Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 05.03.2010.

Glas Srpske 05.03.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 368|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2010

pdf

text

original

 
strana 46.
Petak 
5. mart 2010.
Broj12.150Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
 HRONIKA KROZ RSVIJESTI
Dodik:Moskvapodr`alaza jedni~ke pro jekte
strana 17.strana 8.
Sve vi{emladih uSemberi ji se baviratarstvom
strana 5.
RS idu}ih dana o~ekuje drasti~no zahla|ewe uz obilne padavine
Savi}oslobo|enoptu`beza ubistvoGari}a
DANAS
Zbog nagle promjene temperature, vazdu{nog pritiska i nivoa vlage meteoropate, sr~ani i hroni~ni bolesnici mogli bi da imaju dodatne zdravstvene tegobe, upozoravaju qekari
strana 6.
Pad temperature i za 12 stepeniCelzi jusa
strane 2. i 3.
Oba raj te sta bla da se  ne mo gu ni mi li me tra  ma knu ti. Ne ma pri la za 
UNPROFOR
-ovim vo zi li ma dok  pred sje  dnik ne bu  de u  Pred sje  dni{ tvu. Odmah  za ro bi ti sve. Ne ka sve  je  di ni ce ko je su bli zu   Do bro voqa ~ke dej stvu ju  po voj sci, gla si lo  Ga ni }e vo na re |ewe,  pot vrdio Tri fu no vi}  Mi nis tar stvo prav  de  Srbi je pri pre mi lo 310  stra ni ca  do ku men ta ci je  po tre bne za izru ~ewe  Eju pa Ga ni }a Srbi ji,  ko ja }e u naj sko ri je  vri je me, uz mol bu za  wego vu ek stra  di ci ju,  bi ti upu }e na vlas ti ma  Ve li ke Bri ta ni je,  pot vr|e no “Gla su  Srpske“ u tom mi nis tar stvu 
\or |e Trifu novi}, posqedwi predsjednik Vojnog su da  u Beogradu koji je vodio predmet “Dobrovoqa~ka“
Mrkaqu, koji je zadovoqavao sve uslove konkursa i imao najboqe stru~ne kva lifikacije, dodijeqen mawi broj bodova na pismenom ispitu. Konkurs oboren, jer Bakir Dautba{i} planira da na tu poziciju dovede Srbina koji je bio u Armiji RBiH, ka`e izvor “Glasa Srpske“ iz Parlamenta BiH
strana 5.
Srpski tim nemo`e u “formulu 1“
Stefan
GP
varao javnost
Dokazi u predmetu ve}inskog vlasni ka Urbanisti~kog zavoda RS Jovana Vidovi}a
Vidovi}investitor  u pro jektima za ko jeni je pla }ao uslugeni porez
Sadik  Ahmetovi}\or |e Trifu novi}
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Sadik Ahmetovi} onemogu  }io da Mladen Mrkaq postane pomo }nik ministra
Spre~ava ju  imenovawasrpskih ka drova
Prema izvje{tajima Slu`be za tehni~ki prijem i kontrolu tehni~ke dokumentacije Zavoda za izgradwuBawa Luka, koji su u posjedu “Glasa Srpske”, Vidovi} je li~no bio investitor u projektimavi{emilionske vrijednosti koje je besplatno radio Urbanisti~ki zavod
strana 7.
 
2
petak, 5. mart 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[U: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
@EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
BEOGRAD, SA R JEVO- MinistarstvopravdeSrbi je pripremilo je 310 stranica dokumentaci jepotrebne za izru~eweEjupaGani }aSrbi-  ji, ko ja}e u najskori jevri je- me, uz molbu za wegovuekstradici ju, bitiupu }ena vlastimaVelikeBritani je, potvr|eno je “GlasuSrpske“ u tom ministarstvu.
