Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
P. 1
El motocultor es un vehículo autopropulsado,

El motocultor es un vehículo autopropulsado,

Ratings:
(0)
|Views: 7,352|Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Published by: Ezequiel Fausto on Mar 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/16/2013

 
 
NKPKIQDPKZ
MFIBH @F]QDGHPF]H, M@.58 + :556
Flpzk`qiifùl
Ad nkpkiqdpkz ay ql }abîiqdk hqpkuzkuqdyh`k$ `a ql aca$ `fzfgfjda na`fhlpa qlhy nhliazhy ukz ql ikl`qipkz xqa nhzibh h ufa,Ifazpky nkpkiqdpkzay uqa`al phnjfæl yaz `fzfgf`ky `ay`a ql hyfalpk flikzukzh`k h ql zankdxqa alghlibh`k hd nkpkiqdpkz,Ayph `kph`k jèyfihnalpa `a dhy nhliazhy$ ql nkpkz$ ql aca nkpzfs$ pknh `a mqazsh v ql huazk uhzh `ayhzzkddhz dh dhjkz `ayah`h,Yq ukpalifh lk yqada yquazhz dky 86 I],@ajf`k h yq phnhøk v }azyhpfdf`h` ay qlh nèxqflh qpfdfsh`h uhzh arudkphifklay bkzpkmzqpîikdhy v }fpf}flîikdhy `a uaxqaøk phnhøk vpfala qlh mqazpa fnudhlphifùl al dhy bqazphy$ zahdfshl`k `fypflphy phzahy iknk hzhz$ zkpqzhz$ hukzihz$ hzzhlihz nhdhy bfazjhy$ api,Ad nhlack `ad nkpkiqdpkz ay yalifddk$ yfpqèl`kya ad pzhjhch`kz `apzèy `ad huazk xqa hikuda hd nkpkiqdpkz yqcaph dhy nhliazhy v$ qlh}as uqayph al nhzibh dh nèxqflh$ h}hlsh bhifh `adhlpa zahdfshl`k dh dhjkz hgzîikdh `ayah`h,
Mhipkzay `a zfaygk
Qlk `a dky hiif`alpay nèy iknqlay v xqa yqadal yaz gzh}ay ay ad hpzhuhnfalpk `a uhzpay `ad iqazuk `ad pzhjhch`kz$ lkznhdnalpadhy arpzanf`h`ay flmazfkzay$ ikl ad huazk? ukz acanudk ikl ql zkpk}hpkz$ `qzhlpa ad dhjkzak `ad pazzalk,
 
@h`h dh yfpqhifùl `ad huazk ukz `adhlpa `a dky ufay `ad pzhjhch`kz$ ad iklphipk uqa`a uzk`qifzya al dh nhzibh lkznhd bhifh`adhlpa$ al dh nhzibh hpzèy k zahdfshl`k ql gfzk,
 
@qzhlpa dh zahdfshifùl `ad pzhjhck ad huazk uqa`a aliklpzhz hdgól kjypèiqdk xqa uzk}kxqa ad alihjzfphnfalpk `a dh nèxqflhdk xqa uzaifufpa hd pzhjhch`kz iklpzh ad huazk v yah hpzhuh`h hdgqlh uhzpa `a yq iqazuk,
 
Phnjfæl uqa`a kiqzzfz xqa ad huazk ya bql`h al ql pazzalk jdhl`k$ ad pzhjhch`kz flpalphzè dfjazhz dh nèxqflh v hd acaziaz dhmqazsh uhzh yhdfz `ad hphyik uqa`a uaz`az ad axqfdfjzfk v ihaz al dh sklh `a hiifùl `ad huazk,Kpzky hpzhuhnfalpky ya uqa`al uzk`qifz al ad nknalpk `a uqayph al nhzibh `a dh nèxqflh hdihlshl`k dhy arpzanf`h`ayyquazfkzay, Aypa hpzhuhnfalpk uqa`a `hzya al dky nkpkiqdpkzay xqa ya hiifklhl na`fhlpa qlh iqaz`h alzkddh`h hyî iknk al dkyxqa ya hiifklhl ukz nhlf}adh$ `kl`a yf lk ya acazia dh mqazsh yqmfifalpa ay ukyfjda xqa dh jfadh fl}fazph yq nk}fnfalpk uzk}kihl`k adjzqyik gfzk `a dh nhlf}adh al yalpf`k iklpzhzfk hd `ad hiifklhnfalpk,Kpzk `a dky hiif`alpay xqa uqa`al `hzya ay ad `ad hqpkhpzkuaddk alpza ad nhlfddhz `ad nkpkiqdpkz v hdgól kjypèiqdk yfpqh`k `apzèy `adpzhjhch`kz$ ukz acanudk ikl zhnhy$ pzkliky `a èzjkday$ hd `hz nhzibh hpzèy,Ad zfaygk `a }qadik phnjfæl aypè uzayalpa al ayphy nèxqflhy hd fgqhd xqa al dky pzhipkzay, @ajf`k h yq phnhøk ay mèifd xqa ya`ayudhia dh uzkvaiifùl `a yq ialpzk `a gzh}a`h` v iknk iklyaiqalifh ya uzk`qsih ad }qadik,Phnjfæl ya `aja iklyf`azhz ad zfaygk `a uzkvaiifklay `a ufa`zhy$ zhîiay q kpzky adanalpky `qzhlpa dh zahdfshifùl `a dhy phzahy,www,ihzn,ay+fyyd Dh a}hdqhifùl `a zfaygky yfanuza `aja yaz zahdfsh`h ukz uazyklhd pæilfik ayuaifhdfsh`k Huazk
UzkpaiifùlNhliazhyNkpkz Aca nkpzfs
Dh uqayph al nhzibh `ad nkpkiqdpkz uqa`a yaz `a `fypflphy mkznhy `aual`fal`k `ad nk`adk v yq hlpfgôa`h`, Al dky nèy nk`azlkydh uqayph al nhzibh ya dda}h h ihjk hipqhl`k ykjza ql uqdyh`kz, Al kpzky nk`adky nèy hlpfgqky ad hiifklhnfalpk ya uzk`qia ukz ql ua`hd$ qlh nhlf}adh k na`fhlpa qlh iqaz`h alzkddh`h,

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jeiner Terrones Collantes liked this
gregorytybarra liked this
Maria Esperanza Hernandez liked this
Tato Andce liked this
Netu Catrinela liked this
Ramon Gayo Hernandez liked this
Daniel Querales liked this
Maria Luisa Quispe Flores liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->