Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
اللاوساطة المالية

اللاوساطة المالية

Ratings: (0)|Views: 2,948|Likes:
Published by bilkol

More info:

Published by: bilkol on Mar 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2010

pdf

text

original

 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 – 
ﺎﻫﺮﻃﺎﳐﻭ
 
ﺎﻬﻨﻳﻮﻜﺗ
 -
ﺹ
.
ﺹ
.
37
-
48
 
37
 -  
ﻝﺎﻤﻛ
 
ﻰﺳﻮﻣ
 
ﻦﺑ
-
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ
 
ﺔﻌﻣﺎﺟ
 
ﺪﻴﻬﲤ
:
ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ
 
ﻑﺪﳍﺍ
 
ﻥﺇﻮﻫ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ
 
ﺔﻴﻠﻤﻋ
 
ﻞﻛ
 
ﺀﺍﺭﻭ
 
ﻦﻣ
 
ﻖﻴﻘﲢ
"
ﻟﺍﻌ ﺪﺋﺎ 
"
ﻂﻄﳋﺍ
 
ﻢﻴﻤﺼﺗ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻑﺪﳍﺍ
 
ﺍﺬﻫ
 
ﺀﻮﺿ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻭ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ
 
ﺪﻳﺪﲢ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﺎﳍﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍﺘﺧﺍ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﺎﻬﺳﺎﺳﺃ ﺍﺬﻫ
 
ﻊﻀﳜ
 
ﻞﺑﺎﻘﳌﺎﺑ
 
ﻭ
 
،ﺐﺳﺎﻨﳌﺍ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺭﺎﻴ 
 
ﺮﺼﻨﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻉﻭﺮﺸﻣ
 
ﻱﺃ 
 
ﻮﻠﳜ
 
ﻼﻓ
 
،ﺓﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﺮﺼﻨﻌﻟ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻪﻴﻓ
 
ﻞﺋﺎﺳ
 
ﺪﻘﻧ
 
ﻞﻜﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻝﺍﻮﻣﻷﺎﺑ
 
ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ
 
ﻥﺃ 
 
ﱴﺣ
 
،ﺓﺮﻃﺎﺨﳌﺍﺪﺟﻮﻳ
 
ﻻ
 
ﺚﻴﺣ
 
،ﺓﺮﻃﺎﳐﻱﺃ 
 
ﺕﻼﻤﻌﻠﻟ
 
ﺔﻴﺋﺍﺮﺸﻟﺍ
 
ﺓﻮﻘﻟﺍ
 
ﻥﺄﺑ
 
ﻥﺎﻤﺿ
 
ﺔﺘﺑﺎﺛ
.
ﻷﺍ
 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺽﺮﺘﻌﺗ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﻱﺩﺎﻔﺘﻟﻭﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭ،ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺎﺑ
 
ﻰﻤﺴﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﱃﺇ
 
ﺀﻮﺠﻠﻟﺍ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻥﺃ 
 
ﲏﻌﻳ
 
ﺍﺬﻫ
 
ﻭ
 
ﺎ ﺎﻳﻮﺘﳏ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ
 
ﺔﻈﻔﳏ
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
.
ﻓﺔﻈﻔﶈﺎﺑ
 
ﺪﺼﻘﻧ
 
ﺍﺫﺎﻤ 
 
؟
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭﲔﺑ
 
ﺔﻗﺮﻔﺘﻟﺍ
 
ﺎﻬﺳﺎﺳﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ
 
ﻲﻫ
 
ﺎﻣ
 
؟ﻯﺮﺧﺃﻭ
 
ﺔﻈﻔﳏ
. 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
:
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﻪﻜﻠﳝ 
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻫ
 
ﻭ
 
ﺔﻴﻤﻨﺗ
 
ﻮﻫ
 
ﺎﳍ
 
ﻪﻛﻼﺘﻣﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻑﺪﳍﺍ
 
ﻥﻮﻜﻳ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ
 
ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ
 
،ﺓﻭﺮﺜﻠﻟ
 
ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ
 
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻈﻓﺎﶈﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﺎﳍ
 
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ
 
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍﻣ
 
ﺓﺍﺩﺃ 
 
ﻲﻫ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺎﻓﺮ ﻭ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﺔﺒﻛﺮﺜﻛﺃ 
 
ﻭﺃ 
 
ﲔﻴﻠﺻﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﺐﻛﺮﺘﺗ
 
ﺎ ﻷ
 
ﻚﻟﺫ
1
ﻭ
 
،ﲔﺑ
 
ﺔﻗﺮﻔﺘﻟﺍ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻴﻋﻮﻧ
 
ﺐﺒﺴﺑ
 
ﻯﺮﺧﺃ 
 
ﻭ
 
ﺔﻈﻔﳏﺎﻬﻳﻮﺘﲢ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺕﺍﺭﺎﻤ 
.
ﻭﺃ 
" 
ﻭ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
 
ﺔﻠﺜﻤﺘﳌﺍ
 
ﺔﻟﻮﻘﻨﳌﺍ
 
ﻢﻴﻘﻟﺍ
 
ﻉﻮﻤﳎ
 
ﻦﻋ
 
ﺓﺭﺎﺒﻋ
 
ﺎ ﺃ 
 
ﺎﻬﻜﻟﺎﻣ
 
ﺓﺯﻮﲝ
 
ﻥﻮﻜﺗ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
)
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
." ...(
2
 
ﻮﻫ
 
ﻭ
 
ﺔﻗﺩ
 
ﺮﺜﻛﺃ 
 
ﺮﺧﺃ 
 
ﺎﻔﻳﺮﻌﺗ
 
ﺡﺮﺘﻘﺗ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﺎﻤﻛ
"
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻥﺃ 
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻦﻋ
 
ﺓﺭﺎﺒﻋ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ،ﺔﻠﻴﻜﺸﺘﻟﺍﻦﻣ
 
ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ
 
ﺔﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﻋﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ 
 
ﺓﺪ 
)
ﺕﺍﺪﻨﺳ
 
ﻭ
 
ﻢﻬﺳﺃ 
(
ﺔﻔﻠﺘﳐ،ﻉﻮﻨﻟﺍﺦﻳﺭﺍﻮﺗﻭ
 
،ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍﻰﻠﻋ
 
ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ
 
ﺎ ﺭﺍﺩﺈﺑ
 
ﻡﻮﻘﻳﻭ
 
،ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﺎ
 
ﻆﻔﺘﳛ
 
ﲔﺴﻴﺋﺭ
 
ﲔﻓﺪﻫ
:
3
 -
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻦﻋ
 
ﺐﺗﺮﺘﳌﺍ
 
ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ
. -
ﺔﻟﺎﺣ
 
 
ﺓﺰﻫﺎﺟ
 
ﺔﻟﻮﻴﺳ
 
ﱃﺇ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻞﻳﻮﲢ
 
ﺔﻴﻧﺎﻜﻣﺇﻚﻟﺬﻟ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﺝﺎﺠﺘﺣﺍ
.
 
