Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ćwiczenia Prawo konstytucyjne - 08.03

Ćwiczenia Prawo konstytucyjne - 08.03

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2010

pdf

text

original

 
1
Data
ć
wicze
ń
: 8 marca 2010
Ć
WICZENIA PRAWO KONSTYTUCYJNE
Prowadzi: Aleksandra Gołuch
I.
 
11 maja 2005 rok – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K18/04.Prawo wspólnotowe, a prawo polskie.Zaskar
ono traktat.TEZA: skoro Trybunał Konstytucyjny mo
e bada
ć
traktat akcesyjny, to stoi on ni
ejni
Konstytucja. Obawy o utrat
ę
suwerenno
ś
ci. Naród w Konstytucji z 1997 roku zgodziłsi
ę
na przekazanie kompetencji organizacjom mi
ę
dzynarodowym (patrz Konstytucja).Wynegocjowana umowa mi
ę
dzynarodowa. Trybunał Konstytucyjny stwierdził,
e Unia Europejska składa z pa
ń
stw o podobnych porz
ą
dkach konstytucyjnych, wi
ę
cnie powinno by
ć
tak,
e prawo Unii Europejskiej b
ę
dzie sprzeczne z Konstytucj
ą
. TrybunałKonstytucyjny nie był konsekwentny. Porz
ą
dek wspólnoty nie jest porz
ą
dkiemzewn
ę
trznym. Trybunał Konstytucyjny zgodził si
ę
,
e Polski porz
ą
dek prawny b
ę
dzieodbiegał od tego porz
ą
dku Unii Europejskiej, jednak 
e nale
y zachowa
ć
przychylno
ść
 prawu wspólnotowemu. Je
ś
li prawo Unii Europejskiej naruszałoby zasady Konstytucji,nie ustalono co zrobi
ć
. Trybunał Konstytucyjny okre
ś
lił, co to
 przekazanie kompetencji
:
a.
 
Zakaz przekazania ogólnych kompetencji danego organu;
b.
 
Zakaz przekazania cało
ś
ci kompetencji w danej dziedzinie;
c.
 
Zakaz przekazania kompetencji dotycz
ą
cych istoty danego organu.Trybunał Konstytucyjny powiedział,
e Konstytucja jest najwy
szym prawem w Polsce,z tym
e je
ś
li wymaga tego realizacja zobowi
ą
za
ń
wobec Unii Europejskiej mo
na j
ą
zmieni
ć
(
ENA – Art. 50
).Relacje z prawem wspólnotowym s
ą
niby ustalone, ale nie wiadomo jak zachowasi
ę
Trybunał Konstytucyjny.
II.
 
KONSTYTUCYJNY CHARAKTER JEDNOSTKI.
Renesans praw człowieka – XVIII/XIX wiek.Koncepcje pozytywistyczne (
Prawa nadaje władza [Konstytucja PRL z 22 lipca 1952roku
]) i niepozytywistyczne (
Prawa człowieka s
ą
warto
ś
ci
ą
obiektywn
ą
, niezale
n
ą
 od pa
ń
stwa. Ich
ź
ródeł nale
y szuka
ć
w warto
ś
ciach ogólnych
).Koncepcje taoistyczne i inne oderwane od religii.Po II Wojnie
Ś
wiatowej do
ś
wiadczenia umocniły koncepcje niepozytywistyczne (prawno– materialne na poziomie mi
ę
dzynarodowym – spisane w umowach mi
ę
dzynarodowych).Prawa człowieka istniały od zawsze.Trzy katalogi (etapy tworzenia praw):
a.
 
Pierwsza generacja praw człowieka – XVIII/XIX wiek, prawa dotycz
ą
ce wolno
ś
ci,równo
ś
ci, nietykalno
ś
ci. Nie wpisano ich do katalogów pierwszych Konstytucji,
ebynie pos
ą
dzi
ć
pa
ń
stw o pozytywizm;
b.
 
Druga generacja – koniec XIX/pocz
ą
tek XX wieku – okres konfliktu mi
ę
dzy prac
ą
, akapitałem. Prawa ekonomiczne, społeczne, gospodarcze.
 
2
Ustalenie ich zale
ało od sytuacji gospodarczej, politycznej, itp.
Konstytucja Weimarska(1919)
– Konstytucja o charakterze społecznym. Katalogi wpisywane do Konstytucji jako postulaty.
c.
 
Trzecia generacja – prawa o charakterze niejednolitym (np. prawo do ochrony
ś
rodowiska, dobrej administracji, itp.). XX wiek – powstały w zwi
ą
zku z nasilaj
ą
c
ą
si
ę
 globalizacj
ą
.
III.
 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 1997 roku obszernie reguluje status jednostki.Uło
enie przepisów w Konstytucji wg klucza podziału na generacji (podobny jak w dokumentach ONZ).
 
Mi
ę
dzynarodowe Pakty Praw Człowieka – 1966 rok;Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych;Mi
ę
dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych.Polska Konstytucja wskazuje przewodnie zasad statusu jednostki.Wyznaczaj
ą
przedmiotowy zakres praw i wolno
ś
ci, kluczowym zagadaniem jest godno
ść
  jednostki (
Art. 30 Konstytucji
)
 Art. 30.
 
