Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Защита на нац сигурност 4

Защита на нац сигурност 4

Ratings: (0)|Views: 1,290 |Likes:
Published by zeloqd

More info:

Published by: zeloqd on Mar 09, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАФОРМИРОВАНИЯТА ПРИ КРИЗИ
Действията на органите за управление и на формированията при възникване накриза се определят основно от степента на съвпадение на мястото, вида и размерите накризата с прогнозираната; възможностите за използване на плана за СНАВР; отсъздадената нова кризисна ситуация; от подготовката на органите за управление исилите за реагиране; дислокацията, състоянието и осигуреността на формированията ивремето за работа.Действията в условия на криза условно могат да се разделят на три етапа (фиг.9).
Фиг. 8. Етапи на действие в условията на криза
 Първи етап “Незабавна реакция”
Обявяване на кризисно положение, оповестяване и привеждане в готовностна органите за управление и на силите.
Разузнаване и оперативно планиране на спасителните и неотложнитеаварийно-възстановителни работи.
Логистично осигуряване.
Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
 Втори етап “Ограничителен -стабилизационен”
Провеждане на изолационно-ограничителни мероприятия.
Специална обработка.
Дезактивация, дегазация и дезинсекция на пътища, местност, съоръжения иматериални средства.
Трети етап “Възстановителен”
Възстановяване на нормалния живот на населението.
Възстановяване на органите за управление и на формированията.
 
Подготвяне и осъществяване на следкризисна стратегия: анализ на кризата;ефективност на предприетите мерки и действия, основни изводи; определяне наследкризисните задачи, способите и времето за изпълнението им.
Действията са обособени на етапи за по-добър анализ и определяне навръзките и взаимодействието между отделните елементи. От фигурата е видно, чете започват почти едновременно, като взаимно се осигуряват и допълват разработката на глава четвърта те са разгледани в комплекс).
1.
Обявяване на кризисно положение, оповестяване и привеждане вготовност на органите за управление и на силите за реагиране
“Кризисното положение” е особено състояние на цялата страна или на част отнея (области, общини) вследствие на опасност от проявление или на възникване накриза, изискващо прилагане на специални мерки за намаляване на загубите иликвидиране на последствията. Кризисно положение на територията на цялата странасе обявява с решение на Министерския съвет. Кризисно положение на част оттериторията на страната се обявява:- от председателя на постоянната областна комисия по решение на комисията,когато кризисната зона обхваща територията на повече от една община от областта;- от председателя на постоянната общинска комисия по решение на комисията,когато кризисната зона обхваща цялата или част от територията на общината.Оповестяването за възникнала криза и привеждането в готовност на органите зауправление и на силите се извършва по решение на председателите на постояннитекомисии в съответствие с техните правомощия и разработените планове.Населението се уведомява по решение на председателя на съответнатапостоянна комисия чрез дежурните длъжностни лица по установените сигнали.Информацията за възникнала криза се подава незабавно от дежурнитедлъжностни лица по установения ред.Постоянните комисии организират своевременно събиране и обобщаване наинформацията за възникналата криза, последствията от нея, мерките за ликвидиранетоим, за действията на органите за управление и на формированията и за поведението нанаселението и информират висшестоящата в системата комисия.При възникване на криза, когато са налице неизяснени обстоятелства относнонейното възникване или при ликвидирането на последствията, или може да се направиоснователно предположение за извършено престъпление, председателят на постояннатакомисия незабавно уведомява следствените органи и прокуратурата за образуване напредварително производство.За нуждите на управлението на постоянните комисии служат Националнатасъобщителна система и ведомствените комуникационни системи.Председателите на постоянните комисии ръководят дейността по организациятана комуникациите.Необходимите телефонни и телеграфни връзки за нуждите на постояннитекомисии, органите и формированията, извършващи спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, се предоставят с абсолютно предимство.Комитетът по пощи и далекосъобщения чрез Националната съобщителнасистема осигурява предоставянето на преки свързочни канали между отделнитепостоянни комисии и до обекти от националното стопанство по разпореждане на щабана постоянната комисия към Министерския съвет.Съставът, обслужващ функционирането на проводната свръзка до завършване наспасителните и неотложни аварийноъзстановителни работи, се осигурява отКомитета по пощи и далекосъобщения и от другите ведомства.Използването на ведомствените комуникационни системи се извършва по начин,който не затруднява изпълнението на основните им задачи.
 