ﶈﺍ
 
ﺯﺎﺘﲤ،ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﳍﻮﺻﺃ 
 
ﻑﻼﺘﺧﺎﺑ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻈﻔ ﺓﺩﻮﳉﺍ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻒﻠﺘﲣ
 
ﺎﻤﻛ
4
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻤﻓ
 
،
 
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ
 
ﺔﻤﻴﻗ
 
ﺎﳍ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﻲﻫ
 
ﻭ
 
ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ
 
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻱﻮﺘﲢ
 
ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ
 
ﻭ
 
ﺔﻀﻔﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﺐﻫﺬﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ،ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻭ
 
،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
 
ﻭﺔﻨﻳﺰﳋﺍ
 
ﺕﺍﺪﻨﺳ
 . 
ﺔﻋﻮﻤﺠﲟ
 
ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ
 
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﺯﺎﺘﲤ
 
ﺎﻤﻛﺎﻬﻨﻣ
 
ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ
 
ﻦﻣ
5
: -
ﻭ
 
ﺓﱪﳋ
 
ﻦﻣ
 
ﻉﻮﻧ
 
ﱃﺇ
 
ﺝﺎﺘﲢ
 
ﺎ ﺈﻓ
 
ﻚﻟﺬﻟ
 
ﺎﻬﺴﻧﺎﲡ
 
ﻡﺪﻋﺎ ﻻﺎﳎ
 
ﻦﻣ
 
ﻝﺎﳎ
 
ﻞﻛ
 
 
ﺺﺼﺨﺘﻟﺍ
. -
ﻝﻼﺧ
 
ﺪﻘﻧ
 
ﱃﺇ
 
ﺎﻬﻠﻳﻮﲢ
 
ﺔﺑﻮﻌﺼﻟ
 
ﻚﻟﺫ
 
ﻭ
 
ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ
 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻣﺓﺭﺎﺴﺧ
 
ﻥﻭﺪﺑ
 
ﻭ
 
ﺓﺩﺪﳏ
 
ﺔﻴﻨﻣﺯ
 
ﺓﺮﺘﻓ
.-
ﻔﺗﺭﺍﻭ
 
ﻞﻘﻨﻟﺍ
 
ﺕﺎﻘﻔﻨﻛ
 
ﺎ ﺎﻘﻔﻧ
 
ﻉﺎ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ
..
ﱁﺍ
.
 
ﺜﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻕﻮﻘﳊﺍ
 
ﺎ
 
ﺪﺼﻘﻴﻓ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺎﻣﺃ ﺮ ﺐﺗﺮﺘﻳ
 
ﻭ
 
ﺓﻭ
 
ﻭ
 
،ﻲﻘﻴﻘﺣ
 
ﻞﺻﺄﺑ
 
ﺔﺒﻟﺎﻄﳌﺍ
 
ﺎﻬﺒﺣﺎﺼﻟ
 
ﻝﻮﳜ
 
ﱄﺎﻣ
 
ﻖﺣ
 
ﺎ ﺯﺎﻴﺣ
 
 
ﻦﻣ
 
ﻭ
 
،ﱐﻮﻧﺎﻗ
 
ﺪﻨﺘﺴﻣ
 
ﻭﺃ 
 
ﻚﺼﺑ
 
ﻖﻓﺮﻣ
 
ﻖﳊﺍ
 
ﺍﺬﻫ
 
ﻥﻮﻜﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﺓﺩﺎﻋﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
 
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻠﺜﻣﺃ 
 
ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎ ﻝﺎﳌﺍ
 
ﺱﺃﺭ
 
ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ
 
ﺪﻘﻨﻟﺍ
 
ﻕﺍﻮﺳﺃ 
. 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ
 
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻱﻮﺘﲢ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﻤﻴﻓ
 
ﺓﺩﻮﳉﺍ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻣﺃ ،ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ
 
ﺎﻬﻨﻜﻟ
 
ﻭ
 
ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ
 
ﻯﺮﺧﺃﻭﺓﲑﺜﻛﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ
 .
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻏﺮﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻭﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍﻭ
 
ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﳌﺍ
 
ﻞﻛ
 
ﻞﻤﺸﺗ
 
ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ
 
ﺎﻬﻣﻮﻬﻔﲟﺔﻳ
 
ﺚﻴﲝ
 
ﺎﺼﺼﲣ
 
ﺮﺜﻛﺃ 
 
ﻥﻮﻜﺗ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﻖﻴﻀﻟﺍ
 
ﺎﻬﻣﻮﻬﻔﲟ
 
ﺎ ﺃ 
 
ﻻﺇ
 
ﻱﺩﺎﻔﺗ
 
ﱃﺇ
 
ﻑﺪ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻂﻘﻓ
 
ﻞﻤﺸﺗ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺎﳍ
 
ﺽﺮﻌﺘﻳ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻝﻮﺒﻘﻣ
 
ﺪﺣ
 
ﻥﺎﻤﺿ
 
ﻊﻣ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﺃﺪﺒﻣ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺪﻤﺘﻌﻳ
 
ﻱﺬﻟﺍ
 
ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍﻹﺎﺑ
 
ﻝﺎﳌﺍ
 
ﺱﺃﺭ
 
ﻦﻣ
 
ﺩﺮﻄﻀﻣ
 
ﻮﳕﻭ
 
ﻞﺧﺪﻟﺍﱪﻛﺃ 
 
ﻖﻴﻘﲢ
 
ﱃﺇ
 
ﺔﻓﺎﺿ
 
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
 
ﺓﺩﺎﻳﺯ
 
ﻱﺃ 
 
ﺢﺟﺎﻨﻟﺍ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺍﺰﻴﳑ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻜﳑ
 