- Srbi ja ima rok da do 7.apriladostaviprate}udoku- mentaci ju i molbubritanskim vlastima za izru~eweEjupa Gani}ana{ojzemqi, ali do- kumentaci ja}e odmah po obavqenomprevodubitidos- tavqena u London i to preovogroka- ka`u u Slu`bi za informisaweMinistarstva pravdeSrbi je.Sud u Londonu u sri jedu je odbiozahtjev da Gani} uz ka-  uci jubudepu{ten na slobodu i odredio mu pritvordo kona~ne odluke.Gani} je 1. martauhap{en  u Londonu na osnovuzahtjeva Srbi je za izru~ewezbogra- tnihzlo~ina u ma ju1992. godi- ne u Dobrovoqa~kojulici u Sara jevu nad pripadnicima JNA i ubistva42 nenaoru`a- navojnika u povla~ewu iz BiH, o ~emuposto jedokazi. Predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola[pi- ri}rekao je da bi “slu~ajGa- ni}trebaloprepustiti pra vosudniminstituci jama i da se trebauzdr`ati od poli- ti~kihocjena.-Ako je nekonevin ne tre- ba da se bo ji ni britanskog pravosu|a, nipravosu|aSrbi-  je,ni BiH.Ne vidimrazloga za nervozunego za pravnopos- tupawe- rekao je [piri}. Dodao je da se javnosti {aqurazli~iteporuke i da ne bi trebalopolemisatioko to- ganegoprepustitipravosu- dniminstituci jama da rade svojposao i da se to ~ini poistimar{inima. - Trebada pitamoporodi- ce`rtavau Dobrovoqa~kojka- ko se oneosje}a ju. Na kra ju, treba svidabudemopredli- cempravdejednaki- kazao je [piri}.Komentari{u}iprotestne noteiz BiH,ko je su upu}ene premaSrbi ji i VelikojBrita- ni ji, [piri} je kazao da “sa- mostalnopona{awe po jedinacako jinastupa ju u ime instituci ja BiH vi{ena- nosi{tete BiH, negokoristi i vi{enanosi{teteGani}u nego{to mu poma`e“. - Politizovawe i zlo upo- trebaza jedni~kihinstituci ja BiH u “slu~a juGani}“ ne do- prinosistabilizaci jipoli- ti~kihprilika u BiH i wenoj sposobnosti da odgovoripo- trebamaevropskihintegraci ja - saop{tio je izvr{nisekre- tarSNSD-a RajkoVasi}. Ambasador BiH u Velikoj Britani jiJadrankaNegodi} i DamirArna ut, pravnisavje- tnikbo{wa~kog~lanaPred- sjedni{tva BiH Harisa Silajyi}ai novoimenovani ambasador u Australi jiju~esu  u zatvoru u Londonuposjetili EjupaGani}a. Arnat je prisus- tvovao i ro~i{tu u london- skomsudu u svojstvuGani}evog pravnogsavjetnika. Zamjenikministrainos- tranihposlova BiH Ana Tri- {i}-Babi}ju~e je zvani~no  uputiladopisambasadoru Srbi je u BiH Gru jiciSpaso je- vi}u u ko jem je navela da pro- testnanotaovogministarstva  upu}enaAmbasadiSrbi je u ve- zi sahap{ewemEjupaGani}a ni jeusagla{ena u MIP-u BiH, nitipredstavqapoliti- ~kistavovogministarstva.
[PIRI]:
“Slu~aj Gani}“prepustiti pravosu|u
Nasuprot Ejupu Gani}u, znam vrlo dobro ko su Englezi. Kre}em se samo po slobo- dnoj teritoriji.
