Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6. i 7.03.2010.

6. i 7.03.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 323|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2010

pdf

text

original

 
strana 8.
Subota inedjeqa
6. i 7. mart 2010.
Broj12.151Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI HRONIKBIZNIS
U naftnuindustri ju Srpske 650milionaevra
strana 6.strana 17.
MilutinNovakovi} osu|en na13 godi nazatvora
strana 15.
Ministarstvo pravde BiH dostavilo dokumentaciju u London
Osniva~iSDS-a tra`esmjenuMladenaBosi}a
DANAS
strana 4.
Trebiwskivatrogasci
Kad ne gasepo`are,pravecisterne
Po ~ijem nalogu novoimenovani ambasador u Australiji vodi Gani}ev tim odbrane
Silajxi}poslao Arna uta u London
Va`na ~iwenica {tose E{daun zalo`io za odbranu Ga ni}a, {to potvr|uje da su sve wegove odluke koje je donio ovdje bile politi~ki motivisane i u korist jedne strane, rekao Dodik
strana 2.
Ci je lu akci ju vo  dio Za im Bac ko vi} Za gi, ta  da po mo }nik  ko man  dan ta TO. Ko or  di ni sao  je na re  dbe iz Pred sje  dni{ tva  RBiH, gdje je sje  dio sa Eju pomGa ni }em, Stje pa nom Kquji }em i Ha sa nom Efen  di }em dok je  tra ja la akci ja u   Do bro voqa ~koj  Ga ni} se bi uvrtio u gla vu   da je ve} pos tao pred sje  dnik, jer Ali je Ize tbe go vi }a vi {e  ne ma. Ju ka Pra zi na ni je  u~es tvo vao u akci ji u   Do bro voqa ~koj, jer su u woj  bi li sa mo qudi od Ga ni }e vog  po vje rewa, a Ju ka je bio  si tan kri mi na lac  Bac ko vi} ope ra ti vno upravqao  te ren ci ma, Haj ru la ho vi }em ko ji  je ru ko vo  dio svom ope ra ti vom, be ret ka ma i Pa tri ot skom li gom, a po ma ga li su Di vjak, Ha li lo vi}, Ke rim Lon ~a re vi}. U na pa  du bi le  i “Ze le ne be ret ke“ pod ko man  dom Emi na [vra ki }a 
strana 3.Svjedo~ewe Alije Delimustafi }a o Dobrovoqa~koj pred istra `nim vojnim su dijom i tu  `iocem 2002. i 2003. godine (1)
 JNA NAPALI QUDI
OD POVJEREWA EJUPA GANI]A 
Milorad Dodik, predsjednik Vlade Repu blike Srpske
Pro tes tna no ta Srbi jipri va tni posao Al kala ja
strana 5.
 
Poslali nalog za istragu ko ju vode od 2006. godine
Nalog za putovawe potpisan u utorak. Nalog, uz sveavionske putne tro{kove, tro{kove boravka u hotelu i, naravno, dnevnice od 148 KM, bi}epravdan kadase vrati izLondona
Napad na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj
   F   O    T   O  :   A   R   H   I   V   A
MiloradDodik Damir Arnaut
 
2
6. i 7. mart 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- ^lanPred- sjedni{tvaBiHHarisSi- lajyi}jesvompravnomsavjetnikuDamiruArna utu, ko jije imenovan za ambasado- ra BiH uAustrali ji,gdjeje dobioagreman, umjestonalo- ga za put u tu dr`avu,daona-logdaotputu jeuVeliku Britani jui pomogneEjupu Gani }u.