ﺭﺪﻗﻝﺎﳌﺍ
 
ﺱﺃﺮﻟ
 
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ
. 
ﻲﻫﻭ
 
ﺔﻣﺎﻫ
 
ﺔﺤﻴﺼﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻡﻮﻘﻳ
 
ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ
 
ﺃﺪﺒﻤﻓ
 
 
ﺾﻴﺒﻟﺍ
 
ﻊﻀﺗ
 
ﻻﺓﺪﺣﺍﻭ
 
ﺔﻠﺳ
.
ﺓﺭﺍﺩﺇ
 
ﻑﺪ
 
ﺚﻴﺣﺔﻈﻔﶈﺍﲔﺑ
 
ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ
 
ﻖﻴﻘﲢ
 
ﱃﺇ
 
 
ﻞﺜﻤﺘﻳ
 
ﺔﻈﻔﺤﻤﻠﻟ
 
ﻲﻠﻜﻟﺍ
 
ﺮﻄﳋﺍ
 
ﻥﺇ
 
،ﺪﺋﺎﻌﻟﺍﻭ
 
ﺮﻄﳋﺍ
:
6
 -
ﻢﻈﺘﻨﳌﺍ
 
ﲑﻏ
 
ﺮﻄﳋﺍ
:
ﺎﻬﻨﻴﻌﺑ
 
ﺔﻈﻔﺤﲟ
 
ﺹﺎﳋﺍ
 
ﻮﻫ
 
ﻭ
 . -
ﻢﻈﺘﻨﳌﺍ
 
ﺮﻄﳋﺍ
:
ﻕﻮﺴﻟﺍ
 
ﺮﻄﲞ
 
ﺹﺎﳋﺍ
 
ﻮﻫ
 . 
ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ
 
ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﻝﻭﻷﺍ
 
ﺮﻄﳋﺍ
 
ﺾﻴﻔﲣ
 
ﻦﻜﳝﻭ
 
ﺔﻈﻔﺤﻤﻠﻟ
)
ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
 
ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﻒﻠﺘﳐ
 
ﺩﺪﻋ
 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻱﺃ ﻟﺍﲏﻃﻮ 
(
ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﻪﻀﻴﻔﲣ
 
ﻦﻜﻤﻴﻓ
 
ﱐﺎﺜﻟﺍ
 
ﺮﻄﳋﺍ
 
ﺎﻣﺃ 
 
،
 
ﱄﻭﺪﻟﺍ
)
ﻻﺍ
 
ﻱﺃ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ
 
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ
 
ﺕﺎﺻﺭﻮﺒﻟﺍ
 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳ
.(
ﻢﺴﻘﻨﺗﲔﻴﺴﻴﺋﺭ
 
ﲔﻋﻮﻧ
 
ﱃﺇ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
:
7
 
 
ﺔﻠﳎﺚﺣﺎﺒﻟﺍ
-
ﺩﺪﻋ
03
/
2004
 _______________________________________________  _____________________________________________________________________  
38
 
ﺔﺻﺎﳋﺍ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 – 
ﺀﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﺀﺎﻨﺑ
 
ﺎﻬﻠﻴﻜﺸﺗ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻲﻫﺍﺐﺴﺣ
 
ﻭ
 
ﺀﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﺐﻠﻃ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﻳﺪﳌ 
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﺍﺬﻫ
 
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﺩﺪﳛ
 
ﺚﻴﺣ
 
،ﻢ ﺎﺒﻏﺭﺃ 
 
ﺐﻏﺮﻳ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍﺐﺴﻧﻭ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﺎﻬﻨﻤﻀﺘﺗ
 
ﻥ
 
ﺍﺭﻭﺩ
 
ﺮﻳﺪﳌﺍ
 
ﺭﻭﺩ
 
ﻥﻮﻜﻳ
 
ﺚﻴﲝ
 
،ﺎ ﺭﺍﺩﺇ
 
ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ
 
ﻭ
 
،ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ
 
ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ
 
ﺬﻔﻨﻳ
 
،ﺎﻳﺬﻴﻔﻨﺗـ 
 
ﻞﻴﻤﻌﻟﺍﻖﻓﻭ
 
ﻞﻤﻌﻳ
 
ﻭ
 
ـ 
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﺎﻀﻳﺃ 
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﺍﺬﻫ
 
 
ﻞﻴﻤﻌﻟﺍ
 
ﻙﺮﺘﻳ
 
ﺪﻗ
 
ﻭ
 
،ﻪﺗﺎﻬﻴﺟﻮﺗ
 
ﻭ
 
ﻕﻮﺴﻟﺍ
 
ﻑﻭﺮﻇ
 
ﻪﻴﻀﺘﻘﺗ
 
ﺎﻣ
 
ﻖﻓﻭ
 
ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ
 
ﺔﻳﺮﺣ
 
ﻪﺘﻈﻔﳏ
 
ﺮﻳﺪﳌ 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣﻥﺃ 
 
ﺐﳚ
 
ﻩﺭﻭﺪﺑ
 
ﻱﺬﻟﺍ
 
ﻭ
 
،ﻪﻴﻓ
 
ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﳌﺍ
 
ﻭ
 
ﻭ
 
ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﻥﺎﻣﻷﺍ
 
ﲔﺑ
 
ﺔﻧﺯﺍﻮﳌﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺓﺭﺩﺎﻗ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻞﻌﳚ
 
ﺎﻬﺿﺍﺮﻏﺄﺑ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻲﻔﺗ
 
ﱴﺣ
 
ﺔﻴﲝﺮﻟﺍ
8
. 
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 – 
ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﺕﺍﻭﺩﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻔﻠﺳ
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ
 
ﺔﻣﺎﻋ
 
ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﻲﻫ
 
ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ
 
ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ
 
ﻞﻜﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
،ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍﻥﻮﻜﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﻭ
 
