Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 01.03.2010.

Glas Srpske 01.03.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 362|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO BIZNISVIJESTI
strana 8.strane 15.
Banke u RSsve ~e{}esudskim putemnapla}u ju kredite
FBI
o prijetwi“balkanske mafije“
strana 2.
Fakultetu rokuzavr{i samo15 odstostudenata
Ponedjeqak 
1. mart 2010.
Broj12.146Godina
LXVII
Da~i}: EjupGani}uhap{enu Londonu,pa pu{ten
Ni voqeni snage zaobra~un samafi jom
Poslije razornog zemqotresa u ^ileu
Cunamistigao doRusi je iJapana
strane 22. i 23.
Prijedor
Najve }i “la`ov“lovac izOmarske
strana 10.strana 7.
DANAS
U Briselu su svi pri~ali o tome da Zakon o referendumu u stvari zna~i da RS ho}e da se otcijepi i mnoge druge stvari. To nije bila istina. Referendum je direktna demokratija, rekao Kukan
strana 3.
Iako ima dovoqno doma}eg mesa u BiH se i daqe uvozi tonama
Uvezli meso za 45 miliona, izvezli za 187.000 maraka
Kako je bawolu ~ki biznismen Jovan Vidovi} “isisavao“ kapital iz Urbanisti ~kog zavoda Republike Srpske (1)
 
Bez ob zi ra na to ko li ko je fir mi vla sni{ tvu je  dnog ~o vje ka, ako  me |u so bno obavqaju pro met do ba ra  ili uslu ga ko je su opo re zo va ne  PDV-om, na fa ktu ra ma mo ra ju  is ka za ti PDV. Sve os ta lo u  su pro tnos ti za za ko nom i ka`wivo,  ka  `e Ko va ~e vi}  Vi  do vi} iz bje gao i pla }awe  po re za za te uslu ge. Ako po 
 
rez na uslu ge izno si 20 od sto, ko li ki je za kon ski pro ce nat,  Vi  do vi} je ne pla }awem  pro je ka ta buxet us kra tio za  oko mi li on ma ra ka, ka  `u  izvo ri iz Ur ba niti ~kog za vo  da  Vla snik 48,88 od sto akci ja  Ur ba nis ti ~kog za vo  da RS Jo van  Vi  do vi} Za vo  du ni ka  da ni je  is pla tio oko pet mi li ona ma ra ka,  ko li ka je uku pna vri je  dnost  pro je ka ta ko je su ra  dni ci Za vo  da  ra  di li za dru ga pre  du ze }a u  wego vom vla sni{ tvu u Bawoj Lu ci 
 
strane 4. i 5.
F O O : G   .[ L 
Osnovno qudskopravo jesteizjasniti se onacionalnosti
Eduard Kukan, predsjedavaju}i Komisije za jugoisto~nu Evropu Evropskog parlamenta
strana 9.
 Hotel "Vidovi}" u centru Bawe Luke
 
2
ponedjeqak, 1. mart 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Za gre{ke u uxbenicima u Republici Srpskoj krivi su lektori i recenzenti.
