Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego

Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2010

pdf

text

original

 
2008-03-19
1
USTAWAz dnia
………………….
20.. r.Przepisy ogólne prawa administracyjnegoRozdzia
ł
1Przepisy ogólneArt. 1
.1. Przepisy ustawy stosuje si
ę
w sprawach z zakresu administracji publicznej w kwestiach nie unormowanych w odr 
ę
 bnych ustawach.2. Za spraw
ę
, o której mowa w ust. 1, uwa
ż
a si
ę
równie
ż
dopuszczenie dokorzystania z zak 
ł
adów i urz
ą
dze
ń
publicznych, zmian
ę
zakresu praw lub obowi
ą
zkówich u
ż
ytkowników oraz pozbawienie ich tych praw.
Art.
 
2.
1. Przepisy ustawy stosuje si
ę
do organów w
ł
adzy publicznej dzia
ł
aj
ą
cychw sprawach, o których mowa w art. 1, w szczególno
ś
ci do:1)
 
organów rz
ą
dowej administracji publicznej i organów jednostek organizacyjnychsamorz
ą
du terytorialnego,2)
 
organów pa
ń
stwowych i pa
ń
stwowych jednostek organizacyjnych, a w tym agencji pa
ń
stwowych, utworzonych na podstawie ustawy i wykonuj
ą
cych zadania w niejokre
ś
lone.2. Przepisy ustawy stosuje si
ę
równie
ż
do organów innych samorz
ą
dów,organizacji spó
ł
dzielczych, organizacji spo
ł
ecznych, innych jednostek organizacyjnychi osób powo
ł
anych ustawowo do dzia
ł
ania w sprawach, o których mowa w art. 1.
Art.
 
3.
Podstaw
ę
prawn
ą
dzia
ł
a
ń
w
ł
adczych organów administracji publicznejstanowi
ć
mog
ą
wy
łą
cznie przepisy powszechnie obowi
ą
zuj
ą
cego prawa w rozumieniu przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z prawem Unii Europejskiej.Organy te mog
ą
podejmowa
ć
dzia
ł
ania w
ł
adcze w granicach swojej kompetencjii w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci na podstawie przepisów prawa materialnego oraz z zachowaniem trybu post
ę
 powania przewidzianego przepisami powszechnie obowi
ą
zuj
ą
cego prawa.
Art.
 
4.
1. Podstaw
ę
prawn
ą
dzia
ł
a
ń
niew
ł
adczych organów administracji publicznej mog
ą
stanowi
ć
przepisy prawa okre
ś
laj
ą
ce ich zadania i kompetencje.2. Dzia
ł
ania organów administracji publicznej skierowane do podporz
ą
dkowanych im organów i innych jednostek organizacyjnych, je
ż
eli ich podstaw
ę
 
 
2008-03-19
2stanowi
ą
przepisy wymienione w ust. 1, nie mog
ą
narusza
ć
prawnie chronionejsamodzielno
ś
ci ich adresatów.
Art.
 
5.
1. Okre
ś
lenia, u
ż
ywane bez bli
ż
szego wyja
ś
nienia w niniejszej ustawie i wodr 
ę
 bnych przepisach prawa, oznaczaj
ą
:1)
 
decyzja administracyjna – jednostronny, w
ł
adczy akt organu administracji publicznejrozstrzygaj
ą
cy konkretn
ą
spraw
ę
indywidualnego podmiotu nie wynikaj
ą
c
ą
 z organizacyjnego lub s
ł
u
ż
 bowego podporz
ą
dkowania organowi, który go wyda
ł
,niezale
ż
nie od nazwy nadanej w przepisach temu aktowi;2)
 
kara administracyjna – sankcj
ę
o charakterze pieni
ęż
nym lub innym, stosowan
ą
  przez organ administracji publicznej z powodu naruszenia prawa;3)
 
organ administracji publicznej – wyodr 
ę
 bnion
ą
pa
ń
stwow
ą
lub samorz
ą
dow
ą
  jednostk 
ę
organizacyjn
ą
albo inny podmiot, któremu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowi
ą
zuj
ą
cego lub porozumienia administracyjnego powierzonowykonywanie, w formach w
ł
adczych lub niew
ł
adczych, dzia
ł
a
ń
nale
żą
cych doadministracji publicznej;4)
 
 postanowienie – jednostronny, w
ł
adczy akt organu administracji publicznej podj
ę
tyna podstawie przepisów prawa procesowego lub prawa materialnego, dotycz
ą
cy kwestiiwynikaj
ą
cych w toku post
ę
 powania, nierozstrzygaj
ą
cy sprawy;5)
 
 prawomocna decyzja administracyjna – ostateczn
ą
decyzj
ę
administracyjn
ą
, na któr 
ą
 skarga do s
ą
du zosta
ł
a prawomocnie oddalona, albo co do której bezskutecznie up
ł
yn
ął
 termin do jej zaskar 
ż
enia do s
ą
du.6)
 