ﺏﺎﺘﺘﻛﻼﻟ
 
ﺔﺣﻭﺮﻄﻣ
 
ﻢﻬﺳﺃ 
 
ﺕﺍﺫ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ
 
ﺕﺎﻛﺮﺷ
 
ﻞﻜﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
،ﻝﺎﳌﺍ
 
ﺱﺃﺭ
 
 
ﺎﳘﺎﺴﻣ
 
ﱪﺘﻌﻳ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﻥﺈﻓ
 
ﺔﻟﺎﳊﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
 
ﻭ
 
،ﻡﺎﻌﻟﺍ
 
ﻪﻟ
 
ﻩﺮﻓﻮﺗ
 
ﻱﺬﻟﺍ
 
ﺭﺪﻘﻟﺎﺑ
 
ﻻﺇ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﺓﺭﺍﺩﺇ
 
 
ﺭﻭﺩ
 
ﻪﻟ
 
ﻥﻮﻜﻳ
 
ﻻ
 
ﻭ
 
ﻻ
 
ﺪﻗ
 
ﻭﺃ 
 
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ
 
ﺲﻠﳎ
 
 
ﻮﻀﻋ
 
ﻥﻮﻜﻳ
 
ﺪﻗ
 
ـ 
 
ﻢﻬﺳﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺘﻴﻜﻠﻣﻥﻮﻜﻳ
. 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻢﺴﻘﺗ
 
ﻭﱃﺇ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺀﺎﻨﺑ
:
9
 -
ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 . -
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 . 
ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ
 
ﻆﻓﺎﳏ
:
،ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
 
،ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﻭ
 
ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ
 
ﺩﺎﻨﺳﺇ
 
ﻭ
 
ﻉﺍﺪﻳﻹﺍ
 
ﺕﺍﺩﺎﻬﺷﺔﻨﻴﻤﺜﻟﺍ
 
ﻥﺩﺎﻌﳌﺍﻭ
. -
ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﻆﻓﺎﶈ
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
:
ﻢﻬﺳﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻤﺸﺗ
 
ﻲﻬﻓﻋﻑﻼﺘﺧﺈﺑ
 
ﺎﻬﻨﻴﺑ
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﻒﻠﺘﲣ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻦﻜﻟ
 
ﻂﻘﻓ
 
ﺔﻳﺩﺎ 
 
ﺔﻴﻟﺎﻋ
 
ﺔﺟﺭﺪﺑ
 
ﻢﺴﺘﺗ
 
ﺕﺎﻛﺮﺷ
 
ﺎﻫﺭﺪﺼﺗ
 
ﻢﻬﺳﺃ 
 
ﻙﺎﻨﻬﻓ
 
،ﺎ ﺎﲰ
 
 
ﺔﻠﻣﺎﻋ
 
ﺕﺂﺸﻨﻣ
 
ﺎﻫﺭﺪﺼﺗ
 
ﻢﻬﺳﺃ 
 
ﻯﺮﺧﺃﻭ
 
،ﻮﻤﻨﻟﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﻓﺍﺮﻐﺟ
 
ﺔﻘﻄﻨﻣ
 
 
ﺔﻠﻣﺎﻋ
 
ﺕﺂﺸﻨﻣ
 
ﺎﲟﺭ
 
ﻭ
 
ﻞﺑ
 
،ﺔﻨﻴﻌﻣ
 
ﺔﻋﺎﻨﺻ
 
ﺍﺬﻜﻫ
 
ﻭ
 
ﺔﻨﻴﻌﻣ
...
ﻥﺃ 
 
ﻲﻐﺒﻨﻳ
 
ﻱﺬﻟﺍ
 
ﻝﻭﻷﺍ
 
ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ
 
ﻥﺈﻓ
 
ﺍﺬﻟﺘﺴﳌﺍ
 
ﻩﺬﺨﺘﻳ
 
ﺐﻏﺮﻳ
 
ﻥﺎﻛ
 
ﺍﺫﺇ
 
ﺎﻣ
 
ﻮﻫ
 
ﺮﻤﺜ ﺍﻪﻟﺍﻮﻣﺃ 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳ
 
؟
 
ﻻ
 
ﻡﺃ 
 
ﺔﻳﺩﺎﻋ
 
ﻢﻬﺳﺃ 
 
...
،ﻢﻌﻨﺑ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﺍﺫﺇ
 
ﻭ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﺔﻴﻋﻮﻧ
 
ﺭﺎﻴﺘﺧﺇ
 
ﻮﻫ
 
ﱄﺎﺘﻟﺍ
 
ﻩﺭﺍﺮﻗ
 
ﺢﺒﺼﻳ
 
ﺬﺌﻨﻴﺣﺎﻬﻠﻀﻔﻳ
.
10
 
-
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺎﺑ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﺎﻣﺃ 
:
ﻥﻮﻜﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﺕﺍﺪﻨﺳ
 
ﻦﻣ
 
ﻥﻮﻜﺘﺗ
 
ﻲﻬﻓﳊﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺓﺭﺩﺎﺻ
 
ﻭﺃ 
 
ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ
 
ﺕﺂﺸﻨﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺓﺭﺩﺎﺻﺔﻣﻮﻜ ﲎﺴﺘﻳ
 
ﻞﻜﺸﺑﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﲔﻌﻣ
 
ﻉﺎﻄﻗ
 
ﺔﻣﺪﺧ
 
ﻪﻌﻣ
 .
ﺪﻗ
 
ﻭﺓﺩﻮﳉﺍ
 
ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ
 
ﺕﺍﺪﻨﺳ
 
ﻥﻮﻜﺗ
.
11
 
-
ﻯﺮﺧﺃ 
 
ﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ 
 
ﻭ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻧﺯﺍﻮﺘﻣ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﻙﺎﻨﻫ
 
ﻭﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺖﺑﺎﺛ
 
ﻞﺧﺩ
 
ﺕﺍﺫ
.
12
 
-
ﻕﻮﻘﺣ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﻲﻬﻓ
 
ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﳌﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺎﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻳ
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﻭﺔﺻﺎﳋﺍ
 
