Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
143Activity
P. 1
Lo Básico del ORÁCULO DEL DILOGÚN

Lo Básico del ORÁCULO DEL DILOGÚN

Ratings: (0)|Views: 6,716|Likes:
Published by Julio Rocha

More info:

Published by: Julio Rocha on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

 
LN CZÇI\NC BLN BHNCFFÛO
Ly |og bl ngy qågy bl ice|ohigihùo ico ngy blhbgbly bln Pgorlùo Xcz|jç. ico ncy Czhydgy x icoo|lyrzcy goilyrzcy. gorlpgygbcy c Lff|o. w|hloly pzcpczihcogzgo gx|bg g o|lyrzcy pzcjnlegypgzg loazlorgzncy pcyhrhqgelorl= ly blihz. oc yùnc yl |yg pgzg icocilz nc w|l y|ilbl. yhoc rgejhèo.pgzg hobhigzocy w|l dgx w|l dgilz pgzg ycn|ihcogznc. pgzg plbhz icoylkcy. pgzg lqhrgz i|gnw|hlz rzcphl{c lo ng qhbg. pgzg ygogz/ Pgzg lnnc yl |rhnh{g |og egoc bl igzgicnly/ Pcz ln igzgicn dgjngorcbcy ncy Czhydgy Xcz|jgy/ Lyrl czçi|nc. aczeg pgzrl bl ng gpgyhcogorl. goilyrzgn x pzca|obgahncycaåg. nhr|zfhg x pzgirhig eçfhic %lycrèzhig w|l yl zlgnh{g lo ng zlnhfhùo bl ncy Czhydgy/Ico ln |yc bl lyrl zhr|gn bl ice|ohigihùo lorzl ncy Czhydgy x y|y dhkcy yl horlorg icoylf|hz lnblyloqcnqhehlorc lyphzhr|gn x egrlzhgn bln ylz d|egoc/ Pcz ln igzgicn $rhzgz ln igzgicn( dgjngo rcbcyncy Czhydgy Xcz|jgy/ Lyrl Czçi|nc. aczeg pgzrl bl ng gpgyhcogorl. goilyrzgn x pzca|obg ahncycaåg.nhr|zfhg x pzçirhig eçfhic %lycrèzhig w|l yl zlgnh{g lo o|lyrzg Zlnhfhùo/Lo ln zhrc. pgzrhihpg gbleçy bln icoy|nrgbc. ln Jgjgncydg c Hxgncydg icoygfzgbcy lo Ygorc. lnJgjgngvc oc dgil |yc bl lyrl yhyrleg yhoc w|l dgil |yc bln Cmplnl c ncy hmholy/Lyrl Yhyrleg gbhqhogrczhc lyrç icep|lyrc pcz 71 igzgicnly %ig|zhy %g ncy w|l yl nly dg w|hrgbc lnacobc. pgzg w|l rlofgo lyrgjhnhbgb x gn ylz ngo{gbcy p|lbgo iglz bl |o ngbc c bln crzc. blahohlobcgyå ncy yhfocy bl igbg rhzgbg/Pgrgmå;Xlegxçlyrgjg igygbg icoCzûoehng. fzgo gbhqhogbcz bl ng rhlzzg bl Haè. w|l dgiåg ehngfzcy x rloåg |og fzgo inhlorlng/ Pcz lyl lorcoily. Czûoehng yl dgnngjg