Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
P. 1
procedimientos y tecnicas en terapia visual, universidad autonoma de aguascalientes.

procedimientos y tecnicas en terapia visual, universidad autonoma de aguascalientes.

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 11,752 |Likes:
Published by candydandy3

More info:

Published by: candydandy3 on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

 
@j qnsjpij riu~j` jeqirj f nkqsnkjlinkqf riu~j` nuaiunújaj pjsj lnhfsjs n`snkailinkqf riu~j`, ikrf`~esjkaf j` pjeinkqn an ~kj ljknsj efkeinkqn nk ~kjune~nkeij an qjsnju riu~j`nu efkqsf`jaju y nupneìbieju+ Un p~nank ~qi`ixjs ~kj gsjkrjsinaja an ikuqs~lnkqfu y léqfafu pjsj snj`ixjs nuqju qjsnju+J efkqik~jeiõk un psnunkqj `j e`juibiejeiõk gnknsj` an `ju qéekieju an qnsjpij riu~j`ung~iaj an ~kj anuesipeiõk an ejaj qéekiej, ikuqs~eeifknu gnknsj`nu, u~ fchnqirf ysnu~`qjafu+
 
Un airiank nk afu ejqngfsìju8I+ Ikuqs~lnkqfu an nkqsnkjlinkqfIke`~yn qéekieju nk `ju z~n n` pjeinkqn snz~insn fcunsrjs aisneqjlnkqn nk ~kjpjsjqf, efk nuqju qéekieju n` lfrilinkqf nu snuqsikgiaf y nu aibìei` fcunsrjs `fu fhfuan` pjeinkqn, `ju ps~ncju un snj`ixjk nk efkaieifknu kf kjq~sj`nu+II+ Nkqsnkjlinkqf nk nupjeif `icsnUn snj`ixj ~k ljyfs lfrilinkqf, un p~nank fcunsrjs `fu fhfu an` pjeinkqn, `juefkaieifknu an n}jlnk ufk lêu jpsf}iljaju j `j riuiõk an` pjeinkqn+
E@JUIBIEJEIFK
 
QI_FAN LJQNSIJ@EJSJEQNSÌUQIEJU
JKJG@ÌBIEFU YBI@QSFU_F@JSIXJAFU
Un ~qi`ixjk l~emf nk pjeinkqnu efk mnqnsfbfsij, ike`~ynk gsjkrjsinaja an fpqfqipfu ike`~uf an 3¿ y 5¿ an b~uiõk,jeflfajqirfu y kf jeflfajqirfu, ufk øqi`nu nk psnunkeij anu~psnuk u~pnsbieij` f lfansjaj y un p~nank nkqsnkjs rnsgnkeiju, `ju efkaieifknu an n}jlnk ufk kfslj`nu+_nsliqnk fcqnkns ~k c~nk efkqsf` an `fu pjsêlnqsfu an `funuqìl~`fu, uik nlcjsgf `fu kiúfu p~nank pnsans n` ikqnséubêei`lnkqn pfs `f z~n un ancnk ~ujs gsjk rjsinaja an qjshnqjupjsj ljkqnkns `j jqnkeiõk+
 
@NKQNUNU_NHFU_SIULJU
Un p~nank ~qi`ixjs nk qfaju `ju qnsjpiju y eflcikjs`fu efk fqsfujpjsjqfu+@fu `nkqnu ejlcijk `j anljkaj an jeflfajek y anrnsgnkeiju, ufk l~y nbneqirfu nk `j qnsjpij jeflfajqirj,jy~ajk j rjsijs n` kirn` an anljkaj an `ju qéekieju cikfe~`jsnu+@fu psiulju y nupnhfu ejlcijk `j aisneeiõk an `j `~x, qjlciékjy~ajk nk `j qnsjpij jkqiu~psnuiõk+
UN_Q^LU Y AIRIUIFKNU
Ufk jpjsjqfu z~n unpjsjk `j riuiõk an ~k fhf y fqsf nk n`nupjeif kfslj`, an qj` ljknsj z~n ~k fhf rn ~kj iljgnk y fqsffcunsrj ~kj iljgnk aibnsnkqn, ufk øqi`nu nk pjeinkqnu efku~psnuifknu aéci`nu f lfansjaju+Nk nuqn qipf an qéekieju nu aibìei` ljkqnkns `j jqnkeiõk, `janljkaj kf p~nan ikieijs nk ensf pfs `f z~n un ancn bfsxjs j`pjeinkqn j snj`ixjs ~k lfrilinkqf an rnsgnkeij b~uifkj`+
LJQNSIJ@IL_SNUF
Ike`~yn n` ~uf an pjpn` efk aibnsnkqnu aiunúfu, jenqjqfu, fe~j`z~ins qipf an ljqnsij` anuan pn`fqju, e~nsaju nqe+ J`g~kjups~ncju p~nank eflcikjsun efk bi`qsfu, `nkqnu y psiulju+ Ufk`ju qéekieju lêu cjsjqju, ufk øqi`nu nk n` nkqsnkjlinkqf anrnsgnkeiju ufcsn qfaf efkrnsgnkeij, nk j`g~kju u~psnuifknuaéci`nu j lfansjaju, jeflfajeiõk y lfrilinkqfu ujeêaiefu+
NUQNSNFUEF_IFU
Ufk jpjsjqfu cjujafu nk `j aiufeijeiõk an `fu fhfulneêkiejlnkqn efk j`g~kj airiuiõk ~qi`ixjkaf q~cfu, nupnhfu,`nkqnu f psiulju, u~ fchnqirf nu lnhfsjs jlp`iq~a an rnsgnkeijub~uifkj`nu pfuiqirju y kngjqirju, ikesnlnkqjs rn`feiaja ansnup~nuqj y aiulik~is n` qinlpf an `jqnkeij+
_FUQ, ILÊGNKNU YBNKÕLNKFUNKQÕ_QIEFU
Qéekieju ~qi`ixjaju nk n` qsjqjlinkqf an jlc`ifpìj, bihjeiõkn}eékqsiej, efssnupfkankeij jkõlj`j, nuqsjciulf efkuqjkqn ykiuqjglf+J` nuqil~`js `j snqikj n` fchnqirf nu esnjs ~kj iljgnk cfssfuj nkn` enkqsf nk `~uqsn y an nuqj bfslj lfaibiejs n` pjqk anefssnupfkankeij jkõlj`j nuqjc`neiaf++
QNEKIEJU AN QNSJ_IJ RIU^J@
QNSJ_IJ AN LFQI@IAJA FE^@JS
8
EFKUIANSJEIFKNU GNKNSJ@NU
8
,
Un sneflinkaj ikieijs efk nhnseieifu uilp`nu y an bfslj lfkfe~`js pjsj ig~j`js mjci`iajanu an jlcfu fhfu y efkqik~js pfuqnsifslnkqn efk `fu liulfu nhnseieifu nkbfslj cikfe~`js+
,
Gsja~j`lnkqn j~lnkqjs `j aibie~`qja an `ju ps~ncju+
 
