Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
شرح الرجستري

شرح الرجستري

Ratings: (0)|Views: 653|Likes:
Published by HMaSN

More info:

Published by: HMaSN on Mar 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/08/2011

pdf

text

original

 
 
ﻢﺴﺑﺍﻴﺣﺮﻟﺍ
 
ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ
 
)
ﻴﻜﺤﻟﺍ
 
ﻢﻴﻠﻌﻟﺍ
 
ﺖﻧﺃ
 
ﻚﻧﺍ
 
ﺎﻨﺘﻤﻠﻋ
 
ﺎﻣ
 
ﻻﺇ
 
ﺎﻨﻟ
 
ﻢﻠﻋ
 
ﻻ
 
ﻚﻧﺎﺤﺒﺳ
 
ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ
 
ﷲﺍ
 
ﻕﺪﺻ
 
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 
ﻢﺴﺑﷲاﻢﯿﺣﺮﻟا
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻞﺠﺴﻣ
 
لﻮﺣ
 
ﺐﯿﺘﻛ
 
وأ
 
بﺎﺘﻛ
 
يأ
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﺣﺎﺴﻟا
 
رﺎﻘﺘﻓا
 
ﺢﺿوأ
 
نأ
 
ﺪﯾرأ
 
ﺔﯾاﺪﺑ
)Registry Editor(
ا
 
هﺮﺒﺘﻌﯾ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻞﺑ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻛﺎﺸﻣ
 
ﻰﻟإ
 
يدﺆﯾ
 
ﺎﮭﯿﻟإ
 
لﻮﺧﺪﻟاو
 
ةﺮﻄﺨﻟا
 
ءﺎﯿﺷﻷا
 
ﻦﻣ
 
ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟ
 
ﺔﻟازإ
 
ﻲﻓ
 
ﻢھﺎﺴﯾ
 
ﺎﻤﺑر
 
ﮫﻨﻋ
 
 ﻂﯿﺴﺑ
 
ءﺰﺟ
 
ﻮﻟو
 
ﺢﺿوأ
 
نأ
 
ترﺮﻗ
 
ﻚﻟﺬﻟ
 
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا
 
مﺎﻈﻧ
 
ﺐﻧﺎﺠﻟا
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻤﮭﻣ
 
ﮫﻧا
 
ﺖﯾأر
 
ﻦﻜﻟ
 
ﮫﺑ
 
ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا
 
ﻲﺘﻓﺮﻌﻣ
 
ﻲﻋدأ
 
ﻻو
 
ﮫﻔﻨﺘﻜﯾ
 
يﺬﻟا
 
ضﻮﻤﻐﻟا
 
ﺮﻘﺘﻔﺗ
 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﺣﺎﺴﻟ
 
ا
 
نﻻ
 
اﺪﯿﺟ
 
نﻮﻜﯿﺳ
 
ﮫﺤﯿﺿﻮﺘﺑ
 
مﻮﻗأ
 
يﺬﻟاﮫﻟﻮﺣ
 
ﻊﺟﺮﻣ
 
يأ
 
ﻰﻟإ
 
ﺢﯿﺗﺎﻔﻤﻟا
 
ﺮﺜﻛأ
 
ضﺮﻋا
 
نأ
 
ترﺮﻗ
 
ﻚﻟﺬﻟوةﺮﮭﺷﺎﮭﻨﻣ
 
حﺎﺘﻔﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻞﻤﻋو
 
ةﺪﺋﺎﻓو
 
ﮫﻠﻤﻋ
 
ﻮھ
 
ﺎﻣو
 
حﺎﺘﻔﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻞﻜﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﮭﺿﺮﻌﺑ
 
مﻮﻗﺄﺳووأﺔﺑﻮﺟأو
 
ﺔﻠﺌﺳأ
 
ﺪﺣاو
 
ﻞﻛ
 
ﻞﻤﻋو
 
ﺎﮭﺣﺮﺷو
 
حﺎﺘﻔﻣ
 
ﻦﯿﺴﻤﺧو
 
ﺔﺌﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﯾﺰﯾ
 
ﺎﻣ
 
ﺔﻓﺎﺿإ
 
ﺖﻌﻄﺘﺳا
 
ﺪﻗو
 
نذﺈﺑ
 
ﻲﻌﻣ
 
ﻢﻛدﻮﮭﺠﻤﺑ
 
دﺎﯾدزﺎﺑ
 
ﺔﯿﻘﺒﻟاو
 
ﺎﮭﻨﻣﷲا
 
ﺰﻛرأ
 
فﻮﺳوﻼﯿﻠﻗزوﺪﻨﯾو
 
ﻊﻣ
 
ﻞﺜﻣﻷا
 
ءادﻸﻟ
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻞﺠﺴﻣ
 
داﺪﻋإ
 
ﻰﻠﻋ
 XP. 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬھ
 
ﻦﻤﻟ
: 
ﺪﯿﺠﻟا
 
ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 
يوذ
 
زوﺪﻨﯾو
 
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟ
 
ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
 
ﻞﻛ
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﺟﻮﻣ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬھ
 