 Anton Kasipovi}, ministar prosvjete i kultu re RS
SREBRENICA-
Pred-sjednikSkup{tineop{tine SrebrenicaRadomirPavlo- vi}oci jenio je odlukuvlas- ti ove op{tine da zvani~no obiqe`e dan nezavisnosti BiH grubimkr{ewemzakona RepublikeSrpske. Pavlovi} je po zvaovlas- tiRS da spri je~esamovoqne i nezakonitepotezenadle- `nih u Srebrenici, jer se dan nezavisnosti BiHne obiqe`ava u Srpskoj.Na~elnikop{tinei potpredsjednikSkup{tine SrebrenicaOsmanSuqi} i ZulfoSali hovi}na javili su da }e danas u Sre brenici bitiobiqe`en1. mart - dannezavisnosti BiH. PortparolMinistarstva  uprave i lokalnesamouprave RS SandraKova~evi}kazala  je da se, po Zakonu o prazni- cima RS, 1. mart u RS neobiqe`ava kao praznik.- To ni jeprvi put davlasti u Srebrenici, mimo zakona, obiqe`ava juovajda- tum. To je, u stvari, izrazne-po{tovawazakona, Ustava i instituci ja RS - naglasila  je Kova~evi}eva. Istakla je da Vlada RS i Ministarstvonema jume ha- nizme da primora juvlasti u Srebrenici da po{tu juva- `e}epropise o praznicima. Pravobranilac RS Slo- bodanRaduqka`e da se re- publi~kizakonimora ju po{tovati na podru~juci je- leSrpske.- Lokalnevlasti u Sre- brenicinema jupravo da kr{erepubli~kezakone i Pravobranila{tvo RS }e od wih zatra`iti da mu dostave skup{tinskuodluku na osnovuko jeobiqe`ava judan nezavisnosti BiH. Kadaana- liziramo tu odlukumo}i}e- mo da pokrenemoupravni spor- po jasnio je Raduq. Delegat iz RS u Domuna- rodaParlamenta BiH Zoran Koprivicakazao je da vlasti  u Srebrenici, po politi- ~kiminstrukci jama iz Sara-  jeva, svjesnokr{ezakone RS, ~imesvjesno ne po{tu juusta- ve RS i BiH.M. F.
KOVA ^EVI]:
Ne po{tuju zakone i institucije RS
Bruno Vekari} o istragama za ratne zlo~ine
Kreso se zalo`ila za sporazum sa Srbi jom
BEOGRAD- Zamjeniksrpskogtu `iocazaratnezlo~ine BrunoVekari}
izjavio je ju~e u Beogradu da se predsjednica Suda BiH MedyidaKresozalo`ila za potpisivawespora- zumako jimbiseubudu}espri je~ilodupliraweistraga u ve- zi sa predmetima za ratnezlo~ine, prenosiTanjug. Vekari} je kazao da je na marginamakonferenci je u Hagu delegaci ja BiH dalaneformalnuponududabi se, posli je  ugovorako jesuzakqu~ilaministarstvapravdeSrbi jei BiHpri jenekolikodanauBeogradu, moglokrenutiure- alizaci juonihsporazumako jioptere}u juodnose. - Tose, pri jesvega, odnosinasporazumeoustupawudokaza ioza jedni~kimistragamako jimabiserelaksiralasitu- aci jauregionu, anarodilak{edovelidopomirewa- na- veojeVekari}idodaodasuseAmerikanciponudiliza posrednikezazakqu~ewetihsporazuma.
Marko Pavi}, predsjednik DNS-a
Srpska i BiH nema jubudu }nost sa
OHR 
-om
[A MAC- PredsjednikDemokratskognarodnogsaveza MarkoPavi}oci jenio je da RepublikaSrpska i BiH
ne-ma jubudu}nost sve dok je u zemqi
OHR
.Pavi} je u subotu uve~e u [amcu, gdje je odr`anoPredsje- dni{tvo i Glavniodbor DNS-a, kazaoda kadanarodi u ovoj zemqibuduodlu~ivali bez mi{qewa iz inostranstva, ima- }esvo jubudu}nosti da o~iglednomi je{awesmetadono- {ewupravih i racionalnihodluka u BiH. Govore}i o aktuelnimpitawima, Pavi} je istakaopro- blemnasto jawaBo{waka da kontigent BiH ide pod turskom zastavom u Avganistan. On je kazao da DNSpri hvata da se u Avganistanide pod biloko jomzastavom iz Evropskeuni je, ali pod zastavom Turske je nepri hvatqivo.A. V. M.
www.glassrpske.com
Krajwe je vrijeme da se stane u kraj samovoqi me- |unarodnih predstavnika u BiH. Politi~ari iz RS ne treba da prihvate
OHR 
-ov popis imovine, jer je o~igledno da se i na taj na~in Srpska, weni gra|a- ni i wena imovina `ele ugroziti.