Stjepan Kquji}, ~lan ratnog Predsjedni{tva RBiH 
SA R JEVO
- Ministarstvo pravde BiH uputilo je ju~ezah- tjev[pani ji za ekstradici ju VeselinaVla hovi}azvanogBat- ko, ko ji je u toj dr`aviuhap{en, a osumwi~en jeda je po~inioratnezlo~inenadcivilnim stanovni{tvom u BiH. Zahtjev za izru~eweBatkapodni jele su i Srbi ja i CrnaGora.[panskilist “El pais“objavio je ju~eda je tokomispi- tivawa u polici jiVla hovi} priznaozlo~ine. - Ubio sam vi{e od 100 Mu-slimanai zapaliowihovele- {eve. Ubio sam ih zato{to suoni ubilimo ju`enu i djecu,i  jo{ }u samore}i da se zbogtoga ne ka jem. Ne `alim ni za ~im{to sam uradio, tad je bio rat i u ratu se de{ava jutakvestvari- prenosi “El pais“ Vla hovi}evu izjavu.Listdaqenavodi da je{panskapolici jagodinama pratilatragoveKrunoslavaGo- deca i Mi jodragaPetrovi}a, dok ni jeposli jedu`egvremena shvatila da je zapravori je~ o je- dnojosobi, i toVeselinuVla-  hovi}u.Premapodacima{panskih vlasti,posto je tri me|unarodna naloga za hap{eweVla hovi}a. U [pani jijeon osumwi~en za vi- {epqa~ki i u~e{}e u pucwavi u jednomno}nomklubu. Vla hovi}aSrbi jatra`i radiizdr`avawazatvorskeka- zne od sedamgodina na ko ju je pravosna`noosu|enzbogubis- tva.Zbogratnogzlo~inaprotiv civilnogstanovni{tvapo- ~iwenog na teritori ji BiH, protivVla hovi}a se vodipostu- pak i predVi{imsudom uCrnojGori.U Ministarstvupravde CrneGoreka`u da Vla hovi}a tra`e jer je wihovdr`avqanin,kao i zbog~iwenice da ni je dokra jaizdr`aozatvorskukaznu na ko ju je osu|en1999. godine odlukomVi{egsuda u Podgori- ci.Vla hovi} je prvi put uhap{en  u CrnojGori1998. godine, a go- dinukasni je, odlukomVi{egsu- da u Podgorici, osu|en je na tri i po godinezatvorazbograzboj- ni{tva i nasilni~kogpona- {awa. Iz zatvora u Spu`u pobjegao je 2001. godine, a posli je toga je u Srbi jiizvr{iojedno  ubistvo.G. O.
TRI
me|unarodna nalogaza hap{ewe Vlahovi}a
 
Pored snimaka i brojnih svjedoka Tu`ila{tvo BiH ni{ta nije uradilo o pitawu procesuirawa odgovor- nih za zlo~in u Dobrovoqa~koj ulici. Nije mi jasno kakvi im jo{ dokazi trebaju. Da se sve to dogodilo u nekoj drugoj zemqi Ejup Gani} i drugi odgovorni oda- vno bi bili osu|eni.
Ema l: miki_mi o@yahoo.com
Upali su 1. marta u Parlament BiH ~lanovi jedne ne- vladine organizacije, provalili vrata i odr`ali sjednicu. I poslije toga se pi{u nekakvi izvje{taji, a sankcije niko i ne spomiwe. Sramno!
Ema l: lidia.zem@gma l.com
www.glassrpske.com
Vojislav Ko{tunica
Jednom deklaraci jom osuditi sve zlo~ine
BEOGRAD- PredsjednikDemokratskestrankeSrbi jeVo-  jislavKo{tunicaizjavio je ju~e u Beogradu
da bi skup{ti-neSrbi je i RepublikeSrpsketrebalo da za jednousvo jejednu deklaraci juko jom se osu|u ju svi zlo~ini, javila je Srna. - Mi smo jedininarod nad ko jim je izvr{engenocid, a ~i-  jaSkup{tina na siluho}e da proglasi da su Srbipo~ini- ligenocid. Ko da jepravo da se Srebrenicaodvo ji od Bratunca, “Olu je“, “Bqeskai raznihdrugihstrati{ta{i- rombiv{eJugoslavi je. Bezumno je i dubokonepravednoraz- dva jatinevine`rtve- rekao je Ko{tunica. Premawegovimri je~ima, ako se usvo jiposebnarezoluci ja o Srebrenici, to zna~i da su nevinesrpske`rtveipakkri- vezbogtoga{to su Srbi.
