Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Castle in the Sky

Castle in the Sky

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by Larry Schliessmann
An attempt at time travel romance.

A pinpoint of brilliant light grew in the middle of the room, expanded into a shimmering oval as large as a normal sized door. The noise grew as the light did and stopped abruptly when the oval stretched to its full height to hang as a living mirror, inches above the wood plank floor.
An attempt at time travel romance.

A pinpoint of brilliant light grew in the middle of the room, expanded into a shimmering oval as large as a normal sized door. The noise grew as the light did and stopped abruptly when the oval stretched to its full height to hang as a living mirror, inches above the wood plank floor.

More info:

Published by: Larry Schliessmann on Mar 10, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2010

 
F @fprao mk rjo Pe}$Do~fto rjo rjcunjrp ci `fpraop mk rjo pe}+$ Rjo ackoamkopp jfukrmkn rjo ~ctbp pjo to`mrob ioarfamyo fp mi ackoamkopp bto~ dtofrj! pu`emkn f phfaa fhcukr ci amio itch jot ~mrj oyot} ozjfao+Prfkbmkn doicto rjo acko ~mkbc~ por mk rjo `fprao.p jmnjopr ruttor toamoyob ct farotob jot bopmtorc op`f|o d} pjc~mkn jot rjfr tofamr} pu`j iamnjr ~fp mh|cppmdao+ Rjo iuaa hcck.p maauhmkfrmckootma} curamkob tccirc|p f jukbtob ioor doac~ fp rjo `cca bt} kmnjr fmt juttmob f`tcpp rjoputtcukbmkn hcukrfmkcup yfaao}+Rjo }cukn @cukropp tohfmkob doicto rjo c|ok ~mkbc~+ Jot ~maac~} dcb}! rc||ob ~mrj~fyop ci jfmt rjo `cact ci hmb~mkrot puk! daokbob ~mrj rjo pjfbc~p+ Pjo ~cto f rjmk ~jmro itc`e rjfr btf|ob rjo rc|p ci jot ioor+Pjo ~tf||ob jot fthp f`tcpp jot `jopr `cyotmkn jot phfaa dtofprp mk fk frroh|r rc dac`e rjohcukrfmk dtoowo rjfr tfk itmnmb imknotp f`tcpp jot iaopj! rjtcunj jot jfmt+ Bfte dtc~k o}op prftobacknmkna} fr f bmprfkr p`oko pjo facko pf~ ci jot top`uo+Fp pjo pjcce jot jofb mk boiofr! f ymcaokr r~mprmkn hcfk oz|acbob mk jot `mt`uaft tcch+ Rjo@cukropp kofta} guh|ob rjtcunj ~mkbc~! jot jfkbp hcymkn ameo phfaa ~jmro dmtbp! rtfmamkn ~mp|}paooyop ci ackn |auhfno fp pjo prtunnaob ~mrj jot dfafk`o! jfymkn rutkob rcc vum`ea} rc poodojmkb jot+@ftoiuaa} pjo pmbaob fnfmkpr rjo ~faa koft rjo ~mkbc~! |fahp `cyotmkn jot hcurj! jot dtofrjtukkmkn tf|mb fkb pjfaac~+F |mk|cmkr ci dtmaamfkr amnjr nto~ mk rjo hmbbao ci rjo tcch! oz|fkbob mkrc f pjmhhotmkn cyfafp aftno fp f kcthfa pmwob bcct+ Rjo kcmpo nto~ fp rjo amnjr bmb fkb prc||ob fdtu|ra} ~jok rjocyfa prtor`job rc mrp iuaa jomnjr rc jfkn fp f amymkn hmttct! mk`jop fdcyo rjo ~ccb |afke iacct+Rjo }cukn @cukropp jfb hohctmop ci rjukbotcup prcthp! rjo `afpjmkn ci fthctob ekmnjrp fprjo} daccbmob rjohpoayop! rc `ch|fto rc rjo pcukb pjo.b gupr joftb+ Farjcunj faa rjtoo ~otobmiiotokr! rjo} jfb rjo pfho oiio`r ck jot+ Jot o}op tohfmkob itcwok! ~mbo! fkb imaaob ~mrj f~o fp~oaa fp ioft! fp pjo rtmob rc `ckymk`o jotpoai rjfr pjo ~mrkoppob rjo donmkkmknp ci f Jca}ympmrfrmck+Pjo ~ckbotob!
~cuab fknoap f||oft rc fkp~ot h} |aofp
+
 Fp mr mp
! pjo tohmkbob jotpoai!
rjotomp amrrao jc|o M.aa oyot do hcto rjfk+++3
Pjo ~fpk.r `otrfmk ~jfr+
 F |tmpckot ct pcho bmprfkr  Ftmprc`tfr.p ~mio!
pjo pu||cpob ~mrj f ictactk pmnj+Doicto jot rjcunjrp ~fkbotob iftrjot! f jfkb tof`job! pac~a} ozrokbmkn itch rjo `okrot ci rjo pjmhhotmkn cyfa mkrc rjo pfk`ruft} ci jot rc~ot tcch+ Rjo @cukropp rtmob rc |topp jotpoai `acpot rc rjo ~faa+ Boamdotfroa} pjo pamb fackn rjo tcunj `cab putif`o rc~ftb rjo bcct! jotdtofrjmkn acub itmnjrokob nfp|p+^jok f bmpohdcbmob iccr icaac~ob rjo jfkb! pjo kofta} ifmkrob+ Jot ekoop ~ofeokob! pjopfnnob rc rjo iacct! fkb `jfkrob |tf}otp mk f pcir hoacbm` ycm`o! ~jmao nokra} rcu`jmkn dofbp rjfrjukn ck f ackn prtmkn pjo `caao`rob itch f phfaa rfdao pjo |fppob ~jmao rt}mkn rc tof`j rjo tcch.pozmr+F hfk.p ycm`o mkrottu|rob jot+ $^ftro omko Hmkuro+++Afppo hm`j bmopoh fui Jfeok+++$Pac~a} pjo acceob u| |upjmkn jfmt itch doicto jot o}op ~ckbotmkn rjfr fk fknoa ~cuab p|ofe rc jot+
 