Ema l: mar ina76@gma l.com
Pona{awe glavnog tu`ioca BiH Milorada Bara{ina, odnosno prijetwe i psovawe majke predsjedniku Saveza logora{a RS Branislavu Duki}u, ne da je skandalozno, ve} pokazuje u ka kvom se stawu nalazi ~itava BiH, kada se na tako odgovornoj poziciji nalazi ovakav ~ovjek.
Ema l: boki.mi ic@yahoo.com
SA R JEVO-
PravoHrvatauBiHjeugro`enoodkrovado temeqaBiH, izjavio je “Glasu Srpske“ ~lanPredsjedni{tva HDZ-a BiH Ivo MiroJovi}.Jovi} je kazao da se to najboqe vidi na primjerutrenutnog  hrvatskog~lanaPredsjedni{- tvaBiH @eqkaKom{i}a, ko-  jegni jebiraohrvatskinarod, iakojeri je~oHrvatu.Jovi}konstatu jedauBiHne posto jisamougro`enostnaci- onalnihmawinanegoikon- stitutivnihnaroda. Onka`e dauBiHugro`enostHrvata “ni jerezultatmalobrojnosti Hrvatanegopoliti~kogsiste- masa~iwenogkrozDejtonski mirovniugovor.@. D.
Ivo Miro Jovi}
Ugro`eno pravo Hrvata u zemqi
Odluka vlasti u Srebrenici mimo zakona Republike Srpske
Ne zakoni to obiqe`ava ju 1. mart
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Biv{i~lanPredsjedni{tvaRBiH EjupGani} bio je uhap{en upetak na aerodromu u Lon- donu, ali je i pu{ten, pot- vrdio je ju~eministar  unutra{wihposlovaSrbi je IvicaDa~i}.
- Apsolutno je ta~no da je EjupGani} bio uhap{en uLondonu, ali i da je pu{ten poslehap{ewa, i sada~ekamo zvani~neinformaci je iz Londona, posle~ega}emovi- deti{ta }emopreduzeti daqe- rekao je Da~i}agen- ci jama.Gani} je u petaknave~e izjavio da je “zadr`an naaerodromu u Londonusamo dok je ~ekaoprtqag“, deman- tu ju}i da je zadr`an po po- tjernici iz Srbi je. MUP Srbi jeraspisao je po~etkom2009. godinepotjer- nice za 19 osoba iz BiH, me|u ko jima su ratni~lanovi Predsjedni{tvaRBiHEjup Gani} i StjepanKquji}, zbognapada na kolonu JNA u Do- brovoqa~kojulici u Sara jevu  u ma ju1992. godine. Pravosu|eSrbi jesaop- {tiloje da o~eku ju da }e Ga- ni}, ko ji je u petakzadr`an na londonskomaerodromu, pa potompu{ten, bitiuhap{en na osnovuInterpolovepo- tjernice za wim zbogratnih zlo~inau slu~a ju“Dobro- voqa~ka“.Kabinetbo{wa~kog~la- naPredsjedni{tva BiH Ha- risaSilajyi}aju~e je saop{tio da je u stalnom kontaktu sa Gani}em i da mo- `epotvrditi da on potpuno slobodnoboravi u Londonu i da }e se u Sara jevovratiti premasvomutvr|enomplanu i programu.Silajyi}evkabinetosu- dio je “nastavakciqane i ne- istinitekampawezvani~nika Srbi jeupereneprotivGani- }a“.- Interpol BiH je dobio zvani~noobavje{tewe iz Ve- likeBritani je da ne posto ji bilokakvapotjernicaza Ga- ni}em- navedeno je izSi-lajyi}evogkabineta. MinistarpravdeSrbi je Sne`anaMalovi}izjavila je da je sudskimorganimaVeli- keBritani jeupu}enzahtjev za ekstradici juGani}a. Ministarinostranih poslovaSvenAlkalajpot- vrdio je da je Gani} u petak ujutru bio zadr`an na lon- donskomaerodromu, ali da je pu{ten i da }e nastaviti svo jedogovoreneobaveze u Londonu, posli je~ega se vra- }a u BiH.
