Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prawo konstytucyjne - 04.03

Prawo konstytucyjne - 04.03

Ratings: (0)|Views: 409|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
1
Data wykładu: 4 marca 2010Wykładowca: Mirosław Granat
Prawo konstytucyjne
Konflikt przepisów, które s
ą
zasadami. Takie konflikty rozwi
ą
zujemy (urz
ę
dnik, prawnik,s
ą
d) za pomoc
ą
mechanizmu proporcjonalno
ś
ci (inaczej zasady proporcjonalno
ś
ci mechanizm wa
enia). Zawarta w
Art. 31 Ust. 3 Konstytucji
wyra
a kolejn
ą
zasad
ę
.O niej nie mo
emy dzi
ś
mówi
ć
, bo rozbije si
ę
wykład.
 Art. 31.
1.
 
Wolno
 ść
człowieka podlega ochronie prawnej.2.
 
Ka
  
dy jest obowi
ą
 zany szanowa
ć
wolno
 ś
ci i prawa innych. Nikogo nie wolno zmusza
ć
 do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.3.
 
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno
 ś
ci i praw mog
ą
 by
ć
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s
ą
konieczne w demokratycznym pa
ń
stwie dla jego bezpiecze
ń
stwa lub porz
ą
dku publicznego, b
ą
 ź 
dla ochrony
 ś
rodowiska, zdrowia i moralno
 ś
ci publicznej, albo wolno
 ś
ci i praw innych osób.Ograniczenia te nie mog
ą
narusza
ć
istoty wolno
 ś
ci i praw.
Zasada suwerenno
ś
ci narodu. Klasyczne, tradycyjne rozumienie zasady suwerenno
ś
ci narodu.Druga płaszczyzna. Przepis głosi,
e naród jest suwerenny w Polsce.
a)
 
My
ś
lenie o suwerenno
ś
ci narodu zawdzi
ę
czamy J. J. Rousseau (1762
Umowaspołeczna
). Wypracował tak 
ą
konstrukcj
ę
intelektualn
ą
, wykoncypował wol
ę
 powszechn
ą
– byt idealny, co
ś
nierealny. To poj
ę
cie ma trzy wła
ś
ciwo
ś
ci:niezbywalna (nie podlega odst
ą
pieniu), niepodzielno
ść
, nieprzenoszalna.Wola powszechna u niego to wola narodu. Cechy woli powszechnej przenosina naród.
b)
 
Deklaracja praw – 1789, realizuj
ę
t
ą
my
ś
l Rousseau w
Art. 3
, mówi on
e wszelkawładza nale
y do narodu. Władza narodu przenika do ró
nych konstytucji,np. Polskiej z 3 maja, Francuskiej – wrzesie
ń
1791. Konstytucje na pierwszymmiejscu stawiaj
ą
wykonywanie władzy narodu przez przedstawicieli narodu.
c)
 
Zalet
ą
jest to,
e władz
ę
w pa
ń
stwie sprawujemy my, naród. Wszyscy jeste
ś
mysuwerenem, do nas nale
y władza. Wad
ą
jest to,
e nie wykonujemy tej władzybezpo
ś
rednio, ale po
ś
rednio przez przedstawicieli. Ta klasyczna koncepcjasuwerenno
ś
ci wykluczyła, zniosła kontrol
ę
zgodno
ś
ci ustaw z Konstytucj
ą
.Wyklucza s
ą
dow
ą
kontrol
ę
zgodno
ś
ci ustaw z Konstytucj
ą
, gdy
sakralizuje ustaw
ę
.Ustawa nie mo
e podlega
ć
kontentacji. We Francji najpó
ź
niej powstało s
ą
downictwokonstytucyjne (
1958 rok
) nasza
Konstytucja w Art. 4
wyra
a zasad
ę
suwerenno
ś
cinarodu,
Ust. 1 Art. 4
władza zwierzchnia w RP nale
y do narodu,
Ust. 2
naródsprawuje władz
ę
przez swoich przedstawicieli lub bezpo
ś
rednio.
 Art. 4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale
  
 y do Narodu.
 
