Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uzasadnienie projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa adminsitracyjnego

Uzasadnienie projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa adminsitracyjnego

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
 
Uzasadnienie projektu ustawy – 
 Przepisy ogólne prawa administracyjnego
 
1.
 
Projekt ustawy pod nazw
ą
: „Przepisy ogólne prawa administracyjnego” (dalej: POPA)w podstawowym zamy
ś
le ma mie
ć
znaczenie praktyczne jako podstawa porz
ą
dkowaniazamierze
ń
prawodawcy przy tworzeniu kolejnych aktów prawnych dotycz
ą
cych dzia
ł
aniaadministracji publicznej, ma s
ł
u
ż
y
ć
wzmocnieniu za
ł
o
ż
e
ń
jednolito
ś
ci orzecznictwaadministracyjnego i dzia
ł
a
ń
administracji publicznej, przyczynia
ć
si
ę
do doskonaleniakryteriów kontroli podejmowanej przez s
ą
dy administracyjne w sprawachs
ą
dowoadministracyjnych, co razem wzi
ę
te powinno zapewni
ć
dalsze kszta
ł
towanie podstaw dzia
ł
ania pa
ń
stwa przyjaznego, gwarantuj
ą
cego w ramach prawa racjonalnewywa
ż
anie racji interesu publicznego oraz interesów, praw i obowi
ą
zków jednostki.Projektowane regulacje nie naruszaj
ą
istniej
ą
cych unormowa
ń
kwalifikowanych jako przynale
ż
nych do prawa administracyjnego, zmierzaj
ą
c do rozszerzenia zakresustosowania rozwi
ą
za
ń
prawnych wypróbowanych ju
ż
w odniesieniu do jednych form prawnych na pozosta
ł
e formy lub na obszary dzia
ł
alno
ś
ci administracji publicznejunormowane fragmentarycznie, czasem tylko przepisami epizodycznymi.2.
 
Prawo administracyjne jest najobszerniejsz
ą
ga
łę
zi
ą
polskiego prawa, zarówno podwzgl
ę
dem liczby regulowanych nim problemów, jak i rozmiarów regulacji prawnej.Obejmuje bowiem kilkaset ustaw i wiele tysi
ę
cy rozporz
ą
dze
ń
, których przepisy odnosz
ą
 si
ę
praktycznie do wszelkich sfer 
ż
ycia jednostki oraz dzia
ł
alno
ś
ci pa
ń
stwa, innych podmiotów realizuj
ą
cych w
ł
adz
ę
publiczn
ą
, wkraczaj
ą
niemal do ka
ż
dej dziedzinydzia
ł
alno
ś
ci gospodarczej, kultury, czy innych przejawów aktywno
ś
ci spo
ł
ecze
ń
stwa.Mimo to, nie ma ono swojej cz
ęś
ci ogólnej, która – podobnie jak w innych ga
łę
ziach prawa – okre
ś
la
ł
aby zasady jego stosowania, u
ł
atwiaj
ą
c ujednolicanie rozumienia tego prawa oraz usuwanie luk, jakie na tym obszarze wyst
ę
 puj
ą
, b
ą
d
ź
pojawi
ą
si
ę
 w przysz
ł
o
ś
ci. Sytuacja ta mo
ż
e uzasadnia
ć
kodyfikacj
ę
tego prawa, gdy
ż
musia
ł
aby onadoprowadzi
ć
do zbudowania takiej cz
ęś
ci ogólnej. Kodyfikacja prawa administracyjnegonie mo
ż
e jednak wchodzi
ć
w gr 
ę
z powodu cho
ć
 by rozmiarów takiego kodeksui perspektywy cz
ę
stych jego zmian. Zatem ju
ż
w za
ł
o
ż
eniu by
ł
 by to kodeks niestabilny.Przy tym tworzenie kodeksu nie zmniejszy
ł
oby, lecz powi
ę
kszy
ł
o trudno
ś
ciwypracowania, a zw
ł
aszcza uzyskania akceptacji zasad odnosz
ą
cych si
ę
do wszystkich
 
