Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
P. 1
El motocultor es un vehículo autopropulsado,

El motocultor es un vehículo autopropulsado,

Ratings: (0)|Views: 7,269|Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Published by: Ezequiel Fausto on Mar 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/16/2013

 
 
NKPKIQDPKZ
MFIBH @F]QDGHPF]H, M@.58 + :556
Flpzk`qiifùl
Ad nkpkiqdpkz ay ql }abîiqdk hqpkuzkuqdyh`k$ `a ql aca$ `fzfgfjda na`fhlpa qlhy nhliazhy ukz ql ikl`qipkz xqa nhzibh h ufa,Ifazpky nkpkiqdpkzay uqa`al phnjfæl yaz `fzfgf`ky `ay`a ql hyfalpk flikzukzh`k h ql zankdxqa alghlibh`k hd nkpkiqdpkz,Ayph `kph`k jèyfihnalpa `a dhy nhliazhy$ ql nkpkz$ ql aca nkpzfs$ pknh `a mqazsh v ql huazk uhzh `ayhzzkddhz dh dhjkz `ayah`h,Yq ukpalifh lk yqada yquazhz dky 86 I],@ajf`k h yq phnhøk v }azyhpfdf`h` ay qlh nèxqflh qpfdfsh`h uhzh arudkphifklay bkzpkmzqpîikdhy v }fpf}flîikdhy `a uaxqaøk phnhøk vpfala qlh mqazpa fnudhlphifùl al dhy bqazphy$ zahdfshl`k `fypflphy phzahy iknk hzhz$ zkpqzhz$ hukzihz$ hzzhlihz nhdhy bfazjhy$ api,Ad nhlack `ad nkpkiqdpkz ay yalifddk$ yfpqèl`kya ad pzhjhch`kz `apzèy `ad huazk xqa hikuda hd nkpkiqdpkz yqcaph dhy nhliazhy v$ qlh}as uqayph al nhzibh dh nèxqflh$ h}hlsh bhifh `adhlpa zahdfshl`k dh dhjkz hgzîikdh `ayah`h,
Mhipkzay `a zfaygk
Qlk `a dky hiif`alpay nèy iknqlay v xqa yqadal yaz gzh}ay ay ad hpzhuhnfalpk `a uhzpay `ad iqazuk `ad pzhjhch`kz$ lkznhdnalpadhy arpzanf`h`ay flmazfkzay$ ikl ad huazk? ukz acanudk ikl ql zkpk}hpkz$ `qzhlpa ad dhjkzak `ad pazzalk,
 
@h`h dh yfpqhifùl `ad huazk ukz `adhlpa `a dky ufay `ad pzhjhch`kz$ ad iklphipk uqa`a uzk`qifzya al dh nhzibh lkznhd bhifh`adhlpa$ al dh nhzibh hpzèy k zahdfshl`k ql gfzk,
 
@qzhlpa dh zahdfshifùl `ad pzhjhck ad huazk uqa`a aliklpzhz hdgól kjypèiqdk xqa uzk}kxqa ad alihjzfphnfalpk `a dh nèxqflhdk xqa uzaifufpa hd pzhjhch`kz iklpzh ad huazk v yah hpzhuh`h hdgqlh uhzpa `a yq iqazuk,
 
Phnjfæl uqa`a kiqzzfz xqa ad huazk ya bql`h al ql pazzalk jdhl`k$ ad pzhjhch`kz flpalphzè dfjazhz dh nèxqflh v hd acaziaz dhmqazsh uhzh yhdfz `ad hphyik uqa`a uaz`az ad axqfdfjzfk v ihaz al dh sklh `a hiifùl `ad huazk,Kpzky hpzhuhnfalpky ya uqa`al uzk`qifz al ad nknalpk `a uqayph al nhzibh `a dh nèxqflh hdihlshl`k dhy arpzanf`h`ayyquazfkzay, Aypa hpzhuhnfalpk uqa`a `hzya al dky nkpkiqdpkzay xqa ya hiifklhl na`fhlpa qlh iqaz`h alzkddh`h hyî iknk al dkyxqa ya hiifklhl ukz nhlf}adh$ `kl`a yf lk ya acazia dh mqazsh yqmfifalpa ay ukyfjda xqa dh jfadh fl}fazph yq nk}fnfalpk uzk}kihl`k adjzqyik gfzk `a dh nhlf}adh al yalpf`k iklpzhzfk hd `ad hiifklhnfalpk,Kpzk `a dky hiif`alpay xqa uqa`al `hzya ay ad `ad hqpkhpzkuaddk alpza ad nhlfddhz `ad nkpkiqdpkz v hdgól kjypèiqdk yfpqh`k `apzèy `adpzhjhch`kz$ ukz acanudk ikl zhnhy$ pzkliky `a èzjkday$ hd `hz nhzibh hpzèy,Ad zfaygk `a }qadik phnjfæl aypè uzayalpa al ayphy nèxqflhy hd fgqhd xqa al dky pzhipkzay, @ajf`k h yq phnhøk ay mèifd xqa ya`ayudhia dh uzkvaiifùl `a yq ialpzk `a gzh}a`h` v iknk iklyaiqalifh ya uzk`qsih ad }qadik,Phnjfæl ya `aja iklyf`azhz ad zfaygk `a uzkvaiifklay `a ufa`zhy$ zhîiay q kpzky adanalpky `qzhlpa dh zahdfshifùl `a dhy phzahy,www,ihzn,ay+fyyd Dh a}hdqhifùl `a zfaygky yfanuza `aja yaz zahdfsh`h ukz uazyklhd pæilfik ayuaifhdfsh`k Huazk
UzkpaiifùlNhliazhyNkpkz Aca nkpzfs
Dh uqayph al nhzibh `ad nkpkiqdpkz uqa`a yaz `a `fypflphy mkznhy `aual`fal`k `ad nk`adk v yq hlpfgôa`h`, Al dky nèy nk`azlkydh uqayph al nhzibh ya dda}h h ihjk hipqhl`k ykjza ql uqdyh`kz, Al kpzky nk`adky nèy hlpfgqky ad hiifklhnfalpk ya uzk`qia ukz ql ua`hd$ qlh nhlf}adh k na`fhlpa qlh iqaz`h alzkddh`h,

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gregorytybarra liked this
Tato Andce liked this
Netu Catrinela liked this
Daniel Querales liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->