| offja| agidl}jh(
A}icihod LjfjhqjDo~yj}
Abccjh| !5 OU><]o|ihn5Hb| ]o|jlAbccjh|q5 \giq Ezlnj iq bz| bf abh|}bd( Goq hb }jq{ja| fb} |gj do~ bh |b{ bf i|qgj iq od~oyq ohn}y( Bf|jh yjddihn o| {jb{djq$ oaazqjl |gjc fb}dyihn ~i|g hb jviljhaj |b qz{{b}| i|( Hbh{}bfjqqibhod$ ohl qgbzdlnb |b |jc{j} cohonjcjh| mjfb}j oddb~jl |b ezlnj b|gj} {jb{dj(Nbihn |g}bzng gj} Abz}| iq di`j nocmdihn( Ji|gj} ybz ~idd nj|jvj}y|gihn ybz oq` fb}$ b} dbbqj jvj}y|gihn ohl qgj ~idd co`jqz}j ybz dbbqj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->