ﺐﺤﺴﻟﺍ
:
ﻲﻄﻌﺗ
 
ﺔﻳﺪﻘﻧ
 
ﺔﻴﺑﺎﺴﺣ
 
ﺕﺍﺪﺣﻭ
 
ﻲﻫ
 
ﻭ
 
 
ﻖﳊﺍ
 
ﺎﻬﻠﻣﺎﺣﺔﻠﺑﺎﻗ
 
ﺕﻼﻤﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ
 
ﻝﻮﺼﳊﺍ
 
ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺇ
 
 
ﲔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ
 
ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ
 
ﻝﻭﺪﻟﺍ
 
ﻝﺍﻮﻣﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ
 
ﺪﻘﻨﻟﺍ
 
ﻕﻭﺪﻨﺻ
 
ﻯﺪﻟ
 
ﺔﺻﺎﳋﺍ
 
ﺐﺤﺴﻟﺍ
 
ﻕﻮﻘﺣ
 
ﺕﺍﺪﺣﻭﱄﻭﺪﻟﺍ
.
ﺔﺻﺎﳋﺍ
 
ﺐﺤﺴﻟﺍ
 
ﻕﻮﻘﺣ
 
ﺕﺍﺪﺣﻭ
 
ﺭﻮﻬﻇ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻭ
 
ﻡﺎﻋ
1970
ﻝﺩﺎﻌﻳ
 
ﺍﺮﻌﺳ
 
ﺖﻴﻄﻋﺃ 
 
0,888671
ﺐﻫﺫ
 
ﻍ
 
ﰲﺎﺻ
.
ﺐﺤﺴﻟﺍ
 
ﻕﻮﻘﺣ
 
ﺕﺍﺪﺣﻭ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻏﺮﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻭ
 
ﺔﺻﺎﳋﺍﻙﻮﻨﺒﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﻝﻭﺪﻟﺍ
 
ﺕﻻﺎﻤﻌﺘﺳﻹ
 
ﻞﺻﻷﺍ
 
 
ﺕﺪﺟﻭ
 
ﺪﻗﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ
.
ﻝﻮﺒﻘﺑ
 
ﻰﻈﲢ
 
ﺖﺤﺒﺻﺃ 
 
ﻭ
 
ﺎﳍﺎﻤﻌﺘﺳﺇ
 
ﺮﺸﺘﻧﺇ
 
ﻪﻧﺃ 
 
ﻻﺇ
 
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ
 
ﻕﺎﻄﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﳍﺎﻤﻌﺘﺳﺇ
 
ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺑ
 
ﺢﺒﺻﺃ 
 
ﻭ
 
ﻊﺳﺍﻭ
 
ﺕﺍﺩﺎﻬﺷ
 
ﺭﺍﺪﺻﺇ
 
ﻭ
 
ﻊﺋﺍﺩﻭ
 
ﻝﻮﺒﻗ
 
ﻭ
 
ﻉﺍﺪﻳﺇ
 
ﻝﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﺹﺎﳋﺍ
 
ﻕﻮﻘﺣ
 
ﺕﺍﺪﺣﻮﺑ
 
ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ
 
ﺩﺪﲢ
 
ﺽﻭﺮﻗ
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ﻭ
 
ﻉﺍﺪﻳﺇﺔﺻﺎﳋﺍ
 
ﺐﺤﺴﻟﺍ
.
13
 
-
ﳌﺍ
 
ﺎﻣﺃ ﺔﻨﻴﻤﺜﻟﺍ
 
ﻥﺩﺎﻌ 
:
ﻭ
 
ﺐﻫﺬﻟﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﺳﺎﺳﺃ 
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﻲﻬﻓﺔﻀﻔﻟﺍ
.
ﺍﺪﺟ
 
ﱘﺪﻗ
 
ﺐﻫﺬﻟﺍ
 
ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺇ
 
ﻥﺃ 
 
ﻑﻭﺮﻌﳌﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻭ،ﻭ
 
ﻡﺪﺨﺘﺳﺇﻛﺕﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﺎﻴﳚﺭﺪﺗ
 
ﺖﻠﺣ
 
ﻚﻟﺫ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻭ
 
ﺔﻠﻤﻌ ﻡﺎﻋ
 
 
ﻭ
 
،ﺔﻴﺒﻫﺬﻟﺍ
 
ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ
 
ﻞﳏ
 
ﺔﻴﻗﺭﻮﻟﺍ
1971
ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
 
ﻰﻬﺘﻧﺇ،ﺐﻫﺬﻟﺎﺑ
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﻁﺎﺒﺗﺭﺇﺲﻴﺋﺮﻟﺍ
 
ﻥﻼﻋﺇ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺔﺻﺎﺧ
 
ﺕﻭﺃ 
 
 
ﻥﻮﺴﻜﻴﻧ
 
ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ
71
ﻦﻋ
 
ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ 
 
ﻲﻠﲣ
 
ﻰﻠﻋ
 
،ﺐﻫﺬﻟﺍ
 
ﺓﺪﻋﺎﻗ
 
ﻡﺎﻈﻧﻕﺍﻮﺳﺃ 
 
ﻡﺪﻗﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﻥﺪﻨﻟ
 
ﻕﻮﺳ
 
ﱪﺘﻌﻳ
 
ﻭ
 
ﻫ
 
ﻭ
 
ﺍﺮﺴﻳﻮﺳ
 
 
ﻯﺮﺧﺃ 
 
ﻕﺍﻮﺳﺃ 
 
ﻙﺎﻨﻫ
 
ﻭ
 
ﺐﻫﺬﻟﺍﻮ ﻧﻎ ﻧﻮﻛ
 
ﻎ ،
 
ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ
 
ﺐﻫﺬﻟﺎﺑ
 
ﲔﻈﻔﺘﺤﻤﻠﻟ
 
ﺓﺩﺎﻋ
 
ﺪﺟﻮﺗ
 
ﻭ
 
،ﻙﺭﻮﻳﻮﻴﻧ
 
ﻭ
 
ﺍﺮﻈﻧ
 
ﻭ
 
ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻝﻮﺼﳊﺍ
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ
 
ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ
 
 
ﻪﺿﺍﺮﻗﻹﺳﺃ 
 
ﻥﺈﻓ
 
،ﺐﻫﺬﻟﺍ
 
ﻕﺍﻮﺳﺃ 
 
 
ﺓﺪﻳﺪﺸﻟﺍ
 
ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ
 
ﺭﺎﻌ 
 
ﺔﻴﻧﺪﺘﻣ
 
ﻥﻮﻜﺗ
 
ﻩﺬﻫ
0,5%
-
0,75%
ﺎﻳﻮﻨﺳ
 .
14
 
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﻆﻓﺎﳏ
: -
ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
:
ﻭﺃ 
 
ﻊﺋﺍﺩﻭ
 
ﻦﻣ
 
ﺞﻳﺰﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺓﺩﺎﻌﻟﺍ
 
 
ﻥﻮﻜﺘﺗ
 
ﺔﺋﺎﲟ
 
ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ
 
ﺭﺪﻘﺗ
 
ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ
 
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺎﺑ
 
ﻉﺍﺪﻳﺇ
 
ﺕﺍﺩﺎﻬﺷﻕﻮﻓ
 
ﺎﻤﻓ
 
ﺭﻻﻭﺩ
 
ﻒﻟﺃ 
. 
ﺔﺒﻛﺮﳌﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
:
ﺟﻷﺍ
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺞﻳﺰﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻥﻮﻜﺘﺗﺓﺮﻤﺜﺘﺴﻣ
 
