Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NghiÊn cỨu ThiẾt kẾ ThiẾt bỊ ĐiỀu

NghiÊn cỨu ThiẾt kẾ ThiẾt bỊ ĐiỀu

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by tuandt2_1415

More info:

Published by: tuandt2_1415 on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2011

pdf

text

original

 
1
NGHIÊN C
Ứ 
U THI
T K
THI
T B
 
Đ
I
U KHI
N T
Ừ 
XA H
NG NGO
I (IRDA) CHOCÁC H
C
Ơ 
 
Đ
I
N T
Ử 
 
Ks. Mai Th
Ph
ươ 
ng Th
o, Ks. Chu Ng
c LiêmKs. Phan Minh Tân, TSKH. Ph
m Th
ượ 
ng Cát
Phßng c«ng nghÖ§éng Hãa - ViÖn C«ng NghÖTh«ng Ti
Tel: 84-4-8363484, Fax: 84-4- 8363485 e-mail:ptcat@ioit.ncst.ac.vn 
Tóm t
t:
S
ự 
ra
đờ 
i c
a Hi
 p h
i d 
ữ 
li
u h
ng ngo
i (Infrared Data Association) và nhu c
u k 
ế 
t n
ố 
i không dây kho
ng cáchng
ắ 
n và chi phí th
ấ 
 p
đ 
ã và
đ 
ang kích ho
t s
ự 
phát tri
ể 
n c
a các thi
ế 
t b
thu phát h
ng ngo
i. V 
ớ 
i m
c tiêu n
i
đị
ahoá và gi
m giá thành s
n ph
ẩ 
m b
ằ 
ng cách
ứ 
ng d 
ng công ngh
hi
n
đạ
i PSoC, phòng công ngh
ự 
 
độ
ng hoá c
avi
n Công ngh
thông tin
đ 
ã nghiên c
ứ 
u ch
ế 
o
đượ 
c thi
ế 
t b
thu pháp s
ử 
ng công ngh
IrDA v
ớ 
i
độ
tin c
 y cao,g
n nh
và giá thành h
. Thi
ế 
t b
thu phát này có th
ể 
 
đượ 
c
ứ 
ng d 
ng r 
ng rãi trong nhi
ề 
u l
ĩ 
nh v
ự 
c nh
ư 
công nghi
 p,qu
ố 
c phòng, và
đặ 
c bi
t là trong các
ứ 
ng d 
ng dân d 
ng, các s
n ph
ẩ 
m gia d 
ng c
ơ 
 
đ 
i
n t 
ử 
.
 Research and Development of Infrared Remote Control Device for Mechatronic Systems
Abstract:
The formation of Infrared Data Association and the need of low-cost, short-range wireless data link continue bootingup the development of Send/Receive IrDA devices. Aiming to build Vietnamese devices and to reduce production cost by using new technology PSoC, Department for Automation and Technology of Institute of Information Technologyhas researched and developed sucessfully send/receive IrDA devices, which are reliable, light weight, and low cost.These IrDA devices can be use broadly in industry, defence and security, and especially in consumer and mechatronics products.
1
 
Công ngh
IrDA:
Chu
n h
ng ngo
i IR t
lâu
đ
ã
đượ 
c dùng
để
pháttri
n các k 
ế
t n
i không dây v
ớ 
i kho
ng cách ng
n vàchi phí th
p. Công ngh
này
đượ 
c s
d
ng nhi
utrong
đ
i
u khi
n t
xa c
a vô tuy
ế
n,
đ
i
u hoà nhi
t
độ
, trong máy tính, máy tính c
m tay, các thi
ế
t b
y t
ế
 và c
trong máy in...Tr
ướ 
c n
ă
m 1993, công ngh
h
ng ngo
i phát tri
nkhông
đồ
ng b
trong các công ty l
ớ 
n vì thi
ế
u chu
nchính th
c.
Để
trung hoà v
n
đề
này, Hi
p h
i d
li
uh
ng ngo
i (Infrared Data Association – IrDA)
đượ 
cthành l
p. Ngày nay, chu
n IrDA
đị
nh ngh
 ĩ 
a giaoth
c truy
n thông tin cho r
t nhi
u các
ng d
ngh
ng ngo
i.
2
 
Gi
ớ 
i thi
u chung v
 
đ
i
u khi
n t
ừ 
xas
ử 
d
ng công ngh
IrDA:
Nh
ư
 
đ
ã nói
ở 
trên, chu
n h
ng ngo
i IrDA cung c
pcho ng
ườ 
i s
d
ng m
t giao th
c th
c t
ế
v
ớ 
i chi phí th
p
để
truy
n d
n tín hi
u. Thêm vào
đ
ó, nhu c
utruy
n d
li
u gi
a các d
ng c
 
độ
ng và t
 ĩ 
nh b
ng cácthi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n t
xa trong th
ờ 
i
đạ
i t
 