Rekaoje to “GlasuSrpske“izvor iz Predsjedni{tva BiH. Iz Sara jeva je u London ove sedmiceotputovaladelega- ci ja, na ~elu sa Arna utom, ko ja }eraditi na osloba|awuGani- }a, biv{eg~lanaPredsjed- ni{tvaRBiHko ji je uhap{en po potjerniciSrbi jezbogzlo- ~ina nad vojnicima JNA u Do- brovoqa~kojulici1992. go- dine.-Nalogzaputovawejepo- tpisanuutorakujutru, kadaje  Arna utotputovaosasara jev- skogaerodroma. Nalog, uzsve avionskeputnetro{kove, tro- {koveboravkauhotelui,na- ravno,dnevniceko jezaVeliku Britani juiznose148 maraka, bi}epravdankadaseArna ut vratiizLondona- ka`eizvor “GlasaSrpske“.Doda jeda Arna utovoputo- vaweni jeusagla{avanou Predsjedni{tvuBiH. - TekkadaseArna utbude vratiosaputovawa,poreski obvezniciBiH,ko jipla}a ju radza jedni~kihinstituci ja BiH,sazna}ekolikojewegova “ekskurzi ja“ko{talajerse  jo{ uvi jekneznakoliko}edu- go on boravitiuLondonu- re- kao je taj izvor.U Kabinetu~lanaPredsje- dni{tva BiH iz RS Neboj {eRadmanovi}au ~etvrtak su re- kli da je Arna utistupima u ve- zi sahap{ewemGani}aprekr- {iome|unarodnopriznatedi- plomatskenorme i pravilapo- na{awa.- Ambasadorinigdje u svi-  jetu ne smi ju da komentari{u sudskepresude. Ovo {to radi  Arna ut je nevi|enasramota za BiH i wegasamog. Timena no- siogromnu{tetu BiH i sebi kao ambasadoru- ka`u u Radma- novi}evomkabinetu.  Arna ut se u Londonupred- stavqa kao {ef pravnogtimaEjupaGani}a. U Ministarstvuinostra- nihposlova BiH navode da je  Arna ut u ovomperiodutrebalo da obavqapripreme za pre uzi- mawefunkci jeambasadora u  Australi ji. Gani}je1. martauhap{en naaerodromuuLondonupo zahtjevuSrbi jezbogsumweda  jeu~estvovaounapadunakolo- nuJNAuDobrovoqa~kojulici  uSara jevuuma ju1992. godine, kadasuubi jena42, arawena73 vojnikaioficiraJNA. Vi{i sud u VelikojBrita- ni jiprolongirao je dono{ewe odluke o pu{tawuGani}a iz pritvora do ~etvrtka, 11. mar- ta, kako bi sa~ekali da Srbi ja dostavidokazeo zlo~inu u Do- brovoqa~kojulici.
 ARNA UT
{ef Gani}evog pravnog tima
SA RA  JEVO
- Veselinu Vla hovi}uzvanomBatko sud u [pani jiu petakje potvrdio odluku o produ`ewupritvora te dao rok od 40 dana da zemqeko jetra`ewegovoizru~ewe po{aqu svu neop hodnudoku- mentaci ju. Vla hovi}u je u petak nasa- slu{awuprodu`enpritvorna neodre|enovri jemeidat je rok od 40 dana u okviruko jeg se o~eku je da zemqeko jetra`e wegovoizru~ewe, BiH, Srbi ja i CrnaGora, po{aqupotpunu dokumentaci ju. U Ministarstvupravde BiH rekli su da su prekoMi- nistarstvainostranihposlo- va BiH ve} poslali svu neo- p hodnudokumentaci ju za ek- stradici juVla hovi}a u BiH. VeselinVla hovi}uhap{en  je 1. martana osnovume|unaro- dnepotjernice u [pani ji. Premapisawutamo{wihme- di ja, prilikomhap{ewa je imaola`nabugarskadokumen- ta i pru`ao je otpor.Vla hovi} je u ~etvrtakto- komsaslu{awa{panskojpo- lici jipriznao da je ubio preko100 muslimana i da se zbogtoga ne ka je, jer su oni ubiliwegovu`enu i djecu. Izru~eweVla hovi}atra- `e i pravosudniorganiCrne Gore jer protivwegavodeis- traguzbogratnogzlo~inapro- tivcivilnogstanovni{tva ko ji je po~iwen u BiH. Vlasti ove zemqe su potjernicu za Vla hovi}emraspisale i jer je 2001. godinepobjegao iz zatvo- ra u Spu`u, gdje je bio na od-slu`ewukaznezbograz- bojni{tva i nasilni~kogpo- na{awa.MinistarstvopravdeSr- bi je}e tako|ezatra`itiizru- ~eweVla hovi}a, jer je u Ok- ru`nomsudu u NovomSadu pravosna`noosu|en na sedam godinazatvorazbogubistva. G.O.