åorhegelorl |ohbc gn ylizlrc bl ncyigzgicnly $Bhncffûo(. p|ly Xlegxç. b|l÷g bln egz. plily. igzgicnly x rcbc nc egzhoc. yl ncice|ohigjg/ Ln. g y| ql{. horlzpzlrgjg lycy ylizlrcy g rzgqèy bl ncy Cbb|o x bl ngy nlxlobgy/Ci|zzhù w|l |o båg Czûoehng r|qc w|l dgilz |o qhgkl ngzfc x rlbhcyc pgzg gyhyrhz g |og zl|ohùo blncy Gvù w|l dgjåg icoqcigbc Cncah. x icec yl bleczù eçy bl nc w|l Xlegxç hegfhogjg. èyrgw|lbù yho bholzc. gyå w|l blihbhù gpnhigz y| rèiohig x y| ygjhb|zåg pgzg icoy|nrgz pcz y| i|lorg gw|hloly pzlihygjgo bl gx|bg/I|gobc gnf|hlo qloåg g j|yigz g Czûoehng pgzg icoy|nrgzyl. lnng nl bliåg w|l oc yl pzlci|pgzg xnl rhzgjg ln Bhncffûo/ Icec lzg gbhqhogbczg bl ogihehlorc. y|y qgrhihohcy r|qhlzco fzgo èthrc x y|yLjjù ygnqgzco g e|idg florl/Czûoehng. bl igehoc dgihg y| igyg. cxù blihz w|l dgjåg |og e|klz gbhqhogbczg x ehngfzcyg lo y|p|ljnc/ Ln. i|zhcyc %icec rcbc ylz d|egoc%. yl bhyazg{ù x. pzlf|orgobc pcz ln n|fgz bcobl qhqåggw|lnng e|klz. nnlfù g y| pzcphg igyg/Xlegxç. gn blyi|jzhznc. nl bhkc;*³Rû izlågy w|l el hjg g eczhz bl dgejzl3*Gyå w|l èn. loa|zlihbc. ng nnlqù blngorl blCncaho. ygjhc lorzl ncy ygjhcy. w|hlo blihbhù w|l Czûoehngzlfhyrzgzg ico ln Lm|lnl. ncy Lmholy x ln Grè bl Haç. x w|l Xlegxç bcehogzg ln Bhncffûo/ Plzc nlgbqhzrhù g Czûoehng w|l i|gobc Xlegxç ygnhlzg lo y| Cbb|o. rcbcy ncy Jgjgngvcy rlobågo w|lzlobhznl pnlhrlyåg. rcigz ico ng azlorl ln rgjnlzc x blihz; LJJC AH LJCGBG/Ng qlzbgb zlnhfhcyg xcz|jg. lyr|qc lo ln pgygbc a|lzg bl ng zg{ùo. lo ln pzlylorl lyrç gn gnigoilbl lnng/ Ln dcejzl bl dcx dg ncfzgbc gblorzgzyl lo nc eçy pzca|obc bl ng icyecncfåg xcz|jg. bly|y bcfegy. rlcncfåg x ahncycaåg/ G rzgqèy bl ng ihloihg x ng rliocncfåg dg icoylf|hbc blyehrhahigz ncgzigoc bl ng Ygorlzåg/Ng olilyhbgb bl pzlblihz ln a|r|zc. bl pzlqlz nc hfocrc pcz elbhc bl ng gbhqhogihùo. dg lyrgbcpzlylorl lo rcbg ng dhyrczhg bl ng ihqhnh{gihùo blybl ncy gnjczly bl ng d|egohbgb/
:
 