2
2. Naród sprawuje władz
ę
przez swoich przedstawicieli lub bezpo
 ś
rednio.
Trzy regulacje ustawowe:
 
 
Ustawa z 2003 roku o referendum ogólnonarodowym;
 
Ustawa z wrze
ś
nia 2000 o referendum lokalnym;
 
Ustawa z czerwca 1999 roku o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.Zasada suwerenno
ś
ci narodu podlega zmianom w ramach integracji europejskiej. Za spraw
ą
 
Art.90 Konstytucji
, Polska na gruncie tego artykułu mo
e (fakultatywnie) przekaza
ć
 kompetencje organów władzy pa
ń
stwowej w niektórych sprawach.
 Art. 90
1.
 
 Rzeczpospolita Polska mo
  
e na podstawie umowy mi
ę
dzynarodowej przekaza
ć
 organizacji mi
ę
dzynarodowej lub organowi mi
ę
dzynarodowemu kompetencje organówwładzy pa
ń
stwowej w niektórych sprawach.2.
 
Ustawa, wyra
  
aj
ą
ca zgod 
ę
na ratyfikacj
ę
umowy mi
ę
dzynarodowej, o której mowaw ust. 1, jest uchwalana przez Sejm wi
ę
kszo
 ś
ci
ą
2/3 głosów w obecno
 ś
ci co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat wi
ę
kszo
 ś
ci
ą
2/3 głosów w obecno
 ś
cico najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.3.
 
Wyra
  
enie zgody na ratyfikacj
ę
takiej umowy mo
  
e by
ć
uchwalone w referendumogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.4.
 
Uchwał 
ę
w sprawie wyboru trybu wyra
  
enia zgody na ratyfikacj
ę
podejmuje Sejmbezwzgl
ę
dn
ą
wi
ę
kszo
 ś
ci
ą
głosów w obecno
 ś
ci co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
To przekazanie władzy z
Art. 90
odbywa si
ę
na mocy umowy mi
ę
dzynarodowej (zazwyczajtraktat) ta umowa podlega ratyfikacji, albo na mocy ustawy.We Francji istnieje rozró
nienie na suwerenno
ść
narodu i suwerenno
ść
pa
ń
stwa.Suwerenno
ść
narodu od czasu Rousseau nie zmieniła si
ę
(
Art. 4
) władza narodu jest constans,co innego suwerenno
ść
pa
ń
stwa. Jest ona wi
ę
ksza lub mniejsza. Mo
na j
ą
pomniejszy
ć
.W toku integracji europejskiej pa
ń
stwa pomniejszaj
ą
suwerenno
ść
narodu.Szkoła niemiecka to jest doktryna
Solange
(tj. dopóki). Ta doktryna jest wypracowana przez
Niemiecki S
ą
d Konstytucyjny
(
ZTK
). Solanigzacja – to kraje wschodnie (Polska, W
ę
gry,Czechy, Słowacja) powtórzenie tej doktryny w pa
ń
stwach Europy
Ś
rodkowej i Wschodniej.
Solange 1
 / 
Solange 2
– Niemcy uznaj
ą
prymat prawa europejskiego warunkowo, o ile prawoeuropejskie, dopóki to prawo uznaje/szanuje prawa podstawowe zawarte w niemieckiejustawie zasadniczej. Warunkowo
ść
prymatu Unii Europejskiej nad wol
ą
naroduniemieckiego.Kolejna szkoła, która obja
ś
nia,
e istnieje s
ą
dowa kontrola integracji europejskiej.We Francji, Niemczech, Polsce Trybunały wyró
niaj
ą
rdze
ń
 /istot
ę
albo j
ą
dro przepisówKonstytucji, które nigdy nie mog
ą
by
ć
przekazane w ramach tego mechanizmu członkostwa,mechanizmu akcesji. We Francji i w Niemczech mówimy,
e cz
ęść
przepisów Konstytucji,wyst
ę
puje taka nazwa przepisy suprakonstytucyjne (nadkonstytucyjne). One tworz
ą
rdze
ń
 Konstytucji i nigdy nie mog
ą
by
ć
przekazane w toku integracji europejskiej. W ostatnichlatach mówimy,
e Konstytucje maj
ą
przepisy, które wyra
aj
ą
to
samo
ść
danej Konstytucji.W Polsce wyrok z
11 maja 2005 roku K18/04
. Ten wyrok to nasz rdze
ń
, wyznacza przepisy,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->