ﺔﻴﺒﻨ 
 
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺎﺑ
 
ﺓﺭﺮﳏ
 
ﺔﻔﻠﺘﳐ
 
ﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ 
 
ﻭ
 
ﺔﻳﺪﻘﻧ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ 
 
 
ﺕﻼﻤﻌﻟﺎﺑ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻭ
 
،ﺮﺜﻛﺄﻓ
 
ﺭﻻﻭﺩ
 
ﻥﻮﻴﻠﲟ
 
ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ
 
ﺭﺪﻘﺗ
 
ﻭ
 
ﺔﻔﻠﺘﳐ
 
ﺔﻴﺴﻴﺋﺭ
 
ﺭﻭﺎﳏ
 
ﺕﺍﺫ
 
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍﺎﻬﻨﻣ
: 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 – 
ﺎﻫﺮﻃﺎﳐﻭ
 
ﺎﻬﻨﻳﻮﻜﺗ
 -
ﺹ
.
ﺹ
.
37
-
48
 
39
ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ
 
ﺭﻮﶈﺍ
 
ﺔﻈﻔﳏ
:
ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ
 
ﺭﻻﻭﺪﻟﺎﺑ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻦﻤﻀﺘﺗﻭﺪﻟﺍ
 
ﻱﺃ 
 
ﺭﻻﻭﺩ
 
ﻭﺭﻭﻷﺍ
 
ﻭ
 
،ﺹﺎﺧ
 
ﻞﻜﺸﺑﺩﻮﺟﻮﳌﺍ
 
ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ
 
ﺭﻻﻭﺎﺑﻭﺭﻭﺃ 
 
. 
ﰊﻭﺭﻭﻷﺍ
 
ﺭﻮﶈﺍ
 
ﺔﻈﻔﳏ
:
ﺕﻼﻤﻌﻟﺎﺑ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻦﻤﻀﺘﺗ
 
ﻭﻭﺭﻭﻷﺍ
 
ﻲﻫ
 
ﺓﺪﺣﺍﻭ
 
ﺔﻠﻤﻋ
 
ﻙﺎﻨﻫ
 
ﺖﺤﺒﺻﺃ 
 
ﻥﻵﺍ
 
،ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﻷﺍ
.
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﱃﺇ
 
ﱐﺎﺑﺎﻴﻟﺍ
 
ﲔﻟﺍ
 . 
ﺔﻧﺯﺍﻮﺘﳌﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ
 
ﺭﻮﶈﺍ
 
ﺔﻈﻔﳏ
:
ﻦﻣ
 
ﺞﻳﺰﲟ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻦﻤﻀﺘﺗ
 
ﻭﰊﻭﺭﻭﻷﺍ
 
ﻭ
 
ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ
 
ﲔﻫﺎﲡﻻﺍ
 
ﺕﻼﻤﻋ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻊﻘﻳ
 
ﻭ
 
ﻩﺎﲡﻻﺍ
 
ﺍﺬﻫ
 
ﻦﻤﺿ
 
ﺔﺻﺎﳋﺍ
 
ﺐﺤﺴﻟﺍ
 
ﻕﻮﻘﺣ
. 
ﻒﻠﺘﲣ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﻙﺎﻨﻫ
 
ﻥﺃ 
 
ﺮﻛﺬﻧ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﻉﺍﻮﻧﻷﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﱃﺇ
 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 
ﲔﺑ
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
ﺔﻧﻮﻜﺘﳌﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ
 
ﺦﻳﺭﺍﻮﺗ
 
ﻑﻼﺘﺧﺎﺑﻞﺟﻷﺍ
 
ﺓﲑﺼﻗ
 
ﻭﺃ 
 
ﺔﻠﻳﻮﻃ
 
ﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ 
.
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﻙﺎﻨﻫ
 
ﻪﻧﺃ 
 
ﺎﻤﻛ
 
ﻆﻓﺎﳏ
 
ﻙﺎﻨﻬﻓ
 
،ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﺐﺴﺣ
 
ﻒﻠﺘﲣﻭ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﺕﺍﺫ
 
ﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﻟﺎﺧ
 
ﺔﻴﻟﺎﻣ
 
ﻕﺍﺭﻭﺃ 
 
ﻆﻓﺎﳏ
.
ﻥﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻫﺍﻮﺸﻟﺍ
 
ﻝﺪﺗ
 
ﻭ
 
ﻭ
 
ﺔﻨﻳﺰﳋﺍ
 
ﺕﺍﺪﻨﺴﺑ
 
ﺔﻧﺭﺎﻘﳌﺎﺑ
 
ﱪﻛﺃ 
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻱﻮﻄﻨﺗ
 
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
 
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻥﺃ 
 
ﻚﺷﻻ
 
ﻭ
 
،ﺎﻬﻨﻣ
 
ﺓﺮﻃﺎﳐ
 
ﺮﺜﻛﺃ 
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﻝﺍﺰﺗ
 
ﻻﺓﺮﻃﺎﳐ
 
ﻞﻗﻷﺍ
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻠﻋﺃ 
 
ﺎﻫﺪﺋﺍﻮﻋ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﺕﺍﺫ
. 
ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ
 
ﻦﻜﳝ ﻒﻠﺘﳐ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﺔﻈﻔﳏ
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
ﺔﻴﻟﺎﺧ
 
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻞﻜﺸﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﻭ
 
،ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﺓﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ
 
ﻢﻬﺳﻷﺍ
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻭ
 
ﺔﻨﻳﺰﳋﺍ
 
ﻥﻭﺫﺃ 
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍﺍﺬﻜﻫﻭ
.
ﺔﻨﻳﺰﳋﺍ
 
ﻥﻭﺫﺃ 
 
ﱪﺘﻌﺗ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﻟﺎﳋﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﺎﻣﺃ ﺋﺎﻔﻟﺍ
 
ﺮﻌﺳ
 
 
ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺎﺑ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ
 
