Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Terjemahan Quran

Terjemahan Quran

Ratings:
(0)
|Views: 414|Likes:
Published by Agnostika
Garis panduan menterjemah tafsiran Quran
Garis panduan menterjemah tafsiran Quran

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Agnostika on Mar 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
 
1
 PENTERJEMAHAN TAFSIR :PRASYARAT DAN PERMASALAHAN
Oleh:Hj. Abdul Ghani SamsudinPengerusi SHURA
PENDAHULUAN
Penterjemahan merupakan bidang kerjaya yang khusus dan prestij. Ia bukan sekadar kegiatansambilan yang murah atau mudah. Ia memerlukan banyak pengetahuan, kepakaran danpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan. lebih–lebih lagi jika bahan penterjemahanitu merangkum pelbagai jenis bahan seperti buku, manual teknikal, dokumen rang undang-undang,laporan tahunan, keterangan perniagaan, prospektus, bahan promosi dan iklan, kertaspersidangan dan seminar, dokumen rasmi, buku panduan kerja dan sebagainya.Penterjemah yang baik lumrahnya lahir dari latihan dan penghayatan penterjemahan yang lamaserta keupayaan semula jadi sebagai penterjemah.
 
Setiap penterjemah perlulah melakukanpenterjemahannya secara teliti dengan menitikberatkan nahu dan laras yang digunakan sekaligusmenghasilkan bahasa penyampaian yang cantik, halus dan tersusun.Menterjemahkan teks Arab kepada susuk teks bahasa Melayu – umpamanya - bukanlah suatukerja yang mudah. Bidang (disiplin) ini memerlukan bukan sahaja kemahiran dalam dua bahasaberkenaan tetapi juga perlu menguasai teori, prinsip, teknik, dan panduan menterjemahsepertimana yang telah dicerakinkan oleh khalayak yang pakar mengenai bidang penterjemahanini.
SYARAT PENTERJEMAH:
Selain dari pengalaman, penterjemah teks Arab ke Bahasa Melayu perlu mempunyai ciri-ciri atausyarat berikut.
1. Mengetahui Bahasa Sumber Asal Teks Yang Diterjemah.
Bahasa Arab mesti dikuasai secara mendalam dan luas. Penterjemah perlu memahami selokbelok, method, majaz (metafora), ibarat, pengungkapan, perumpamaan, simili dan sebagainya.Dengan kefahaman yang mendalam penterjemah dapat membezakan dan mengasingkan maknayang tersirat di dalam teks asal. Oleh itu penterjemahannya akan dapat dibuat dengan betul dan jitu.
2. Menguasai Bahasa Penerima Atau Bahasa Kedua
Bahasa Melayu sebagai bahasa penerima - dalam konteks ini – perlulah dikuasai dengan baikatau sekurang-kurangnya sama tahap penguasaannya dengan bahasa asal. Penterjemah yang
www.scribd.com/agnostika
 
 
2kurang arif dan kurang mahir dengan Bahasa Melayu tentu akan menghasilkan terjemahan yangkurang bermutu dan sukar difahami maksud terjemahannya.
3. Mempunyai Pengetahuan Dalam Bidang Atau Disiplin Ilmu Yang Hendak Diterjemah
Seandainya bidang yang digarap adalah bidang tafsiran umpamanya, maka penterjemah perlulahmempunyai sedikit sebanyak pengetahuan mengenai tafsir agama. Ia dapat memindahkan teksberkenaan ke dalam bahasa kedua dengan tepat. Sebaliknya kalau teks yang diterjemahkan itudalam bidang falsafah, undang-undang, sains, teknologi, politik dan sebagainya, penterjemah jugaperlu mengetahui sedikit sebanyak selok-belok bidang yang berkenaan.
4. Memahami Teori Dan Amalan Terjemahan.
Menterjemah bukan sejadar mencari perkataan-perkataan padanan untuk menggantikan teks asalke dalam bahasa kedua. Sebaliknya ia adalah usaha memindahkan idea, maklumat, semangat dankesan gaya teks yang diterjemahkan. Ini bererti penterjemah perlu memiliki ilmu pengetahuansecukupnya mengenai teori, konsep, prinsip dan kaedah penterjemahan semasa menggaraptugas-tugas berkenaan.
5. Objektif Dan Tidak Merubah Makna Asal Teks.
Seorang penterjemah terlepas daripada pandangan peribadinya; baik akur atau kontra terhadapidea pengarang yang diterjemahkannya, tidak boleh meminda dan merubah pandangan asaspengarang terhadap sesuatu topik atau isu. Penterjemah tidak boleh memutarbelitkan terjemahansehingga sesuai dengan pemikiran dan pandangan peribadinya. Akan tetapi ini tidak bermaknamengekang penterjemah untuk membuat
‘touch up’
yang memperelok lagi teks terjemahannyadalam bahasa kedua tanpa merombak atau meminda pendirian asal penulis.
6. Menyedari Dan Tidak Salah Tanggapan Tentang Tugas, Peranan Dan MatlamatPenterjemahan.
Bukanlah tanggungjawab penterjemah untuk mengekalkan bentuk-bentuk dan struktur ayat yangterdapat dalam teks asal, justeru itu memang sifat teks asal. Tetapi apa yang penting ialahmemindahkan makna, mesej, kesan dan semangat teks asal dalam teks bahasa kedua denganmeninggalkan kesan psikologi yang paling maksima dalam pemaparan teks terjemahan dalambahasa kedua.Kendatipun sebahagian penterjemah sedar hal ini, namun dalam realiti tugas mereka kadang-kadang mereka terperangkap dengan sikap
stereotype
di atas. Hal ini menyebabkan terhakisnyamutu hasil terjemahan mereka.
7. Bebas Dari Sangkar 
“Translationese”.
 