SILAJXI]:
Nema potjernice za Gani}em
Zlo~ini
Pripadnici Armi- je RBiH i Speci-jalne jedinice MUP-a RBiH napa-li su 3. maja1992. godine uDobrovoqa~koj ulici kolonu JNA koja se povla~ila iz Sarajeva pre- ma kasarni u Lu- kavici.Dan ranije, pri- padnici takozva- nih zelenihberetki napali su i Dom JNA u Sa-rajevu. Prema po- dacima CJBIsto~nog Saraje- va, u napadima 2. i 3. maja ubijena su 42, a rawena73 pripadnika JNA, dok ih je 215zarobqeno.
Apsolutno ta~no da je Ejup Gani} bio uhap{en u Londonu, ali i da je pu{ten posle hap{ewa, i sada ~ekamo zvani~ne informacije iz Londona, posle ~ega }emo videti {ta }emo preduzeti daqe, rekao Da~i}
MUP Srbije ~eka podatke o privo|ewu biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH
Ejup Ga ni} uha p{en Lon donu, pa pu {ten
Marko Pavi}
FOTO: GLAS SRPSKE
Ejup Gani}
   F   O   T   O  :   A   R   H   I   V   A
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 1. mart 2010.
3
SARAJEVO - Ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{, predstavnici Biroa za populaciju, izbjeglice i migraciju Stejt departmenta i predstavnik
UNHCR 
-a posjeti}e sutra Ilija{ i razgovarati sa srpskim povratnicima, prenosi Srna. Posjetom Ilija{u najavquje se zavr{etak projekta koji je bio fokusiran na odr`ivi povratak izbjeglih Srba, posebno onih koji se bave zemqoradwom, u prigradske dijelove Kantona Sa- rajevo, saop{teno je iz Ambasade SAD u BiH.
Komandant Hamasa drogiran pri je ubistva
DU BAI
- Komandantpalestinskeorganizaci jeHamasMa-  hmud al-Mab huhnajpri je je drogiran, a potomugu{en, saop- {tila je ju~epolici ja u Dubaiju, prenoseagenci je. Zamjenik{efapolici jeDubaijaHamisal-Mazeinaizja- vio je da su ubicekoristileopi jate za opu{tawemi{i}a pri jenego{to su likvidirale Al-Mab hu ha. - Ubice su se koristileovimmetodom da bi izgledalo da  je ri je~ o prirodnojsmrti, jer ni jebiloznakovaotpora `rtve- rekao je on. Al-Mab huh je ubi jen20. januara, dan nakon{to je dopu- tovao iz Damaska, u svo jojsobi u hotelu “Al BustanRota- na“.
 “Miroqubiv iranskinuklearni program“
TEHERAN-
Iranskinuklearnipro- gram ima miroqubiveciqeve i te`i da obezbi jedisamodovoqnostIrana, izjavio  je ju~e u Te heranuiranskivrhovnivjerski vo|aajatolah Ali Hamenei, preni jele su agenci je.- Islamskarepublikate`iobezbje|i- vawunuklearneenergi je, kako bi je koristila u mirnodop- skesvrhe- rekao je Hamenei. Istovremeno, zamjenikkomandantaRevolucionarnegarde HoseinSalami je upozorio daIranmo`esvo jimraketama da pogodisvakognepri jateqa, gdje god se on nalazio.
Lavrov: Evro pa pokazala manu na Kosovu
MOSKVA-
 Aktuelnaar hitekturaevropskebezbjednosti ima velikumanu ili defekt, ko ja se prvi put pokazala u vri jemekrize na Kosovu, kada je bez ikakvogodobrewaSa- vjetabezbjednosti, kr{e}i sva dokumentaOEBS-a, veliki broj~lanica ove organizaci jenapaodrugu~lanicu, rekao  je {ef ruskediplomati jeSergejLavrov. Lavrov je u intervjuu za ruskemedi jerekao da je posli je togausli jedilojednostranoprogla{ewenezavisnostiKo- sova, {to je predstavqalogrubokr{ewedokumenta iz Hel- sinki ja.Govore}i o Ju`nojOseti ji i Ab hazi ji, Lavrov je rekao da to nisuruskigeopoliti~kipro jekti.
RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
Definitivno}ulobira- tizaBiHdadobi jebezvizni re`im. Evropskauni jamora dasepona{akaoodgovorna idaznako jesuweneobaveze iodgovornostiidapostavi odre|enekriteri jume. BiHje te kriteri jumejednostavno ispunila. Racionalnalogi- kajejednostavnodadoim- plementaci jetogamorado}i. Ovo je za “GlasSrpske“rekaopredsjedava ju}iKomi- si je za jugoisto~nuEvropu EvropskogparlamentaEdu- ardKukan.On je istakao da }e pomo- }idabirokrati jaBrisela po`urisa ovimodlukama. - Akosetonedesi,to}ebitipoliti~kaodlukaito }ebitivelika{tetako jabi bilananesenaBiH.Bosnai HercegovinasaBriselom trebadarazgovarao~iuo~i, anespu{tenogpogleda- re- kao je on.Kukan je dodao da su sas- tanciko jeje imao u BiH ustvari ono {to Brisel i `e- li, a to je da se razli~itepo- liti~keparti jesasta ju, da sara|u ju,dapreduzima juakti- vnostizabudu}nostEvropske  uni jeizaputko ji}eBiHpre}ikaprikqu~ewuEU.- ZaBiH}e bitite{kihpitawa, alijeulazakuEUprilikazaoneko ji`eleda sene{toradi, anezaoneko ji`eledaseizvuku- na- glasio je Kukan.
GLAS:BiH jo{ ni je usvo jilazakon o popisuzato  jer su SrbiiHrvatitra- `iliizja{wavaweojezi- ~koj, nacionalnojivjerskoj pripadnosti, {to su bo{- wa~keparti jeodbile. Kako gledate na to i da li Brisel osporavatusloboduizja- {wavawa?KU KAN:
Briselinsis- tiradajepotrebnousvo jiti zakonopopisustanovni{- tva. Kadaovajzakonni jepro- {aouParlamentu,tojebilo velikorazo~areweuBriselu. Osnovnoqudskopravojeda seka`eko jestenacional -nosti. I umo jojzemqi, Slo- va~koj,posto jipravodase qudiizja{wava juotome. Ali, `elim da podsjetim i na to da je Evropskisudzaqudskapravajasnorekaoda UstavBiHmorabitipromi-  jewendabiidrugenaci- onalnostimogledo}ido pozici jauovojdr`avi, ane samotetrinacionalnosti, odnosnodatonebudusamo Srbi, HrvatiiliBo{waci.
GLAS:Politi~kestra- nkeizRepublikeSrpskebi- lesuspremnedavnodari je{etajproblemuUstavu BiH. Bo{wa~kiliderito nisudozvolili, a sadapoku- {ava ju da prekopresude izveduradikalneizmjene  Ustava?KU KAN:
Ustavnarefor- mani jeodlukaodjednom. Pri-  jeizborajebitnoupoznati SudzaqudskapravauStra- zburudasedioUstavako jise odnosinaEvropskukonven- ci juoqudskimpravimapro- mi jenio.Tojenajbitni jei naj hitni je.Oostalimstvari- matrebadasedogovorepred- stavniciovezemqe. Ustavne promjenesuprocesionese nemogudesitiprekono}i.
GLAS:DaliBiHmo `edara~unanaevropskuper- spektivusa Kancelari jom visokogpredstavnika i “bonskimovla{}ewima“ko jima se name }uzakoni? KU KAN:
Savisokimpredstavnikomjejakote{ko i}iuEvropu, asviradenatomedaseispuneuslovii ciqevi“petplusdva“,ko ji}eomogu}itidaodevisoki predstavnik. AkouBiHosta- nevisokipredstavnik, ova zemqaimamale{ansedara- ~unanaEU.