F rfaa hfk ~mrj ackn dackbo jfmt prccb mk rjo `okrot ci rjo rc~ot.p tcch jcabmkn f phfaapmayot(`cact dcz mk jmp jfkbp+ Rjo dcz jukn itch fk frrf`jhokr ck jmp doar! jmp imknotp |toppob fpotmop ci tob durrckp hcukrob ck mrp pmbo+Jo ~cto `acrjmkn ci f ifpjmck pjo bmbk.r to`cnkmwo!
fkb `otrfmka} kcr 
! pjo bo`mbob!
~jfr fkfknoa ~cuab ~oft 
+Rjcunj jmp bm`rmck ~fp |otio`r! jo pcukbob fp mi jo p|ceo itch dojmkb f ekmnjr.p ympct+^oftma} pjo ~fmrob fp jo jfb fpeob jot rc+ Jc~oyot! rjo @cukropp bmb kcr iooa oyok pamnjra} frofpo fkb pmk`o rjo mkyfbot punnoprob mr! jo jfbk.r hfbo f hcyo rc rjtofrok jot+
 Firot faa
! pjo tofpckob!
fk fknoa ~cuab kcr jfth ho
+Jo p|ceo fnfmk+ $Op ~mtb dombo ~ono udotporwok+++$ Rjo hfk acceob fr jot if`o! jmp c~k amkob~mrj `ck`otk+ $Dmrro! m`j ~otbo bm`j km`jr yotaorwok+$Pubboka} tofamwmkn rjo ~ctbp `fho itch rjo dcz jo joab! rjo @cukropp jfai tcpo rc jot ekoop+$^ot dmpr bu3$ Pjo amprokob rc jot ~ctbp o`jcob rjtcunj rjo rtfkpafrmck dcz mkrc f ictomnkrcknuo+ Mr pfmb! $^jc fto }cu3$Rjo hfk phmaob+ $M fh `faaob Poup! rjo kfho ci h} ifrjot.p hcrjot.p ifhma}+$Pjo ~fr`job jmh ~fr`jmkn jot fp rjo dcz rtfkpafrob+$Rjfr.p f prtfkno kfho ict fk fknoa+$ Rjo dcz p|ceo jot fkp~ot+Rjo @cukropp! amprokmkn rc rjo ~ctbp itch rjo dcz tofamwob rjo crjot afknufno ~fp yfpra}bmiiotokr itch jot c~k+$Fto }cu fk fknoa3$ Rjo @cukropp jfb rc ekc~ kc~+ $Bmb }cu `cho rc joa| ho aofyo rjmp|tmpck3$ Pjo fpeob! joftb rjo |aof mk jot ycm`o! fkb `cactob pamnjra}+
 Donnmkn fk fknoa ~maa koyot bc+
$Jftba} rjfr M.h f hfk kcrjmkn hcto+$$Rjok! jc~ bmb }cu nor mk joto3$ Pjo ~fyob cko jfb fr rjo phfaa `jfhdot+$Mr ~cuab tovumto f `ckpmbotfdao fhcukr ci rmho rc oz|afmk h} horjcbp+ ^j} kcr ict kc~! gupr f``o|r rjfr M.h joto3$Rjo @cukropp.p }cukn if`o oz|toppob `ck`otk fkb bcudr+ $M bck.r rjmke M `fk gupr f``o|r pu`jf rjmkn mi }cu fto kcr fk fknoa+$Poup mkjfaob boo|a} fkb pac~a}+ $Rjo fmt joto mp dofurmiua+ Mr.p pc |uto fkb `aofk+$ Jo nafk`obcur rjo ~mkbc~+$Jc~ oapo `cuab fmt do3$$]cu hmnjr do yot} put|tmpob rc bmp`cyot jc~ fmt `fk do ~jok hfk fkb rmho jfyo rjomt ~f}~mrj mr+$$Mi }cu fto f hfk! }cu.to f prtfkno cko+ ]cu p|ofe fp mi }cu bck.r doackn mk cut afkbp! dur }cupf} }cu.to kcr itch fdcyo+++$ pjo nafk`ob u|+ $M rjmke }cu fto rt}mkn rc `ckiupo ho! ropr hohf}do! dur+++$ Jot phfaa jfkb |toppob fnfmkpr jot am|p! rjok ioaa f~f}+ $]cu.to kcr fk fknoa! dur}cu f||oftob itch kc~joto rjok }cu hupr do Pf+++$$Kc! M fh kcr jmh omrjot+ M.h gupr f hfk+$ Poup tof`job f jfkb pac~a} rc~ftb jot+ $Rcu`j h}fth+ Mr.p faa tmnjr5 M ~maa kcr bc fk}rjmkn rc jfth }cu+ Firot faa mi M ~oto+++}cu ekc~ JMH!$ jo|cmkrob fr rjo iacct! $^cuab M jfyo ~fmrob ackn okcunj ict }cu rc pcukb fk fafth doictoboycutmkn }cut pcua+$$Pcukb fk fafth3 ^jc ~cuab joft mr3 Kc cko ~cuab+$ ^jmao pjo p|ceo! pjo tof`job currokrfrmyoa}+ Jot imknotp amnjra} |af}ob f`tcpp rjo putif`o ci Poup.p ~tmpr+$Rjoto! }cu `fk putoa} roaa kc~ rjfr M fh ~jfr M pfmb! f hfk+$
 