U POLICIJI
rekao da je ubio vi{eod sto muslimana
BAWALU KA-Generalbiv{e JNA MilanAksenti jevi} rekao je da je ~lanratnogPredsjedni{tvaRBiH
EjupGa-ni}naredionapad na kolonu JNA u Dobrovoqa~kojulici u Sara jevu1992. godine. On je podsjetio da je Gani} u to vri jememi jewaotada{weg predsjednikaPredsjedni{tvaRBiHAli juIzetbegovi}a, ko- ga je JNA sklonila, ali ne i uhapsila po povratku sa prego- vora iz Brisela, jer je obavje{tajnaslu`ba JNA imala informaci je da su muslimaninamjeravali da ubi juIzetbe- govi}a, kako bi za to mogli da optu`e JNA i Srbe.  Aksenti jevi} je za RTRSrekao da je Gani}tada`elioje- dnimpotezom da ubi jedvi jemuve - da likvidirageneralaKu- kawca i da se ri je{iIzetbegovi}a.
www.glassrpske.com
U Evropskom parlamentu je ka`wen jedan poslanik zato {to je vrije|ao drugog poslanika, ukidawem de- set dnevnica. Za{to se ne bi uvela ista praksa u na- {em parlamentu? To bi ih navelo da se izra`avaju civilizovanije nego do sada.
Email: drgalic@hotmail.fr
Nije me za~udilo to da se opstrui{u zapo{qavawa i imenovawa Srba u institucijama BiH. ^iwenica je da se Srbi slabo vra}aju u Federaciju BiH, pa i u Sarajevo, jer im se na razne na~ine pokazuje da tamo nisu dobrodo{li.
Email: lala_98@gmail.com
BEOGRAD-
Iz Ministar- stvaspoqnihposlovaSrbi je potvr|enoje u petakSrnida  je primqenaprotestnanota, ko ju je BiH uputilazbogha- p{ewa~lanaratnogPredsje- dni{tva BiH EjupaGani}a u Londonu.U Ministarstvuka`u da za sada ne `ele da komentari- {udemar{upu}en iz Sara je- va. AmbasadorSrbi je u BiH Gru jicaSpaso jevi}rekao je rani jeSrni da je primio protestnunotu i da je ona  upu}ena u Ministarstvospo- qnihposlova u Beogradu.
Bori{a Arnaut, ambasador BiH u Srbiji
Po preda ji akreditiva oti{ao kod Juri{i }a
Klub Bo{waka najvi{e radi u Vije}u naroda Republike Srpske.
Xevad Osman~evi},predsjedavaju  }i Vije }a naroda RS
Milan Aksentijevi}, general biv{e JNA
Ejup Gani} naredio napad na kolonu JNA
Sud u [paniji ~e ka dokumentaciju o ratnim zlo~inima koje je po~inio Veselin Vlahovi}
Batku pro du  `en pri tvor
Po ~ijem nalogu novoimenovani ambasador u Australiji vodi Gani}ev tim
Ministarstvo spoqnih poslova Srbije
Stigla protestna nota MIP-a BiH
BEOGRAD- NovoimenovaniambasadorBiH u Srbi jiBo- ri{aArna utu petak je posjetioIli juJuri{i }a,
ko ji senalazi u zatvoru u Beogradu ikonstatovao da su tretman i  uslovi u ko jima se Juri{i}nalazi“nezadovoqava ju}i, pogo- tovozbogneprestanihverbalnihprovokaci jako jima je izlo- `en“, prenoseagenci je.  Arna ut je susret saJuri{i}emzatra`iou ~etvrtak, posli je slu`benogstupawa na du`nostpreda jomkopi jaakrediti- vnihpisama, saop{teno je iz MIP-a BiH. Naglasio je da planirada uputizahtjevsrpskimvlastima za “humani ji i primjereni jiodnospremaovom bh. dr`av- qaninu“.
Nalog za putovawe po tpisan u utorak, kada je Arnaut otputovao iz Sarajeva. Nalog, uz sve avionske putne tro{kove, tro {kove boravka u hotelu i, naravno, dnevnice koje za Britaniju iznose 148 maraka, bi}e pravdan kada se vrati iz Londona
Protesti
Vi{e stotina lica protesto- valo je u petak pred Ambasa- dom Velike Britanije u BiH u znak podr{ke Gani}u. U 14 ~asova vi{e stotina lica po~elo je i protestni skup pred zgradom Ambasade Srbije u BiH.Demonstranti su nosili zasta- ve BiH i ratne zastave, te par parola me|u kojima su domini- rale: “Srbija je fa{isti~ka i genocidna“ i “Klinton je pot- vrdio britansku zavjeru pro- tiv muslimana“. Okupqeni su tokom skupa skandirali, “Bo- sna, Bosna!”, “Ho}emo Gani- }a!”, “Ne damo Gani}a!”.