За нуждите на постоянните комисии и специализираните формирования сеизграждат комуникационни системи за мобилна оперативна и аварийна връзка.За поддържане на готовността на комуникационната система постояннатакомисия към Министерски съвет ежегодно провежда планови тренировки запревключване на предоставените свързочни канали и обмен на информация.Използването на радиолюбителска система за връзка се допуска само в случаитена кризи, когато връзките на Националната съобщителна система са прекъснати илилипсват.
2.Разузнаване, оперативно планиране на спасителните и неотложниаварийно-възстановителни работи и логистично осигуряване
Разузнаването се провежда с цел своевременно да се получат данни за създалатасе обстановка в резултат на възникнала криза. То се организира от щабовете на ГЗ отвсички нива и от началниците на формированията. Разузнаването маже да изпълнипоставените задачи, ако се води активно, своевременно и непрекъснато. Разузнаванетобива въздушно, речно (морско) и земно, в зависимост от начините на получаване наданни за обстановката и използваните за това средства.Въздушното разузнаване се води чрез визуално наблюдение, планово иперспективно фотографиране, с дозиметрична и телевизионна апаратура.Речното орско) разузнаване изяснява обстановката в кризисни зони вкрайбрежната зона и в обектите на речния и морски флот.Земното разузнаване се извършва от наблюдателни постове, разузнавателнигрупи и разузнавателни подразделения на формированията на ГЗ.В зависимост от целите и характера на изпълняваните задачи разузнаването биваобщо и специално.
Общото разузнаване
се ръководи от щабовете на ГЗ с цел да се събератпървоначални данни за състоянието на обстановката. То се извършва по направленияот разузнавателни групи (дозори). В тях влизат различни специалисти – инженер,химик, дозиметрист и др. Получените данни от това разузнаване служат напредседателя на постоянната комисия за вземане на решение за провеждане на СНАВР.Командирите (началниците) на формированията организират за свои нужди специално разузнаване, като използват данните от общото разузнаване.
Специалното разузнаване
се води на участъци (обекти) и при него дозорите имат еднороден състав. Полученитеданни са необходими непосредствено при провеждането на спасителни работи и за най-целесъобразно използване на силите и средствата на формированията. Къмспециалното разузнаване се отнасят радиационното, химическото, инженерното,пожарното, биологичното и медицинското разузнаване.
 Радиационното разузнаване
се организира и провежда за навременноопределяне степента на замърсяване на местността, сградите, техниката,водоизточниците и обема на работите за ликвидиране на последствията от радиоактивното замърсяване.
 Химическото разузнаване
се организира за определяне на химически заразения район; пътищата за извеждане на хората от заразената територия; вземане на проби заанализ; установяване времето за намаляване на концентрацията на отровните веществадо степен, позволяваща да се снемат средствата за защита.
 Инженерното разузнаване
уточнява и установява: границите на разрушение;характера на разрушенията на сградите и съоръженията на особено важните обекти;състоянието на комунално-енергийните мрежи; местата и състоянието на затрупанитеукрития; най-безопасните пътища за обход; обема и начина за извършване наинженерните работи в обекта и мерките за безопасност при извършването наспасителните работи.
 Пожарното разузнаване
се осъществява от противопожарните формирования.Това разузнаване има за цел да установи нови места на пожарите и застрашените от тях

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gube1796 liked this
gube1796 liked this
Anatoli Ivanov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->