 prawomocne postanowienie – postanowienie, na które skarga do s
ą
du zosta
ł
a prawomocnie oddalona, albo co do którego bezskutecznie up
ł
yn
ął
termin do jegozaskar 
ż
enia do s
ą
du;7)
 
urz
ą
d – zorganizowany zespó
ł
osób,
ś
rodków rzeczowych i finansowych, przy pomocy których organ administracji publicznej wykonuje zadania.8)
 
urz
ą
dzenie publiczne – przedmiot lub zespó
ł
przedmiotów, przeznaczony do powszechnego u
ż
ytku, b
ę
d
ą
cy w
ł
asno
ś
ci
ą
pa
ń
stwa lub innego podmiotu administracji publicznej albo wytworzony z wykorzystaniem
ś
rodków publicznych;9)
 
uznanie administracyjne – kompetencj
ę
organu administracji publicznej do kszta
ł
towaniarozstrzygni
ę
cia sprawy wed
ł
ug oceny celowo
ś
ci, dokonywan
ą
na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowi
ą
zuj
ą
cego;10)
 
zak 
ł
ad publiczny – jednostk 
ę
organizacyjn
ą
stanowi
ą
c
ą
zespó
ł
osób, rzeczy i prawmaj
ą
tkowych, utworzon
ą
na podstawie ustawy, wyodr 
ę
 bnion
ą
z aparatu administracji pa
ń
stwalub jednostki samorz
ą
du terytorialnego, wykonuj
ą
c
ą
samodzielnie, ale pod nadzorem
 
2008-03-19
3w
ł
a
ś
ciwego organu administracji publicznej, zadania publiczne z zastosowaniem formw
ł
a
ś
ciwych w
ł
adzy publicznej, uprawnion
ą
do podejmowania dzia
ł
a
ń
w
ł
adczych wobec osób b
ę
d
ą
cych jej u
ż
ytkownikami albo znajduj
ą
cych si
ę
na jej terenie z innych powodów;11)
 
za
ś
wiadczenie – urz
ę
dowe potwierdzenie okre
ś
lonych faktów lub stanu prawnego bezwzgl
ę
du na nazw
ę
nadan
ą
mu w przepisach odr 
ę
 bnych.2. Okre
ś
lenia, u
ż
ywane bez bli
ż
szego wyja
ś
nienia w niniejszej ustawie i w odr 
ę
 bnych przepisach prawa, o ile odnosz
ą
si
ę
do relacji mi
ę
dzy organami administracji publicznej,oznaczaj
ą
:1)
 
kierownictwo – ustawowe upowa
ż
nienie do podejmowania wi
ążą
cych czynno
ś
cii aktów zawieraj
ą
cych w szczególno
ś
ci okre
ś
lenie zada
ń
, wytyczne lub poleceniaoraz - do stosowania
ś
rodków nadzoru w stosunku do podmiotu podporz
ą
dkowanegoorganizacyjnie;2)
 
kontrola – czynno
ś
ci polegaj
ą
ce na ustaleniu zgodno
ś
ci dzia
ł
a
ń
podmiotukontrolowanego z wzorcami i standardami, formu
ł
owaniu wniosków i ocen w celuusuni
ę
cia stwierdzonych uchybie
ń
oraz wprowadzenia usprawnie
ń
;3)
 
nadzór – ustawowe upowa
ż
nienie do stosowania aktów lub czynno
ś
ci wi
ążą
cych podmiot nadzorowany, w tym równie
ż
wzruszania jego aktów lub czynno
ś
ci; przy braku podstaw prawnych do stosowania aktów lub czynno
ś
ci nadzorczych okre
ś
lenie„nadzór” nale
ż
y rozumie
ć
wy
łą
cznie jako kontrol
ę
w rozumieniu pkt. 2;3. Definicje okre
ś
le
ń
zawarte w ust. 1 stosuje si
ę
odpowiednio do u
ż
ytych w ustawie lubustawach odr 
ę
 bnych okre
ś
le
ń
pokrewnych.
Art.
 
6.
Organy administracji publicznej mog
ą
uwzgl
ę
dnia
ć
utrwalony zwyczaj, je
ż
eli nie b
ę
dzie to sprzeczne z prawem i nie spowoduje ograniczenia interesów lub praw jednostki ani nie obci
ąż
y jej obowi
ą
zkiem
.
 
Art.
 
7.
Przepisy prawa, które maj
ą
stosowa
ć
organy administracji publicznej, niemog
ą
mie
ć
mocy wstecznej, z wyj
ą
tkiem przypadku, w którym wynikaj
ą
z nichwy
łą
cznie uprawnienia.
Art.
 
8.
Je
ż
eli akt prawa powszechnie obowi
ą
zuj
ą
cego nie zawiera przepisów przej
ś
ciowych (przechodnich) lub s
ą
one niewystarczaj
ą
ce, sprawy zawis
ł
e do ichzako
ń
czenia prowadzi si
ę
wed
ł
ug przepisów dotychczasowych, gdy nie narusza to celunowego unormowania, chyba
ż
e nowe przepisy s
ą
korzystniejsze dla uczestnikówsprawy
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->