F O  O : G   L  S  S  S 
Bori{a Arnaut izlazi iz MSP Srbije u Beogradu 
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
Damir Arna ut
^lan Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske Neboj{a Radmanovi} uputio je prije- dlog da se na sqede}oj sje-dnici Predsjedni{tva u dnevni red uvrsti rasprava i zauzimawe stavova o istu- pima slu`benika Ministar- stva inostranih poslova BiH u vezi sa hap{ewem Ga- ni}a. \or|e Latinovi}, sa- vjetnik za odnose sajavno{}u Radmanovi}a, re- kao je Srni da o~ekuje da }eova ta~ka biti stavqena nadnevni red. On nije `e lioda precizira o ~ijim istu- pima se ta~no radi.
RA DMA NOVI]
 
GLAS SRPSKE
6. i 7. mart 2010.
3
MRKOWI] GRAD - Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o izjavio je da nema povratnu informaciju od Tu`ila{tva BiH o podnesenom zahtjevu za procesuirawe odgovornih za ratne zlo- ~ine na podru~ju mrkowi}ke op{tine. - Nismo zadovoqni {ta tu`ila{tva na tom planu ~ine. Imamo ~i- tav niz lo{ih ~iwenica, a to nam daje za pravo da konstatujemo da tu ima odre|enih osoba kojima nije stalo do istine - rekao je ^a- |o u petak u Mrkowi} Gradu.S. D.
PI[U: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
SARAJEVO, BAWALU KA - Za to {to se desilo u Dobro- voqa~koj, po mom mi{qewu,odgovorni su EjupGani} i Ha- sanEfendi}. Posli je tih do- ga |a jakontaktirao sam sa generalomAleksandromVa- siqevi }em i rekao mu da suoni poludjeli i da je Gani} sebiuvrtio u glavu da je ve}postaopredsjednik, jer Ali je Izetbegovi }avi{enema.
Izjavio je to u iskazupred istra`nimorganimaVojnog suda u Beograduprviratnimi- nistarpolici jeRBiHAli ja Delimustafi}29. januara2002. godine.Predmet“Dobrovoqa~ka“, posli jega{ewaVojnogsuda, pre uzelo je Tu`ila{tvo za ra- tnezlo~ineSrbi je, ko je je nas- tavilo rad na wemu. Na osnovu potjerniceovogtu`ila{tva u Londonu je uhap{enEjupGa- ni}.Delimustafi} je prilikom svjedo~ewa o doga|a jima u Do- brovoqa~kojulici u predmetu “EjupGani} i drugi“ istra- `nomvojnomsudi ji i tu`iocu 6. marta2003. godinekazaoi to da JukaPrazinani jeu~estvo- vao u akci ji u Dobrovoqa~koj  ulici, jer su u woj bili“samo qudi od Gani}evogpovjerewa“. -JukaPrazinani jeu~es- tvovao u ovojakci ji, jer je onbio sitankriminalac, a u ovoj akci ji su u~estvovaliqudi od povjerewako je je izabraoEjup Gani}. Juka je tadadr`aoAli- pa{inopoqei Dobriwu. ^ak ni jemogaodo}i ni u grad, ko ji  je dr`aoIsmetBajramovi}]e- lo, zamjenikKerimaLon~are- vi}a- kazao je Delimustafi}. Rekao je da je ci jeluakci ju vodioZaimBackovi}, ko ji je sjedio u Predsjedni{tvuRBiH. -Ci jelu ovu akci juvodio je ZaimBackovi}zvaniZagi,tada pomo}nikkomandanta za Teri- tori jalnuodbranu. On je koor- dinisaonaredbe iz Predsjedni{tvaRBiHprekoto- ki-vokiure|a ja. U toj kancela- ri ji u Predsjedni{tvuBackovi}  je sjedioza jedno sa EjupomGani- }em, StjepanomKquji}em i Ha- sanomEfendi}emdok je tra jala akci jau Dobrovoqa~koj i tako su vodilici jeluakci ju- ispri~ao  je Delimustafi}. - Znam da je Zagikasni je postaoministarpravde, a i