 
2
zagadnie
ń
unormowanych w takim kodeksie. St
ą
d wszelkie, podejmowane na
ś
wiecie próby stworzenia i wprowadzenia w
ż
ycie kodeksu administracyjnego, sko
ń
czy
ł
y si
ę
 niepowodzeniem. Nie uda
ł
o si
ę
te
ż
, jak dotychczas, w
ż
adnym kraju na
ś
wiecie wyda
ć
 ustawy zawieraj
ą
cej przepisy tworz
ą
ce cz
ęść
ogóln
ą
prawa administracyjnego. Chocia
ż
  prace nad projektem takiej ustawy w niektórych krajach europejskich (np. w Holandii,a tak 
ż
e w jednym z landów niemieckich) by
ł
y prowadzone, jednak ich owoce okaza
ł
y si
ę
 niezbyt odpowiadaj
ą
ce tytu
ł
om przyj
ę
tych aktów – ustawa holenderska nie zawiera cz
ęś
ciogólnej prawa administracyjnego, lecz raczej stanowi kompilacj
ę
uregulowa
ń
zagadnie
ń
 organizacyjnych i proceduralnych zwi
ą
zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej i jej s
ą
dow
ą
kontrol
ą
, za
ś
uchwalona w 1967 r. krajowa ustawaadministracyjna Szlezwiku-Holsztyna nie ma charakteru aktu zawieraj
ą
cego ogólne przepisy prawa administracyjnego, lecz drobiazgowo reguluj
ą
ce procedowanie organówi w
ł
adz wykonuj
ą
cych zadania administracji krajowej.3.
 
Z uwagi na powy
ż
sze, jak te
ż
doceniaj
ą
c warto
ść
normatywnych zasad ogólnych prawaadministracyjnego dla jego doskonalenia, a zatem i doskonalenia dzia
ł
alno
ś
ciadministracji publicznej, Rada Legislacyjna kadencji 1994-1997, wykorzystuj
ą
c dorobek doktryny tego prawa (pierwszy projekt takiej samej ustawy jej przedstawiciele opracowali ju
ż
w 1988 r.) oraz orzecznictwo NSA, SN i TK, postanowi
ł
a przygotowa
ć
projektodpowiedniej ustawy s
ł
u
żą
cej temu celowi. Niniejszy projekt stanowi uzupe
ł
nion
ą
 i uaktualnion
ą
wersj
ę
materia
ł
u opracowanego przed ponad 10 laty. Mo
ż
emy powiedzie
ć
,
ż
e jest to rezultat m
ą
dro
ś
ci zbiorowej ca
ł
ego
ś
rodowiska doktryny prawaadministracyjnego i osi
ą
gni
ęć
s
ą
downictwa zajmuj
ą
cego si
ę
wyk 
ł
adni
ą
tej ga
łę
zi prawa.W zwi
ą
zku z tym autorzy projektu nie roszcz
ą
sobie wy
łą
cznych praw autorskich dosformu
ł
owa
ń
i poj
ęć
w nim zawartych. Jego warto
ść
polega przede wszystkim nawyborze ewolucyjnej drogi prowadz
ą
cej do obranego celu. Wyra
ż
a to art. 1 ust. 1 projektu s
ł
owami: „
 Przepisy ustawy stosuje si
ę
w sprawach z zakresu administracji publicznej w kwestiach nie unormowanych w odr 
ę
bnych ustawach
.” Jest to pierwsze podstawowe za
ł
o
ż
enie projektu. Zachowuje ono wszystkie przepisy odr 
ę
 bne, je
ż
elitakowe s
ą
w jakich
ś
dzia
ł
ach prawa administracyjnego, nie przewiduj
ą
c ich zniesieniai zast
ą
 pienia przepisami zawartymi w projekcie. Co najwy
ż
ej, regulacje te ulegaj
ą
 uzupe
ł
nieniu o instytucje prawne poprawiaj
ą
ce standard ochrony praw jednostki w jejkontaktach z administracj
ą
publiczn
ą
oraz jako
ść
administrowania.4.
 