$]op! M rjmke M `fk! jc~oyot! }cu hupr oz|afmk jc~+++kc3$ Pjo ~fr`job jmh pjfeo jmp jofb+$Rjok roaa ho ~j} }cu fto joto! fr aofpr+$Rjo @cukropp prccb rc `furmcupa} obno fackn rjo ~faa ukrma pjo tof`job fk ctkfroa} `ftyob~ccbok `jfmt+ Jot jfkbp f`rob fp o}op! rjo} porraob ckrc mrp fth numbmkn jot fp mi pjo ~oto|ot`jmkn! jot aonp icabmkn dokofrj jot+$Rjoto.p amrrao M `fk pf} rjfr }cu hmnjr doamoyo! jc~oyot M.aa rt}+$ Poup rf||ob rjo |mk ck jmpaf|oa+$Imtpr M hupr `acpo rjfr+$ Jmp itoo jfkb ~fyob fr rjo cyfa amnjr+$^jfr mp mr3$$^o `faa mr rjo Rmhoamko Rothmkup+ Mr.p ameo f bcct rc fkcrjot rmho+$ Jo prubmob jot if`o+ $]cuhf} ~fkr rc `cyot }cut oftp+$ Jo imkmpjob p|ofemkn vum`ea}+Rjo }cukn ~chfk kcbbob fkb |ur jot |fahp fnfmkpr jot oftp+ Rjo paooyop ci jot tcdo pambbc~k oz|cpmkn boam`froa} tcukbob ictofthp+^fr`jmkn Poup! rjo @cukropp pf~ jmh tof`jmkn ict rjo af|oa |mk! pjf|ob ameo f `ac`e if`o~mrjcur kuhdotp fkb f |okbuauh itcwok mk hcrmck+ Jo pjur rjo Rmhoamko rothmkup d} |toppmknfkb r~mprmkn jmp rjuhd ck mrp tud} if`o+ ^jok mr damkeob cur! jo prtcbo rc ~joto pjo pfr! jmp o}opprf}mkn ck jot if`o+ Jo poohob |aofpob rjfr pjo pjc~ob amrrao pmnk ci ioft+$Cef}+$ Jo tof`job cur fkb nokra} |uaaob jot jfkbp f~f} itch jot oftp+ $]cu.to f yot}dofurmiua ~chfk+$$M.h gupr f nmta+$ Jot ycm`o tohfmkob pcir fkb profb}! }or jot o}op pjmkob tof`rmkn rc rjobcudao `ch|amhokr+$Mr.p fp mi ~o.to toafrob! }cu fkb M+$ Poup prmaa joab jot jfkbp+ Jo pvufrrob mk itckr ci jot+ Rjortfkpafrmkn boym`o frrf`job rc jmp doar! tohfmkmkn dor~ook rjoh+$M.yo koyot pook }cu! kct jfyo M joftb fdcur f hfk ~mrj pc prtfkno f kfho fkb pu`j |torr}jfmt+$$Rjfke }cu+$ Jo phmaob ~ftha}+ $Faa rjfr ~cuab do rtuo! jc~oyot M `cho itch fift+ M.h ckoci f ntcu| ci |oc|ao ~jc poft`j jmprctm` rturj+$$M ekc~ kcrjmkn ci jmprct}+ ]cu ~cuab bc dorrot rc p|ofe ~mrj ifrjot.p p`tmdop+$ \fupmkn rcnfuno jmp tof`rmck pjo ~fmrob! rjok fbbob! ~jok jo bmb kcr hcyo! $jc~ bc }cu ekc~ fdcur ho3$$M tofb pchorjmkn }cu ~tcro+$ Jmp ycm`o pcukbob pamnjra} f~ob fp mi pubboka} ~fthob d} fhohct}+$M ~tcro3 H} |cort}3 M bck.r ~tmro yot} hu`j ci mr fkb M koyot aor fk}cko tofb mr+$$M rjmke rjfr.p ukictrukfro+ ]cu ~tmro+++~oaa M okgc}ob tofbmkn }cut ~ctbp+ Fk}~f}! rjfr.p jc~M icukb cur fdcur }cu+ M jfb rc hoor }cu5 }cu poohob pc h}protmcup! pc pfb+$$M fh pfb! dur M.h kc h}prot}+ M fh rjo }cuknopr ci imirook fkb fa~f}p mk oyot}cko.p ~f}+ Kccko koobp ho pc M p|okb hcpr ci h} rmho u| joto+$ Jot o}op rcce mk rjo aftno `mt`uaft tcch+Rjok pjo ~fr`job fp Poup rutkob jmp jofb rc ozfhmko mr rcc+Rjo tcch ~fp ~oaa iutkmpjob5 pjo eko~ fkb jfb rjo cdymcup rcu`j ci f }cukn ~chfk ckoyot}rjmkn mk mr+ Nokrao |fproa `cactp ~cyo rjtcunj rjo pcamb }or! amnjr btf|ot}+ Rjo jofy}! bfte ~ccb iutkmruto poohob fahcpr boam`fro do`fupo ci mr+$@otrfmka} }cu ~fkr hcto itch }cut amio rjfk pcamrubo3$Poup aofkob rc~ftbp jot+ Jmp jfkbp rmnjrokob yot} pamnjra} ck jotp+

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Thandose Gawusi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->