sa- da je na nekojfunkci ji. Ina~e, EjupGani} i ZaimBackovi} su porijeklomSanyakli je- dodao  je on.Delimustafi} je rekao da  je u napadu na kolonu JNA di- rektnou~estvovao i Kerim Lon~arevi}, komandantvojne polici je. - Lon~arevi} je bio koman- dantvojnepolici jeza ci jelu dr`avu, sadaje direktor “Energopetrola“, ina~eje ro- |akAli jeIzetbegovi}a- kazao  je Delimustafi}u iskazu od 6. marta2003. godineu Vojnomsu- du.Rekao je da su kolonu JNA u povla~ewu u Dobrovoqa~kojna- palipripadnici“Zelenihbe- retki“,ko je su bile u sastavu Teritori jalneodbrane. -Komandant“Zelenihbe- retki“bio je Emin[vraki}.Tu su bili i drugipripadnici TO obu~eni u maskirneuni- forme. TO je komandovaoHa- sanEfendi}, a wegovzamjenik bio je JovoDivjak- rekao je Delimustafi}. On je kazao i to da je Do-brovoqa~kaulicabila u na- dle`nosti SUP-a StariGrad. - Dobrovoqa~ka je bila u nadle`nostipolici jeStari Grad, ~i ji je na~elnik bio Ba- kirAlispa hi}, odnosno on je bio nadle`an za ci jeligrad, a za StariGrad,gdje je bilako- manda,bio je nadle`anEnes Bezdrob. Pripadnici MUP-a u Dobrovoqa~kojimali su plave  uniforme sa petokrakom, a is- totako su biliobu~eni i pri- padnicirezervnogsastava- kazao je Delimustafi}. Delimustafi} je u svom svjedo~ewuod 29. januara2002. godinerekao da su za ono {to se desilo u Dobrovoqa~kojuli- ciodgovorniEjupGani} i Ha- sanEfendi}.-Par mjesecipri jeDobro- voqa~keuliceoru`je iz Fale- ti}anekako je oti{lo na Pale, zbog~ega je Teritori jalnaod- branaStarogGradabilaogor- ~ena na Kukawca. Nepovjerewe  je raslo,a kulminiralo je iskqu~ewemvode i stru jeKo- mandiDrugevojneoblasti od strane“Zelenihberetki“. Ina- ~e,Teritori jalnaodbrana je bilapodre|enaPredsjedni{- tvu,u ko je sam povremeno kao ~lanVladeodlazio da referi- {em- rekao je Delimustafi}. On je dodao da je dana2.ma ja1992. godineAli jaIze- tbegovi}zadr`an na aerodro- mu po povratku iz Lisabona, posli je~ega je preba~en u ka- sarnu u Lukavici. - NakontogaPredsjedni{- tvo BiH zasjedalojeu stalnom sazivu, a po~ele su rastitenzi-  je u gradu. Ja sam ondapozvao FikretaAbdi}a,ko ji je bio ~lanPredsjedni{tva,da se obratinarodu da smirinape- tost, {to je on i u~inio. Izvje- snovri jemepotom i sam Ali ja Izetbegovi} iz Lukavice se pu- temtelevizi jeobrationarodu, suspendovao je FikretaAbdi}a i imenovaoEjupaGani}a za predsjednikaPredsjedni{tva dok se on ne vrati- svjedo~io je Delimustafi}. On je kazao da je 3. ma ja1992. godineEjupGani}for- mirao“Odborza razmjenupred- sjednikadr`ave i komandanta Drugevojneoblasti“. - Gani} je bio u ulozivrho- vnogkomandantavojske, kao predsjednikPredsjedni{tva, dok su HasanEfendi}, SeferHa- lilovi}, MustafaHajrula hovi} zvaniTali jan, ZaimBackovi} zvaniZagi i JovanDivjak, kao i FikretMuslimovi} i Kerim Lon~arevi},biliwegovipomo- }nici. [tab je de`urao u Pred- sjedni{tvustalno, s tim {to su  u Predsjedni{tvubiliEjupGa- ni} i HasanEfendi},dok je Za- imBackovi}Zagiupravqao iz Predsjedni{tvaoperativnote- rencima,Hajrula hovi}emko ji je rukovodiosvomoperativom, be- retkama i Patriotskomligom, a pomagali su mu Divjak, Sefer Halilovi}, KerimLon~arevi}, a svevri jeme sa Gani}em u Pred- sjedni{tvu je bio sin Ali je Izetbegovi}a, BakirIzetbego- vi}- ispri~ao je Delimustafi}. Rekao je da su se svi prego- vori u vezisarazmjenomodvi-  jali u prisustvume|unarodnih posmatra~a, generalaMekenzi-  ja i drugih.