Drugim za
ł
o
ż
eniem projektu jest unormowanie podstawowych, istotnych dlafunkcjonowania administracji publicznej kwestii, które w tym prawie nie zosta
ł
y w ogóle
 
Uzasadnienie projektu ustawy – 
 Przepisy ogólne prawa administracyjnego
 3
uregulowane albo zosta
ł
y uregulowane tylko w niektórych dzia
ł
ach tego prawa w sposóbrozbie
ż
ny, chocia
ż
s
ą
powa
ż
ne argumenty przemawiaj
ą
ce za ujednoliceniem tej regulacji.Dotyczy to zw
ł
aszcza, okre
ś
lonego w art. 5 ust. 1, s
ł
owniczka poj
ęć
, zasad kszta
ł
towaniasi
ę
uprawnie
ń
i obowi
ą
zków stron w stosunkach administracyjno-prawnych, za
ł
atwianiaspraw z zakresu administracji publicznej, porozumie
ń
i umów administracyjnych, tudzie
ż
 sankcji administracyjnych. Zatem w g
ł
ównej mierze projekt zape
ł
nia luki w prawieadministracyjnym oraz sprzyja ujednolicaniu regulacji rozbie
ż
nej, je
ż
eli rozbie
ż
no
ść
tanie wynika ze swoistych cech regulowanej problematyki.5.
 
Projekt nie zawiera wszystkich, oczekiwanych przez praktyk 
ę
rozwi
ą
za
ń
pojawiaj
ą
cychsi
ę
w niej problemów i luk w regulacji prawnej. Brakuje w nim uregulowania takichzagadnie
ń
, jak skutki prawne bezczynno
ś
ci administracji, zasady rozstrzygania sporówkompetencyjnych, regu
ł
zlecania wykonywania zada
ń
z zakresu administracji publicznej,zdefiniowania poj
ę
cia „publicznych praw podmiotowych”. Jest to efektem przyj
ę
ciakolejnego za
ł
o
ż
enia wst
ę
 pnego,
ż
e w projektowanej ustawie zawarte b
ę
d
ą
jedynie takierozwi
ą
zania, co do których uzyskano w doktrynie wzgl
ę
dn
ą
jednolito
ść
pogl
ą
dów, b
ą
d
ź
 te
ż
proponowane wype
ł
nienia luk posiada
ć
b
ę
d
ą
wystarczaj
ą
c
ą
podbudow
ę
w doktrynie. prawie i orzecznictwie innych pa
ń
stw europejskich6.
 
POPA stanowi
ć
maj
ą
zbiór regu
ł
maj
ą
cych zastosowanie we wszystkich obszarachregulacji szeroko pojmowanego prawa administracyjnego (czyli przepisami prawareguluj
ą
cymi organizacj
ę
i dzia
ł
alno
ść
administracji publicznej, z wy
łą
czeniem przepisów prawa prywatnego i karnego): w sferze ustrojowej, materialno-prawnej i procesowej, niewy
łą
czaj
ą
c prawa finansowego i tych cz
ęś
ci prawa pracy, które
łą
cz
ą
si
ę
ze stosowaniemadministracyjno-prawnych instrumentów i form dzia
ł
ania. Ka
ż
da z nich znajduje swojeodzwierciedlenie w odpowiednich rozdzia
ł
ach projektu ustawy.7.
 
Ustawa dzieli si
ę
na 7 rozdzia
ł
ów: 1. Przepisy ogólne, 2. Organy administracji publicznej,3. Prawa i obowi
ą
zki administracyjno-prawne, 4. Podstawowe zasady za
ł
atwiania spraw,5. Sankcje administracyjne, 6. Porozumienia i umowy administracyjne, 7. Zmiany w przepisach obowi
ą
zuj
ą
cych, przepisy przej
ś
ciowe i ko
ń
cowe. Ca
ł
y akt liczy 51 artyku
ł
ów.8.
 
Zawarte w projekcie przepisy nie wchodz
ą
w kolizj
ę
z przepisami Konstytucji RP z 1997r. Zgodnie z przyj
ę
t
ą
zasad
ą
projekt powinien by
ć
oceniony przez w
ł
a
ś
ciwy organ pa
ń
stwowy pod wzgl
ę
dem niesprzeczno
ś
ci z prawem Unii Europejskiej. W przekonaniu projektodawców jest on zgodny z zasadami prawa obowi
ą
zuj
ą
cego w UE. Co wi
ę
cej,twórczo rozwija te zasady, wyprzedzaj
ą
c na tej drodze prawo unijne. Uzasadnienie

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Grzegorz Malon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->