SA RA  JEVO
- ProtestompredzgradomAmbasade VelikeBritani je u Sara-  jevu u petak u 13 ~asova pripadnicibora~kihor- ganizaci jaFBiH, studen- ti i stanovniciovog grada, iskaza}enezado- voqstvozbogodlukeVeli- keBritani je o hap{ewu i zadr`avawu u pritvoru EjupaGani}a. Okupqawedemonstranata po~e}e u 12.30 ~asova na Trguoslobo|ewa- Ali jaIzetbegovi}, ispredEko- nomskogfakulteta u Sara je- vu, javqajuagenci je.Odatle}e u~esnicipro- testakrenutipremaAmba- sadiVelikeBritani je, gdje }e se sastati s Koordinaci- onimodborombora~kihor- ganizaci jaFBiH.
Sarajevo
Na javili protest pred  Ambasadom Britani je
Sud BiH
Ve habi ja osu |en na dvi je godine zatvora
SA R JEVO- Sud BiH osudio je vehabi juAmiraIbrahi- mi ja na dvi jegodinezatvora
za krivi~nodjeloprotivop- {tebezbjednostiqudi i imovineko je je za posqedicu imaloeksplozi ju u tr`nomcentru“FIS“ Vitez, i to nakon {to je Tu`ila{tvo BiH postiglosporazum o priznawukri- vice, prenoseagenci je. Ibra himi je pristao i na svjedo~eweprotivSuvada\i- di}a, ko ji se tereti za terorizam.  AmirIbra himi je priznao da je uputionepoznatuosobu Suvadu\idi}uko ji mu je napravioeksplozivnunapravu te da je mogaoznati da takvanapravamo`ebitiaktivirana na mjestu na ko jem se okupqave}ibrojqudi kao {to je i “FIS“u Vitezu.
Pravosu|e Srbije pripremilo obimnu doku mentaciju protiv Ejupa Gani}a
Pravosu|a BiH, Srbije i Crne Gore tra`e izru~ewe Veselina Vlahovi}a
Batko pri znao da je ubio 100 qudi
Teroristi~ki napad u “FIS-u“
FOTO: ARHIVA
Srbija ima rok da do 7. aprila dostavi prate}u dokumentaciju i molbu britanskim vlastima za izru~ewe Ejupa Gani}a. Dokumentacija }e odmah po obavqenom prevodu biti dostavqena i to pre roka, ka`u u Ministarstvu pravde Srbije
U Kabinetu ~lana Predsje- dni{tva BiH iz RS Neboj{e Radmanovi}a tvrde da je Da- mir Arnaut, savjetnik Hari- sa Silajxi}a, koji je nedavno imenovan za ambasadora BiH u Australiji, istupima u vezi sa hap{ewem Ejupa Ga- ni}a prekr{io me|unarodno priznate diplomatske norme i pravila pona{awa. - Ambasadori nigdje u svijetu ne smiju da komentari{u sud- ske presude. Ovo {to radi Arnaut je nevi|ena sramota za BiH i wega samog. Timenanosi ogromnu {tetu BiH i sebi kao ambasadoru - ka`u u Radmanovi}evom kabinetu. Isti~u da Arnaut nema pra- vo da ovako djeluje i da je rije~ o “diplomatskoj ne kul- turi“.- Arnaut u Londonu djeluje iskqu~ivo u ime Silajxi}a -dodaju.
 ARNA UT NA NOSI [TETU BiH 
Srpske vlasti o~eku ju izru ~ewe Gani }a
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
petak, 5. mart 2010.
3
ZAGREB - Interes Srbije i Hrvatske treba da bude {to sta- bilnija Bosna i Hercegovina i wen put ka evropskim inte- gracijama, kako bi na kraju ta zemqa kona~no u{la u Evropsku uniju.Ovo je ju~e u Zagrebu istakao ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vuki}evi} tokom susreta sa predsjednikom Odbora za spoqnu politiku Hrvatskog sabora Franom Matu{i}em, javile su agencije.