Ncy elbhcy |rhnh{gbcy pcz ncy bhyrhorcy yhyrlegy x pzcilycy gbhqhogrczhcy yco ltrzgczbhogzhgelorlqgzhgbcy; ln gf|g. ng gzlog. ncy i|lzpcy ilnlyrly. ng iczrl{g bl ncy çzjcnly. ngy nåolgy bl ngy egocyx bl ncy phly. ncy zgyfcy agihgnly. ng rltr|zg bl ncy qhlkcy jzljgkly icec ln rl. ln igaè. ln pgxcrl. ncyi|lzocy bl ihlzrcy gohegnly. ln d|ec. ngy ylehnngy x ncy igzgicnly. lorzl crzcy e|idcy/ G|ow|l nggbhqhogihùo icorhoûg pzgirhobcyl e|obhgnelorl. e|x pcic yl dg dlidc lo egrlzhg blhoqlyrhfgihùo ycjzl lyrcy yhyrlegy. hoin|xlobc gw|lnncy w|l nnlfgzco gn icorholorl gelzhigocpzcilblorly bl Çazhig lo ngy ehfzgihcoly acz{gbgy bl ng rzgrg bl lyingqcy bln pgygbc yhfnc/Ln yhyrleg bl gbhqhogihùo bl Haç x ln Bhncffûo yco ncy bcy czçi|ncy xcz|jg eçy hepczrgorly w|lnnlfgzco g I|jg pzcilblorly bl Çazhig x yco ncy gorlilyczly bhzlircy bln yhyrleg bl gbhqhogihùoi|jgoc bl ncy igzgicnly c Bhncffûo i|jgoc. gir|gnelorl icocihbc x |rhnh{gbc lo e|idcy pgåyly blGeèzhig. icec Qlol{|lng. P|lzrc Zhic. Pgogeç. Icncejhg. Eèthic. Lyrgbcy \ohbcy blOczrlgeèzhig x Zlp|jnhig Bcehohigog. pcz ycnc ihrgz ncy w|l rhlolo egxcz oûelzc bl pzgirhigorly/Lo Jzgyhn lyrç gepnhgelorl bha|obhbc |o czçi|nc bln igzgicn w|l bhahlzl. lo gnf|ogy bl y|yigzgirlzåyrhigy. bln yhyrleg i|jgoc. g|o i|gobc lorzl gejcy lthyrlo eûnrhpnly p|orcy blichoihbloihg c ylelkgo{gy/Ln Bhncffûo. rgejhèo icocihbc icec Ncy Igzgicnly. ly |o yhyrleg bl gbhqhogihùo w|l yl jgyg lo71 yhfocy a|obgelorgnly eçy |oc $blocehogbc Cphzg(. icocihbcy pcz cbb| $pcp|ngzelorlblocehogbcy czb|oy(/Lyrcy 71 cbb|. gn icejhogzyl. czhfhogo :<1 cbb| icep|lyrcy/ Ncy cbb| icep|lyrcy zlpzlylorgoplzycogkly czgi|ngzly. g igbg |oc bl ncy i|gnly iczzlypcoblo bhyrhorcy zlazgoly blzhqgbcy. pcz ncflolzgn. bl gorhf|gy dhyrczhgy xcz|jg/ Lyrcy zlazgoly. |ohbcy g ngy bhyrhorgy flolzgnhbgbly.pcyhrhqgy x olfgrhqgy. x g crzcy eloygkly w|l yl zlngihcogo ico ln plzycogkl czgi|ngz. yco ncy w|lplzehrlo gn icoy|nrgorl igzgirlzh{gz ng yhr|gihùo lypliåahig w|l qhql ln inhlorl c icoy|nrgbc pcz |olypgihc bl rhlepc blrlzehogbc/Lyrl yhyrleg czgi|ngz |rhnh{g icec hoyrz|elorc jçyhic bl gbhqhogihùo 71 igzgicnly ig|zhy/ Ncyigzgicnly. pzlqhgelorl pzlpgzgbcy icec yl e|lyrzg lo ng ahf|zg 7 x egohp|ngbcy icec ylltpcobzç lo blrgnnl eçy gblngorl. gn ylz *rhzgbcy*. p|lblo gbcprgz bcy bhypcyhihcoly; |og ico nggjlzr|zg czhfhogn bln igzgicn dgihg gzzhjg= ng crzg. g ng hoqlzyg/I|gobc |o igzgicn igl ico ng gjlzr|zg czhfhogn dgihg gzzhjg. yl bhil w|l lyrç lo pcyhihùoicoqlzygihcogn x i|gobc igl lo ng pcyhihùo hoqlzyg. yl bhil w|l ly oc icoqlzygihcogn/ Lyrgy bcybhypcyhihcoly yl hn|yrzgo lo ng ahf|zg :/
Ahf|zg 7
Pzlpgzgihùo bln igzgicn ig|zh/g(Yl dgil |og plw|l÷g gjlzr|zg lo |oc bl ncy ltrzlecy bl ng pgzrl gjcejgbg |rhnh{gobc|og ylf|lrg c nheg/
9

Activity (143)

You've already reviewed this. Edit your review.
vesa21 liked this
Ortega Ponce liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Andres Barrios liked this
Ricardo Mansilla liked this
Anaida Correas added this note
buenisimo ouy pedagico
Otto Marques liked this
jrscaballero liked this
ojmarron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->