Przyrodzona i niezbywalna godno
 ść
człowieka stanowi
 ź 
ródło wolno
 ś
ci i praw człowiekai obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi
ą
 zkiem władz publicznych.
Trudno znale
źć
w tym przepisie co
ś
konkretnego. Godno
ść
to
ź
ródło praw i wolno
ś
cimówi nam on. Art. 30 otwiera porz
ą
dek Konstytucji na poza normatywne wolno
ś
ci,nie wynikaj
ą
ce z systemu prawa (Polska przyjmuje niepozytywistyczne koncepcj
ę
).Godno
ść
to kategoria, która nie mo
e podlega
ć
naruszeniu. Ma charakter niezbywalny.Organy władzy publicznej maj
ą
obowi
ą
zki wzgl
ę
dem godno
ś
ci.
 
Negatywne: zakaz ingerencji w godno
ść
;
 
Pozytywne: polegaj
ą
na poszanowaniu godno
ś
ci, tworzeniu instrumentówktóre b
ę
d
ą
j
ą
chroni
ć
i urzeczywistnia
ć
. Z godno
ś
ci wynika autonomia jednostki.Punkt wyj
ś
cia do innych praw człowieka.Kolejna zasada: wolno
ś
ci (
Art. 31, Ust. 1 i Ust. 2 oraz Preambuła Konstytucji
)Wolno
ść
– zakaz zmuszania do tego czego prawo nie nakazuje. Dotyczy podmiotów prawaprywatnego. Nie dotyczy organów władzy publicznej.
 Zasada legalizmu – organy działaj
ą
 na podstawie i w granicach prawa
. Zasada wolno
ś
ci nie ma charakteru osobistego.Moja wolno
ść
ko
ń
czy si
ę
tam, gdzie zaczyna si
ę
wolno
ść
drugiego podmiotu. Po pierwszeistnieje swoboda czynienia wszystkiego, co nie jest zakazane prawem. Po drugie nało
eniena jednostk 
ę
obowi
ą
zku działania mo
e nast
ą
pi
ć
poprzez przepisy prawne. Zasadawolno
ś
ci mo
e by
ć
poł
ą
czona z warto
ś
ciami, np. wolno
ść
słowa, wolno
ść
religii itp.
 Art. 31.
1.
 
Wolno
 ść
człowieka podlega ochronie prawnej.2.
 
Ka
  
dy jest obowi
ą
 zany szanowa
ć
wolno
 ś
ci i prawa innych. Nikogo nie wolno zmusza
ć
 do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 
3
3.
 
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno
 ś
ci i praw mog
ą
 by
ć
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s
ą
konieczne w demokratycznym pa
ń
stwie dla jego bezpiecze
ń
stwa lub porz
ą
dku publicznego, b
ą
 ź 
dla ochrony
 ś
rodowiska, zdrowia i moralno
 ś
ci publicznej, albo wolno
 ś
ci i praw innych osób.Ograniczenia te nie mog
ą
narusza
ć
istoty wolno
 ś
ci i praw.
Rozró
nienie poj
ęć
prawo i wolno
ść
.prawo + warto
ść
wolno
ść
– warto
ś
ci od czego
ś
 
do czego
ś
 Prawo do czego
ś
ma charakter pozytywny. Ten podział krytykowany jest przez wieluprzedstawicieli doktryny.Trzecia zasada: równo
ś
ci (
Art. 32
)Ł
ą
czy si
ę
j
ą
z zasad
ą
demokratycznego pa
ń
stwa prawnego (
Art. 2
)
 Art. 2.
 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa
ń
stwem prawnym, urzeczywistniaj
ą
cym zasady sprawiedliwo
 ś
ci społecznej.
Zasada równo
ś
ci dotyczy równo
ś
ci wobec prawa i w prawie. Dodatkowo Ust. 2 wskazujezakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.Dwie kategorie:
 
Równo
ś
ci wobec prawa – organy władzy musza stosowa
ć
zasad
ę
równo
ś
ci w procesiestosowania prawa;
 
W prawie – nale
y szanowa
ć
zasad
ę
równo
ś
ci przy kształtowaniu prawa.Równo
ść
nie jest absolutna. Nakaz równego traktowania dotyczy sytuacji lub przedmiotówpodobnych. O podobie
ń
stwie decyduje cecha relewantna (istotna). Podobie
ń
stwopodmiotów.W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zdarza si
ę
,
e Trybunał sam sobie dobieracech
ę
relewantn
ą
. Zasada równo
ś
ci nie uwzgl
ę
dnia sytuacji faktycznej. Czasem grupomsłabszym daje si
ę
uprawnienia. Jest to dyskryminacja pozytywna, uprzywilejowaniewyrównawcze. Zasada równo
ś
ci nie ma charakteru bezwzgl
ę
dnego – mo
na w ramachkategorii podmiotów podobnych dokona
ć
zró
nicowania. Musz
ą
by
ć
spełnione trzyprzesłanki:
 
Musi słu
y
ć
realizacji innych warto
ś
ci konstytucyjnych;
212

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->