độ
ng hoá
đ
ãkích ho
t s
phát tri
n và ph
bi
ế
n c
a truy
n d
tínhi
u s
d
ng tia h
ng ngo
i.Nh
n rõ t
m quan tr
ng và ph
bi
ế
n c
a công ngh
 IrDA, Hãng Cypress
đ
ã cung c
p 2 user moduleIrDATX và IrDARX trong chip PSoC(Programmable System on Chip)
để
h
tr
ợ 
các
ngd
ng truy
n và nh
n tín hi
u h
ng ngo
i. S
d
ng cácuser module này, hai b
ng m
ch
đ
ã
đượ 
c phát tri
n,m
t ho
t
độ
ng
để
nh
n tín hi
u (s
 
đượ 
c g
n trongthi
ế
t b
 
đượ 
c
đ
i
u khi
n), m
t ho
t
độ
ng trong vai tròb
 
đ
i
u khi
n t
xa (remote control), g
i tín hi
u
đế
n b
ng m
ch th
nh
t
để
 
đ
i
u khi
n ho
t
độ
ng c
athi
ế
t b
 
đ
ó.
3
 
Nguyên lý ho
t
độ
ng
3.1
 
B
 
đ
i
u khi
n t
ừ 
xa h
ng ngo
i (remotecontrol):
Module phát
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
(nh
ư
hình 1) bao g
m:
!
 
Bàn phím: g
m 13 phím b
m
để
nh
n l
nh
đ
i
u khi
n t
ng
ườ 
i s
d
ng
 
2
!
 
Màn hình hi
n th
LCD: hi
n th
các l
nh
đ
ang
đượ 
c th
c hi
n
!
 
Transitor (NPN C2383,
độ
khuy
ế
ch
đạ
i 114)và IrLED
để
truy
n tín hi
u h
ng ngo
i.
!
 
Chíp PSoC
để
nh
n l
nh t
ng
ườ 
i s
d
ng,x
lý và phát l
nh
đế
n d
ng c
 
đượ 
c
đ
i
ukhi
n.Chíp
đặ
c tr
ư
ng PSoC
đượ 
c thi
ế
t
ế
s
d
ng 4 usermodule là: Counter8, LCD,PWM8, và IrDATX. Counter và PWM
đượ 
c s
d
ng
để
l
n l
ượ 
t t
o tín hi
u cho BaudClk và BitTimerClk c
a IrDATX module. Các giá tr
c
a Clock vàProcessor
đượ 
c
đặ
t
để
t
c
độ
truy
n d
n tín hi
u trênkênh h
ng ngo
i
đạ
t
đượ 
c là 2.4kbps. Trên lý thuy
ế
t,t
c
độ
truy
n d
n tín hi
u trên kênh h
ng ngo
i có th
 
đạ
t t
ớ 
i 115kbps. Nh
ư
ng th
c t
ế
th
nghi
m cho th
yt
i 2.4kbps kênh h
ng ngo
i
đ
i
u khi
n b
ở 
i PSoCch
y
n
đị
nh nh
t, do
đ
ó thi
ế
t b
h
ng ngo
i
đượ 
cm
c
đị
nh t
i giá tr
này. V
ớ 
i các k 
ế
t qu
 
đ
ã
đạ
t
đượ 
cchúng tôi
đ
ang ti
ế
p t
c phát tri
n
để
t
o ra chipchuyên d
ng cho b
 
đ
i
u khi
n xa h
ng ngo
i c
amáy l
nh hai c
c. Hình 1: S
ơ 
 
đồ
m
ch c
a b
 
đ
i
u khi
n xa
3.2
 
Module nh
n
Module nh
n (hình 2) g
m có:
!
 
chip nh
n h
ng ngo
i
!
 
LCD
để
hi
n th
d
li
u nh
n
đượ 
c t
 
đ
i
ukhi
n t
xa
!
 
Chíp PSoC
để
x
lý d
li
uD
a vào các d
li
u nh
n
đượ 
c, máy
đ
i
u hoà s
các l
nh t
ươ 
ng
ng
để
cho máy ho
t
độ
ng.Module nh
n c
ũ
ng s
d
ng 4 module ng
ườ 
i s
d
nglà PWM8, counter8, LCD và IrDARX. C
u hình cài
đặ
t c
a các module này gi
ng h
t các module
ở 
trongph
n module phát, t
o
đ
i
u ki
n cho vi
c
đồ
ng b
 gi
a b
ph
n thu và phát.
 
3
 
Hình 2: S
ơ 
 
đồ
m
ch thu 
3.3
 
Ph
n m
m
Ch
ươ 
ng trình v
n hành c
a module thu và nh
n
đượ 
cvi
ế
t b
ng ngôn ng
l
p trình C,d
ch và ch
y trên môi tr
ườ 
ng PSoC Designer cungc
p b
ở 
i Cypress.
  Module phát

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->