Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
287Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
promovare in Turism

promovare in Turism

Ratings: (0)|Views: 22,342|Likes:
Published by Anamaria

More info:

Published by: Anamaria on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2015

pdf

text

original

 
Promovarea – component
ă
a mix-ului de marketing în domeniul turismului
98
 
Capitolul 3Promovarea – component
ă
a mix-ului de marketing în domeniulturismului3.1. Rolul promov
ă
rii în desf 
ăş
urarea activit
ăţ
ii firmelor turistice
În Raportul anual publicat de
World Travel & Tourism Counsil 
 
(WTTC)
se previzioneaz
ă
 faptul c
ă
cererea turistic
ă
 
ş
i a c
ă
l
ă
toriilor va înregistra o cre
ş
tere anual
ă
de 4,5% în perioada 2005-2014, ajungând în 2014 la o valoare absolut
ă
de 9.557,5 mld. USD, fa
ţă
de 5.490,4 mld. USD în2004.În acest context, al
intensific
ă 
rii circula
 ţ 
iei turistice precum
 ş
i în condi
 ţ 
iile sporirii
 ş
idiversific
ă 
rii neîntrerupte a produsuilui turistic
, comunicarea cu publicul vizat atât intern cât
ş
iextern, devine tot mai important
ă
, iar acest fapt nu se poate realiza f 
ă
ă
un sistem modern
ş
i eficientde comunica
ţ
ie
ş
i informare. Practic, întreaga activitate a firmei de turism, este de neconceput f 
ă
ă
 o promovare corespunz
ă
toare, prin intermediul c
ă
reia sunt transmise consumatorilor, utilizatorilor dar 
ş
i publicului larg, informa
ţ
ii referitoare la caracteristicile produselor 
ş
i serviciilor oferite.
3.1.1. Considera
ţ
ii generale privind promovarea turistic
ă
 
ş
i obiectivele acesteia
Ac
ţ
iunile promo
ţ
ionale în domeniul turismului, ca de altfel în toate sectoarele economice,vizeaz
ă
atât
atragerea de noi clien
 ţ 
i cât 
 ş
i p
ă 
 strarea celor existen
 ţ 
i
deja, adresându-se, deci, prinmesajele sale, atât publicului larg în rândul c
ă
ruia se consider 
ă
a fi poten
ţ
ialii turi
ş
ti, cât
ş
i unei
ţ
inte precise. Tocmai datorit
ă
acestui caracter complex al activit
ăţ
ii de promovare turistic
ă
, îndesf 
ăş
urarea acesteia sunt antrenate for 
ţ
e de pe diferite niveluri, atât cel local, regional sau na
ţ
ional,cât
ş
i interna
ţ
ional.Astfel, pe lâng
ă
organismele teritoriale
ş
i na
ţ
ionale ale statului interesat în atragerea de noituri
ş
ti, de genul
Oficiului pentru Promovarea Turismului
, o contribu
ţ
ie important
ă
au
ş
i uneleorganisme interna
ţ
ionale, cum ar fi:
Commission Européenne
 
du Tourisme, Pacific Asia Tourism Association
etc., sus
ţ
inute de
Organiza
 ţ 
ia Mondial 
ă 
de Turism
(WTO), care are ca principalobiectiv chiar „...promovarea
ş
i dezvoltarea turismului în scopul progresului economic
ş
idezvolt
ă
rii
ţă
rilor membre...”.În mod concret, activitatea de promovare a produsului turistic este „
o form
ă 
specific
ă 
decomunicare, care const 
ă 
în transmiterea pe diferite c
ă 
i de mesaje
 ş
i informa
 ţ 
ii menite s
ă 
-iinformeze pe operatorii de turism
 ş
i pe turi
 ş
tii poten
 ţ 
iali asupra caracteristicilor produsului turistic
 ş
i asupra elementelor componente ale serviciilor turistice oferite..., s
ă 
le dezvolte o atitudine pozitiv
ă 
fa
 ţă 
de firmele prestatoare de servicii turistice...
.”
 