ﻦﯿﺋﺪﺘﺒﻤﻠﻟ
 
ﺢ 
 ﺼ
 ﻨﯾ
 
ﻻو
 
قﻮﻓ
 
ﺎﻣو
. 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ةﺪﺋﺎﻔﻠﻟ
 
ﻲﮭﻓ
 
ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ
 
ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ
 
ﻞﻘﻨﻟاو
 
ﺦ 
 ﺴﻨﻟا
 
قﻮﻘﺣ
 
ﮫﻧا
 
ﺎﻤﻛ
. 
ﺮﯿﺧأ
 
ﻦﻣ
 
اﺬﮭﻓ
 
ﺖﺒ
 ﺻ
أ
 
ﺪﻗ
 
ﺖﻨﻛ
 
نإ
 
اﷲاﻲﺴﻔﻧ
 
ﻦﻣ
 
اﺬﮭﻓ
 
ءﻲﺷ
 
ﻲﻓ
 
ﺖﺌﻄﺧأ
 
ﺪﻗ
 
ﺖﻨﻛ
 
ناو
 
نﺎﻄﯿﺸﻟا
 
ﻦﻣو
. 
ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻠﻟو
 
يﺪﻟاﻮﻟو
 
ﻲﻟ
 
ﺐﯿﻐﻟا
 
ﺮﮭ
 ﻇ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﺤﻟﺎ
 ﺻ
 
ةﻮﻋد
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻧﻮﺴﻨﺗ
 
ﻻو
. 1/1/2003 
ﺐﺒﺷ
 
ﺪﻤﺣأ
 
ﺪﻟﺎﺧ
 
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 
خ
ﻸﻟ
 
ﺮﻜﺸﻟا
 
ﻞﻛﻲﺤﺘﻓ
 
ﷲا
 
ﺪﺒﻋ
: 
ﻲﻓ
 
ﻮھ
 
ﺎﮭﺘﺑﺎﺘﻜﺑ
 
مﺎﻗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
 
هﺬھ
 
ﺮﺸﻨﺑ
 
ﻲﻟ
 
ﺢﻤﺳ
 
يﺬﻟاﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ
 
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻖ
 ﯾﺮﻔﻟا
 
ىﺪﺘﻨﻣ
 
اﺬﮭﻟ
 
ﺪﯿﺟ
 
حﺮﺷ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﮭﯿﻓ
 
ﮫﺗﺪﺟو
 
ﺎﻤﻟ
 
ﺎﻧأ
 
ﻲﻠﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
 ﻂﯿﺴﺑ
 
فﺮ
 ﺼ
 ﺘﺑ
 
ﻲﻣﻼﺳ
ﻹ
ا
 
ع
اﺪﺑ
ﻹ
ا
 
ىﺪﺘﻨﻣوﻢﺨ
 ﻀ
 ﻟا
 
ﺞ 
 ﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
اﺬھ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﯿﻔﯾﺮﻌﺗ
 
ةﺬﺒﻧ
 
ءﺎﻄﻋإو
 
ﺞ 
 ﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
خ
ﻸﻟ
 
ﺮﻜﺸﻟا
 
ﻞﻛويوﺪﺑ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 :
 ﻣ
 
ماﺪﺨﺘﺳا
 
ﺔﯿﻔﯿﻛ
 
ضﺮﻌﺗ
 
ﻲھو
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬھ
 
ﻲﻓ
 
ﮫﺘﻛرﺎﺸﻣ
 
مﺪﺨﺘﺳا
 
نأ
 
ﻲﻟ
 
ﺢﻤﺳ
 
يﺬﻟارﺮﺤﻣ
 
ﺢﯿﺗﺎﻔﺔﻐﻠﻟا
 
هﺬھ
 
ﻦﻣ
 
س
دﺎﺴﻟا
 
راﺪ
 ﺻﻺ
 ﻟ
 
كﺰﯿﺑ
 
لاﻮﺠﯿﻓ
 
ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا
 
ﺔﻐﻟ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﯿﺠﺴﺘﻟا
 
خ
ﻸﻟ
 
ﺮﻜﺸﻟا
 
ﻞﻛ
.....................
ﷲا
 
نذﺈﺑ
 
ﻊﺒﺘﯾ
 
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->