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BAWALU KA 
- Na snimkuradio-vezeko jije Vojni sud u BeogradupredaoTu`ila{tvu za ratnezlo~ineSrbi jeEjup Gani}, ko ji je biorukovodilac masakra u Dobrovoqa~kojuli- ci, izda jesqede}ukomandu: “Nare|ewe za sve jedinice, sva pokretnavozilanepri jateqa  uni{titi. Pripremitiza- paqivesmjese i sve paliti. Blokiratijedinicu i odmah powima“.Rekao je to u intervjuu “GlasuSrpske“ posqedwipredsjednikVojnogsuda u Beo- gradu\or|eTrifunovi}, ko ji  je pri je13 godinazavr{iois- tragu u predmetu“Dobrovoqa- ~kaulica“.Isti~e da je istragapro- tivGani}azavr{ena i da je potjernicaraspisana jo{ 1996. godine, ali da je wegovo  hap{eweprilikomposjete Beogradu te godinespri je~eno sa najvi{egpoliti~kognivoa.
GLAS: Tonskizapisiko ji su bili u posjeduVojnogsuda u Beogradujasnodokazu ju da je napad na kolonu JNA u povla- ~ewu iz Sara jevanaredio EjupGani}?TRIFNOVI]:
Da, to je jedan od glavnihdokazaGani- }evogprotivpravnogdelovawa s obziromna to da to ni jebi- laborbenakolona. Protivno svakompravu on je narediona- pad na jednumirnukolonuvoj- skeko jaizlazi iz centra grada. Sama~iwenica da se napadakolonako ja je me|una- rodnopravnoza{ti}ena je protivpravna i ima obele`ja krivi~nogdela.
GLAS: Da li je ta~no daposto jii snimakko jisvjedo- ~i da je generalJovanDivjak poku{ao da spri je~itaj na- pad?TRIFU NOVI]:
Da, ta-~no je to. Taj snimaksvedo~i da je Divjak bio protivtoga da se napadnekolona JNA. On  je govoriosvimjedinicamada to ne rade, da je napadsupro- tanme|unarodnompravu i da bi mogao da se napravime|u- narodniproblem. Govorio je da ne praveVukovar od Sara je- va,jer su oko gradaraspore|e- nejedinice JNA ko jemogu da  uni{tegrad. Zatim se u radio- vezuubacioJukaPrazina i re- kao mu da “dolazi da ga zakoqe ako mu je `ao ~etnika“. O~i- gledno je da je u ovomslu~a ju prevagnulaGani}evakomanda.
GLAS: Gani} je li~nona- redionapad na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj? TRIFU NOVI]:
Ta~no.Snimakradio-vezeko ji je Voj- ni sud u BeogradupredaoTu- `ila{tvu za ratnezlo~ine Srbi jedokaz je da je Gani}ru- kovodiomasakrom u Dobro- voqa~koj. On izda je ovu komandu: “Nare|ewe za sve je- dinice, sva pokretnavozila nepri jateqauni{titi. Pri- premitizapaqivesmjese i sve paliti. Blokiratijedinicu i odmah powima. Obarajtesta- bla da se ne mogu ni milime- tramaknuti. Nemaprilaza
UNPROFOR-
ovimvozilima dok predsjednikAli jaIzetbe- govi}ne bude u Predsjedni{- tvu. Odmahzarobiti sve. Neka sve jediniceko je su blizuDo- brovoqa~kedejstvu ju po ovoj vojsci“. Posleubi jawa, za- robqenivojniciJNA su po- ni`avani. Primorali su ih da se svuku, pa su ih golesprove- likrozgrad.