La noi în
ţ
ar
ă
, promovarea se realizeaz
ă
pe trei planuri, respectiv:
51
O. Snak , P. Baron , N. Neac
ş
u – op. cit., pg. 248
 
Promovarea – component
ă
a mix-ului de marketing în domeniul turismului
99
 
-
na
ţ
ional
, prin Ministerul Turismului (MT), în subordinea c
ă
ruia se afl
ă
 
ş
i Autoritatea Na
ţ
ional
ă
de Turism (ANT),- punerea în practic
ă
a strategiei de promovare la nivel
zonal
revine asocia
ţ
iilor de promovare teritoriale (a
ş
a-numitele birouri de informare
ş
i promovare turistic
ă
),- precum
ş
i la nivel
micro
, fiecare agent economic din industria ospitalit
ăţ
ii stabilindu-
ş
i înmod individual propria politic
ă
de promovare turistic
ă
.
I.
Strategia de promovare la nivel
na
ţ
ional
, elaborat
ă
 
ş
i aplicat
ă
, în principal de MTCT, areca obiectiv central promovarea produselor turistice române
ş
ti atât pe pia
ţ
a intern
ă
cât
ş
i extern
ă
 (prin Programul Na
ţ
ional de Marketing
ş
i Promovare, aprobat prin
HG nr. 303/02.03.2006publicat în MO 279/28.03.2006
), urm
ă
rind totodat
ă
,
ş
i o serie de obiective specifice, cum ar fi:a) desf 
ăş
urarea de activit
ăţ
i de comunicare integrat
ă
de marketing în scopul îmbun
ă
t
ăţ
iriiimaginii României din punct de vedere turistic pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i interna
ţ
ional
ă
; b) promovarea produselor turistice din România în scopul cre
ş
terii circula
ţ
iei turisticeinterne
ş
i interna
ţ
ionale;c) promovarea produselor turistice în func
ţ
ie de interesul specific fiec
ă
rei pie
ţ
e.De asemenea, prin acest program se finan
ţ
eaz
ă
în propor 
ţ
ie de 100% o serie de activit
ăţ
ispecifice promov
ă
rii, respectiv:
a) realizarea - crea
ţ
ie
ş
i execu
ţ
ie, achizi
ţ
ionarea
ş
i distribu
ţ
ia materialelor depromovare
ş
i informare turistic
ă
:
a) în domeniul tip
ă
riturilor:- tip
ă
rirea de bro
ş
uri, pliante, afi
ş
e, bannere, panouri, alte prospecte ce au ca scop promovareaturistic
ă
a României pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i interna
ţ
ional
ă
; b) în domeniul materialelor destinate promov
ă
rii
ş
i inform
ă
rii prin mijloace audiovizuale:- filme de promovare a ofertei turistice generale, pe zone
ş
i pe produse turistice;- CD-ROM-uri, DVD-uri, spoturi audio, video;- diapozitive, fotografii, postere;c) obiecte specifice de reclam
ă
/protocol.
b) ac
ţ
iunile de promovare turistic
ă
specifice pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i interna
ţ
ional
ă
:
a) particip
ă
ri la manifest
ă
ri interne
ş
i interna
ţ
ionale (târguri
ş
i expozi
ţ
ii); b) activit
ăţ
i specifice de rela
ţ
ii publice;c) organizarea de vizite de documentare pentru reprezentan
ţ
i mass-media, agen
ţ
i, tour-operatori
ş
ial
ţ
i creatori de opinie din str 
ă
in
ă
tate;d) organizarea de evenimente pentru promovarea ofertei turistice române
ş
ti;e) organizarea de ac
ţ
iuni itinerante de promovare (road-show-uri) în str 
ă
in
ă
tate;f) alte ac
ţ
iuni specifice de promovare.
c) campanii de publicitate în
ţ
ar
ă
 
ş
i str
ă
in
ă
tate:
a) publicitate în mass-media: presa scris
ă
ce se adreseaz
ă
publicului
ş
i speciali
ş
tilor, radio, TV paneuropene, na
ţ
ionale
ş
i locale;
 