Kadang-kadang gaya bahasa yang pelik, berbelit-belit, kabur, aneh kita temui dalam teksterjemahan. Gaya ini sering dijustifikasikan kerana kesukaran ilmu atau disiplin yang dipelajari.Tetapi ia sebenarnya terbit dari kaedah penterjemahan lentral dan harfiah yang tidak disedari olehpenterjemah berkenaan; sebagai hasil faktor keadaan yang terdesak atau kelalaian. Oleh itu,
www.scribd.com/agnostika
 
 
3penterjemah yang baik perlu akur pada penterjemahan yang menggunakan bentuk-bentukpersamaan asli dan natural dalam bahasanya sendiri.
8. Bersikap Seimbang Dalam Meyakini Kelebihan Dan Kekurangan Bahasa Sendiri
Penterjemah yang terlalu terpesona dengan teks bahasa asal akan bersungguh-sungguhmengekalkan perkataan atau frasa dalam bentuk bahasa asal tanpa terjemah. Manakala yangterlalu yakin dengan bahasa kedua akan berusaha untuk menterjemah semua perkataan walaupunmungkin menghasilkan kekaburan. Sikap yang terbaik ialah sikap yang sederhana dan seimbang.Apabila perkataan tertentu dirasakan perlu dikekalkan maka ia wajar dikekalkan dan demikianlahsebaliknya.
9. Tidak Terpesona Dengan Prestij Bahasa Asing
Penterjemah yang baik bersikap bijak dan seimbang dalam menghargai bahasa asing dankeperluan melindungi jati diri bahasa sendiri. Mereka tidak mudah merasa infeoriti rendah diridengan bahasa ibundanya. Sebaliknya tidak pula rigid untuk menerima pakai perkataan atau istilahasing yang telah di melayukan.Kendatipun demikian dalam konteks memperkaya khazanah bahasa Melayu, kecenderunganmemelayukan istilah-istilah agama atau Arab dalam penterjemahan tafsir barangkali tetap relevandengan kehendak pembangunan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan tamadun dunia.
10. Penumpuan Terjemahan Lebih Kepada Perenggan Dan Keseluruhan Wacana.
Umumnya khalayak penterjemah yang baik berpendapat bahawa perkataan bukanlah unit bahasayang baik untuk dijadikan asas terjemahan. Malah ayat pun kadang-kadang tidaklah menjadi unityang paling baik untuk dijadikan asas terjemahan. Apa yang lebih wajar menjadi asas ialahperenggan teks dan wacana keseluruhannya. Sebab kalau penterjemah terlalu menumpukananalisis kepada ayat ia mungkin terlupa tentang adanya unsur-unsur peralihan antara satu ayatdengan ayat berikutnya. Malah ia mungkin juga lupa tentang cara-cara unik bagaimana tiapbahasa mengatur ayat-ayat sehingga menghasilkan wacana. Sebab itulah khalayak penterjemahyang pakar memberikan tumpuan kepada struktur seluruh teks atau karangan supaya semua isiyang terkandung di dalamnya dapat dipaparkan secara bersepadu dan merangkumi keseluruhanmakna dalam teks asal.
PENTERJEMAHAN DAN PENJABARAN MAKNA
Penterjemah umumnya akan menghadapi beberapa bentuk cabaran yang perlu diatasi, antaranyaialah kekaburan bahasa yang terbit dari beberapa kategori makna dalam leksiko-budaya teks asal.Antara kategori tersebut ialah :1-
 
Makna denotif atau kognitif yang difahami bersama oleh khalayak penutur bahasa asalnya.2-
 
Makna konotatif yang bersifat ungkapan subjektif atau afektif yang mempunyai impak emosi.3-
 
Makna figuratif, yang terhasil dari pengucapan bersifat figuratif. Biasanya ia lahir dariungkapan seperti metafora atau hiperbola yang menggunakan maksud bukan literal atauharfiah dari sesuatu perkataan untuk memaparkan imej atau kesan dramatik yang lebihimpresif. Dalam ilmu balaghah ia disebut sebagai
tasybih, kina
yah atau
majaz
dan sebagainya.
www.scribd.com/agnostika

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nisa Ckluee Snz liked this
szswansea liked this
Izul D'aisyz liked this
ab salam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->