GLAS:Za Gani }em je zbogDobrovoqa~kebilaraspisa- napotjernica jo{ 1996. godi- ne?TRIFU NOVI]:
Vojnisud je vodio tu istragu i ona je prakti~nookon~anasaslu- {awemaktera do ko jih se mo- glodo}i. To su bilinajvi{i pripadnicivojske, svedoci i novinariko ji su biliakredi- tovani u tamo{wojvojnojko- mandi. Za Gani}em i jo{ nekimabila je raspisanapo- ternica na unutra{wemplanu. Zbogodnosame|unarodneza je- dniceto ni jemoglo da se ve- rifiku jeonakokako je trebalo.
GLAS: Gani} je te godine s privrednomdelegaci jom BiH zvani~noposjetioBeo- grad,ali ni jeuhap{en?TRIFNOVI]:
Mi smodo tadazavr{ilisvoj deo po- sla i poternica je ve} bilara- spisana. Za{toGani}ni je  uhap{en to bi trebalo da od- govorinekodrugi. Vrlo je mo- gu}e da je odluka da se Gani} ne uhapsitadadonesena na najvi{empoliti~komnivou.
GLAS:Ko je jo{bio natoj optu `nici? TRIFNOVI]:
Bilo jedesetakpoliti~ara, minista- ra, oficiraArmi jeRBiH, osniva~aZelenihberetki i Patriotskelige, komandanata speci jalnihjedinica.Tu se nisuna{laimenadirektnih izvr{ilacazlo~ina jer tada  jo{ nismobilido{li do wih. Mogu}e je da je optu`nicaTu- `ila{tva za ratnezlo~ine u tom predmetupro{irena jo{ nekimlicima.
GLAS: Sje }ate li se svje- do~ewatada{wegministra  unutra{wihposlovaRBiH  Ali jeDelimustafi }ako je je dao vojnomistra `nomsudi ji  u januaru2002. godine i u ko- me je rekao da su masakrom rukovodiliGani} i Hasan Efendi}?TRIFU NOVI]:
Se}amse tog svedo~ewa,ali po{to nemamspispredsobom ne mogu da iznesem sva imenako ja je rekao da ne bih ne{topogre- {io. Ali mogu da potvrdim da je ta~no da je dao takvuizjavu istra`nomsudi jiVojnogsuda, a ne direktnomeni. Koliko znam i koliko se se}am, Deli- mustafi}ni jedirektnou~es- tvovao u napadu u Dobrovoqa~koj, iako bi po svo jojtada{wojnadle`nosti trebalo da jeste. Stekao sam  utisak da on ni jeimaoneku borbenost u tom smislu i da je vi{e bio ekonomista, politi- ~ar. Mislim da je kra jemjuna iza{ao i iz vlasti.
GLAS: Vo |ena je istraga i protivgeneralaMilutina Kukawca?TRIFU NOVI]:
Istra-`ivano je da li je Kukawac preduzeo sve potrebno da bi  jednatakvavojnakolonabi- laza{ti}ena, odnosnokoli- ko je odgovoran za dovo|ewe qudi u opasnost. Ta istraga ko ju je vodiloVojnotu`i- la{tvonikadni jedovedena do kra ja jer je general u me- |uvremenupreminuo. U Tu- `ila{tvu jerazgovarano o tomedaon morabitioptu- `en za nepreduzimawemera za za{tituvojnihjedinica. To je vojnokrivi~nodelovezano za komandnuodgovornost. Jo{ pre doga|a ja u Dobrovoqa~koj bilo je govora da on treba da se iseli iz grada, ali on jesmatrao da je to sve prolazno pani{tani jepreduzimao.
GLAS:I BiH i Srbi ja suod VelikeBritani jetra `ile Gani }evoizru~ewe. Va{a prognoza?TRIFNOVI]:
Sobzi-rom na to da je VojskaSrbi jesledbenik JNA i VJ, i da seradi o stra dawu tih vojnika, bilo bi logi~no da Gani}bude izru~enSrbi ji.