ﻼﺜﻣ
 
ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍﻭ
 
،ﺓﺪ 
 
ﻻ
 
ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﺍﺬﻫ
 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻥﻷ
 
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ
 
ﺮﺛﺃ 
 
ﻝﺎﳘﺇ
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﻚﻟﺬﺑﺮﻬﺷﺃ 
 
ﺓﺪﻋ
 
ﻭﺃ 
 
ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ 
 
ﺓﺪﻋ
 
ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ
.
15
 
،ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻭﺃ 
 
ﺺﺼﺨﺘﻟﺍ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻉﻮﻨﺗ
 
ﻢﻏﺭ
 
ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻥﻮﻜﺗ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﺐﻠﻏﺃ 
 
 
ﻪﻧﺃ 
 
ﻻﺇ
 
ﺮﻳﺪﳌ 
 
ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺲﻜﻌﻨﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﺍﺬﻫﻭ
 
،ﻂﻠﺘﺨﳌﺍﺔﻈﻔﶈﺍﺬﺌﻨﻴﺣ
 
ﻭ
 
ﺭﻮﺟﺄـ ﻣ
 
ﻭﺃ 
 
ﺔﻈﻔﺤﻤﻠﻟ
 
ﺎﻜﻟﺎﻣ
 
ﻥﻮﻜﻳ
 
ﺪﻗ
 
ﻱﺬﻟﺍ
 
ﻭ
 
ﻪﻨﻴﺑ
 
ﻡﱪﳌﺍ
 
ﺪﻘﻌﻟﺍ
 
ﻁﻭﺮﺸﻟ
 
ﺎﻘﻓﻭ
 
ﺎ ﺭﺍﺩﺇ
 
 
ﻪﺗﺎﻴﺣﻼﺻ
 
ﺕﻭﺎﻔﺘﺗ
 
ﺝﺰﳌﺍ
 
ﺭﺍﺮﻘﺑ
 
ﻑﺮﻌﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻮﻫ
 
ﻭ
 
،ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻲﻜﻟﺎﻣ
 
ﻭﺃ 
 
ﻚﻟﺎﻣ
 
ﲔﺑﻟﺔﻠﻴﻜﺸﺘﻟﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﺔﺒﻴﻛﺮﺘﻟﺍ
 
ﺪﻳﺪﲢ
 
ﻪﻟﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻱﺬﻟﺍﻭ
 
ﺲﻴﺋﺮﻠ ﻞﺻﺃ 
 
ﻞﻜﻟ
 
ﱯﺴﻨﻟﺍ
 
ﻥﺯﻮﻟﺍ
 
ﻱﺃ 
 
،ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷ
 
ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍﻦﻣ
 
ﺓﺭﺎﻬﻣ
 
ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ
 
 
ﺯﱪﺗ
 
ﻭ
 
،ﻲﻠﻜﻟﺍ
 
ﺎﳍﺎﲰﺃﺮﻟ
 
ﺎﺑﻮﺴﻨﻣ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻝﻮﺻﺃ 
 
ﻦﻳﻮﻜﺘﺑ
 
ﻑﺮﻌﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﱃﺇ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﺔﺒﻴﻛﺮﺗ
 
ﻦﻳﻮﻜﺗ
 
 
ﺮﻳﺪﳌﺍ
"
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻰﻠﺜﳌﺍ
"
ﻭ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻧﺯﺍﻮﺘﻣﻭ
 
ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ
 
ﺔﻠﻴﻜﺸﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﻥﻮﻜﺘﺗ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ
 
ﺔﻤﺋﻼﻣ
 
ﺮﺜﻛﻷﺍ
 
ﺎﻬﻠﻌﲡ
 
ﺔﻴﻔﻴﻜﺑ
 
ﻭ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺍﻭﺩﻷﺍﺎﻣ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻂﳕ
 
ﺩﺪﺤﺘﻳ
 
ﻭ
 
ﺎ ﺭﺍﺩﺇ
 
ﱃﻮﺘﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻭﺃ 
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻚﻟ
 
ﻱﺃ 
 
ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ
 
ﻡﻮﻘﻳ
 
ﲔﻴﺳﺎﺳﺃ 
 
ﻦﻳﲑﻐﺘﻣ
 
ﺀﻮﺿ
 
 
ﻡﺎﻋ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍﺎﳘ
 
ﻭ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ
 
ﺭﺍﺮﻗ
16
: -
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ؛
 -
ﺔﻟﻮﺒﻘﳌﺍ
 
ﺓﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﻯﻮﺘﺴﻣ
. 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻤﺘﻌﺗ
 
ﻥﺇ
 
ﺓﺪﻘﻌﻣ
 
ﺪﺟ
 
ﺔﻴﻠﻤﻋ
 
ﺪﻌﺗ
 
ﱄﺎﳌﺍ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺔﻴﻠﻤﻋ
 
ﻥﺇﻭ
 
ﺔﻤﻜﺣ
 
ﺐﻠﻄﺘﺗ
 
ﻭ
 
ﺔﻘﻴﻗﺩ
 
ﺕﺎﺳﺍﺭﺩﻪﻴﻠﻋ
 
ﺮﻓﻮﺘﺗ
 
ﺎﳌ 
 
،ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﺓﺃﺮﺟ
 
ﺎ
 
ﺆﺒﻨﺘﻟﺍ
 
ﺐﻌﺼﻳ
 
ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﻦﻣ
.
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺐﺟﻭ
 
ﺍﺬﳍ
 
ﺃﺪﺒﺗ
 
ﻭ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺭﺍﺮﻗ
 
ﺫﺎﲣﻻ
 
ﻩﺪﺷﺮﺗ
 
ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ 
 
ﱂﺎﻌﻣ
 
ﺪﻳﺪﲢ
 
ﻰﻐﺘﺒﻤﻠﻟ
 
ﻩﺪﻳﺪﺤﺘﺑ
 
ﺮﺜﻟﺍ
 
ﺔﻤﻴﻗ
 
ﻭﻭ
 
ﺎﻬﻠﻐﺘﺴﻳ
 
ﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺓ
 
ﻒﻠﺘﳐ
 
ﻞﻤﲢ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻪﺗﺍﺭﺪﻗ
 
ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ
 
ﻡﻮﻘﻳ
 
 
،ﱄﺎﳌﺍ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﺎﺴﳋﺍﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ
 