GLAS:Premi jerRepu- blikeSrpskeMiloradDo- dikpri jenekolikodana odgovarao je na pitawagra-  |anaSara jeva na javnojdeba- ti u tom gradu. Nikoodbo{wa~kihliderani jetoza sadauradio u BawojLuci? KU KAN:
Tojezaistalo- {e,jerpoliti~aritrebada sesasta jusaqudimaidaim dozvoqava judaimpostavqaju pitawa. Toje~iwenicaiobavezapoliti~ara. Ako oni to ne `ele da urade, onda to ni jedobro ni za jednogpoli- ti~ara.
GLAS:Sastalistesenedavnoisaparlamentar- cimau BiH. Kakoocjewuje- teterazgovoreisusrete? KU KAN:
Biosammalorazo~aran.Onisujednosta- vnopoku{avalidaobjasne za{tone{toni jemogu}e  uraditi. Tra`ilismodanam ka`ukakojemogu}etouradi- ti, aneda da juargumenteza- {totoni jemogu}euraditi. Nesvi,alinekisubilita- kvi.
GLAS:Punopra{ineu BiHsediglookoZakonao referendumuRS, ko ji je predstavqen kao secesi ja. KakoBriselgleda na to? KU KAN:
Mnogopri~aoreferendumubilojeuBrise- lu.Dobiosaminformaci je satristrane. Odgospodina MiloradaDodika,ko ji obja{wavadetaqe,dobiosaminformaci judareferendum okomesepri~ane govorio otcjepqewuRS.Jednostavno, topitawene}ebitipostav- qenonareferendumu.Jakoje bitnoimatiautenti~nein- formaci je. UBriselususvi pri~aliotome da Zakon o referendumuustvarizna~i daRSho}edaseotci jepii mnogedrugestvari. Toni je bilaistina. Premainfor- maci jamako jesamdobiood gospodinaDodika,toni je tako.Referendumjedirek- tnademokrati ja, alipoliti- ~arimora jubitijako pa`qivipri jenego{topo- ~nudaspomiwureferendum,  jertomo`ebitijakomani- pulativnozanarod. Mi{qewejeEvropskogpar-lamentadabiloko jioblik razdva jawaBiHiliotcjep- qewajednogdi jelaBiHni je mogu}ini jedozvoqen.
GLAS:Kakogledate na to {to je jedanjavniservis  u BiH ci jelorukovodstvo RSi predstavnike u BiH predstavio kao “nacisti~ko rukovodstvo“? Je li to slo- boda ili zlo upotrebaslobo- demedi ja?KU KAN:
Medi jisujako bitniusvakojzemqi. Ime- di jimora judaima jusvo juod- govornostzasvo juzemqu. Bilobijakohumanokadabi novinariradilizabudu- }nostEUibudu}nostBiHuEU.Medi jimora ju davode vi{era~unao korektnomiz- vje{tavawu.
^arls Ingli{ sa srpskim povratnicima u Ilija{u 
EU INSISTIRA 
na usvajawuzakona o popisu
SDP BiH 
GLAS: SDP, ~iji je li-der Zlatko Lagumxija,donio je odlu ku da ne-  }e davati izjave za “Glas Srpske“?KU KAN:
Ponekada se i u Slova~koj to de{ava, ali to nije korektno. Svi mediji treba da budu tretirani je- dnako i da se prema wimaophodi na isti na~in. Takav pristup SDP-a mi se nikako ne dopada.
U Briselu su svi pri~ali o tome da Zakon o referendumu u stvari zna~i da RS ho}e da se otcijepi i mnoge druge stvari. To nije bila istina. Referendum je direktna demokratija, rekao Kukan
Eduard Kukan, predsjedavaju}i Komisije za jugoisto~nu Evropu Evropskog parlamenta
Osnovno qud sko pra vo jes te izjasni ti se o na ci onalnos ti
Edu ard Ku kan
FO TO: GLAS SRPSKE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->