Interes Srbije i Hrvatske {to stabilnija BiH 
ZA GA NI]EM
raspisana potjernica jo{ 1996. godine
[vedska i [vajcarska
Okon~anapodr{kaIDC-u
SA RA  JEVO
- Ambasade [vedske i [vajcarske okon~ale su finansijsku podr{kuIstra`iva~ko-do- kumentacionomcentru (IDC) iz Sara jeva, zbog mogu}ihzlo upotreba, javi- la je Srna. Iz ovihambasa- dasaop{teno je da je ta odlukamotivisananeda- vnimnalazimapregledana- ru~enim od Ambasade [vedskezbognavodnezlo-  upotrebe i pogre{nogup- ravqawadi jelomdoniranih spoqnihsredstavaupravi IDC-a.
^a|o i Pena
Susret sa{panskimambasadorom
BAWALU KA 
- Ministar unutra{wihposlovaRSStanislav^a|o i direktor Polici je RS Uro{Pena razgovara}edanas sa {pan- skimambasadorom u BiH  Ale handromAlvargonzale- som San Martinom, javqaSrna.
SDS
Referendum odr`ati uoktobru
BAWALU KA 
- Srpskademokratskastrankazatra- `ila je da se po va`e}em Zakonu o referendumura- spi{ereferendumgra|ana RepublikeSrpske na ko jem bi se, istovremeno sa okto- barskimizborima, izjasni- li da li su za ulazak RS iBiH u
NA TO
, saop{teno je  ju~e iz ove stranke. SDStra`i da se do referendu- mastavimoratori jum na sve aktivnosti oko ulaska u
NA TO
, prenosiSrna.
Velimir Sakan
Staviti vansnage Zakono PIO
BAWALU KA-
Parti jademokratskogprogresa obe}ava da }e u oktobru staviti van snageZakon o izmjenama i dopunamaZa- kona o PIO Republike Srpske, ~i jomprimjenom je oko 42.000 penzionerado- bilopenzi jemawe i za 50 odsto, rekao je ju~eu Bawoj LucipotpredsjednikIz- vr{nogodbora PDP-a Ve-limirSakan, prenosi Srna.
Vijesti
Obarajte stabla da se ne mogu ni milime tra maknuti. Nema prilaza
UNPROFOR-
ovim vozilima dok predsjednik ne bude u Predsjedni{tvu. Odmah zarobiti sve. Neka sve jedinice koje su blizu Dobrovoqa~ke dejstvuju po vojsci, glasilo je Gani}evo nare|ewe, potvrdio Trifunovi}
\or|e Trifunovi}, posqedwi predsjednik Vojnog suda u Beogradu koji je vodio predmet “Dobrovoqa~ka ulica“
Gani} na re dio napad  i ru ko vo dio masa krom
\or |e Trifu novi} dok je bio predsjednik Vojnog suda u Beogradu 
FOTO: GLAS SRPSKE
GLAS: General Ku kawac nije ispo{tovao prijave obavje{tajaca i organa bezbjednosti da }e kolo- na biti napadnu ta? TRIFU NOVI]:
On je je-dnostavno odbio ta saznawa zbog uveravawa predstavnika mirovnih snaga UN da }e kolo- na biti obezbe|ena i da ne}e biti iznena|ewa. Me|u wima je bio i {ef misije kanadski general Luis Mekenzi. Ku- kawac je u toku razgovora po- kazao Mekenziju obave{tewe obave{tajnih izvora da }e ko- lona biti napadnuta, ali je rekao i to da veruje Mekenzi- ju. To je bilo obave{tewe o tome da je svim jedinicama MUP-a i TO BiH izdata nare- dba da opkole komandu Druge armijske oblasti, da ih ima hiqade spremnih da napadnu kolonu JNA. Naredbu TO i MUP-u BiH da se napadne ko- lona JNA snimila je vojna be- zbednost. Na{i oficiri su predlagali da do izlaska ko- lone predsednik Predsedni{- tva Alija Izetbegovi} bude zadr`an u Lukavici, pa da se tek ta da izvr{i razmena. Ali Kukawac je naredio da ga do- vedu kao garanta kolone pa je izdao nare|ewe da kolona krene. Kukawac je imao pogre- {nu procenu.
KU KAWAC

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->