ﺔﺳﺎﻴﺳ
 
ﻊﻨﺼﻳ
 
ﻥﺃ 
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻥﺎﻛ
 
ﺎﻨﻫ
 
ﻦﻣ
 
ﻭ
 
،ﺔﻠﻤﺘﶈﺍ
 
ﺮﺋ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﻞﻴﻠﲢ
 
ﺔﻴﻠﻤﻌﺑ
 
ﻡﻮﻘﻳ
 
ﻭ
 
ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ
 
ﺔﻓﺎﻛ
 
ﺎﳍﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﺱﺭﺪﻳ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﺔﻈﻔﳏ
 
ﺀﺎﻨﺑ
 
ﻭﺃ 
 
ﻦﻳﻮﻜﺗ
 
ﻯﺮﺧﺃ 
 
ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ
 
ﻱﺃ 
 
،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
 
،ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ
 
ﻝﻮﺻﻷﺍ
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ
 
ﻑﺪﶈﺍ
 
ﻞﻜﻴﻫ
 
 
ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ
 
ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ
 
ﰐﺄﺗﻑﻭﺮﻈﻟﺍ
 
ﺐﺴﺣ
 
ﺔﻈﻔ ﺓﺪﺠﺘﺴﳌﺍ
.
ﻓ
 
ﺎﻫﺬﺨﺘﻳ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ
 
ﻉﺍﻮﻧﺃ 
 
ﻲﻫ
 
ﺎﻤ 
 
ﻞﻳﺪﻌﺗ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻒﻴﻛ
 
ﻭ
 
،ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻆﻓﺎﶈﺍ
 
ﻦﻳﻮﻜﺗ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
؟
 
ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ
 
ﻑﻭﺮﻈﻠﻟ
 
ﺎﻘﻓﻭ
 
ﺓﲑﺧﻷﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﻞﻴﻠﲢ
 
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﺔﻴﳘﺃ 
. 
ﱵﻟﺍ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﻱﺩﺎﻔﺗ
 
ﱃﺇ
 
ﺎﺳﺎﺳﺃ 
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻑﺪﻥﺃ 
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﻭ
 
،ﺓﺪﺣﺍﻭ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ
 
ﺓﺍﺩﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺍ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﺎﳍ
 
ﺽﺮﻌﺘﻳ
 
ﻭ
 
ﻞﺧﺪﻟﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻝﻮﺒﻘﻣ
 
ﺪﺣ
 
ﻥﺎﻤﺿ
 
ﻊﻣ
 
ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﻚﻟﺫ
 
ﺱﺃﺮﻟ
 
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ
 
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
 
ﺓﺩﺎﻳﺯ
 
ﱃﺇ
 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
 
ﺔﻴﺑﺎﳚﻹﺍ
 
ﺪﺋﺍﻮﻌﻟﺍ
 
ﻖﻴﻘﲢﻝﺎﳌﺍ
17
.
 
ﻖﻠﻌﺘﺗ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﻲﻫ
 
ﺎﻧﺮﻛﺫ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐﻭﻔﻟﺍ
 
 
ﻭﺃ 
 
ﻕﻮﺴﻟﺍ
 
 
ﻭﺃ 
 
ﻞﻤﻌﻟﺍﺓﺪﺋﺎ 
...
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﺔﻴﳘﺃ 
 
ﻲﻫ
 
ﺎﻤﻓ
 
،ﱁﺇ؟
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﻞﻴﻠﲢ
 
18
. 
1
.
ﺓﺭﺪﻘﻟﺎﺑ
 
ﱄﺎﺘﻟﺎﺑ
 
ﻭ
 
ﻞﻤﻌﻟﺍ
 
 
ﻖﻠﻌﺘﺗ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﻥﺇ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻌﻓ
 
،ﺀﺎﻓﻮﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋﳝ ﻩﺬﻫ
 
ﻯﺩﺎﻔﺘﻳ
 
ﻥﺃ 
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ
 
ﻦﻜ 
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻤﺘﺸﺗ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺔﻈﻔﶈﺍ
 
ﻦﻳﻮﻜﺗ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍﺽﺮﻌﺘﺗ
 
ﻻ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍﻭ
 
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﻉﻮﻨﻟﺍ
 
ﺍﺬﳍ
 
ﻷﺍﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ
 
ﺕﺎﻧﻭﺫ
. 
2
.
ﻰﺸﳜ
 
ﺚﻴﲝ
 
ﻕﻮﺴﻟﺍ
 
 
ﻖﻠﻌﺘﺗ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﺍﺫﺇ
 
ﺽﺎﻔﳔﺍ
 
ﱄﺎﺘﻟﺎﺑ
 
ﻭ
 
ﻕﻮﺴﻟﺍ
 
ﺭﺎﻌﺳﻷ
 
ﻲﺴﻜﻌﻟﺍ
 
ﻩﺎﲡﻻﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺐﻨﲡ
 
ﻦﻜﳝ 
 
ﺔﻟﺎﳊﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
ﻲﻔﻓ
 
،ﻝﺎﳌﺍ
 
ﺱﺃﺮﻟ
 
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ
 
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
 
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻃﺎﺨﳌﺍﻞﺜﻣ
 
ﺓﺩﻮﳉﺍ
 
ﺔﻴﻟﺎﻋ
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
 
ﻞﻳﻮﻃ
 
ﺦﻳﺭﺎﺗ
 
ﺕﺍﺫ
 
ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ﱃﺇ
 
ﺩﻮﻌﺗ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
 
ﻚﻠﺗﺡﺎﺠﻨﻟﺍ
. 
3
.
ﻭ
 
ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ
 
ﺮﻌﺳ
 
 
ﻼﺜﻣ
 
ﻖﻠﻌﺘﺗ
 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ
 
ﺮﻃﺎﳐ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﺍﺫﺇ
 
ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ
 
ﱀﺎﺻ
 
ﲑﻐﻟ
 
ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ
 
ﺮﻌﺳ
 
ﺐﻠﻘﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﺸﳋﺍ
)
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
ﻼﺜﻣﻘﺗ
 
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ
 
ﺔﻤﻴﻗ
 
ﻥﺈﻓ
 
ﻕﻮﺴﻟﺍ
 
 
ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ
 
ﺭﺎﻌﺳﺃ 
 
ﻊﻔﺗﺮﺗﻞ 
 
ﻭ
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aminehamoud liked this
Chibani Karim liked this
djoual87 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->