Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustawa z Dnia 22 Stycznia 1999 Roku o Ochronie Informacji Niejawnych

Ustawa z Dnia 22 Stycznia 1999 Roku o Ochronie Informacji Niejawnych

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2010

pdf

text

original

 
USTAWA
z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych.
 
(Dz. U. Nr 11, poz. 95)
 Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
Art. 1.
1. Ustawa okre
ś
la zasady ochrony informacji, które wymagaj
ą
ochrony przednieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowi
ą
ce tajemnic
ę
pa
ń
stwow
ą
lub słu
bow
ą
,niezale
nie od formy i sposobu ich wyra
ania, tak 
e w trakcie ich opracowania, zwanychdalej "informacjami niejawnymi", a w szczególno
ś
ci:1) organizowania ochrony informacji niejawnych,2) klasyfikowania informacji niejawnych,3) udost
ę
pniania informacji niejawnych,4) post
ę
powania sprawdzaj
ą
cego, w celu ustalenia, czy osoba nim obj
ę
ta dajer
ę
kojmi
ę
zachowania tajemnicy, zwanego dalej "post
ę
powaniemsprawdzaj
ą
cym",5) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,6) ewidencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udost
ę
pniania danychuzyskiwanych w zwi
ą
zku z prowadzonymi post
ę
powaniami o ustalenier
ę
kojmi zachowania tajemnicy, w zakresie okre
ś
lonym w ankieciebezpiecze
ń
stwa osobowego oraz w ankiecie bezpiecze
ń
stwa przemysłowego,7) organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,8) ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,9) stosowania
ś
rodków fizycznej ochrony informacji niejawnych.2. Przepisy ustawy maj
ą
zastosowanie do:1) organów władzy publicznej, w szczególno
ś
ci:a) Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,c) organów administracji rz
ą
dowej,
 
d) organów jednostek samorz
ą
du terytorialnego,e) s
ą
dów i trybunałów,f) organów kontroli pa
ń
stwowej i ochrony prawa,2) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "SiłamiZbrojnymi",3) Narodowego Banku Polskiego i banków pa
ń
stwowych,4) pa
ń
stwowych osób prawnych i innych ni
wymienione w pkt 1-3pa
ń
stwowych jednostek organizacyjnych,5) przedsi
ę
biorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowychubiegaj
ą
cych si
ę
o zawarcie lub wykonuj
ą
cych umowy zwi
ą
zane z dost
ę
pemdo informacji niejawnych, dotycz
ą
ce realizacji zada
ń
opłacanych w cało
ś
ci lubw cz
ęś
ci ze
ś
rodków publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz.773).3. Przepisy ustawy nie naruszaj
ą
przepisów innych ustaw o ochronie tajemnicy zawodowejlub innych tajemnic prawnie chronionych.
Art. 2.
W rozumieniu ustawy:1) tajemnic
ą
pa
ń
stwow
ą
- jest informacja niejawna okre
ś
lona w wykazierodzajów informacji niejawnych, stanowi
ą
cym zał
ą
cznik nr 1, którejnieuprawnione ujawnienie mo
e spowodowa
ć
istotne zagro
enie dlapodstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególno
ś
ci dlaniepodległo
ś
ci lub nienaruszalno
ś
ci terytorium, interesów obronno
ś
ci,bezpiecze
ń
stwa pa
ń
stwa i obywateli, albo narazi
ć
te interesy na co najmniejznaczn
ą
szkod
ę
,2) tajemnic
ą
słu
bow
ą
- jest informacja niejawna nie b
ę
d
ą
ca tajemnic
ą
 pa
ń
stwow
ą
, uzyskana w zwi
ą
zku z czynno
ś
ciami słu
bowymi albowykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłobynarazi
ć
na szkod
ę
interes pa
ń
stwa, interes publiczny lub prawnie chronionyinteres obywateli albo jednostki organizacyjnej,3) słu
bami ochrony pa
ń
stwa - s
ą
: Urz
ą
d Ochrony Pa
ń
stwa i Wojskowe Słu
byInformacyjne,4) r
ę
kojmia zachowania tajemnicy - oznacza spełnienie ustawowychwymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ichnieuprawnionym ujawnieniem,5) dokumentem - jest ka
da utrwalona informacja niejawna, w szczególno
ś
cina pi
ś
mie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, no
ś
nikach do zapisówinformacji w postaci cyfrowej i na ta
ś
mach elektromagnetycznych, tak 
e w
 
formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, ksi
ą
ki,kopii, odpisu, wypisu, wyci
ą
gu i tłumaczenia dokumentu, zb
ę
dnego lubwadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, ta
ś
myatramentowej, jak równie
informacja niejawna utrwalona na elektronicznychno
ś
nikach danych,6) materiałem - jest dokument, jak te
chroniony jako informacja niejawnaprzedmiot lub dowolna jego cz
ęść
, a zwłaszcza urz
ą
dzenie, wyposa
enie lubbro
ń
wyprodukowana albo b
ę
d
ą
ca w trakcie produkcji, a tak 
e składnik u
ytydo ich wytworzenia,7) jednostk 
ą
organizacyjn
ą
- jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2,8) systemem teleinformatycznym - jest system, który tworz
ą
urz
ą
dzenia,narz
ę
dzia, metody post
ę
powania i procedury stosowane przezwyspecjalizowanych pracowników, w sposób zapewniaj
ą
cy wytwarzanie,przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji,9) sieci
ą
teleinformatyczn
ą
- jest organizacyjne i techniczne poł
ą
czeniesystemów teleinformatycznych wraz z ł
ą
cz
ą
cymi je urz
ą
dzeniami i liniamitelekomunikacyjnymi.
Art. 3.
Informacje niejawne mog
ą
by
ć
udost
ę
pnione wył
ą
cznie osobie daj
ą
cej r
ę
kojmi
ę
 zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezb
ę
dnym do wykonywania przez ni
ą
pracy lubpełnienia słu
by na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.
Art. 4.
1. Zasady zwalniania od obowi
ą
zku zachowania tajemnicy pa
ń
stwowej i słu
bowej wpost
ę
powaniu przed s
ą
dami i innymi organami okre
ś
laj
ą
przepisy odr
ę
bnych ustaw.2. Je
eli przepisy odr
ę
bnych ustaw uprawniaj
ą
organy, słu
by lub instytucje pa
ń
stwowe alboich upowa
nionych pracowników do dokonywania kontroli, a w szczególno
ś
ci swobodnegodost
ę
pu do pomieszcze
ń
i materiałów, je
eli jej zakres dotyczy informacji niejawnych,uprawnienia te s
ą
realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.Rozdział 2
Komitet Ochrony Informacji Niejawnych
 
Art. 5.
1. Przy Radzie Ministrów tworzy si
ę
Komitet Ochrony Informacji Niejawnych, zwanydalej "Komitetem", jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony informacjiniejawnych.2. Do zada
ń
Komitetu nale
y w szczególno
ś
ci:1) ustalanie projektów generalnych zało
e
ń
ochrony informacji niejawnych, wtym organizacyjnych i technicznych wymaga
ń
słu
ą
cych ochronie tychinformacji w odniesieniu do głównych zagro
e
ń
w tym zakresie,2) opiniowanie kierunków oraz planów post
ę
powania w sytuacji szczególnegozagro
enia o zasi
ę
gu ogólnokrajowym, powstałej wskutek ujawnienia

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->