,
_jsj nhnseiqjs lfrilinkqfu ujeêaiefu nu efkrnkinkqn ikieijs efk lfrilinkqfu angsjk jlp`iq~a y nk nqjpju jrjkxjaju aiulik~is `j jlp`iq~a+
,
Nk n` ejuf an `fu lfrilinkqfu an ung~ilinkqf nu sneflnkajc`n ikieijs efklfrilinkqfu an pnz~núj jlp`iq~a y pfuqnsifslnkqn j~lnkqjs jlp`iq~a+
,
Ikanpnkainkqnlnkqn an z~n un qsjqn an ~kj aiub~keiõk fe~`flfqfsj, un ancnklnhfsjs `ju mjci`iajanu an jeflfajeiõk y cikfe~`jsiaja+
,
J`g~kju qéekieju p~nank uns8
‐MJSQ EMJSQ“UJEJAIEFU
ANUESI_EIÕK8Ejsqi``j efk `nqsju y&f kølnsfu aiup~nuqfu nk ef`~lkju an :?}:? an qjljúfuaibnsnkqnu+
FCHNQIRF8
,
J~lnkqjs `j n}jeqiq~a y rn`feiaja an `fu lfrilinkqfu ujeêaiefu+
NZ^I_F8
,
Ejsqi``ju an Mjsq Emjsq
,
_jsemn
QÉEKIEJ
,
Ef`fejs ejsqi``j j ~kj aiuqjkeij nkqsn :+> y 5 lqu+
,
Fe`~is ~k fhf an` pjeinkqn
,
Ikaiejs j` pjeinkqn z~n `nj `j psilnsj `nqsj an `j psilnsj ef`~lkj y `~ngf `jpsilnsj `nqsj an `j ø`qilj ef`~lkj, efkqik~js efk `j ung~kaj `nqsj an `j psilnsjef`~lkj y `j ung~kaj `nqsj an `j ø`qilj ef`~lkj+ nqe+ Efkqik~js mjuqj qnslikjs qfaju `ju `nqsju an `j psilnsj y aéeilj ef`~lkju+
,
Linkqsju n` pjeinkqn `nn, un efssfcfsjk `ju snup~nuqju
,
N` fchnqirf pjsj n` pjeinkqn unsê snj`ixjs n` nhnseieif uik nssfsnu y uik lfrilinkqfuan ejcnxj, nk ~k anqnslikjaf qinlpf+
,
Ikesnlnkqjs `j aibie~`qja an `j ps~ncj piainkaf z~n `nj an `j liulj bfslj `juef`~lkju 3 y 9, 5 y =, 1 y 7, > y 2, `ju ef`~lkju ikqnskju ufk lêu aibìei`nu pfsz~nnuqêk sfanjaju an `ju fqsju `nqsju
,
Snj`ixjs ujeêaiefu fc`ie~fu piainkaf j` pjeinkqn z~n `nj `j psilnsj `nqsj an `jpsilnsj ef`~lkj y `j ~`qilj `nqsj an `j aéeilj ef`~lkj, `~ngf `j ung~kaj ypnkø`qilj y efkqik~js mjuqj z~n qnslikn `ju ef`~lkju+
SNU^@QJAFU
,
Snpfsqjs ui `j ps~ncj un snj`ixõ nk bfslj nbieinkqn f q~rf j`g~kj aibie~`qja+
,
Ui `j ps~ncj b~n lfkfe~`js f cikfe~`js+
JKK JSCFS

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
sergioowns1 liked this
jldelmoral liked this
psychoborre liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Brian Diaz Meza liked this
p.c liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->