Promovarea – component
ă
a mix-ului de marketing în domeniul turismului
100
 
 b) publicitate la târguri (catalogul manifest
ă
rii, panouri outdoor 
ş
i indoor, bannere, ecrane);c) mailing;d) publicitate exterioar 
ă
: panouri outdoor, promovare pe ecrane video, promovare pe mijloace detransport;e) alte campanii de publicitate specifice.
d) realizarea, între
ţ
inerea
ş
i modernizarea site-urilor Autorit
ăţ
ii Na
ţ
ionale pentruTurism
ş
i ale birourilor de promovare
ş
i informare turistic
ă
din str
ă
in
ă
tate.
Totodat
ă
, programul asigur 
ă
 
cofinan
ţ
area
 proiectelor de promovare a ofertei turisticeromâne
ş
ti în propor 
ţ
ie de maximum 50%, precum
ş
i tip
ă
rituri, site-uri, realizarea de CD-uri
ş
iDVD-uri, pagini, emisiuni sau filme de turism, materiale audiovideo, cataloage, ghiduri, albume,alte ac
ţ
iuni de promovare a ofertei turistice.În cadrul Misterului Turismului, mai exact în aparatul propriu al Autorit
ăţ
ii Na
ţ
ionale pentruTurism, activeaz
ă
 
Direc
ţ
ia General
ă
de Promovare
ş
i Rela
ţ
ii Interna
ţ
ionale
care are ca atribu
ţ
ii principale, printre altele,
organizarea
 ş
i realizearea activit 
ăţ 
ii de promovare turistic
ă 
a Românieiatât pe pia
 ţ 
a intern
ă 
 , cât 
 ş
i pe pie
 ţ 
ele externe,
prin activit
ăţ
i specifice birourilor de promovareturistic
ă
din
ţ
ar 
ă
 
ş
i din str 
ă
in
ă
tate, organizarea de târguri na
ţ
ionale de turism, asigur 
ă
participareaANT la manifest
ă
ri interna
ţ
ionale, urm
ă
re
ş
te aplicarea în domeniul turismului a prevederilor 
 Acordului de Aderare a României la Uniunea European
ă 
, ini
ţ
iaz
ă
 
ş
i coordoneaz
ă
campaniile de publicitate în mass-media din
ţ
ar 
ă
 
ş
i din str 
ă
in
ă
tate etc.În acest sens, se remarc
ă
aici cele dou
ă
ini
ţ
iative, la
nivel na
ţ
ional
, de sprijinire
ş
i promovare a turismului românesc, respectiv:-
Campania de Promovare a României pentru Români
, (pe pia
ţ
a intern
ă
), care se desf 
ăş
oar 
ă
 în perioada iulie – decembrie 2006, în presa scris
ă
, audio
ş
i audio-video. Aceasta este structurat
ă
pecinci tematici
ş
i anume:
 România – prezentare general 
ă 
 , Litoral, Delta Dun
ă 
rii, Turism cultural,Turism balnear.
Strategia de prezentare a fiec
ă
rei tematici are la baza un spot tv si unul radio, ambelesus
ţ
inute de ad-urile (reclamele) din presa scris
ă
. Crea
ţ
ia
ş
i difuzarea acestora sunt finan
ţ
ate din bugetul Autorit
ăţ
i Na
ţ
ionale pentru Turism (ANT)
ş
i se ridic
ă
la aproximativ 800.000 Euro.Sloganul întregii campanii este :
“O calatorie e o lec
 ţ 
ie de via
 ţă 
. Descoper 
ă 
Romania turistic
ă 
”.-Campania de sprijinire a turismului românesc
vizeaz
ă
atât pia
ţ
a intern
ă
cât
ş
i cea extern
ă
 
ş
i se refer 
ă
, în principal, la difuzarea materialelor promo
ţ
ionale
ş
i instruirea personalului pentrucre
ş
terea calit
ăţ
ii serviciilor. Cele doua programe, unul de marketing
ş
i promovare turistic
ă
 
ş
i altulde dezvoltare a produselor turistice, se finan
ţ
eaz
ă
din bugetul Ministerului Turismului cu 5milioane euro, din care, 60% pentru promovare si 40% pentru dezvoltare (mai ales pentru cre
ş
tereacalit
ăţ
ii serviciilor 
ş
i preg
ă
tirea personalului din turism).
 Programul de marketing 
 
ş
i promovare turistic
ă
urmare
ş
te promovarea produselor turisticedin România pe pia
ţ
a interna
ş
i pe principalele pie
ţ
e turistice din str 
ă
inatate, iar cel de
dezvoltare a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->