- Sve u vezi sa razmjenom  Ali je i Kukawcaorganizovao  je i radioEjupGani} sa svo jim qudima,ko je je on postavio. Razmjena je bilaakci jako jom je rukovodiloPredsjedni{tvo, dok je MUP imaozadatak daodr`avajavni red i mir. Nika- kveposebnezadatke MUP ni je dobio u vezi sa razmjenom, obezbje|ewemkolone, ko ja je trebalodakreneispredKo- mande i ideza Lukavicu- na- veo je Delimustafi}. Unapadunakolonuvojnika JNA uDobrovoqa~kojulici, 2. i 3. ma ja1992, ubi jenasu42 i rawena73 vojnikaioficira JNA. Tadajebilozarobqeno215 pripadnikaJNA, ko jisubili izlo`enipsi hi~komifizi- ~komzlostavqawu. Premaizja- vamasvjedoka, unapaduna kolonuu~estvovalisupripa- dniciTOitzv. Zelenihberetki iPatriotskelige, kaoivi{e samostalnihnaoru`anihgrupa. Srbi jajeraspisalapotjer- nicuza19 dr`avqanaBiHos- umwi~enihzaovajzlo~in.Me|ulicimasapotjernicesu EjupGani}, StjepanKquji},MustafaHajrula hovi}Tali-  jan, ZaimBackovi}, JovanDi- vjak, HasanEfendi}.
(Nastavi}e se)
Nema informacija iz Tu  `ila{tva BiH o zlo~inima u Mrkowi} Gradu 
ZA GI
koordinisao naredbe izPredsjedni{tva RBiH
Snimci
Me|u dokazima o zlo~inu nalaze se i snim- ci razgovora radio-vezom na kojima Ejup Ga- ni} komanduje svim jedinicama da izvr{e napad na kolonu. - Nare|ewe za sve jedinice: sva pokretna vozila neprijateqa uni{titi! Pripremiti zapaqive smjese i sve paliti! Blokirati je- dinicu i odmah po wima. Obarajte stabla da se ne mogu ni milimetra maknuti. Nema prilaza
UNPROFOR 
-ovim vozilima dok predsjednik ne bude u Predsjedni{tvu. Odmah, odmah zarobiti sve! Neka sve jedi- nice koje su blizu Dobrovoqa~ke dejstvuju po ovoj vojsci - glasilo je nare|ewe. Na drugom snimku Zaim Backovi} Zagi izdaje naredbe iz Predsjedni{tva. - Svim jedinicama - Izvr{na komanda, qudi. Iz Vrhovne komande TO BiH, Zagi vam govori, ne mogu vozila prolaziti, blokiraj to, blokiraj. Najbli`a jedinica Dobro- voqa~koj - blokirati ulicu. Zagi ovdje - go- vori on.
 
Svjedo~ewe Alije Delimustafi}a o Dobrovoqa~koj pred istra`nim vojnim sudijom i tu`iocem 2002. i 2003. (1)
 U na pa du u~estvovali qudi od povjerewa ko je je iza brao Gani}
Cijelu akciju vodio Zaim Backovi} zvani Zagi, tada pomo}nik komandanta za Te ritorijalnu odbranu. On je koordinisao naredbe iz Predsjedni{tva RBiH preko toki-voki ure|aja. U toj kancelariji u Predsjedni{tvu Backovi} je sjedio sa Ejupom Gani}em, Stjepanom Kquji}em i Hasanom Efendi}em dok je trajala akcija u Dobrovoqa~koj i od tamo su vodili cijelu akci ju, ispri~ao Delimustafi}
Napad na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj ulici 1992. godine u Sarajevu 
FOTO: ARHIVA
 Alija Delimustafi}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->